Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rsp Teoria Econ

Rsp Teoria Econ

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Roman Rosca

More info:

Published by: Roman Rosca on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

 
Definiţii de bază necesare a fi cunoscute micro
 1.
 
Ştiinţă despre comportamentul uman din punct de vedere al corelaţiei dintre necesităţi şimijloacele limitate care pot avea utilizări diferite …
teorie economică
 2.
 
Premisa conform căreia alţi factori, în afara celor utilizaţi la moment în analiză, se considerăinvariabili…
ceteris paribus
 3.
 
Insuficienţa bunurilor necesare pentru satisfacerea necesităţilor umane …
legea rarităţii/deficit
 4.
 
Combinaţiile alternative de producere a bunurilor în condiţiile utilizării depline a resurselor economice şi a tehnologiilor constante …
curba posibilităţilor de producţie
 5.
 
Costul folosirii resurselor pentru un anumit scop, măsurat prin avantajul la care s
-
a renunţat prin
nefolosirea lor în cea
mai bună alternativă …
cost de oportunitate
 6.
 
Cantitatea de bun pe care cumpărătorii sunt dispuşi şi au posibilitate să o achiziţioneze la unanumit preţ într 
-
o perioadă determinată de timp …
cererea
 7.
 
Cantitatea de bun pe care vânzătorii sunt dispuşi să o propună pe piaţă la un anumit preţ într 
-o
perioadă determinată de timp …
oferta
 8.
 
Piaţa pe care firmele vând, iar gospodăriule casnice procură bunuri economice …
piaţabunurilor şi serviilor 
 9.
 
Piaţa pe care gospodăriile casnice oferă
 
resurse economice iar firmele manifestă cerere la ele
piaţa factorilor de producţie
 10.
 
Bunurile pentru care creşterea preţului la unul din ele conduce la reducerea cererii din celălalt
bunuri complementare
 11.
 
Bunurile pentru care creşterea preţului
 
la unul din ele conduce la creşterea cererii din celălalt
bunuri substituibile
 12.
 
Semnifică modificarea, sub influenţa preţului, ceteris paribus, a cantităţii bunului pe carecumpărătorii doresc şi au posibilitate să o procure pe piaţă …
legea cererii
 13.
 
Semnifică modificarea cauzată de alţi factori, în afară de preţ, a cantităţii bunului pe carevânzătorii doresc şi au posibilitatea să o ofere pe piaţă …
legea ofertei
 14.
 
O stare de egalitate între cerere şi ofertă …
echilibrul pieţii
 15.
 
Exprimă modificarea relativă a volumului cererii dintr 
-
un bun, cauzată de modificarea preţuluibunului cu un procent …
 
elasticitatea cererii faţă de preţ
 16.
 
Preţul fixat la un nivel inferior preţului de echilibru pentru a proteja consumatorii …
 
preţ
-plafon
 17.
 
Preţul fixat la un nivel superior preţului de echilibru pentru a proteja unii producători …
preţ
-prag
 18.
 
Satisfacţia pe care consumatorul anticipează să o obţină din consumul bunurilor …
utilitate
 19.
 
Sporul de utilitate totală obţinut din consumul unei unităţi suplimentare din bun …
utilitate
marginală
 20.
 
Legea care defineşte că fiecare unitate suplimentară consumată dintr 
-
un bun reprezintă pentruconsumator o utilitate mai mică …
legea utilităţii marginale descrescînde
 21.
 
Curbele care reflectă combinaţiile de bunuri de la care consumatorul tinde să obţină acelaşi nivelde satisfacţie …
curba de indiferenţă
 22.
 
Linia care reflectă combinaţiile de bunuri care pot fi cumpărate, date fiind venitul consumatorului
 
şi preţurile bunurilor …
linia bugetului
 23.
 
Combinaţia de bunuri ce corespunde punctului în care linia bugetară este tangentă la una dincurbele de indiferenţă …
echilibrul consumatorului
 24.
 
Curba care uneşte toate punctele de echilibru ale consumatorului ce corespund diferitor niveluri
ale
venitului …
curba venit consum (a lui Engel)
 25.
 
Proces de transformare a factorilor de producţie în bunuri economice …
producere (activitate
de producţie)
 26.
 
Dependenţa dintre cantităţile utilizate ale factorilor de producţie şi volumul maximal posibil a
l
producţiei …
funţia de producţie
 27.
 
Volumul producţiei calculat la o unitate a factorului de producţie variabil …
produs mediu
 28.
 
Sporul producţiei obţinut prin utilizarea unei unităţi suplimentare a factorului de producţie variabil
produs marginal
 
 
29.
 
Legea care defineşte că pe măsura creşterii factorului variabil, productivitatea lui iniţial creşte,după care scade în condiţiile caracterului neschimbat al celorlalţi factori de producţie …
legea
randamentelor neproporţionale (descrescătoare)
 30.
 
Perioada de producţie în care firmele modifică cantităţile utilizate ale tuturor factorilor deproducţie …
pe termen lung
 31.
 
Curbele care reflectă combinaţiile factorilor de producţie ce permit obţinerea aceluiaşi volum deproducţie …
curba de izoproducţi
e (izocuanta)
 32.
 
Linia care reflectă toate combinaţiile de factori de producţie cărora le corespund aceleaşi costuritotale …
linia de izocost
 33.
 
Combinaţia de factori de producţie ce corespunde punctului în care linia izocost este tangentă la
una din i
zocuante …
echilibrul producătorului
 34.
 
Situaţie care indică raportul dintre modificarea volumului de producţie şi modificarea
 
cantităţilor utilizate ale factorilor de producţie ..
productivitate marginală
 35.
 
Costurile necesare pentru fabricarea întregu
lui volum al producţiei …
cost de producţie
 36.
 
Costurile calculate pe o unitate de produs …
cost mediu, unitar
 37.
 
Costurile suplimentare necesare pentru majorarea volumului de producţie cu o unitate …
costmarginal
 38.
 
Diferenţa dintre veniturile firmei încasate din vânzarea bunurilor şi costurile de producţie …
profit
 39.
 
Modificarea veniturilor totale ale firmei cauzată de majorarea volumului vânzărilor cu o unitate
venit marginal
 40.
 
Volumul producţiei la care firma nu înregistrează nici profit, nici
 
pierderi …
prag de rentabilitate
 41.
 
Piaţa pe care produsele omogene sunt oferite de un număr foarte mare de firme …
concurenţăperfectă
 42.
 
Structură a pieţei ce există atunci când o industrie este reprezentată de un singur producător 
care produce bunuri
ce nu au substituenţi direcţi ......
piaţă de monopol
 43.
 
Situaţie în care pe piaţă există un singur cumpărător de bunuri …
monopson
 44.
 
 Aplicarea de către firma monopolist a diferitor preţuri la acelaşi produs pentru diferiţi cumpărători
discriminare
prin preţ
 45.
 
Structură de piaţă în cadrul căreia activează un număr relativ mic de firme mari …
 
oligopol
 46.
 
Modelul care presupune reducerea consecutivă a preţului de către fiecare din firmele careactivează pe piaţa oligopolistă …
”războiul preţurilor”
(oligopol cu comportament
„noncooperant”)
 47.
 
Grup de firme oligopoliste care au încheiat un acord privind volumul producţiei în scopulexercitării controlului asupra preţurilor …
cartel
 48.
 
Firma care stabileşte preţul pe piaţa oligopolistă, în timp ce alte firme doar acceptă acest preţ 
 
firma lider (lider în fixarea preţurilor)
 49.
 
Curbă a cererii din producţia firmei oligopoliste bazată pe luarea în consideraţie nu numai acomportamentului consumatorilor, dar şi al concurenţilor …
curba cotită
 50.
 
Structură a pieţei pe care un număr mare de firme oferă bunuri diferenţiate ...
piaţamonopolistică
 
 Afirmaţii adevărate sau false (micro)
 1.
 
Teoria economică este ştiinţa care studiază istoria dezvoltării economiei naţionale.
 
F
 2.
 
Analiza
microeconomică neoclasică se bazează pe ipoteza că comportamentul oricărui subiecteconomic este raţional.
 
A
 3.
 
Curba posibilităţilor de producţie exprimă raportul dintre factorii de producţie.
F
 4.
 
Un punct în exteriorul frontierei posibilităţilor de producţie semnifică utilizarea ineficientă a
 resurselor economice.
F
 5.
 
Serviciile nu pot fi considerate bunuri economice.
F
 6.
 
Curba cererii permite determinarea preţului maxim pe care cumpărătorii sunt dispuşi şi auposibilitatea să îl achite pentru o anumită cantitate a bunului.
A
 
 
7.
 
Curba ofertei denotă preţurile minime la care producătorii sunt dispuşi să producă şi să oferebunul pe piaţă.
A
 8.
 
Dacă pentru un bun va fi stabilit „plafonul” preţului, pe piaţa respectivă volumul
cererii va deveniegal cu volumul ofertei.
F
 9.
 
Majorarea veniturilor consumatorilor conduce la creşterea cererii la toate categoriile de bunuri.
F
 10.
 
La un preţ superior preţului de echilibru apar excedente de bunuri.
A
 11.
 
Modificarea preţului cauzează deplasări pe aceeaşi curbă a cererii, iar creşterea veniturilor –
 
deplasări de pe o curbă a cererii pe alta.
A
 12.
 
Reducerea preţului unui bun duce la creşterea cererii bunurilor substituibile pentru acest bun.
F
 13.
 
Coeficientul elasticităţii după preţ a cererii exprimă modificarea relativă a preţului bunului datoritămodificării cantităţii solicitate.
A
 14.
 
Cu cât mai mulţi substituenţi există pentru bunul dat, cu atât este mai elastică cererea după preţ 
din el.
A
 15.
 
Oferta perfect inelastică este reprezentată de o linie
paralela cu axa cantitatii
F
 16.
 
Corelaţia dintre două bunuri (substituibile sau complementare) poate fi stabilită, dacă estecunoscută elasticitatea încrucişată a cererii pentru ambele bunuri .
 
A
 17.
 
Teoria consumatorului raţional susţine că consumatorul alege varianta de consum cu cele maimici costuri de producţie.
F
 18.
 
Utilitatea totală este minimală când utilitatea marginală devine egala cu
zero.
F
 19.
 
 În starea de echilibru a consumatorului utilităţile marginale ale tuturo
r bunurilor sunt egale.
F
 20.
 
Curbele de indiferenţă ale unui consumator raţional au înclinaţie pozitivă şi sunt convexe faţă de
originea sistemului de coordonate.
F
 21.
 
Pentru un consumator rational combinaţiile de bunuri amplasate pe curbe de indiferenţă mai îndepărtate de originea sistemului de coordonate sunt preferate celor 
amplasate pe curbe maiapropiate.
A
 22.
 
 În orice punct al curbei de indiferenţă rata marginală de substituire a bunurilor este egală curaportul preţurilor celor două b
unuri.
F
 23.
 
Orice modificare a preţurilor duce la modificarea înclinaţiei liniei bugetare.
A
 24.
 
Curba cererii unui bun poate fi
dedusă din curba „preţ 
-
consum”.
A
 25.
 
Aplicarea unei tehnologii de fabricare mai performante se va reflecta într-
o nouă funcţie deproducţie.
 
A
 26.
 
Dacă produsul marginal al factorului variabil devine negativ, volumul total al producţiei se va
reduce.
A
 27.
 
Dacă produsul mediu al factorului variabil se reduce, volumul total al producţiei se va reduce.
 
F
 28.
 
 Acţiunea legii productivităţii marginale descrescânde se manifestă când se reduce cantitateafactorilor de producţie utilizaţi.
F
 29.
 
Costul economic, de regulă, depăşeşte costul contabil.
 
A
 30.
 
Majorarea volumului producţiei conduce la creşterea costului fix total.
 
F
 31.
 
Curba costului marginal este crescătoare la toate nivelurile producţiei.
 
F
 32.
 
Costul marginal este egal cu costurile medii în cazul în care acestea din urmă înregistrează
valori minime.
A
 33.
 
Costurile totale pe termen lung se formează din costuri
 
fixe şi costuri variabile.
A
 34.
 
Cererea la producţia firmei perfect concurenţiale este perfect inelastică.
 
F
 35.
 
Pentru firmele în concurenţă perfectă venitul marginal este egal cu preţul produselor.
 
A
 36.
 
Pe termen lung, dacă P ≥ AVC min, procesul de producţie este raţional a fi continuat.
 
A
 37.
 
Firmele perfect concurenţiale obţin profit economic pozitiv atât pe termen scurt, cât şi pe termen
lung.
F
 38.
 
Cererea la producţia firmei monopolist este perfect inelastică.
F
 39.
 
Deoarece firma monopolist n
u are concurenţi pe piaţă, venitul ei marginal depăşeşte preţul
produselor.
F
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->