Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sun Tzu Umijece Ratovanja

Sun Tzu Umijece Ratovanja

Ratings: (0)|Views: 5,738 |Likes:
Published by highspeedguy

More info:

Published by: highspeedguy on Jul 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
 Sun Tzu – Umije
ć
e Ratovanja
 
 PREDGOVOR 
 
 Novi prijevod ove knjige svakako je koristan upravo u ovo nemirno vrijeme. Gotovo tri tisu
ć
egodina stari tekst preveden je za ovo izdanje s engleskog jezika, što ne umanjuje vrijednost knjige.Štoviše,
č
italac se iz predgovora engleskom izdanju može uvjeriti da je prijevod rezultat vrlosavjesnih studija dosadašnjih prijevoda na engleski jezik, kao i na druge evropske jezike.Prevo
đ
enje s engleskoga mnogo je lakši posao od prevo
đ
enja s kineskog originala na bilo kojievropski jezik, pa se ovaj tekst na našem jeziku indirektno koristi svim onim minucioznimstudijskim radom na kojem se osniva englesko izdanje ove knjige. Malo je vjerojatno da bismoneposredni prijevod s kineskoga mogli u našim prilikama osnovati na tako opširnim studijama ikomparacijama, što iziskuje i mnogo truda i novca. Sve ove tvrdnje osnivaju se na poznatoj
č
injenici da se kineski jezik i na
č
in izražavanja bitno razlikuju od evropskih jezika i na
č
inaizražavanja. Naime, evropski jezici razvili su se zahvaljuju
ć
i izumu alfabeta, zna
č
ajnog doprinosaFeni
ć
ana op
ć
oj kulturi i razvoju ljudske misli. Time je stvoren instrumentarij pomo
ć
u kojeg sesvaka rije
č
, dakle svaki simbol i najapstraktnije misli i pojma može zapisati. Raniji oblici pismenosti,tj. slikovno pismo koje se razvilo u hijeroglife na raznim kontinentima, a posebno u starom Egiptu iu Kini, sastoje se od zapisivanja pojmova, i to znakovima koji su evoluirali iz slika danih predmeta.U jezicima osnovanim na takvoj pismenosti javljaju se teško
ć
e pri zapisivanju apstraktnih pojmova. Jedini na
č
in da se to u
č
ini, na primjer u kineskom jeziku, jest upotreba znakova proizašlihiz slika konkretnih predmeta, što dovodi do simboli
č
ne aproksimacije pri zapisivanju op
ć
ih iliapstraktnih pojmova, a ona se može na više na
č
ina prenijeti u našu mnogo precizniju metoduzapisivanja. Budu
ć
i da pisani tekstovi služe kao baza za obrazovanje i
 za
 prenošenje iskustava iintelektualnog blaga ranijih generacija, takav na
č
in zapisivanja istodobno i odsudno djeluje naformiranje samog jezika. To zna
č
i da se taj utjecaj putem jezika širi i na na
č
in mišljenja, jer je jezik instrument kojim se služimo pri formiranju naših misli.
 
Ukratko možemo re
ć
i da je svaki pokušaj prevo
đ
enja s kineskog, isto tako i s japanskog, na bilokoji evropski jezik samo vrlo približna aproksimacija i da su mogu
ć
i vrlo ozbiljni nesporazumi.Prema tome prevo
đ
enje s tih jezika iziskuje izvanredno duboko i temeljito poznavanje daneliterature i uop
ć
e literature danog vremena. To i objašnjava potrebu opširnog lingvisti
č
kog predgovora koji je napisan za englesko izdanje.
 
Ostaju
ć
i još za trenutak na ovoj temi, dodajmo i to da je ovo djelo, kao sva djela tog vrlo ranog perioda ljudske pismenosti uop
ć
e, pisano u vrlo kratkim i sažetim sentencama, pa je preciznostnalaženja pravih
izraza u
 prijevodu i te kako potrebna. Kada bi djelo bilo pisano u naše vrijemeuobi
č
ajenim narativnim na
č
inom, naj
č
ć
e bi relativno lako iz konteksta razabrali koja jenajbolja rije
č
za prevo
đ
enje danog pojma. Istina, ponekad, kao što i prevodilac na engleski isti
č
e,moglo se do
ć
i do preciziranja nijanse u zna
č
enju pojedinih hijeroglifskih znakova pomo
ć
uanalogije u tekstovima kojima je kasnije komentiran ili dopunjavan originalni tekst. Ipak, to nijeuvijek dovoljno, jer su i ti naknadni tekstovi tako
đ
er vrlo stari, vrlo sažeti, pa nekada samo još pove
ć
avaju teško
ć
e prevodioca.Ova najstarija knjiga o ratnoj vještini, odnosno o strategiji u širem smislu te rije
č
i, bez sumnje jeimala velik utjecaj na zbivanja, a posebno u nemirna vremena rata, u vrijeme kada je izašla prvi
 
 put. Me
đ
utim, kako saznajemo iz komentara uz ovaj tekst, nakon temeljitog studiranja uzoriginalni tekst prvog autora pojavljuju se tokom vremena dopune ili razjašnjenja. Svi ti kasnijidodaci prvobitnom tekstu samo potvr 
đ
uju njegovu vrijednost tokom vremena. Ova je knjigavjerojatno dala povod za pisanje kasnijih knjiga o istoj temi, ali nam je ipak upravo ovajoriginalni tekst s dopunama ostao sa
č
uvan tokom milenija.
 
 Najve
ć
a vrijednost ovog teksta svakako je u tome što nije ograni
č
en tadašnjim stanjem ratnetehnike. Autor, svakako, misli na postoje
ć
e stanje naoružanja, sredstva transporta, komunikacije i prijenosa naredbi i direktiva, kao i na sve ostale tehni
č
ke mogu
ć
nosti koje su postojale u vrijemekada se on i teoretski i prakti
č
no bavio vo
đ
enjem vojske. Me
đ
utim, on se izdiže iznad pojedinosti iu svakom aspektu svoje teme, kao i u svakom sredstvu i instrumentu, vidi ono što je trajno, ono što je bitno. Zato promjene koje su se doga
đ
ale tokom vremena nisu oduzele smisao i vrijednostnjegovim zaklju
č
cima.
 
 Naravno, kao i u ve
ć
ini starih tekstova, izlaganje je veoma sažeto i
č
italac dobiva uglavnom samozaklju
č
ke autora, a ne i opširnu argumentaciju na koju smo navikli u suvremenim knjigama iraspravama. Ponegdje su prisutni i razlozi, pa
č
ak i neke vrste argumentacija kona
č
nog zaklju
č
ka,ali i to je tako sažeto da se može smatrati samo kao sumiranje izvornog toka misli i suprotstavljanje pojedinih teza i podataka. Dopunske tekstove donekle možemo smatrati kasnijim interpretacijamaonog misaonog procesa koji sam Sun Zi ne iznosi pred
č
itaoca.
 
Drugim rije
č
ima, autor je duboko razmišljao i u sebi suprotstavljao razne mogu
ć
e teze iargumente, pa poslije toga, nama nepoznatog misaonog procesa, pismeno oblikovao samo njegoverezultate ili najosnovnije elemente na kojima se osnivaju ti kona
č
ni zaklju
č
ci. Na taj na
č
inizazvan površni dojam o jednostavnosti teksta je varljiv. To nisu na brzinu zabilježenegeneralizacije prvih dojmova ili reakcija na zapaženo zbivanje, ve
ć
se izme
đ
u takvih prvihdojmova i onog što je zapisano nalazi golemi napor argumentacije i eliminacije sporednog, kaošto ih nalazimo u najizra
đ
enijim znanstvenim tekstovima našeg vremena.
 
 Najbolji dokaz za to je prije svega i sama sistematizacija materijala u knjizi. Ona ne polazi odrasporeda osnovanog na bilo kakvom konkretnom prikupljanju materijalnih
Č
injenica koje su podloga za prvobitno zapažanje. Ona prelazi dalje na ekstrahiranje najop
ć
enitijih karakteristika,do kojih je nemogu
ć
e do
ć
i bez vrlo savjesnog i metodološki dobro fundiranog procesaargumentacije. Tako su naslovi pojedinih poglavlja najbolji indikatori autorova postupka. Tunalazimo isklju
č
ivo do kraja pojednostavljene i na bitno svedene pojmove. Kako bismo se u touvjerili, dovoljno je da pregledamo sadržaj knjige.
 
Zbog ovakvoga temeljitog obra
đ
ivanja i prodiranja u bit, zaklju
č
ci izvedeni na toj osnoviostaju trajni, ako su sam proces prodiranja u bit i argumentacija na osnovi toga bili pravilni, dakle,logi
č
ki dobro osnovani.
Č
injenica što se ova knjiga i danas upotrebljava kao stru
č
na literatura zavojno obrazovanje u Kini i izvan Kine, najbolje to pokazuje. Zaklju
č
ci u knjizi, uspore
đ
eni sazaklju
č
cima danas suvremenih vojnih teoreti
č
ara, po
č
evši s Clausewitzom, tako
đ
er potvr 
đ
ujunjezinu vrijednost.
 
 Naravno, autori devetnaestog i dvadesetog stolje
ć
a cijeli proces argumentiranja otvoreno idetaljno prezentiraju u samom tekstu i kroz reference. Tako je postupak od prvobitnog zapažanjakonkretnih
č
injenica, preko pronica-nja u njihovu bit pa onda zaklju
č
ivanja, otvoren, pristupa
č
an i podložan kritici. No takav postupak nije bio uobi
č
ajen u vrijeme nastajanja ove knjige. Uostalom,i u devetnaestom stolje
ć
u pojedini nam autori na podru
č
 ju teoretskog mišljenja i filozofije neotvaraju cijeli proces svog razmišljanja, ve
ć
daju zaklju
č
ke i ostavljaju nam da samirekonstruiramo ono što u tekstu nije izri
č
ito zapisano.
 
Svi navedeni razlozi
č
ine knjigu o ratu Sun Zia i danas aktualnom. Golemi razvoj tehnike utoku proteklih stolje
ć
a i milenija, pa ni ono što su moderna tehnika i nauka stvorile na poljunaoružanja i vojne opreme u najnovije vrijeme, nije umanjilo njezinu važnost. Ako je to
č
no da
Č
italac upoznat sa suvremenim radovima iz ovog podru
č
 ja ne nalazi ništa novo u ovoj knjizi,onda to samo zna
č
i da je njen autor toliko godina prije naše ere ve
ć
mogao formulirati zaklju
č
kesli
č
ne onima na koje navodi današnje stanje tehnike.
 
Bez umanjivanja trajnosti i dubine knjige Sun Zia o vještini ratovanja, moramo ipak napomenutida je tokom vremena, a posebno u vrijeme drugoga svjetskog rata u nas, došlo do nekihfundamentalnih promjena u vezi s vo
đ
enjem rata. Kod autora rije
č
je o sukobu izme
đ
u dvije

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kristina Ristić liked this
harasho liked this
Ivan Jovanović liked this
Davor Krištić liked this
Adis Sarajkic liked this
Ivan Vučak liked this
Izudin G Gibic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->