Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AzCheta.com пътеводител - "Имаго" на Радостина Ангелова

AzCheta.com пътеводител - "Имаго" на Радостина Ангелова

Ratings: (0)|Views: 156 |Likes:
Published by Аз чета
Книжно пътуване в романа "Имаго" на Радостина Ангелова.

Този пътеводител е предизвикателство за нас и силно се надяваме да е изкушение за Вас. Възможност да предизвикаме любопитството Ви с нещо, което искрено ни е харесало, очаровало и нямаме търпение да прочетете.
Книжно пътуване в романа "Имаго" на Радостина Ангелова.

Този пътеводител е предизвикателство за нас и силно се надяваме да е изкушение за Вас. Възможност да предизвикаме любопитството Ви с нещо, което искрено ни е харесало, очаровало и нямаме търпение да прочетете.

More info:

Published by: Аз чета on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
Êíèæåí ïúòåâîäèòåë 
 Имаго
 Радстина
 
 А
 .
 Ангелова
 
 “
 Истината
 
 не
 
 се
 
 нуждае
 
 от
 
 жестове
 
 и
 
 гримаси
 .
 Истината
 
 е
 
 тапа
 
 от
 
 шампанско
 ,
 на
 
 която
 
 трябва
 
 смело
 
 да
 
 отвиеш
 
 телчето
 
 и
 
 след
 
 като
 
 гръмне
 доволно
 
 да
 
 се
 
 наслаждаваш
 
 на
 
 мехурчетата
 ,
 които
 
  затоплят
 
 кръвта
 .”
 Радостина
 
 А
 .
 Ангелова
 ,”
 Имаго
 ” 1
 
 За
 
 този
 
 пътеводител
 Ë 
þ
áîâòà íè êúì êíèãèòå å ïúòóâàíå,êîåòî îáèêíîâåíî íè íàìè
ð
à â òî÷íèÿ ìîìåíò è íà òî÷íîòî ìÿñòî. Çàòîâà èêíèãèòå ñà òîëêîâà ñèëíîåìîöèîíàëíî ñâú
ð
çàíè ñ íàñ - òå ñàèç
ð
àñòâàíåòî, îïî
ð
àòà è áÿãñòâîòî. Óñïîêîåíèåòî îò äîá
ð
å
ð
àçêàçàíàòàèñòî
ð
èÿ.Íî ïúòèùàòà íà êíèãèòå êúì íàñ âèíàãèñà
ð
àçëè÷íè - ïîíÿêîãà ñà ï
ð
åïî
ð
úêèîò ï
ð
èÿòåëè, ïîíÿêîãà ñà ïóáëèêàöèè âêíèæíè ñàéòîâå èëè ï
ð
îñòî ãî
ð
åùîòîî÷àêâàíå çà íîâî î÷à
ð
îâàíèå îò ë 
þ
áèì àâòî
ð
. Òîçè ïúòåâîäèòåë å ï
ð
îñòî íîâàïúòå÷êà, èäåÿ, êîÿòî ñúáè
ð
àèçá
ð
îåíèòå ïî-ãî
ð
å åëåìåíòè, à ìîæåáè äîáàâÿ è íîâè. Òîçè ïúòåâîäèòåë å ï
ð
åäèçâèêàòåëñòâîçà íàñ è ñèëíî ñå íàäÿâàìå äà åèçêóøåíèå çà Âàñ. Âúçìîæíîñò äàï
ð
åäèçâèêàìå ë 
þ
áîïèòñòâîòî Âè ñíåùî, êîåòî èñê 
ð
åíî íè å õà
ð
åñàëî,î÷à
ð
îâàëî è íÿìàìå òú
ð
ïåíèå äàï
ð
î÷åòåòå. Òîçè ïúòåâîäèòåë íå å
ð
åêëàìåíï
ð
îäóêò, íî ñèëíî ñå íàäÿâàìå äàäîï
ð
èíåñå çà ïîâå÷å èíòå
ð
åñ êúì ñúâ
ð
åìåííàòà êà÷åñòâåíà áúëãà
ð
ñêà ëèòå
ð
àòó 
ð
à, çàùîòî òÿ å ôàêò. À êíèãèòå íà
Ð
àäîñòèíà Àíãåëîâà ñàïî
ð
åäíîòî äîêàçàòåëñòâî çà òîâà.Èìàìå æåëàíèåòî äà
ð
àçâèåì ôî
ð
 ìàòà, òàêà ÷å äà áúäå ìàêñèìàëíîïîëåçåí è èíò
ð
èãóâàù çà Âàñ,÷èòàòåëèòå, íî ñúùî è çà èçäàòåëèòå èàâòî
ð
èòå.Ùå ñå
ð
àäâàìå äà ñïîäåëèòå ñâîèòåâïå÷àòëåíèÿ è êîìåíòà
ð
è, îòâî
ð
åíèñìå çà ï
ð
åäëîæåíèÿ è íîâè èäåè.È ï
ð
èÿòíî ïúòóâàíå â ñâåòà íà“Èìàãî”.
Ïàâëèíà
Ð
àäîñëàâîâà, AzCheta.com
 2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->