Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17492149 Etica Medicala Copy

17492149 Etica Medicala Copy

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Stef Stefania

More info:

Published by: Stef Stefania on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

 
BIOETICĂ - TEME MAJORE
DEFINIŢIE 
Enciclopedia de Bioeti(Paris, 1978) defineşte bioetica ca fiind ştiinţaspecifică care, utilizând o metodologie interdisciplinară, are drept obiect examenulsistemic al comportamentului uman în domeniul ştiielor viii şi al ţii,examinat în lumina valorilor şi principiilor morale.
 A. DREPTURILE PACIENŢILOR 
Organizaţia mondială a sănătăţii (O.M.S.), prin Biroul Regional pentru Europadecretează în problema drepturilor pacientului după cum urmează:1). Orice persoană are dreptul de a fi respectată ca fiinţă umană.2). Orice persoană are dreptul la autodeterminare.3). Oricine are dreptul la integritate fizică şi mentală şi la securitatea persoanei sale.4). Oricine are dreptul de a pretinde respectarea intimităţii sale.5). Oricine are dreptul la respectarea valorii sale morale şi culturale precum şi aconvingerilor sale filozofice.6). Oricine are dreptul la o protecţie corespunzătoare a sănătăţii asigurată prinmăsuri preventive şi curative care urmăresc atingerea nivelului personal optim desănătate.
I. INFORMAREA
1). Informaţia privind serviciile de sănătate şi modalitatea optimă de utilizare aacestora va fi pusă la dispoziţia publicului.2). Pacienţii au dreptul de a fi informaţi complet asupra stării lor de sănătate, inclusivdespre elementele medicale; asupra procedurilor medicale propuse, a riscurilopotenţiale şi a beneficiilor pe care le incumbă fiecare procedură; asupra alternativelor la procedurile propuse inclusiv a efectului refuzului tratamentului; asupradiagnosticului, prognosticului şi evoluţiei sub tratament.3). Doar în mod excepţional, informaţia nu va fi comunicată pacientului, atunci cândexistă motive serioase să se creadă că ea ar putea produce pacientului un rău grav,fără a aduce vreun beneficiu.4). Informaţia trebuie comunicată pacientului într-un mod adecvat capacităţii sale de înţelegere, reducând pe cât se poate folosirea terminologiei tehnice de strictăspecialitate. Dacă pacientul nu vorbeşte aceeaşi limbă sau o limbă comună, se vaasigura o formă de traducere.5). La cererea sa expresă, pacientul are dreptul să nu fie informat.6). Pacienţii au dreptul de a decide cine să fie informat în numele lor, dacă acestaexistă.7). Pacienţii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine o a doua opinie.8). În cazul când se află internaţi într-o unitate de îngrijire a sănătăţii, pacienţii trebuieinformaţi asupra identităţii şi a statutului profesional al personalului de îngrijire cucare ei intră în contact, cât şi asupra regulilor şi reglementărilor de rutină la care vor fisupuşi pe durata internării.9). La externarea dintr-o unitate de îngrijire a sănătăţii pacienţii trebuie să aibădreptul de a cere şi de a primi rezumatul în scris al diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor.1
 
II. CONSIMŢĂMÂNTUL
1). Consimţământul informat constitue o condiţie preliminară pentru orice intervenţiemedicală.2). Pacientul; are dreptul de a refuza sau de a opri o intervenţie medicală, dar implicaţiile refuzului îi vor fi explicate pe larg pacientului.3). Atunci când pacientul este incapabil să-şi exprime voinţa, dar este necesară ointervenţie medicală de urgenţă, consimţământul poate fi presupus, dacă nu existăalte elemente exprimate anterior care să ateste în mod explicit refuzul acordăriiconsimţământului.4). Atunci când este necesar consimţământul unui reprezentat legal, dar se cereintervenţia de urgenţă, actul medical poate fi cut consimţăntulreprezentantului.5). În măsura posibilităţilor permise de situaţia lor, pacienţii (minori sau adulţi) vor fitotuşi incluşi în procesul de luare al deciziilor, chiar atunci când este necesaconsimţământul unui reprezentant legal.6). Dacă reprezentantul legal refuză să-şi dea consimţământul, dar medicul credeferm că intervenţia este în interesul pacientului, decizia trebuie solicitată unui tribunalsau unei alte forme de arbitraj.7). În orice altă situaţie în care pacientul este incapabil să-şi dea consimţământulinformat şi unde nu există reprezentant legal sau un reprezentant desemnat depacient special pentru acest scop, se vor lua măsuri corespunzătoare pentru aasigura un proces de înlocuire a deciziei, ţinându-se seama, pe cât se poate, dedorinţele cunoscute ale pacientului.8). Pentru prelevarea, prezervarea şi utilizarea oricărui component al corpului umaneste necesar consimţământul pacientului. Consimţământul poate fi presupus în cazulutilizării unor substanţe în timpul diagnosticului, tratamentului sau al simplelor îngrijiriale bolnavului.9). Consimţăntul informat al pacientului este o condiţie preliminară pentruparticiparea la procesul de învăţământ medical.10). Consimţământul informat al pacientului este o condiţie preliminapentruparticiparea la cercetarea ştiinţifică. Toate protocoalele trebuie supuse procedurilor etice corespunzătoare. Nici un fel de cercetări nu pot fi efectuate pe cei incapabili dea-şi exprima voinţa, fără consimţământul unui reprezentant legal, şi dacă cercetareanu este în interesul pacientului. Ca excepţie, o persoană incapabilă de a-şi exprimavoinţa poate fi inclusă într-o cercetare observaţională care nu este în beneficiul săudirect sau indirect, cu condiţia ca această persoană să nu aibă obiecţii, iar riscul şiefortul său să fie minim, cercetarea să aibă o valoare semnificativă şi să nu existemetode alternative sau alţi subiecţi de cercetare disponibili.
III. CONFINDENŢIALITATEA ŞI INTIMITATEA
1). Toate informaţiile privind starea de sănătate a pacientului, condiţia sa medicală,diagnosticul, prognosticul şi tratamentul precum şi alte informaţii de natură personalăvor fi prestate în regim de confidenţialitate chiar şi după moartea pacientului.2). Informaţia confidenţială poate fi divulgată numai cu consimţământul explicit alpacientului sau când există dispoziţii judiciare în acest sens. Consimţământul estepresupus atunci când divulgarea se face către un alt membru al personalului de îngrijire implicat în tratamentul pacientului.2
 
3). Toate datele identificabile ale pacientului trebuie protejate. Protecţia datelotrebuie să fie corespunzătoare manierei de stocare a acestora. Substanţele umanedin care pot fi derivate date identificabile trebuie protejate ca atare.4). Pacienţii au dreptul de avea acces la fişele lor medicale sau la orice evidenţelegate de diagnostic, tratamentul şi îngrijirea lor şi de a primi o copie după dosarul şifişele lor medicale sau părţi din acestea. Astfel de date exclud datele care privesc oterţă persoană.5). Pacienţii au dreptul de a solicita corectarea, completarea, eliminarea, clarificareaşi/sau aducerea la zi a datelor personale şi medicale care sunt necorespunzătoare,ambigue sau depăşite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament şi îngrijire.6). Nu este admisă intervenţia în viaţa particulară a pacientului sau a vieţii de familiedecât în cazul în care, pe lânconsimţământul pacientului, aceasta poate fi justificată ca necesară diagnosticului, tratamentului sau îngrijirii pacientului.7). Intervenţiile medicale pot fi efectuate numai atunci când există respectul necear faţă de intimitatea individului. Aceasta inseamnă că o intervenţie poate fi efectuatănumai în prezenţa acelor persoane care sunt necesare acesteia, dacă pacientul nu asolicitat altfel.8). Pacienţii internaţi în unităţi medicale au dreptul la facilităţi fizice care să le asiguredreptul la intimitate, îndeosebi în situaţiile în care li se acordă îngrijire personală,examinări sau tratament.
IV. DREPTUL LA ÎNGRIJIRE ŞI TRATAMENT 
1). Fiecare are dreptul de a primi o îngrijire corespunzătoare cerinţelor de sănătate,inclusiv o asistenţă preventivă şi alte măsuri pentru promovarea sănătăţii. Seriviciiletrebuie să fie accesibile permanent şi în mod echitabil pentru toţi, fără discriminări, înconformitate cu resursele financiare umane şi materiale disponibile într-o societatedată.2). Pacienţii au dreptul colectiv la o formă de reprezentare la fiecare nivel alsistemului de îngrijire al sanătăţii, în probleme privind planificarea şi evaluareaserviciilor inclusiv gama, calitatea şi prestarea serviciilor îngrijirilor acordate.3). Pacienţii au dreptul de îngijiri medicale marcate atât de existenţa unor standarde înalte de calitate cât şi de bune relaţii interumane cu personalul sanitar.4). Pacienţii au dreptul la continuitate în îngrijire inclusiv la cooperare pentru toţi ceicare acordă servicii de îngrijire a sănătăţii şi/sau unităţile care pot fi implicate îndiagnosticul, tratamentul sau îngrijirea lor.5). În condiţiile în care personalul medical trebuie să aleagă pacienţii potenţiali pentruun anumit tratament pentru care nu există suficiente posibilităţi de acoperire a cererii,toţi pacienţii au dreptul la o procedură de selecţie corectă pentru acest tratament. Alegerea trebuie să fie bazată pe criterii medicale si să fie făcută fără discriminare.6). Pacienţii au dreptul să-şi aleagă sau să-şi schimbe medicul sau alt personal de îngrijire a sănătăţii sau unitatea medicală, cu condiţia ca această alegere sa fiecompatibilă cu modul de funcţionare a sistemului de îngrijire a sănătăţii.7). Pacienţii pentru care nu mai există motive medicale de prelungire a şederii într-ounitate medicală sunt îndreptăţiţi să primească explicaţii exhaustive înainte de a fitransferaţi într-o altă unitate sau trimişi acasă. Transferul poate avea loc numai dupăce unitatea primitoare şi-a exprimat acordul pentru primirea pacientului. Atunci cândpacientul este externat la domiciliu, iar condiţia sa o solicită, vor fi asigurate servicii ladomiciliu.8). Pacienţii au dreptul de a fi trataţi cu demnitate în legătură cu diagnosticul,tratamentul şi îngrijirea lor, în respect pentru valorile lor culturale.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->