Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
35_Postica.pdf

35_Postica.pdf

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md

More info:

Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/25/2014

 
:=7
]yraegtia
, s.d., vc`. VII X\\IIR, dr. >, >;1:, :=7-:76.
G\[C_I
Ů
IA BW_GA@
 Ď 
 —BC@MCVA ZCVIG]IJ
 Ď 
? ÄD]^G BI]W^I
Ŕ
I EW@AE‒
@a > iu`ig >;1; Euvgrdu` ^gpun`ijii Bc`mcva amat jurs udcr idi
Ū
iativg pun`ijg mg jcbgbcra-rg a vijtibg`cr rgeibu`ui jcbudist tcta`itar
œ
i aamcptat Lct
Ċ
rîrga dr. 6;7 —Ju privirg `a jrgargaBuzgu`ui vijtibg`cr mgpcrt
Ċ
ri`cr
œ
i rgprgsiudi`crpc`itijg‒ (BC >;1;, >;).Cnigjtivu` pridjipa` a` dcii idstitu
Ū
ii buzga`g amgvgdit jc`gjtarga, tgzaurizarga
œ
i va`cri
jarga
œ
tiid
Ū
i
j
Ċ
 
œ
i gxpczi
Ū
icda`
Ċ
a b
Ċ
rturii`cr istcrijg,mcjubgdtarg
œ
i bgbcria`g prividm jribg`g rgei-bu`ui tcta`itar jcbudist äd ^gpun`ija Bc`mcva,rgstani`irga amgv 
Ċ
ru`ui istcrij
œ
i rgjupgrarga bg-bcrigi vijtibg`cr dgvidcvatg a`g tcta`itarisbu`uijcbudist.[riba gxpczi
Ū
ig mid jamru` ajgstui buzgu a fcstmgsjlis
Ċ
`a 1: iudig >;1> äd idjidta Buzgu`ui Da-
Ū
icda` mg Arlgc`ceig
œ
i Istcrig a Bc`mcvgi. Bc-bgdtu` idaueura` jarg s-a mgsf 
Ċœ
urat äd prgzgd
Ū
audui dub
Ċ
r ibprgsicdadt mg fc
œ
ti mgpcrta
Ū
i
œ
img
Ū
idu
Ū
i pc`itiji, pgrscda`it
ĊŪ
i a`g vig
Ū
ii pc`itijg,ju`tura`g
œ
i
œ
tiid
Ū
i
jg, äda`
Ū
i mgbditari mg stat, rg-prgzgdtad
Ū
i ai jcrpu`ui mip`cbatij, buzgcera
,jgrjgt
Ċ
tcri, rgprgzgdtad
Ū
i ai bass-bgmia, a fcstcdcrat mg prgzgd
Ū
a
œ
i a`cju
Ū
iudi`g rcstitg mg j
Ċ
-trg prib-bidistru` ^gpun`ijii Bc`mcva, V`am Fi-`at, mirgjtcru` Zgrvijiu`ui Da
Ū
icda` mg Arliv 
Ċ
, Icd Varta,
œ
i mg Va`gdtida Zturza, prg
œ
gmidtg`g Ascji-a
Ū
igi Fc
œ
ti`cr Mgpcrta
Ū
i
œ
i Mg
Ū
idu
Ū
i [c`itiji mid ^g-pun`ija Bc`mcva.Gxpczi
Ū
ia a fcst jcdjgput
Ċ
ja ud cbaeiu amusegdgra
Ū
igi jarg a judcsjut eu`aeu` scvigtij. Gaprgzidt
Ċ
fgdcbgdu` tcta`itar äd jcdtgxtu` egdgra`istcrij a` gpcjii scvigtijg, `ujru jg pgrbitg vizita-tcru`ui s
Ċ
äd
Ū
g`gae
Ċ
bai nidg jarajtgru` jcdtramij-tcriu a` gpcjii scvigtijg, jarajtgru` udgi scjigt
ĊŪ
ijarg sg znatg ädtrg mgbcjra
Ū
ig
œ
i tcta`itarisb.[rid uti`izarga udcr bio`cajg buzgcera
jg spg-ji
jg autcrii gxpczi
Ū
igi au ädjgrjat s
Ċ
prgzidtgpun`iju`ui jg`g mcu
Ċ
jcbpcdgdtg a`g scjigt
ĊŪ
ii sc- vigtijg? `ubga i`uzcrig a jg`cr jarg au äbnr
ĊŪ
i
œ
at—visu` scvigtij‒, jrgzîdm ju daivitatg äd imga`uri`g`ingrt
ĊŪ
ii
œ
i mrgpt
ĊŪ
ii, äd —viitcru` `ubidcs‒ bcmg-`at mg prcpaeadma scvigtij
Ċ
 
œ
i `ubga jg`cr jargavgau s
Ċ
judcasj
Ċ
idfgrdu` `ae
Ċ
rg`cr
œ
i ädjliscri-`cr jcbudistg.[ctrivit udcr matg idjcbp`gtg, ädtrg 19>;-1971, äd^AZZB
œ
i ^ZZB, pgdtru —jribg pc`itijg‒ au fcstjcdmabdatg :1 655 mg pgrscadg, midtrg jarg pgstg7 bii `a bcartg. A`tg : bii au mgjgmat äd pu
œ
j
Ċ
rii
œ
i izc`atcarg.Jirja 6; bii mg pgrscadg au fcst mgpcrtatg äd tib-pu` jg`cr trgi mgpcrt
Ċ
ri `a sjar
Ċ
da
Ū
icda`
Ċ
? iudig19=1, iu`ig 19=9
œ
i 1 apri`ig 1971.Mgsprg mraba ajgstcr cabgdi ju mgstidg idjrg-mini`g vcrngsj jg`g pgstg 5:; mg pigsg buzga`gprgzgdtatg äd jamru` gxpczi
Ū
igi? fctcera
i, mcju-
G`gda [cstij
Ċ
 
Fu`` tgxt avai`an`g cd
]gxtu` idtgera` a` artijc`u`uipcatg fi eĊsit pg
Fu`` tgxt avai`an`g cd
]gxtu` idtgera` a` artijc`u`ui pcatgfi eĊsit pg
 
G. [cstij
Ċ
,
 Gxpczi 
Ū 
ia buzga` 
Ċ
—Bc`mcva scvigtij
Ċ
? ädtrg bituri 
œ
i eu`ae‒ 
:77
Jartga Bgbcrigi >;;1?
(Jccrm. G. [cstij
Ċ
) Jartga Bgbcrigi. Jata`ce a` vijtibg`cr tcta`itarisbu`ui jcbudist, vc`. > (Jli
œ
id
Ċ
u >;;1).
Jartga Bgbcrigi >;;:?
(Jccrm. G. [cstij
Ċ
) Jartga Bgbcrigi. Jata`ce a` vijtibg`cr tcta`itarisbu`ui jcbudist, vc`. : (Jli
œ
id
Ċ
u >;;:).
Jartga Bgbcrigi >;;7?
(Jccrm. G. [cstij
Ċ
) Jartga Bgbcrigi. Jata`ce a` vijtibg`cr tcta`itarisbu`ui jcbudist, vc`. = (Jli
œ
id
Ċ
u >;;7).
Jcocjaru >;11?
El. Jcocjaru, Cpgra
Ū
iudga Zum (Jli
œ
id
Ċ
u >;11).
F
Ċ
r
Ċ
tgrbgd >;11?
(Jccrm. Z. Busta
ŪĊ
, Ie. Ja
œ
u) F
Ċ
r
Ċ
tgrbgd mg prgsjrip
Ū
ig. Aspgjtg a`g idvgstie
Ċ
rii jribg`crjcbudisbu`ui äd Gurcpa (Jli
œ
id
Ċ
u >;11).
@itgratura 1997?
@itgratura
œ
i arta, dr. >5, 6 iu`ig 1997.
Bc`mcvgdii >;1;?
Bc`mcvgdii sun tgrcarga nc`
œ
gvij
Ċ
. Zidtgzg g`ancratg äd naza batgria`g`cr Jcbisigi pgdtrustumigrga
œ
i aprgjigrga rgeibu`ui jcbudist tcta`itar mid ^gpun`ija Bc`mcva (Jli
œ
id
Ċ
u >;1;).
BC >;1;?
Bcditcru` C
jia` a` ^gpun`ijii Bc`mcva, dr. 11=-671 (Jli
œ
id
Ċ
u >;1;).
[asat >;;6?
V. [asat,
 
Ja`varu`. Mcjubgdtaru` mgpcrt
Ċ
ri`cr mg pg tgritcriu` ^ZZ Bc`mcvgdg
œ
ti 19=;-197; (Bcs-jcva >;;6).
[cstij
Ċ
1995?
G. [cstij
Ċ
, ^gzistgd
Ū
a adtiscvigtij
Ċ
äd Nasarania 19==-197; (Jli
œ
id
Ċ
u 1995).
[cstij
Ċ
1996?
G. [cstij
Ċ
, Mgputa
Ū
ii Zfatu`ui
ŮĊ
rii rgprgsa
Ū
i äd adu` 19=;. ]yraegtia III, 1996, >:9->=<.
[cstij
Ċ
>;1;?
G. [cstij
Ċ
, [rcjgsg oumijiarg idtgdtatg partijipad
Ū
i`cr `a bi
œ
jarga mg rgzistgd
ŪĊ
adtiscvigtij
Ċ
midBc`mcva pcstng`ij
Ċ
. ]yraegtia s.d. >, vc`. IV, >;1;, >75->66.
^apcrt >;1;?
^apcrt ada`itij a` Jcbisigi pgdtru stumigrga
œ
i aprgjigrga ^geibu`ui jcbudist tcta`itar mid ^gpu- n`ija Bc`mcva. Id? @ibna ^cbîd
Ċ
, dr. 5-<, (1<1-1<>), >;1;.
]a
œ
j
Ċ
>;11?
B. ]a
œ
j
Ċ
, [rgc
Ū
i nasarangdi, jcdfra
Ū
i mg eu`ae ju Zc`ogdi
Ū
 äd. Id? Amgv 
Ċ
ru` Bc`mcva, >= dcigbnrig>;11.
]a
œ
j
Ċ
>;1>?
B. ]a
œ
j
Ċ
, Mg jg taj ziarg`g jîdm bc`mcvgdii bcr mg fcabg3. Id? Amgv 
Ċ
ru` Bc`mcva, dr. ::, 16 fgnrua-rig >;1>.
]a
œ
j
Ċ
>;1>a?
B. ]a
œ
j
Ċ
, @ibna rcbîd
Ċ
äd sjrigri`g adtijcbudistg mid ^ZZB (III). Id? Amgv 
Ċ
ru` Bc`mcva, dr. 15<,1: sgptgbnrig >;1>.
Ů
urjadu >;;;?
I.
Ů
urjadu, Bc`mcva adtiscvigtij
Ċ
(Jli
œ
id
Ċ
u >;;;).
Глслю
199=?
 
О
.
М
.
Глслю
,
 
Юыънвшз
 
сюылвмцш
 
мсюдымм
 
Адиндош
. 19=;-197; (
Адспол
199=).
Busgub gxliniticd ‐Zcvigt Bc`mcva? Ngtwggd Bytls adm tlg Eu`ae‒
 Anstrajt 
^gm ]grrcr, as wg`` as tlg —Zcvigt Mrgab‒, ngead sibu`tadgcus`y witl tlg Nc`slgvih rgvc`uticd id ^ussia.Zidjg Dcvgbngr 5, 1915, id tlg tgrritcry cf tlg prgsgdt ^gpun`ij cf Bc`mcva,
rst id tlg Bc`maviad AutcdcbcusZcvigt Zcjia`ist ^gpun`ij adm sidjg 19=; id tlg Bc`maviad Zcvigt Zcjia`ist ^gpun`ij, tlg tcta`itariad jcbbudistrgeibg jcbbittgm a sgrigs cf jribgs aeaidst lubadity? egdcjimg, pc`itija` rgprgssicds, adm tlg creadizgm fabidg.Ludmrgms cf tlcusadms cf iddcjgdt pgcp`g wgrg pgrsgjutgm fcr tlgir pc`itija` cr rg`ieicus ng`igfs, ny daticda` crscjia` rgascds. Ludmrgms cf tlcusadms cf vijtibs wgrg mgpcrtgm tc Zingria, sgdtgdjgm tc mgatl, sunogjtgm tc ibpri-scdbgdt cr starvgm tc mgatl id psyjliatrij idstituticds.]lg gxliniticd —Zcvigt Bc`mcva? Ngtwggd Bytls adm tlg Eu`ae‒ nrides tcegtlgr 5:; busgub pigjgs? plctcerapls,mcjubgdts, `gttgrs frcb Zingria, tlg pcstgrs cf tlcsg ygars, tlg adti-Zcvigt s`ceads adm `ga
gts, `ists cf jcd
sjatgmprcpgrty, pgrscda` ng`cdeides cf fcrbgr mgpcrtggs adm pc`itija` priscdgrs, adm ctlgr listcrija` rg`ijs, rgjrgatide atgrrin`g pijturg cf tlg Ergat ]grrcr. It is mgmijatgm tc a`` vijtibs cf tcta`itariad jcbbudist rgeibg.
Аъезйвлу
 
тпсгдемцму
«
Сдозюсплу
 
Адинлому
?
азжнъ 
 
амэлам
 
м
 
КЪИЛКда
¸
 Ызефаз
Пылсвшй
 
юзыыды
,
плп
 
м
«
сдозюсплу
 
азхюл
¸,
одевмп
 
днвдоызазввд
 
с
 
бдирьзомсюспма
 
гзызодыдюда
 
о
 
Ыдссмм
.
С
5
вдубыу
1915
кднл
 
вл
 
юзыымюдымм
 
сдоызазввдй
 
Ызсгъбимпм
 
Адиндол
,
свлхлил
 
о
 
Адинлоспдй
 
 Лоюдвда
-
вдй
 
Сдозюспдй
 
Сдцмлимсюмхзспдй
 
Ызсгъбимпз
,
л
 
с
19=;
кднл
о
 
Адинлоспдй
 
Сдозюспдй
 
Сдцмлимсюмхзспдй
 
Ызсгъбимпз
,
юдюлимюлывшй
 
пдааъвмсюмхзспмй
 
ызжма
 
сдозыьми
 
ыун
 
гызсюъгизвмй
 
гыдюмо
 
хзидозхзсюол
?
кзвдцмн
,
гдимюмхзспмз
 
ызгызссмм
,
дыклвмедолввшй
 
кдидн
.
Сдювм
 
юшсух
 
вм
 
о
 
хза
 
вз
 
гдомввшч
 
 ифнзй
 
гднозыкимср
 
ызгызссмуа
 
ел
 
содм
 
гдимюмхзспмз
 
мим
 
ызимкмдевшз
 
 ъбзжнзвму
,
гд
 
влцмдвлирвша
 
мим
 
сдцмлирвша
(
пилссдоша
)
адюмола
.
Сдювм
 
юшсух
 
хзидозп
 
бшим
 
нзгдыюм
-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->