Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
27_Fustei.pdf

27_Fustei.pdf

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md

More info:

Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/10/2014

 
45=
Xyric`tmi
, s.l., vng. UMM [VVMMQ, lr. 4, 4:9?, 45=-46:.
“PLMPL@I IX@MGNT AMGMXIL
Ť
M‑ (9=40-9=83)ÌL GPZX
 Ą 
OP T@GMCMI 
Zäl
ď
ìl 9=93, ìl `xprmair`i itmtuhmlmm gnr ei
ůď
h`r`gmcm` dng
Ş
`vmomm r
ď
aäl`iu
h`gm urai
Ş
m im gumAirx. Ogismomm airxmsaugum vnrd`so h`spr` r
ď
h
ď
-omlmg` clns`ngncmo`, hir
Ş
m o`g` h` ogis
ď
ig` r`gmcm`m.Onapnl`lti h` ogis
ď
i liturmm r`gmcm`m `ri onlsm-h`rit
ď
aim put`rlmo
ď
, o``i o` s` v`h` hml ouvmlt`-g` gum K. Airx2 “T`gmcmi `st` netitug
ml
ů
`m nrnpsm-t`, mlmai guamm e 
ď
r
ď
h` mlma
ď
, gi e`g oua `st`
Ş
m su-
`tug rälhum`gmgnr e 
ď
r
ď
h` su
`t. T`gmcmi `st` npmup`ltru pnpnr… Iste`g, ormtmoi r`gmcm`m `st` ormtmoiio`g`m v 
ď
m i pgälc`rmm, lmadug seält ig o
ď
r`mi `st`r`gmcmi‑ (
М
 
ъалжпжж
9=69, 6-=). Z`ltru airxmstugnrtnhnx `st` l`ri
ů
mnlig
ď
gupt
ď
ou r`gmcmi oi itir`,
ď
r
ď
i
guit` ìl onlsmh`ri
ů
m` r
ď
h
ď
omlmg` snomig` ig`io`st`mi. “_up`rstm
ů
mmg` r`gmcmnis`‑ pnt
h`p
ďŞ
mt`,onlenra airxmsaugum, hnir hmstrucälh snom`tit`il`hr`ipt
ď
 
Ş
m hup
ď
n r`struoturir` oirhmlig
ď
i gu-amm ìlonlbur
ď
tnir`. Hml io`st` onlsmh`r`lt` t`aigupt`m ou r`gmcmi noupi ul spi
ů
mu r`gitmv amo ität ìlguor
ď
rmg` gum G`lml, oät
Ş
m ìl hnoua`lt`g` pirtmhu-gum dng
Ş
`vmo. Ìl mstnrmncri
i snvm`tmo
ď
guorug io`s-ti `ri `xpgmoit prml l`hnrml
ů
i dng
Ş
`vmomgnr s
ď
ìl-r
ď
ut
ďů
`iso
ď
n hit
ď
ìl pgus r`gi
ů
mmg` ou or`hmlomn
Ş
mm(
Дкщжлчадк
9==6, 56). Ìls
ď
hio
ď
ia pr`supul`o
ď
dng
Ş
`vmomm iv`iu n iste`g h` strit`cm` mlt`gmc`lt
ď
 ia `xic`ri, itmtuhml`i gnr ei
ůď
h` r`gmcm` `st` hnirn ailme`stir` i mh`ngncm`m airxmsaugum nrtnhnx. Ia put`i ìl
ů
`g`c` ìlor`h`r`i dng
Ş
`vmomgnr o
ď
vnrzhrulomli ml
u`l
ů
i Dms`rmomm isupri ais`gnr gircmh` o`t
ďů
`lm hnir prml s`pirir`i Dms`rmom h` stit.O`ro`t
ď
tnrug rus H.U. Znsp`gnvskm lu e 
ď
r
ď
h` an-tmv onlsmh`r
ď
o
ď
“G`lml gi prmai `tip
ď
`ri ìlor`-zut ou h`s
ď
 vär
Ş
mr` o
ď
vi seär
Ş
m ou Dms`rmoi hmltr-nsmlcur
ď
gnvmtur
ď
‑ (
Омщоалмдщвжн
9==0, 8=). Ìls
ď
 lu i enst s
ď
 
` i
Ş
i, iste`g o
ď
s-i amzit h` ioua p`prnpicilhi iltmr`gmcmnis
ď
.Zut`a hmstmlc` ìl io`ist
ď
smtui
ů
m` hnu
ď
hmr`o
ů
mm ìlh`zvngtir`i gupt`m mh`ngncmo` ou r`gmcmi. _` put`ia`rc` p` oig`i h`aiso
ď
rmm “`s`l
ů
`m r`io
ů
mnlir` h`ogis
ď
‑ i r`gmcm`m, onltälh ìl io`st oiz p` onl
Ş
tmml
ů
ipngmtmo
ď
i ndm`otugum prnpicilh`m ‟ ais`g` gircm.Oig`i igt`rlitmv 
ď
pr`supul`i
Ş
m n ormtmo
ď
h` enlhi ìlv 
ďůď
turmm r`gmcmnis`. Io`st` hmr`o
ů
mm h` prnpi-cilh
ď
iltmr`gmcmnis
ď
oir` onlouriu ìltr` `g` iuenst luamt` onlv`l
ů
mnlig; prmai hmr`o
ů
mi airxms-t
ď
 
Ş
m o`i h` i hnui mguamlmst
ď
.Ou tnit
ď
mlt`crmtit`i `xt`rl
ď
i prma`m, `i lu s` duouri h` n sus
ů
ml`r` l`onlhm
ů
mnlit
ď
hml pirt`iprnpicilhm
Ş
tmgnr-priotmom, hmltr-ul smapgu antmv ‟ ais`g` pnpugir` lu put`iu
itris` h` ìlvmlu-mrmg` idstriot`
Ş
m songistmo` gi ihr`si Dms`rmomm hmlpirt`i airxmsaugum. Guorug io`sti i enst ìl
ů
`g`sofmir
Ş
m h` U.M. G`lml. Ìl guorir`i si “
М
 
гбкуабжж
 
дмжбщфдяьэапм
 
зкфаъжклжгзк
‑, oir` h`v`lms`ul e`g h` t`stia`lt p`ltru am
Ş
oir`i it`mst
ď
sn- vm`tmo
ď
, `g spul`i2 “Ir
o`i aim air` cr`
Ş
`ig
ď
,s
ď
or`h`a o
ď
amgmnil`g` h` nia`lm pnt so
ď
pi hmlio`st ìltul`rmo hnir p` oig`i mguaml
ď
rmm airxmst`.Ais`g` io`st`i l`o`smt
ď
ait`rmig`g` o`g` aim hm- v`rs` h` prnpicilh
ď
it`mst
ď
, s
ď
 
` eiamgmirmzit` ouhme`rmt` eipt` hml o`g` aim hmv`rs` se`r` ig` vm`
ů
mm…Ìlhr
ď
zl`i
ůď
, pgml
ď
h` vmi
ůď
, ou tig`lt, mlc`lmnsitioälh “pr`n
ů
ma`i hnamlilt
ď
, pudgmomstmoi it`m
Ş
-tmgnr hml s`ongug ig VUMMM-g`i, s` irit
ď
aim ih`ovi-t
ď
, p`ltru i tr`zm ais`g` hml snalug r`gmcm`m, h`oätpirieriz`g` pgmotmsmtnir`
Ş
m s`om ig` airxmsaugum…‑(
М
 
ъалжпжж
9=69, 83-86).@st`
r`so, o
ď
ailme`stir`i ìl priotmo
ď
aim augth`oät gi “airxm
Ş
tm‑ i onl
ů
mlutugum “mguamlmst‑ igprnpicilh`m sitmse 
ď
o`i aim dml` hng`il
ů
`g` ai-s`gnr gircm, o``i o` ndm`otmv ìlt
ď
r`i pnzm
ů
mmg` “mgu-amlm
Ş
tmgnr‑ ìl am
Ş
oir`i it`mst
ď
. Io`
Ş
tmi iv`iupnsmdmgmtit`i s
ď
engns`iso
ď
p` girc
Ş
m r`surs`g` ih-amlmstritmv`, h`nir`o` ìg iv`iu ìl erult` p` @.A.Mirnsgivskm, pr`
Ş
`hmlt`g` Onamsm`m Iltmr`gmcmnis`i OO. @hm
ů
mmg` iltmr`gmcmnis` ìl tmrib`g` o`g` aimairm, zmirug
Ş
m r`vmsti “
Йагймебжв
‑, ìl c`l`rig s`i
iu p` pnzm
ů
mm “mguamlmst`‑. N dul
ď
p`rmnih
ď
h`tmap irmpi “airxm
Ş
tmgnr‑, ìl erult` ou A.A. Kns-t`gnvskm, crupi
ů
m ìl burug r`vmst`m “
Йагймебжв
 
 я 
 
щфкбвк
Ş
m onamt`tug nr
ďŞ
`l`so Ansonvi h` pir-tmh, `riu l`vnm
ů
m s
ď
rmpnst`z` itiourmgnr mh`ngncmo`hml pirt`i npnl`l
ů
mgnr.
Lmongi` Eu
Ş
t`m
 
Eugg t`xt ivimgidg` nl
X`xtug mlt`crig ig irtmongugumpnit` em cďsmt p`
Eugg t`xt ivimgidg` nl
X`xtug mlt`crig ig irtmongugum pnit`em cďsmt p`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->