Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
121. - 13

121. - 13

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________ 2013. godine donijela
O D L U K U
 
o osnivanju Radne skupine za koordinaciju i pra
ć
enje provedbereformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016.
 
I.
 Osniva se Radna skupina za koordinaciju i pra
ć
enje provedbe reformskih idrugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. (u daljnjem tekstu: Radnaskupina).
II.
 Zada
ć
a Radne skupine je:- koordinacija i pra
ć
enje provedbe reformskih i drugih mjera fiskalnekonsolidacije za razdoblje 2014. - 2016.;- razmatranje potrebe uvo
đ
enja dodatnih mjera koje za cilj imaju fiskalnukonsolidaciju u razdoblju 2014. - 2016.;- koordinacija rada operativnih timova za ostvarenje pojedinih mjera fiskalnekonsolidacije za razdoblje 2014. - 2016.
III.
Radnu skupinu
č
ine:- Milanka Opa
č
i
ć
, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministricasocijalne politike i mladih, predsjednica Radne skupinete
č
lanovi:- prof. dr. sc. Vesna Pusi
ć
, prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske iministrica vanjskih i europskih poslova- prof. dr. sc. Branko Gr
č
i
ć
, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministarregionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 
2
 
- Slavko Lini
ć
, ministar financija- Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva- prof. dr. sc. Rajko Ostoji
ć
, dr. med., ministar zdravlja- prof. dr. sc. Mirando Mrsi
ć
, dr. med., ministar rada i mirovinskoga sustava- doc. dr. sc. Željko Jovanovi
ć
, dr. med., mr. oec., ministar znanosti, obrazovanjai sporta- Anka Mrak-Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornoga ure
đ
enja- Arsen Bauk, ministar uprave- Orsat Miljeni
ć
, ministar pravosu
đ
a- dr. sc. Siniša Hajdaš Don
č
i
ć
, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture- Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede.
IV.
Radna skupina može, prema potrebi, u svoj rad uklju
č
iti i predstavnike drugihnadležnih tijela i institucija.
V.
Radna skupina, prema potrebi, osniva operativne timove radi u
č
inkovitogostvarivanja pojedinih mjera.Za
č
lanove operativnih timova mogu, osim tijela iz to
č
ke III. ove Odluke, bitiimenovani predstavnici i drugih nadležnih tijela i institucija.Operativni timovi su obvezni utvrditi rokove provo
đ
enja zacrtanih aktivnosti iostvarivanja pojedinih mjera, te o tome i o rezultatima rada redovito izvješ
ć
ivati Radnuskupinu i njene
č
lanove.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->