Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Precizari Oral Bac 2009 Limba Romana

Precizari Oral Bac 2009 Limba Romana

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,012|Likes:
Published by johnye2e
Precizari oral bacalaureat 2009 limba română.
Precizari oral bacalaureat 2009 limba română.

More info:

Published by: johnye2e on Jul 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUICENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
I EVALUARE ÎNÎNV
ĂŢĂ
NTUL PREUNIVERSITAR
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROMÂN
Ă
 BACALAUREAT 2009
PROBA ORAL
Ă
 
 
 
I. Preciz
ă
ri metodologice
Conform programei
ş
colare pentru examenul de bacalaureat 2009,
proba oral
ă
 vizeaz
ă
competen
ţ
ele de comunicare oral
ă
, aplicate în receptarea mesajelor orale
ş
iscrise
ş
i în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ,argumentativ) exersate în cadrul înv
ăţă
mântului liceal. Curriculumul liceal, carestabile
ş
te
 principiul studierii limbii
ş 
i literaturii române din perspectiv
ă 
comunicativ- func
ţ 
ional
ă 
, pune accent pe
latura formativ
ă 
a înv
ăţă 
rii
, fiind centrat pe
achizi
ţ 
ionarea de competen
ţ 
e
, fapt care a determinat precizarea, în programa debacalaureat, a competen
ţ
elor de evaluat
ş
i a con
ţ
inuturilor din domeniile:
A.literatura român
ă
, B. limb
ă
 
ş
i comunicare
.Pentru bacalaureatul 2009, în proiectarea subiectelor pentru proba oral
ă
se vaavea în vedere
 principiul complementarit 
ăţ 
ii,
 în sensul c
ă
 
prin
proba oral
ă 
 
se vorevalua
 
alte competen
ţ
e specifice sau alte valori ale acestor competen
ţ
e fa
ţă
de
 probascris
ă 
, dup
ă
cum urmeaz
ă
:-
1.1. Utilizarea adecvat
ă
a strategiilor
ş
i a regulilor de exprimare oral
ă
în monolog
ş
i în dialog, învederea realiz
ă
rii unei comunic
ă
ri corecte, eficiente
ş
i personalizate, adaptate unor situa
ţ
ii decomunicare diverse;- 1.3. Identificarea particularit
ăţ
ilor
ş
i a func
ţ
iilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri demesaje/ texte;- 1.4. Receptarea adecvat
ă
a sensului/ a sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri demesaje orale sau scrise;- 1.5. Utilizarea adecvat
ă
a achizi
ţ
iilor lingvistice în producerea
ş
i în receptarea diverselor texteorale
ş
i scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului;- 2.1. Identificarea temei
ş
i a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte laprima vedere;- 2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condi
ţ
ia uman
ă
sau despre art
ă
reflectate întexte literare, nonliterare sau în alte arte;- 2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori
ş
i a proprieiexperien
ţ
e de lectur
ă
;- 3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prinintegrarea
ş
i rela
ţ
ionarea cuno
ş
tin
ţ
elor asimilate;- 4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare
ş
i nonliterare studiate sau la primavedere;- 4.2. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare
ş
i nonliterare studiate sau laprima vedere;- 4.3. Compararea
ş
i evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judec
ăţ
i proprii.
 
Biletul de examen va con
ţ
ine
un scurt text literar sau nonliterar, la primavedere pentru candidat
(
texte literare: proz
ă 
 , poezie, dramaturgie; texte nonliterare,memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative,
ş 
tiin
ţ 
ifice,argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului
)
ş
i
trei cerin
ţ
e specifice
,
 
desprinse din
lista de cerin
ţ
e generale/ itemi
(câte una pentru fiecare dintredomeniile de investigare enun
ţ
ate mai jos, care pot fi particularizate/ tratate prinraportare le specificul respectivului text; a se vedea modelele anexate):
A. Cerin
ţ
e privind emi
ţă
torul
(cine emite mesajul, din ce perspectiv
ă
 / ipostaz
ă
, cu ce inten
ţ
ie, în ce context etc.);
B. Cerin
ţ
e privind structura/ compozi
ţ
ia/ mesajul textului
(identificareaideilor, disocierea faptelor de opinii, a elementelor obiective de cele subiective, aargumentelor de contraargumente, identificarea unor structuri
ş
i tehniciargumentative/ informative/ descriptive/ narative etc.);
C. Cerin
ţ
e privind construirea unei interpret
ă
ri/ exprimarea unei opiniiargumentate
(despre aspecte/ argumente/ idei/ afirma
ţ
ii/ atitudini evidente întextul dat, cu privire la o perspectiv
ă
actual
ă
asupra ideilor exprimate, despreop
ţ
iunea, pe baza experien
ţ
ei personale, pentru una sau alta dintre solu
ţ
iilepropuse/ care se contureaz
ă
etc.).
 
 
 În r
ă
spunsul la sarcinile de lucru indicate prin
cerin
ţ
ele nr. 1
ş
i
nr. 2
,candidatul se va referi strict la informa
ţ
iile oferite de textul extras (
ş
i numai în modexcep
ţ
ional, pentru completarea r
ă
spunsului, poate opta
ş
i pentru referirea la altetexte, similare sau diferite, pe care le cunoa
ş
te, f 
ă
r
ă
îns
ă
ca examinatorul s
ă
-isolicite acest lucru).În r
ă
spunsul la
cerin
ţ
a nr. 3 (construirea unei interpret
ă
ri/ exprimarea uneiopinii argumentate),
candidatul poate face referire
ş
i la alte texte/ teme/ ideiinforma
ţ
ii din propria experien
ţă
 / înv
ăţ
are, dar numai în concordan
ţă
cuinforma
ţ
iile/ ideile/ semnifica
ţ
iile/ mesajul textului pe care l-a extras în fa
ţ
acomisiei de examen.Examinatorul poate interveni cu întreb
ă
ri ajut
ă
toare numai în situa
ţ
ia în carevor considera c
ă
r
ă
spunsul este confuz/ incomplet/ evaziv, f 
ă
r
ă
îns
ă
a deturnasensul/ ideea/ mesajul transmis de monologul oral al candidatului. Judecata devaloare a examinatorului se exprim
ă
prin nota acordat
ă
candidatului pentrucalitatea
ş
i pertinen
ţ
a fiec
ă
rui r
ă
spuns la cerin
ţ
ele textului, formulate pe biletele deexamen, urm
ă
rindu-se atât aplicarea cuno
ş
tin
ţ
elor, cât
ş
i construc
ţ
ia discursuluiargumentativ (structuri, conectori
ş
i tehnici argumentative), adecvarea elementelorverbale, nonverbale
ş
i paraverbale la situa
ţ
ia de comunicare.Îi este interzis examinatorului s
ă
adreseze candidatului întreb
ă
ri care ies dinsfera cerin
ţ
elor formulate pe biletul de examen sau s
ă
le înlocuiasc
ă
pe acestea cualte întreb
ă
ri, subiectiv considerate ca fiind mai potrivite unei situa
ţ
ii date (caz încare s-ar vicia notarea candidatului).
II. Exemple de subiecte pentru proba oral
ă
 …………………………………………………………………………………….Biletul nr. 1
ACTUL I, Scena 3Chiri
ţ
a, Guli
ţă
,
Ş
arl, Safta, Ion. (Ion vine alergând dintre culisele din dreapta.Ceilal
ţ
i ies din cas
ă
 
ş
i se cobor în cerdac.)GULI
 ŢĂ
:
Cine m
ă 
cheam
ă 
?... Nineaca!
SAFTA:
Ce este?... Ce este?
Ş
ARL:
Qui diable?... Ah, madame!...*
ION:
Aud, cucoan
ă 
… Iaca ia…
CHIRI
 Ţ 
A:
Da’ veni
ţ 
i azi de ma coborâ
ţ 
i de pe cal… Ce, Doamne iart 
ă 
-m
ă 
!... a
ţ 
iadormit cu to
ţ 
ii?
(Ion se pune dinaintea calului
ş
i-l apuc
ă
de z
ă
bale ca s
ă
-l
ţ
ie. Ceilal
ţ
i se adun
ă
  împrejurul Chiri
ţ
ei.)GULI
 ŢĂ
:
Ba nu, nineac
ă 
… dar înv
ăţ 
am Telemac* cu monsiu dascalu.[]
CHIRI
 Ţ 
A:
Quel bonheur! Gugulea nineac
ă 
i!... Auzi ce spune monsiu
Ş 
arla?... Zâcec
ă 
ai s
ă 
vorbe
ş 
ti fran
ţ 
uz
ăş 
te ca apa… N’est-ce pas, monsieur Charles, qu’il parleracomme l’eau?
Ş
ARL:
Comme?... Ah, oui, oui… vous dites comme ça en moldave… Oui… oui.
CHIRI
 Ţ 
A:
Da’ ian s
ă 
-i fac eu un examen… Guli
ţă 
 , spune nineac
ă 
i, cum s
ă 
 cheam
ă 
fran
ţ 
uz
ăş 
te furculi
ţă 
?
GULI
 ŢĂ
:
Furculision.
CHIRI
 Ţ 
A:
FrumosDar friptur 
ă 
?
GULI
 ŢĂ
:
Fripturision.
CHIRI
 Ţ 
A:
Prea frumos… Dar învârtita?

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->