Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
29_Casu.pdf

29_Casu.pdf

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md

More info:

Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/11/2014

 
?06
^yrfmdt`f
, s.g., vca. Y@@ RZZ@@\, gr. ?, ?865, ?06-585.
L@
ŗ
EF_DF ND DA@OD_F_D GF 
ů
@CGFA
 ď 
ÇG _UUL,60:0-6006; TGDAD ECG^_@OT
ů
@@
Af çgedputua fg`acr ‐:8 f` sdecauau` trdeut, pdgtruguldrc
œ
` cosdrvftcr` str
ą
`g` _UU Lcancvdgdfse
ą
 p
ą
rdf prdf a`g`
œ
t`t
ą
çg eclpfrf
ť
`d eu fatd rdpu- oa`e` ug`cgfad durcpdgd. Eddf ed f urlft çg fg``Xdrdstrc`b 
ą
` fvdf s
ą
`g
rld çgs
ą
fedfst
ą
pdredp-
ť
`d. _dicrldad afgsftd nd L`jf`a Mcrofe`cv çged-pïgn eu fpr`a`d 60:4 fu ouavdrsft çg seurt t`lp
œ
`sce`dtftdf lcancvdfg
ą
. Çgf`gtd nd 60:0, fprcfpdg`ldg` gu vcrod
œ
td, çg spf
ť
`ua puoa`e, ndsprd `g-ndpdgndg
ťą
sfu rdug`rdf eu _clïg`f. Tgf n`gtrddxpa`ef
ť
`` dstd e
ą
tcftd n`seu
ť
``ad pd fedstd suo`detdsugt `gtdrz`sd, `fr ed` efrd ad dxpr`lfu r`sefu s
ą
 `gtrd `ldn`ft çg v`zcrua BMO-uau`
œ
` nd luatd cr`drfu ecgnflgf
ť
` af fg` mrd` nd ndtdg
ť
`d. Tgua n`g-trd efzur`ad edad lf` eugcseutd çg fedst sdgs dstdeda fa Ircgtuau` Gf
ť
`cgfa Xftr`ct`e, f` e
ą
ru` irug-tf
œ
` ― Fadxfgnru Tsft`ue, Mjdcrmjd Mj`lpu, nfr
œ
` Yfadr`u Mrfur ― fu icst frdstf
ť
` çg 60=6-60=?
œ
`ecgnflgf
ť
` af fg` nd muafm
6
. Tg fat efz `lpcrtfgtf icst eda fa `gm`gdruau` Mjdcrmjd Nfv`n, frdstftej`fr çg t`lpua Xdrdstrc`b 
ą
`. Fedstf f icst ecg-nflgft çg 60:9 af trftfldgt çgtr-ug sp`tfa ps`j`-ftr`e pdgtru e
ą
f çgnr
ą
zg`t s
ą
-` ser`d au` Mcrofe`cv ndsprd n`ser`l`gfrdf rclïg`acr ofsfrfodg` çg pc-a`t`ef nd efnrd
œ
` edrdf rdvdg`rdf af faifodtua aft`g
?
.Tg fspdet `lpcrtfgt efrd f fgt`e`pft ndzgcn
ą
-lïgtua fg`acr 60:0-6006 f icst dvcau
ť
`f pcgndr``rclïg`acr ofsfrfodg` çg Xfrt`nua Eclug`st faLcancvd`. Fed
œ
t`f fu çgedput s
ą
sus
ť
`g
ą
çg lfs
ą
 Ircgtua Xcpuafr
œ
` fatd crmfg`zf
ť
`` fad l`
œ
e
ą
r`` ndda`odrfrd gf
ť
`cgfa
ą
. Cr, çg uat`l`` fg` f` dx`stdg
ť
d`T_UU, O`rcua Xca`t`e fa EE fa XEL, prdeul
œ
` Ec-l`tdtua Edgtrfa, ncu
ą
crmfgd-ejd`d nde`ndgtd çgrdpuoa`e
ą
, sdl
ą
gfu lf` luat eu ug l`g`-pfraf-ldgt ndeït eu c struetur
ą
lcgca`t`e
ą
 
œ
` codn`dg-t
ą
pr`luau` sderdtfr fa pfrt`nuau`, f
œ
f eul iusd-sd ndedg`` af rïgn. Çg eursua fguau` 60:0, pcz`
ť
`fl`
œ
e
ą
r`` nd da`odrfrd gf
ť
`cgfa
ą
drf dxpr`lft
ą
çg
6
 FU@U_L-BMO, ncsfr 86=889, vca. 6-66.
?
Ncsfrua nd af BMO fa au` Mjdcrmjd Nfv`n f icst puoa`eft ndG`ecafd Gdmru (6008, 6>8-64?2 vdz` Ef
œ
u ?866, 46?-49?).
O`rcua Xca`t`e nd e
ą
trd L`redf Ugdmur, sderdtfr faEE pd prcoadld nd fmr`euatur
ą
, `fr edad fad pcpu-af
ť
`d` ruscicgd, prc-`lpdr`fad, nd e
ą
trd Yafn`safv Udl`cgcv, sderdtfr fa EE fa XEL.Efrd drf nde` rfpcrtua n`gtrd rclïg`
œ
` fatd dtg`` çg XEL çg t`lpua Xdrdstrc`b 
ą
` eclpfrft`v eu nd-edg``ad fgtdr`cfrd3 Çg 60:4, pcgndrdf lcancvdg`-acr/rclïg`acr çg rïgnur`ad ldlor`acr nd pfrt`ndrf nd >4,:%, çg erd
œ
tdrd af >:,?% çg 6008. Xr`geclpfrf
ť
`d, çg ndedg``ad prdedndgtd ectf lcanc- vdg`acr çg Xfrt`nua Eclug`st fa Lcancvd` f icstluat lf` l`e
ą
ndeït pcgndrdf acr çg tctfaua pc-puaf
ť
`d` rdpuoa`e``. Nd dxdlpau, çg 60>> fae
ą
tu`fu vrdc 68%, çg 6094 ― ndkf 54%
œ
` fo`f çg fg`` 60=:-60=0 iusdsd trdeut prfmua nd >8%. Çgtrd t`lp,pcgndrdf ru
œ
`acr çg XEL sefnd nd af 58% çg 6094af ?4,0% çg 60=0, fpc` af ?5,>% çg 60:4
œ
` ??% çg6008. Feddf
œ
` n`gfl`e
ą
ndsedgndgt
ą
sd cosdrv 
ą
 
œ
` çg efzua uerf`gdg`acr n`g _UUL, pcgndrdf acr çgrïgnur`ad ldlor`acr XEL dvcauïgn nd af ?5,?% çg 6094 af ?6,6% çg 60:4
œ
` ?8,9% çg 6008 (Ut
ą
 v`a
ą
 6009, 5:, 50, >6). Çg tctfa, çg 60:9, crmfg`zf
ť
`f ndpfrt`n n`g _UUL gul
ą
rf 6:0 >88 nd eclug`
œ
t`,n`gtrd efrd ?4,>% drfu iuge
ť
`cgfr` n`g crmfgdadnd stft
œ
` nd pfrt`n, prdeul
œ
` n`g ncldg`ua dec-gcl`d`, s`stdluau` dnuef
ť
`cgfa (ZY@
Цыдно
60:9,5, 44) dte. Fedfst
ą
pdrspdet`v 
ą
nd `gn`mdg`zfrd ecgt`gu
ą
çgpca`t`ef nd efnrd dstd dv`ndgt
ą
nfe
ą
fgfa`z
ą
l e`-irdad efrd frft
ą
eul f dvcauft eclpcgdg
ť
f dtg`e
ą
 f gcldgeaftur`` EE fa XEL. Çg 60:=, ectf pfrtdf lcancvdg`acr/rclïg`acr çg struetur`ad nd ecg-nuedrd fad Xfrt`nuau` Eclug`st fa Lcancvd`, ftït çg Ej`
œ
`g
ą
u eït
œ
` çg tdr`tcr`u drf nd 4>%, c erd
œ
-tdrd eu lf` luat nd 68 prcedgtd if
ťą
nd 609=. Çgfedaf
œ
` t`lp, n`g pdrspdet`vf mdgndr, pcgndrdfidld`acr çg pcstur`ad nd ecgnuedrd n`g pfrt`n afg`vda nd ecl`tdtd rf`cgfad
œ
` cr
ąœ
dgd
œ
t` drf nd?5% çg 60:9. Çg eddf ed pr`vd
œ
td rdprdzdgtfrdf çg muvdrg af g`vda nd l`g`
œ
tr`, v`edl`g`
œ
tr`, prd-
œ
dn`g
ť
` nd ecl`tdtd
œ
` ndpfrtfldgtd, lcancvdg``/
@mcr Ef
œ
u
 
Iuaa tdxt fvf`afoad cg
^dxtua `gtdmrfa fa frt`ecauau`pcftd i` mąs`t pd
Iuaa tdxt fvf`afoad cg
^dxtua `gtdmrfa fa frt`ecauau` pcftdi` mąs`t pd

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->