Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Zakon o zastiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)

Zakon o zastiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)

Ratings: (0)|Views: 567|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.
Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ljiljana Tatic on Oct 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
 
www.paragraf.rs
Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex
ZAKON
O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
 
("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Glava I
OPŠTE ODREDBE
Predmet 
Član 1
Ovim zakonom ureĎuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pruţaju banke, davaocifinansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.
Značenje pojedinih pojmova
Član 2
Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaj
u sledeće značenje:
1)
finansijske usluge
su bankarske usluge, usluge finansijskog lizinga i finansijske pogodbe;2)
bankarske usluge
 
su usluge koje banka pruţa korisnicima ovih usluga po osnovu ugovora o
kreditu, ugovora o depozitu, ugovora o otvaranju
i voĎenju računa, ugovora o izdavanju ikorišćenju platnih kartica, ugovora o dozvoljenom prekoračenju po računu, kao i druge uslugekoje banka pruţa u skladu sa zakonom;
 
3)
finansijski lizing
(u daljem tekstu: lizing) jeste
posao koji ima značenje utvrĎeno zakonomkojim se ureĎuje finansijski lizing;
4)
usluge osiguranja, odnosno usluge društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim
fondovima
 
su usluge utvrĎene zakonom kojim se ureĎuje poslovanje društava za osiguranje,
odn
osno kojim se ureĎuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi;
5)
finansijska pogodba
 
 je prodaja sa obročnim otplatama cene ili drugi oblik finansiranjakorisnika koji ima istu ekonomsku suštinu, koju nudi trgovac i koja podrazumeva odloţeno
pla
ćanje duga u toku odreĎenog perioda;
6)
davalac bankarske usluge
(u daljem tekstu: banka) jeste banka u smislu zakona kojim se
ureĎuju banke;
7)
davalac lizinga i predmet lizinga
 
imaju značenje odreĎeno zakonom kojim se ureĎuje
finansijski lizing;8)
trgovac
 
 je pravno ili fizičko lice koje vrši prodaju finansijskom pogodbom i nastupa na trţištu
u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe;9)
korisnik finansijske usluge
 
(u daljem tekstu: korisnik) jeste fizičko lice koje koristi ili
je
koristilo finansijske usluge, ili se davaocu finansijskih usluga obratilo radi korišćenja tih usluga, a
finansijske usluge koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnojdelatnosti;10)
ugovor o kreditu
 
ima značenje utvrĎeno u zakonu kojim se ureĎuju obligacioni odnosi;
11)
ugovor o depozitu
 
ima značenje utvrĎeno u zakonu kojim se ureĎuju obligacioni odnosi;
12)
ugovor o otvaranju i voĎenju računa
 
ima značenje utvrĎeno u propisima kojima seureĎuju obligacioni odnosi i platni promet u dinarima i stranim sredstvima plaćanja;
 
13)
ugovor o revolving kreditu
 
 je ugovor o kreditu koji korisniku omogućava da jednomodobreni iznos kredita, u odreĎenom periodu, moţe da povlači više puta pod istim uslovima, stim što se neiskorišćeni deo kredita povećava za visinu otplata tog kredita;
14)
platna kartica
 
(koja moţe biti kreditna i debitna) jeste instrument bezgotovinskog plaćanjakoji njegovom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca;
15)
kreditna kartica
 
 je platna kartica koja njenom korisniku omogućava podizanje gotovognovca i plaćanje robe i usluga na kredit;
16)
debitna kartica
 
 je platna kartica koja njenom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i
podizanje gotovog novca;17)
dozvoljeno pre
koračenje računa
je ugovoreni iznos sredstava koji banka stavlja na
raspolaganje korisniku računa;
18)
neugovoreno prekoračenje računa
 
 je iznos sredstava koje korisnik računa koristi mimo
ugovornog odnosa s bankom;19)
povezani ugovor o kreditu
 
 je ugovor koji sluţi isključivo za finansiranje nabavke odreĎenerobe ili usluge i koji sa ugovorom o prodaji te robe ili usluge čini ekonomsku celinu; ekonomskacelina postoji ako davalac kredita koristi usluge prodavca radi zaključivanja ugovora o kredit
u ili
 je roba, odnosno usluga koja je predmet nabavke izričito navedena u tom ugovoru;
20)
nominalna kamatna stopa
 
označava kamatnu stopu izraţenu kao fiksni ili promenljiviprocenat koji se na godišnjem nivou primenjuje na iznos povučenih kreditnih sreds
tava,odnosno iznos neto finansiranja lizinga, odnosno primljeni depozit;21)
godišnja efektivna kamatna stopa
i
efektivna stopa lizing naknade
(u daljem tekstu:
efektivna kamatna stopa) iskazuju ukupne troškove kredita i drugih finansijskih usluga koje
p
laća, odnosno prima korisnik tih usluga, pri čemu su ti troškovi izraţeni kao procenat ukupnogiznosa ovih usluga na godišnjem nivou;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->