Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
USTIKOLINA

USTIKOLINA

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,513|Likes:
Published by ZEID
O USTIKOLINI
O USTIKOLINI

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ZEID on Jul 31, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
1
U S T I K O L I N A
Ustikolina je najveće naselje na podruĉju općine Foĉa. U širempodruĉju imala je oko 6.400 stanovnika, preteţno Bošnjaka. Locirana je na
lijevoj obali rijeke Drine, tu gdje se rijeka Kolina ulijeva u Drinu. Pripadaju joj
sela: Bavĉići, Borovinići, Braići,
 
Bunĉići, Cvilin, Donje Ţešće, Filipovići,Gostiĉaj, Kravljaĉa, Njuhe, Paunci, Putojevići, Previla, Priso
 je, Sorlaci,
Vranjevići, Zebina Šuma, Ţeljevo i podruĉje Ustikoline sa dosta zaseoka;Kosovom, Kuĉarima, Milakovcem, Odţakom, Tulovićima i Vrbicom.
 
Regionalna posebnost oblasti Gornjeg Podrinja kroz ĉitav srednji vijeksaĉuvala je svoje karakteristike i teritorijalno razgraniĉenje.
 
Za oblast Drina moţemo reći da je to tada bio poseban privredniregion, u kome su stoĉarstvo, pĉelarstvo i trgovina bili dobro razvijeni što
opravdava tezu da je bila najrazvijenija regija u Bosni.
Precizirati postojanje prvih naseobina na ovom prostoru je nemoguće.Moţe se pretpostaviti da je proces bio kao i na drugim
 
podruĉjima Balkana.
 U IV stol
 jeću barsbarska plemena i Rimljani, radi pljaĉke, prodiru i na prostoresadašnje Bosne. Nastaje pustošenje i ubijanje domorodaĉkog stanovništvakoje, da bi se spasilo, bjeţi u vrleti planina.
 
Padom Rimskog carstva (476. godine), vladavinu preuzeše Istoĉn
iGoti sve do 535. godine, kada stupaju na scenu Avari i slavenska plemena. U
naletu ovih nestala su sva zdanja antiĉke civilizacije. Taj period ostao jenerasvjetljen. Moţe se samo pretpostaviti da je prodor Avara i Slavenaometan od strane domorodaĉkog stanovništva. Proces slavenizacije trajao je
 
2
sve do srednjeg vijeka kada se taj prostor nazvao zemljom juţnih slavena.Kako je tekao taj proces slavenizacije, u miru ili uz pomoć ognja i maĉa,
neznamo.Javljaju se samostalna vojvodstva na ovom prostoru pa i Bela II 1137.
godine, Bosnu tituliše kao zasebno vojvodstvo. Ustoliĉava se i nova dinastijakoja zavlada Bosnom na ĉelu sa banom Borićem (1154 –
 
1163.), a nešto
kasnije Bosnom zavlada njen veliki ban
Kulinban
(1180
 –
1204.) koji bi
zaĉetnik njenog politiĉkog i ekonomskog razvoja.
 Smjenjivali su se banovi i kraljevi i vladari Bosnom sve do Kosovske bitke(1389.) koja prethodi osvajanju Jajca 1463. godine, od osmanske carevine,kada nestaje srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva.U ranom feudalnom dobu oblast u Gornjem podrinju, poznata kao
«ţupa Drina» imala je više vojvodstava.
 Oblast Drine (Gornje Podrinje, oko gornjeg toka istoimene rijeke) pominje se
već kod popa Dukljanina sredinom XII vijeka. Od tog vremena moţe se pratitiizuzetan znaĉaj ove regije
 
u privrednom i politiĉkom pogledu.
 
Mnogobrojni podaci iz Dubrovaĉkog arhiva potvrĊuju da je Drina kroz ĉitavsrednji vijek oĉuvala svoju regionalnu posebnost
.
Ustikolina kao trg i kolonija na Dubrovaĉkom putu pruţila je mogućnostsvom stanovništvu da uĉestvuje u meĊusobnoj saradnji u vršenju usluga irazmjeni dobara sa razvijenim trgovaĉkim centrima.
 
Saradnja izmeĊu Gornjeg Podrinja i Dubrovnika se nastavlja i poslije
pada srednjovjekovne Bosne i njene okupacije od Turaka 1463. godine.
Na podruĉju ţupe Drina, prije dolaska Osmanlija, ţivjeli su pripadnicidomorodaĉkog naroda «patareni ili bogumili». Ti narodi bili su dominantnaskupina tadašnje srednjovjekovne Bosne.
 Bogumuli (kasnije se za njih pojavio naziv kao «dobri ljudi» ili «dobri
Bošnjaci», pa je
 
ono «dobri» prenešeno i u osmanski period) sebe su nazivali«dobri kristjani» pripadali su svojoj crkvi zvanoj «Crkva bošnjaka».
 
Nekropola Presjeka
Na najvećem vrhu prevoja
Presjeka, jugozapadno odUstikoline, na putu kojipresjeca ovaj vrh, nalazi se
velika nekropola stećaka.
Ima ih stotinjak, kao da su
prosuti. Potiĉu iz XIII i XIVstoljeća. To su leţeće
gromade kamenova
 –
 
ploĉa manji i veći sanduci,razne veliĉine. Na jednom
od njih, na gornjoj strani uklesan je detalj
 –
vegetabilni ukras, a sa strane je
uklesan motiv izgleda kriţa sa zaobljenim i proširenim krakovima.
 
3
Od ove nekropole stećaka pa prema Jahorini ima više lokaliteta gdje sunekropole stećaka. Starina, kojeg su zvali «Guta»
 je govorio:
«Ima ih dosta unaokolo».
 
On dalje priĉa priĉu koju je ĉuo od starijih:
«Tu dolje na Mramoru 
ima ih dosta. Kršćani su ih krstili, pa ko od njih nije prihvatio kršćanstvokažnjavan je. Onog koji se i dalje molio svom Bogu, a ne Hristu, ubili bi ga».
 
Nekropola na Presjeci
Na ovom podruĉju ima mnogo
lokaliteta sa nekropolama
stećaka iz XIII i XIV stoljeća. UGradcu je nekropola stećaka inišana sa 234 spomenika, uKlobuĉnici
ima 30 spomenika-
stećaka, u Ţešĉu (po Bešlagiću)41 stećak, u Zebinoj Šumi 10, u
Modrom Polju 64, na kosi Bjelan79, u Kolunu 120 (
Alija Pašalić
1
 
tvrdi da ih tu ima 214), a Š.Bešlagić navodi i ove likalitete uZbiĉu 6, Komljenovićima 120,Kopljević
-
Kamenu 12, Tahuljićima 6, Ukšićima 40, Kolalovićima 62, Milotini17, Koritima 8, Luĉilima 10, Raĉićima 19, Ljuljevištu 6, Slavićima
20 i u
Stojkovićima 4 stećka.
 
Nekropola na Grepku
Ustikoljani su podizali i gajili
tradiciju obiljeţavanja grobova
svojih umrlih predaka. Umrlima
su podizali nišane bilo da suginuli kao šehidi ili umiraliprirodnom smrću.Ustikolina i
okolna naseljena mjesta imajusvoja groblja sa lijepim
nišanima.
 
Najstarije i najznaĉajnije je
mezarje na Presjeki za koje se
kaţe da je šehidsko groblje nakom su najstariji nišani koji obiljeţavaju kaburove rahmetlija a meĊu njima
svakako oni sa podignutim sarkofazima a koji su, vjerovatno, bili prekrivenikupolama.
1
 
Alija Pašalić je bio porijeklom iz sela Žilići, MZ Godijeno, Općina Foča, koji se je bavio
sakupljanjem
starina i kulturnog nasljeđa sa teritorije Općine Foča i bio je jedan od najboljih
poznavalaca historije ovog regiona.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zijad liked this
skutorka59 liked this
Szr Petrovic liked this
skutorka59 liked this
Sedin Trako liked this
Нада liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->