Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
121. - 9.b

121. - 9.b

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 24. stavak 6. i 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom uvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne Novine br. 94/13), Vlada Republike Hrvatske jena sjednici održanoj ________ 2013. godine donijela
UREDBUo visini naknade za obavljanje poslovaupravljanja dionicama i poslovnim udjelima
Č
lanak 1.
Ovom se Uredbom propisuje visina naknade Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje utekstu: Centar) za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima utrgova
č
kim društvima
č
iji su imatelji odnosno vlasnici:- Republika Hrvatska,- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednihuloga i sanaciju banaka za dionice i poslovne udjele sukladno
č
lanku 28. Zakona oupravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske,- druge pravne osobe
č
iji je osniva
č
Republika Hrvatska.
Č
lanak 2.
Centar, za obavljanje poslova iz
č
lanka 1. ove Uredbe, ostvaruje pravo na naknadu uskladu sa Zakonom i odredbama ove Uredbe.
Č
lanak 3.
Naknada za upravljanje dionicama i poslovnim udjelima iz
č
lanka 1. ove Uredbe sastoji seod:- naknade iznosa troškova za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnimudjelima,- naknade za ispla
ć
enu dividendu,- naknade za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela,- naknade u slu
č
aju povla
č
enja dionica s uvrštenja na ure
đ
enom tržištu,- naknade za postupak restrukturiranja trgova
č
kih društava,- naknade za druge poslove koje Centar obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom iposebnim propisima te u skladu s aktima Vlade Republike Hrvatske.
Č
lanak 4.
 (1) Naknada troškova za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelimaobuhva
ć
a iznos stvarnih troškova u obavljanju poslova upravljanja dionicama i poslovnimudjelima kao što su: trošak objave javnog natje
č
aja, trošak ovlaštene osobe za procjenu,trošak javnog bilježnika, odvjetni
č
ki i sudski troškovi, troškovi prijevoda, trošak brokera,trošak savjetnika, trošak restrukturiranja, putni i svi drugi stvarno nastali troškovi.(2) Stvarno nastali troškovi iz stavka 1. ovoga
č
lanka obra
č
unavaju se svim imateljima iz
č
lanka 1. ove Uredbe razmjerno njihovom udjelu u portfelju pojedinog trgova
č
kog društva.(3) Obra
č
un stvarno nastalih troškova iz stavka 1. ovoga
č
lanka vrši se kvartalno zaprethodno razdoblje sukladno stavku 2. ovoga
č
lanka.(4) Imatelji odnosno vlasnici iz
č
lanka 1. ove Uredbe uplatu obra
č
unatog stvarno nastalogtroška vrše na ra
č
un Centra, temeljem izdanog ra
č
una s rokom pla
ć
anja 15 (petnaest)dana od dana izdavanja.
 
Č
lanak 5.
(1) Naknada za ispla
ć
enu dividendu utvr
đ
uje se u iznosu od 3% (tri posto) od ostvarenedividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu imatelja iz
č
lanka 1. oveuredbe.(2) Naknada iz stavka 1. ovoga
č
lanka upla
ć
uje se na ra
č
un Centra u roku od 15(petnaest) dana od dana isplate dividende.
Č
lanak 6.
(1) Naknada za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela utvr
đ
uje se u iznosu od 6%(šest posto) od ostvarene kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele koji se nalazeu vlasništvu imatelja iz
č
lanka 1. ove Uredbe.(2) Naknada iz stavka 1. ovoga
č
lanka upla
ć
uje se od strane svih imatelja dionica iliposlovnih udjela razmjerno njihovom udjelu u prodanom portfelju pojedinog trgova
č
kogdruštva na ra
č
un Centra u roku od 15 (petnaest) dana od dana isplate kupoprodajnecijene.(3) U slu
č
aju isplate ostvarene kupoprodajne cijene neposredno na ra
č
un Centra, zaimatelje iz
č
lanka 1. ove Uredbe, Centar
ć
e u roku od 15 (petnaest) dana od dana uplatekupoprodajne cijene, istu uplatiti na ra
č
un imatelja iz
č
lanka 1. ove Uredbe umanjenu zaiznos naknade iz stavka 1. ovoga
č
lanka.(4) Odredbe ovoga
č
lanka primjenjuju se i na utvr
đ
ivanje naknade za postupak prodajedionica i poslovnih udjela putem radni
č
kog dioni
č
arstva (ESOP program).
Č
lanak 7.
(1) Naknada u slu
č
aju povla
č
enja dionica s uvrštenja na ure
đ
enom tržištu utvr
đ
uje se uiznosu od 3% (tri posto) od ispla
ć
ene pravi
č
ne naknade sukladno odredbama zakonakojim se ure
đ
uje tržište kapitala, za dionice koje su povu
č
ene s uvrštenja, a u vlasništvusu imatelja iz
č
lanka 1. ove Uredbe.(2) Naknada iz stavka 1. ovoga
č
lanka upla
ć
uje se na ra
č
un Centra u roku od 15(petnaest) dana od dana isplate pravi
č
ne naknade od strane svih imatelja dionicarazmjerno njihovom udjelu u portfelju pojedinog trgova
č
kog društva.
Č
lanak 8.
(1) Naknada za provo
đ
enje postupka restrukturiranja utvrdit
ć
e se ugovorom oprovo
đ
enju restrukturiranja ovisno o veli
č
ini trgova
č
kog društva koje se restrukturira, visinitemeljnog kapitala trgova
č
kog društva koje se restrukturira, visini obveza trgova
č
kogdruštva koje se restrukturira, broju zaposlenih u trgova
č
kom društvu koje se restrukturirate drugim bitnim parametrima o kojima
ć
e ovisiti složenost postupka restrukturiranja.(2) Naknada iz stavka 1. ovoga
č
lanka upla
ć
uje se na ra
č
un Centra sukladno sklopljenomugovoru iz stavka 1. ovoga
č
lanka.(3) Odredbe ovoga
č
lanka primjenjuju se i na naknade za provo
đ
enje postupkarestrukturiranja trgova
č
kih društava od strateškog i posebnog interesa za RepublikuHrvatsku, a koje poslove Centar obavlja na temelju posebnih propisa i akata u skladu saZakonom.
Č
lanak 9.
Ako Vlada Republike Hrvatske odlukom zaduži Centar za provedbu prodaje dionica iposlovnih udjela trgova
č
kih društava koja se kao društva od strateškog i posebnoginteresa za Republiku Hrvatsku utvr
đ
uju posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske,
 
Centar
ć
e Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom obra
č
unat naknadusukladno odredbama ove Uredbe.
Č
lanak 10.
Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade zaupravljanje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela (Narodne novine broj91/2011).
Č
lanak 11.
Naknada za postupke prodaje zapo
č
ete prema odredbama Zakona o upravljanjudržavnom imovinom (Narodne novine broj 145/2010 i 70/2012) obra
č
unat
ć
e se sukladnoodredbama Odluke o visini naknade za upravljanje državnom imovinom u obliku dionica iposlovnih udjela (Narodne novine broj 91/2011).
Č
lanak 12.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".Klasa:____________ Ur. broj:__________ Zagreb, __________2013.PredsjednikZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->