Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Calea Inaltarii Nr 50 Aniversar

Calea Inaltarii Nr 50 Aniversar

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by gorjanul

More info:

Published by: gorjanul on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

 
Revita „Calea Îălțării” la cea aiverar 
 În această lună apare numărul 50 al revisteiparohiale „Calea Înălțării”, moment al bucurieibinecuvântate și neîntrerupte a acestei aparițiide mai bine de patru ani. Aducem cu această ocazie mulțumire BunuluiDumnezeu pentru toate binefacerile Sale și nebucurăm pentru cele înfăptuite cu lumina harului în viața parohiei noastre și consemnate lunar înpaginile revistei parohiale.Născută din dorința de a semăna pe pământulcel bun al slovei tipărite sămânța Evanghelieiprin mijloace noi de propovăduire a cuvântuluilui Dumnezeu, publicația s-a aat într-o perma-nentă căutare pentru a consemna informații șide a le transmite credincioșilor noștri. Toți oste-nitorii angajați în această lucrare sunt motivați deconvingerea că apostolatul mediatic constituieo necesitate și o șansă în activitatea misionarăa Bisericii azi.Tinerii ce scriu la revistă sunt dedicați Bisericiiși neamului românesc și se străduiesc cu eca-re apariție să transforme ecare slovă tipărită în lumină pentru suet, dând mărturie desprecredința străbună ca și cale către ÎmpărățiaCerurilor.După patru ani de activitate în care ne-amadaptat la situații noi, am câștigat mai multăexperiență și mai multă sensibilitate față deproblemele actuale ale societății. Am crescutan de an încercând să oferim tuturor o informa-re și o orientare spirituală în realizarea bineluicomun. În Biserică a început lucrarea noastră, cu ru-găciune și binecuvântare, și continuă să meargăcătre lume, către problemele ei, prin lumina luiDumnezeu.Tuturor susținătorilor, ostenitorilor și cititorilor le dorim sănătate și mântuire, precum și multăbucurie în culegerea roadelor acestei lucrărimisionare, realizate spre slava lui Dumnezeu șispre binele Bisericii și al poporului român!La mulți ani, cu roade bogate și binecuvân-tate!
Părintele Marius Olivian Tănasie
Luna aceasta, vă recomandăm:
„VAC- 
CINURILE: PREVENȚIE SAU BOALĂ? – O nouă patologie pediatrică” 
, autor: Dr. ChristaTodea-Gross, Editura: Christiana, an apariție:2012 (
www.pentruviatacluj.ro
). Cartea estedisponibilă la magazinele „Renașterea” (dinComplex „Oliana”, Piața Mică) și „Candela”(str. Republicii). (R.B.)
 
Colțul de lectură
„Eu sunt Calea, Adevărulși Viața. Nimeni nu vinela Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
Periodic de spiritualitate şi atitudine creştină ortodoxă, editat de Parohia Înălţarea Domnului, Tîrgu-Jiu, judeţul GorjAnul V, nr. 50, octombrie 2013
„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne; în vecii vecilor Te vor lăuda”. (
Psalmi 
83, 4)
Există contradicție în Biserică? ...................................................... pag. 2 Înviază Doamne şi suetele noastre! ............................................. pag. 3Poesis ............................................................................................ pag. 4Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu ............................... pag. 5Dialogul .......................................................................................... pag. 6Reecții amare ............................................................................... pag. 6Păhărelul cu nectar ........................................................................ pag. 7Despre felurite demonizări! ............................................................ pag. 8Cuvinte de folos și povețe .............................................................. pag. 9Despre credința Lucrătoare ......................................................... pag. 10Pledoarie pentru viață .................................................................. pag. 11Studiu biblic lunar ......................................................................... pag. 12Grupul de tineret .......................................................................... pag. 12
 
CUPRINS:
Editorial  
Calea ÎnĂlȚĂrii
 
50
 
2
Calea ÎnĂlȚĂrii, au V, . 50, octomb 2013
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 200 exemplare
nomia exprimă o abatere vremelnică de la acrivie.Deci nu o abatere permanenta și denitivă.Este foarte important ca duhovnicii să cunoascăacrivia bisericească, pentru a aplica corect icono-mia. Fără această cunoaștere, ajungem să relati-vizăm acrivia și să dăm naștere la drumuri falsespre mântuire. Să nu uităm că dintotdeauna răul s-a înfățișat sub chipul binelui. Sfântul Grigorie Palamaspune că “Orice părere greșită poartă masca ade-vărului pentru cei ce nu au puterea de a remarcamica lipsă sau adăugire. Și aici este vorba despreo uneltire periculoasă a diavolului cel rău, atât dedibaci în arta înșelătoriei: căci neașezând departeminciuna de adevăr, a pregătit o dublă înșelătorie:din cauza diferenței mici, care scapă multora, ar putea cineva considera minciuna drept adevăr,iar adevărul minciună, ind foarte asemănător cuaceasta; în ambele cazuri vom  rupți de adevăr”. În concluzie, arm că Biserica este strădanie aeliberării omului de păcat. Vorbind de strădanie, eaare la îndemână atât acrivia cât și iconomia. Iatăcât de minunat vorbește părintele Iustin Popovicidespre acrivie și iconomie: “Eu, pentru păzireaSntelor Canoane sunt gata să-mi sacric viața,dar, în același timp, pentru mântuirea unui om,sacric toate canoanele”. Să ne dăruiască Dum-nezeu putere să putem împlini oricând și oriundecuvintele sale.
 Adrian Cocoșilă
,
crestinortodox.ro
Sunt persoane care susțin că în viața Bisericii noastre există contradicție. Dau ca exemplu printrealtele, faptul că Sfântul Vasile cel Mare rânduieșteca cei care s-au lepădat de credința ortodoxă sănu se împărtășească până la sfârșitul vieții lor, învreme ce, potrivit canoanelor rânduite de Părinții Sinodului local de la Ancyra, cei străini de credințaortodoxă erau reprimiți în comuniunea bisericeascădupă trei ani de oprire de la împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. Iar astăzi, sunt situații în careunele persoane sunt împărtășite și mai devreme
de trei ani.
În fața unei situații de acest gen, nu putem sănu ne întrebăm de ce există această abordarediferită?
Biserica a ținut seama întotdeauna de vremurile în care și-a desfășurat activitatea și de speciculpersoanei în cauză. Din acest motiv, Sfântul Vasilecel Mare este mai aspru, iar Părinții de la Sinodullocal de la Ancyra, mai îngăduitori. Sfântul Vasilecel Mare a viețuit într-o vreme în care Biserica erafoarte puternică, în timp ce ceilalți părinți au ținutseama de persecuțiile împotriva creștinilor. Creștiniidin timpul Sfântului Vasile cel Mare aveau atâtadragoste de a se împărtăși, încât credeau că ceamai mare pagubă este lipsa împărtășirii cu Trupul șiSângele Domnului. Din acest motiv, Părinții foloseauoprirea de la împărtășanie drept o altă cale de a-i împiedica să cadă în păcate.Legat de împărtășirea mai devreme de trei ani,Biserica a avut tot timpul în vedere vindecareaomului căzut în păcat. Dacă o persoană duce oviață virtuoasă, însoțită de o pocăință autentică,de post și milostenie, prin toate acestea ar putea micșorată oprirea de mulți ani de la împărtășire. Înacest caz, este semnicativ un fragment din Apof-tegmele Snților Bătrâni: „Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen: «Am săvârșit un mare păcat și voiescsă mă pocăiesc trei ani». Avva i-a răspuns: «Multeste». Fratele i-a zis: «Dar până la anul?». Și i-agrăit din nou Avva: «Mult este». Atunci cei de fațăau zis: «Până la 40 de zile?». Iar Avva a mărturisit:«Mult este. Eu spun că, dacă din toată inima se vapocăi omul și nu mai adaugă în a face păcatul, și în trei zile îl primește pe el Dumnezeu».Tot în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur spune:“Timpul nu slujește la nimic. Noi nu întrebăm dacărana a fost deseori pansată, ci dacă pansamentull-a făcut bine pe penitent. Numai rănitul ne aratăcând este momentul potrivit să-l scoatem”.După cum se poate observa, în viața Bisericii esteprezentă atât acrivia, cât și iconomia. Menționămcă prin acrivie înțelegem aplicarea fără abatere acanoanelor și a poruncilor Bisericii, în vreme ce ico-
Fondator: Biserica „Înălțarea Domnului”, Tîrgu-Jiu,str. Victoriei-Săvinești (zona Paralela 45).Telefoane: 0723.523.449, 0745.400.586ISSN 2068 – 8350, ISSN-L = 2068 – 8350Redactori:• Preot paroh Marius-Olivian Tănasie• Preot Gheorghe Ionașcu• Monica și Radu Buţu• Lavinia Blîndu• Tiberiu Grigoriu – DTP• Dumitra Groza• Elia David.web:
www.BisericaInaltareaDomnuluiTgJiu.WordPress.com
Redacţia are dreptul luării deciziei de publicare şistabilirii datei şi formei de apariţie, integrală sau parţială,după caz, a materialelor primite spre publicare.NU
se vor publica materiale cu conținut neortodox!
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea pentru textele pu
-
blicate revine în exclusivitate autorilor. De asemenea, trebuierespectată legea dreptului de autor.
Revista este disponibilă și pe site-ul Bisericii!Notă:
Cei care doresc să publice în revista noastră pot tri-mite materialele la adresa ultimulvisator@yahoo.com. Trebuierespectate următoarele condiții de redactare: o pagină, font – Times New Roman, mărime 12, cu diacritice. Data-limită:15 ale ecărei luni pentru nr. lunii următoare!
 
Există ContRadiCțiE În BisERiCă? 
 
3
Calea ÎnĂlȚĂrii, au V, . 50, octomb 2013
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 200 exemplare
Înviază Doamne şi suetele noastre!
Deşi suetul omului este nemuritor, se întoarce la Dumnezeucare l-a dat, sau, cum spune rugăciunea din cuprinsul slujbeiînmormântării că Dumnezeu a îngăduit, din iubire de oameni, pentru ca răutatea să nu e fără de moarte, adică veşnică, şi a poruncit „amestecului şi împreunării acesteia şi acestei negrăitelegături a Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască, să se desfacăşi să se risipească, pentru ca suetul să meargă acolo de undeinţă şi-a luat până la obşteasca înviere, iar trupul să se desfacăîn cele dintru care a fost alcătuit”, totuşi şi suetul poate muri.Cum adică? Simplu. Nu trebuie înţeles că îşi va înceta existenţa,căci tot ce Dumnezeu a adus din neexistenţă la inţă nu mai poate ajunge în neinţă decât prin voia Celui care l-a creat, dar El nu vrea acest lucru, căci altfel nu l-ar mai  creat. Dumne-zeu nu dă un dar cuiva şi apoi îl ia înapoi, deşi, din neputinţăomenească, noi aşa spunem, că şi-a luat Dumnezeu darul de lacineva, ca în felul acesta să plasăm responsabilitatea în seamaLui în loc să ne recunoaştem neputinţa şi greşala noastră de a dispreţuit şi a  pierdut darul luiDumnezeu prin neştiinţa, uitareasau trândăvia noastră, ca să para-frazăm cuvintele Sfântului Cuv.Marcu Ascetul. Dacă Dumnezeueste viaţa şi izvorul vieţii, depăr-tarea sau ruperea legăturii haricecu El înseamnă intrarea în robia păcatului, moartea, care poatedeveni veşnică, adică despărţireaveşnică de Dumnezeu şi pierderea posibilităţii de a intra în împărăţialui Dumnezeu, dacă nu are loc învierea lui prin auzirea chemăriilui Dumnezeu, până în ceasul cel din urmă al vieţii noastre, aşacum spune Mântuitorul: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ceascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţăveşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte laviaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este,când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia” (In. 5, 24-25).Sntele Evanghelii ne istorisesc despre trei învieri săvârşitede Mântuitorul Hristos şi anume: învierea icei lui Iair, la puţintimp după moarte, învierea ului văduvei din Nain, în momentulîn care era dus spre mormânt, despre care ne istoriseşte SfântaEvanghelie de astăzi, şi învierea lui Lazăr cea de-a patra zi, înmomentul în care intrase în descompunere: „Marta, sora celuirăposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi” (In 11,39); însă cu siguranţă că ele au fost mult mai multe, dar SnţiiEvanghelişti nu au istorisit nici tot ce a făcut, nici tot ce a învăţatMântuitorul, ci atât cât au considerat, inspiraţi de Dumnezeuind, că este necesar ca să: „credeţi că Iisus este Hristosul, Fiullui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (In. 20,31). În aceste învieri săvârşite de Mântuitorul, Snţii Părinţi vădatât o pregurare, cât şi o arvună a învierii tuturor oamenilor lasfârşitul veacurilor. „Evanghelistul nu ne spune nimic despre in-tenţia Domnului de a merge la Nain. Fără îndoială, El a prevăzutaceastă întâlnire cu procesiunea funerară, însă un lucru e cert, nu a intrat în cetate ca răspuns la invitaţia sau cererea vreunei persoane care Îi solicita intervenţia”. (Arhiepiscopul Dimitri,Minunile Mântuitorului Iisus Hristos, trad. Prof. Dr. Remus Rus,E.I.B.M.B.O.R., Buc. 2004, p. 74). Acest lucru evidenţiază milaDomnului faţă de cei în suferinţă: „Şi, văzând-o Domnul, I s-afăcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!”, căci El înlătură cauza plângerii şi-l scoală din morţi pe ul acestei femei văduve rămasefără nici un sprijin. Din punct de vedere suetesc, putem uşor înţelege că orice om, oricât de rău ar  ajuns pe calea păcatului,atâta timp cât are pe cineva să plângă pentru el, nu este cu totul pierdut, căci aşa cum lacrimile femeii văduve au atras mila luiDumnezeu, care l-a înviat pe ul ei, aşa şi lacrimile părinţilor,fraţilor sau ale oricui îi pasă de cel pierdut pe calea păcatului potaduce învierea suetului aceluia prin mila lui Dumnezeu.Sfântul Teolact dă şi tâlcuireaduhovnicească a acestei minuni şianume: „Iar «văduvă», vei înţelegea  şi suetul cel care l-a lepădat pe bărbatul său, adică pe Cuvântul luiDumnezeu, Care «seminţe» bune asemănat (Matei 13, 3-8). Iar «u»al lui [suetului] este mintea ceamoartă şi care este «scoasă» afarădin «cetate», adică din Ierusalimulcel de Sus, căci acela este locaşul [sălaşul] celor vii. Aşadar Domnul, «făcându-i-Se milă», Se atinge de «pat», iar «pat» alminţii este trupul; căci trupul, cu adevărat mormânt şi groapăeste. Deci, atingându-Se Domnul de trup, scoală mintea, tânărăşi vitează pe aceasta făcându-o. Şi «şezând drept» tânărul, adicămintea, şi sculându-se din mormântul păcatului, atunci «vaîncepe să vorbească», adică să-i înveţe pe alţii, căci întru atâtavreme cât de păcat este ţinută şi stăpânită, nu poate a învăţa şia grăi – căci cine o va crede pe ea?” (Sfântul Teolact, Arhie- piscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sntei Evanghelii de la Luca, Ed.Sophia, Buc. 2007, p. 92).Condacul al II-lea din Acatistul Mântuitorului glăsuieştezicând: „Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte şi, precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe ul ei, pe care îlducea să-l îngroape, aşa înviază şi suetul meu cel omorât cu păcatele, Iubitorule de oameni, şi Te milostiveşte spre mine,care-Ţi cânt Ţie: Aliluia!”.
 Părintele Gheorghe Ionașcu
6 oCtomBRiE – duminiCă – sf. apostol toma; sf. mC.ERotiida – duminiCa a xx-a după Rusalii (ÎnviEREafiului văduvEi din nain) – sf. Ev. luCa 7, 11-16
 „În vremea aceea, S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multămulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea eravăduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-aridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->