Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 885, 24.10.2013]

Slobodna Bosna [broj 885, 24.10.2013]

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 136|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 885, 24.10.2013]
Slobodna Bosna [broj 885, 24.10.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
I            
www.slobodna-bosna.ba
 
RASIPANJE BUD@ETSKOGNOVCA
FEDERALNA VLADA TRO[I DVAMILIONA KM ZA KIRIJU
Vlada Federacije BiH definitivno jeodustala od preseljenja u dr`avnu zgraduElektroprivrede BiH i od kupovine poslovnezgrade „Hidrogradnje“
PRANJE KROZ GUSTOGRANJE
^IJI JE
BOSNALIJEK
Poslovne banke, pozivaju}i se na va`e}ezakonske akte zemalja u kojima posluju,od uprave „Bosnalijeka“ tra`e podatke ovlasnicima investicionog fonda „HadenaSA“registrovanog u Luksemburgu koji jepostao vlasnikom 29,94 posto dionica„Bosnalijeka“. Ovo pitanje nikada nisupostavile nadle`ne dr`avne i federalneinstitucije, prije svih Finansijsko-obavje{tajni odjel dr`avne Agencije zaistrage i za{titu, koji ignori{e upumpavanjetridesetak miliona KM nepoznatog porijeklau privredne tokove na{e zemlje
UNIVERZITET U SARAJEVU
IZME\U POLITIKE I POLICIJE
Vlada Kantona Sarajevo jo{uvijek nijeimenovala {est ~lanova Upravnog odboraUniverziteta, iako je konkursna proceduradavno zavr{ena a lista kandidatakompletirana: izbor ~lanova Upravnogodbora zaustavljen je nakon {to je umjestofavoriziranog BAKIRA ALISPAHI]A zabudu}eg predsjednika predlo`enMEVLUDIN MEKI]
“SLU^AJ” GLIGORI]
O^EKIVANA REAKCIJA SNSD-a
Nakon ubistva Milana Vukeli}a jasno je da je Dodikova «zemlji{na mafija»spremnaprotivnike «slati pod zemlju»; TIHOMIRGLIGORI], biv{i ~lan SNSD-a, u svojstvusvjedoka pred Okru`nim tu`ila{tvom uBanjoj Luci progovorio je o onome o ~emu je na{magazin ve}pisao
PROJEKAT STOLJE]A„SREDNJA DRINA“
VO\A NE[TO NOSI
Iako realizacija projekta „SREDNJADRINA“ jo{nije zapo~ela, predsjednikRepublike Srpske MILORAD DODIKimenovao je glavnog koordinatora zasuradnju sa strate{kim partnerom,talijanskom kompanijom SECI ENERGIA;na{a novinarka otkriva da je Dodikovpovjerenik u pregovorima o najve}ojposlijeratnoj investiciji u hidroenergetskisektor BiH ILIJA IVI], prijeratni parohsrpske pravoslavne crkve u Trstu, la`niratni humanitarac, kojeg je talijanskapolicija godinama istra`ivala zbog sumnjida se bavio {vercom droge i oru`ja
ALASTAIR CAMPBELL
LAGUMD@IJIN SPIN-DOKTOR
Arhitekta izbornih pobjeda,revolucionarpoliti~ke komunikacije, podlac i medijskimanipulator - sve su to sinonimi zaALASTAIRA CAMPBELLA (56), planetarnopoznatog britanskog komunikacijskogstratega, ~iji je najnoviji posao osiguratiSDP-u BiH i predsjedniku te strankeZLATKU LAGUMD@IJI pobjedu na op}imizborima 2014; „SB“ otkriva detalje izbiografije kontroverznog spin-doktora koji,osim Lagumd`ije, savjetuje i predstavnikevlada Kosova i Albanije
TRI KREDITA HO]U JA
ATROFIRANJE
BIRA^
-KOG TIJELA
Presudom suda u BijeljiniVlada RepublikeSrpske obavezana je da „UKIO GRUPI“, ~iji je vlasnik dr`ava Litvanija, plati astronom-skih 154 miliona maraka koliki je iznoskredita {to ih je litvanska banka dala Fabriciglinice „Bira~“; Vlast u RS-u (~itaj MiloradDodik) odgovorila je predvidivo- tra`eukidanje suda u Bijeljini
24.10.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162036242832
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->