Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lotario dei Conti Segni - Innocenzo III, De Contemptu Mundi sive de Miseria Conditionis Humanae Libri Tres

Lotario dei Conti Segni - Innocenzo III, De Contemptu Mundi sive de Miseria Conditionis Humanae Libri Tres

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Francesco Pat
Testo di PL
Testo di PL

More info:

Published by: Francesco Pat on Oct 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
701DEGONTEMPTUMUNDI. — LJB.I.732turus mamaciludineanimaemeae.Sicutqaidigilum,ingeritgutiurisuo,scrulabor scrutinio conscien-liam meamel nondesislam,donecevomamillamamaramstipcr ahsinlhiumetfel,quaslaiet inlrin-secus,meorumsaniempeccatorum';ut sic evo-iirita foris etejeclaputredine,cujusfetor abomi-Anabilisterelinquerefeceraimentismeasnospititni'»cuminaestimabilifiagrantiaunguentorumtuorumclemenler in illud regredielrinbabitaredigneris, juxtasanctumetineffabiletuumpromissum;quiesJienedictusin sasculasasculorum.Amen.DE CONTEMPTUMUNDISIVEDE MISERTACONDITIONIS HUMANiELIBRI TRES.(EJit.Opp.InnocentiiIII,Coloniae1575,in-folio, p. 421.)LIBERPRIMUS.PROLOGUS.DominoPatii chaiissimoP. DeigratiaPorluensiepiscopo,Lothariusindignusdiaconus,gratiamin prsesenli,etgloriamin futuro.Modicumoiii,qttod inler-tnuliasangustlasnuper ea,quamnosti,occasionecaptavi,nonextotomi-hipraeleriitoiiosum.Sed ad depiimendamsuper- biam(quaecaputeslomniumviliorum)(Eccli.x)vilitatemhuraansecondilionisuteunquedescripsi.Titulumautemprassenlisopusculivestro nominidedicavi,rogansetpostulans,ul siquid in eove-stra discretiodignuminvenerit,divinasgraliaelo-lumascribal. Si veropatemilasvestrasuggesse-ril, dignitatemhumanaenaturae,Christofaveiite,describam(28):qualenusitaper hocliumilieturela-tus,utper illud humilis exalietur [al.Gratulelur].CAPUTPRIMUM.Demiserabilihumanmconditionisingressu.cQuaredevulvamalrisegressussum,ut vide-Temlaborcmetdolorem,et consumerenturincon-fusionediesmei?(Jer. xx.)i Sitalia dese locutusestille, quemDomiiiussaiiclificavitin ulero(Jer.i), qualialoquir egodeme, quemmater meage-nuilin peccatis?Heume,dixeiim,mater mea,quid megenuisti,filiumamaritudinisel doloris?«Quarenon in vulvamatris mortuus sum?egressuse\(28)LiberdedignitateiiatursehumanaenonduinButerononslatim perii?Cur exceptusgenibus,lacla-tus uberibus(Job m),natusincombustionem[al.confusionemjetciliumignis? (Jsa.ix.)i— «Uti-naminterfectusfuisscm inutero,ufr fuissetmihimater measepulcrum,et vulvaejus conceplusasternus(Jer. xx).i— «Fuissem enimquasinonessem,deulero translatusad tumulum(Job x).> — «Quisergodetoculismeis fontemlacrymarum(Jer. ix),iut fleammiseralrilemconditionishuma-nasconversalionis progressum,damnabilemhuma-naedissolutionisegrcssttm?Consideraviergocumlacrymisdequofactussithomo :quid faciathomo,quid facturus[al.futurus].sithomo.Sanefofma-tusdeteria,conceplusinculpa,natus-ad  posnam,agilpravaqusenonlicent, turpia quasnondecenl,Cvanaqu:enonexpediunl,fielcibusignis,escaver-inis,massa pulredinis.Exponamid  planius,edisse-ramplenius.Formalus esllioinodepulvere,de lu-lo,decinere:quodqueviliusest,despurcissimospermate:conceplusinpruritucarnis,in fervoielibidinis,in feloreluxurias:quodquedeteriusest,inlabepeccali;natus ad laborem,dolorem,liino-rem:quodquemiseriusesl,ad niortem.Agit pra-va,quibusoffenditDeuin,offendit proximuni,of-fendilseipsum; agitturpia, quibtis polluitfaniam, polltiitconscientiam, polluitpersonam;agilvana,invenlus.
 
705INNOCENTilIII PAP/Equibusnegligitscria,negligilulilia, negligilnecessaria. Fiei cibttsignis,qui setnper ardet,et uritinexstinguibilis:escavermis,qui semper rodit,etcomeditiiiimorlalis:massa pulrcuinis,quaesemper fetet,etsordethorribilis.CAPUTII.Devilitalemalerimipsiushominis.Fonnaviligitttr DominusDeushominemdelimoterras,quascaeleiiselcmentiseslvilior,utpaietGen.II.Planetas et stcllasfecilexigne,fialusetvenlosfecitexaere, piscesetvolucresfecitexaqua,homincset jumenlafecitdeterra. Consideransigi-tur aquatica, bomosevileminvcniel;consideransaerea,se vilioremagnoscet;consideransignca,sevilissimumreputabit,necvalebitseparificarecce-lestibus,necaudebilseprasferrelerrenis,quia pa-remsejumentisinveniet,et similemrecognoscet.<Unusest enimhoininumet jumentoruminterilus,etasquautriusquecondilio,el nihilhabetliomo ju-menloampLus.Deterra ortasunt,el inlerram pa-riler reverteniur (Eccle.m).iVerba suntisla noncujuslibetbominis,sed sapieniissimiSalomonis.Quid estigitur homo,nisilutum et cinis?Hincenimhomodicitad Deum:«Memenlo,quasso,quod sicutliitumfecerisme,et inpulveremmereduces(Jobx).iHineetDeusinquilad hominem: <Pul-vises,et inpulveremrevcrteris(Gen.m).i— <Comparatussum,aitJob, lulo,ctassimilatussumfavillaset cineri(Job xxx).>Liitumeflicitur exaquaetpulvere,utroquemanente.Cinisaulemfitexlignoetigne,utroquedeficiente.Expressummysterittm,sed aliasmeliusexprimendum,quid ergolulumsuperbis?dequo puhisexlolleris?un-decinisgloriaris?CAPUTIII.Divisioconceplioiiis.An illud forsanrespondehis,quod Adamipsefuitde limo terrasformalus,tuautemexhumanosemine procrealus?Atille fuitformatus deterra,sed virgine;tuvero procrealusdesemine,sedim-mundo.<Quisenimpolestfaceremundunideim-mundoconceplumseminc?>(Jobxiv.)Quisestliomo,utimniaculalussit,et juslusappai-eatnatusde muliere?« Ecceenimininiquitalibusconceptussum,et inpeccatisconccpitme mater mea(Psal.L).INonin ttnalantuminiquitale,nonin unotan-tumdelicto,sedintnultisiniqnilalihus,elinmullisdelictis.In deliclis\ideliceieliniquitalibus propriis;indelictisetiniquitalibusalienis.CAPUTIV.Deconceplioneinfanlis.Estenimduplexconceptio: unaseminum,etal-teranaturarum.Prima fitincommissis,secundafilincontractis; parentesenim commiltunlinprima, prolescontrahunt insecunda.Quisenimnesciatconcuhitumeliamconjugalemnunquamomninocommittisine prurilucarnis,sinefervoi'eluxttrhe,sinefostorelibidinis?Undesenrinaconceptafcedan-tur,maculanturctviliaiilur,exquibusanimatau_ Aoeminiusacoiuranit lanem peccati,mactitameui- pas,sordeminiqtiilalis.Sieutexvaseeorruptoliquor infususcorrumpilur,etpollntumconlingens,exip-soconlactupolluitur.Habelenim anitnatres na-lurales poteutias,sivetresnaturalesvires.Raiiona-lem,uldiscernatinler bonumet malum;irascibi-lem,utrespuatmalum;eoncupiscibilem,utappc-talbonum.Islasiresvirestribusoppositisviliisori-ginaliter corrumpunlur.Yisrationalis perignoran-liam,ut nondiscernalinler bonumelmalum;visirascilrilis per iracundiam,uilespualbonum;visconcupiscibilis perconoupiscentiam,utappetatma-Ium.Primagignitdelictum,ultima parit peccalum,mediadelictumgeneralel peccatum.Est enim de-lictumnon facerefaciendum;peccatum,agerenouagendum.Hasctriavitiaconlrahunturex carnecoi-rupta,pcr tres naturalesillecehras.ln camaliquip- pecommercio,ralionissopilur inluitus,utignoran-iiaseminetur: lihidinisirritalur prurilus,utiia-cundia propagelur :voluptalissatialur affectus,utconcttpiscenliaconlrahalur.Hic estlyranuuscar-nis,lexmemhrorum,fomes peccati,lauguor nalu-ras, pabulummoriis,sinequonemonascitur,sine-quonullus morilur:quisiquandotransitrealu,seraper tamenremanetactu.«Si enimdixerimusquiapeccatumnonhahcmus,nosipsosseducimusvetveritasin nobisnoiresl(IJoan.i).» 0gravisnecessitaset infelixconditio.Anlequam peccemus, peccaloconstringimnr : etantequamdelinquamus,. _ delictotenemur.<Per hominemunum peccatuminhunc mundtiminlravil,etper peccatumin omnes-hominesinors pertransit(Jiom.v).iAnnon < pa-tresuvam comcderintacerbam,et dentesfiliorumobstupescunt?i(Jer.xxxi;Ezech.x\m.)CAPUTV.Quuliciboconceptusnulriaturin ulero.Sedattcndequociboconceptusnutrialurinutero.Profectosanguinemenstruo, quicessalex femina post conceplura,utex eoconcepliis.nutrialur iitfemina.Quiferturessetam deteslabiliselimmun-dtts,ut exejusconlactufrugesnongerminent,arescantarhusta,moriantur herbas,amitlanlarboresfoslus,etsi canesindecomederintinrabiemeffe-ranlur.Conceplifetus viliumseminiscontrahunt, j)ita utleprosietelephanliciexhaccorruptionena-scantur.Unde seeiindumlegemMosaicam,mulier qusemenslruum patitur, reputatur immunda(Lev.x);et siquisad menstruatamaccesserit, jubetur interlici(Lev.xn).Ac propter immunditiammeii-slruorum praseipitttr,ut muliersi masculum pare-retquadraginta,siverofeminam,oclogintadiebusatemplicessarelingressu.CAPUTVI.Dcimbccillilaleinfantis.Quaieergodataesl nriserolux,etvita iisquisunliu amaritudineaniinse?(Jobm.)Felicesilliquimoriniilur aiUequamorianlur.Prlus morlcmsenlientes,quamvitamscientes.Quidamenimtamdeformcselprodigiosinascunlur,ut nonhomines,
 
705 DE CONTEMPTUMUNDI.-L!S.I.706sed abominationes potiusvideanlur,quibusfortemelius fuissetprovisum,siflunqtiamprodiissentad visum,quoniamut monstranionstranlur,ctoslendunturostentui.Pleriqueverodiminutimem-hris,et sensibuscorruplinascuntur,amicorumiristilia,parenluminfamia,verecundia propinquo-rum.Quid hoc particulariter dixerimdequibusdam,ctimgeneraliler omnessinescientia,sineverbo,sinevirlutenascamur?Flehiles,dehiles,imbecilles, parumabrutisdistanles,imominusinmullis ha- bentes?Namilla statimut ortasunt, gradiuntur :nos aulem non solum erectipedibusiionince-dimus,verumetiamcurvatimanibusnonreptamus.C^PUTVII.Dedolore partuselejulaluinfantis.Omnesnascimur ejulantes,ul noslrammiseriamcxpriniamus.Masculusenimrecenter nalus dicilA,feminaveroE :DicenlesE velA,quolquolnasciinlur ab Eva.Quid estIgitur Eva,nisiheu ha?Ulrumquedo-lcnliseslinterjeclio,dolorisexprimensmagnitudi-licm.Hascenim anlepeccalumvirago,post pec-caiumEva meruilappellari,exquosihi diclumattdivit:<Indoloreparies (Gen.111).t Nonestenimdolorsicutparturientis: undeRachelpraeiiinriodoloreparlusinteriit,et moriensvocavitnomenfiliisuiBenoni,id estfdiumdoloris(Gen.xxxi).Uxor Phineessubitis doloribus irruenlibus peperitsitnulacperiit,et inipsomortisarticulovocavitfiliumlchabod (Reg. iv).«Mulierautemutnaufragus,cum parit,irisfuiamhabet;cumverope- pereritpuerum, jamnon memlnit pressuraepro- pter gaudium, quiaiiatus estiiomoin mundum(Joan.xvi).iConeepitergocum immundiliaet1'elore,paritcum trislilia etdolore,uutrit cumangustiaetlabore,custoditcuminstauliaettimore.CAPUTVIII.De nudilalehuminis. Nudusegredilur,etnudusregreditur.Pauper ac-cedit,et pauper recedil. « Nudus/inquitJob,cgres-sussumde uteromalrismeas,et nudusrevertar illuc(Jobi).i < Nihilintulimusinhuncmundum,haud dubiumquia,nec auferrequid possumus(Tim.vi).i Siquisautemindutusingreditur,at-tendatquale profei'atindumentum.Turpedictu,turpiusaudilu,turpissimumvisu. Fosdam pellicu-lamsanguinecruenlalam.Hascestillamaceria,dequaThamar inquitinpartu:«Quaredivisaest propter le maceria? i Etob hartc causamvocavitnomenejus Phares,quod interprelatur divisio(Gen.xxxvm).CAPUT IX.QuemfruclumIwmoproducit.0 vilisconditionishumanaeindignitas,oindignaulilaiis humansecondilio!Herbasetarboresinve-sliga.Ulasdeseproducuntfloresetfrondes,et fru-clus: etheutu dete lendesetpediculosetltimbri-cos.lllasdesefunduntoleum,vinumelhalsamum,elf tttde tespultnn,urinamef stercus:itlsedcseAspirantsuavitalemodoris,et tude (ereddisabo-minalionemfetoris.Qualisestergoarbor,(aliscstfruclus.< Nonenim potestarbor inalafructusbo-nos facere(Matlh.vn etxu).>Quid estenimhomoseeundumformam,nisiqusedamarbor inversa?cujusradicessuntcrines,truncuscaputeumcollo,sli- pesest pecluscumalvo,ramisuntiliacumtibiis,frondes suntdigiticumarliculis. Hoc est foliumquod avenlorapitur,etslipulaquasasolesiccalur (Jobxin).CAPUTX.De incommodissencctutiset brevitatevitmhominis.InprimordioconditionishumanasnoningentisannisetampliitshominesvixisseIeguntur (Gen.vi),sed  paulatim,vita hominisdeclinante,dixilDomi-"nus ad Noe: < Non permanehitspiritusmeusin ho-mineinasternum,quiacaroest.Eruntquedies illiuscenlumvigintiannorum(Gen.vi).iQuod inlelligi potestlaui determinovilas,quamdespatiopceni-lendi. Ex tunc enim' rarissimeleguntur homines plusvixisse,sed cummagisacmagisvitarccide-retur humana,diclumeatjaPsalmista:<Diesanno-ruin iioslroruminipsisseptuaginlaanni. Siaulcminpotentatihus oclogintaanlii,etanipliuseoiumlaborel dolor (Psal.LXXMX).iNonneaulein pau-citasdierummeorumfinielurbrevitempore?(Jobx.)<Dies nostrivelocius transeuntqttama te-xente telasucciditttr (Job vn).i <Homonatusdemuliere brevivivenslemporerppletur multismise-riis.Quiquasiflosegredilur etconteritur,etfugitveltttumhra,etnunquamin eodemstalupermanet(Jobxiv).JPaucienim nunc ad quadraginta,pau-cissimiad sexagintaannos perveniunt.CAPUT XI.Deincommodissenectulis.Siqttisatitem ad senectutem processerit,statimcorejtis alfligltur,etcaputconculitur,languetspi-rilus et fetetanhelitus,faciesrugatur,etstaluracurvalur, caligantoculi,et\acillantarticuli,narescfTQuunl,et ciinesdefluunl,tremittaclus,etdepe-rilacltis,dentesputrescunt,el auressurdescunt.Senex facileprovocatur,diflicilerevocalur;citocredit,et lardediscredit,lenax etcupidus,tristisetquerulus,veloxad loquendum,lardusad audien-Ddum,sed nonlardusad iiam : laudalanliquos,spernilmodernos:viluperatprassens,commendat praelerilum,suspiratetanxialur, torpetetinfirma-lur. AudiHoralium poelam:Multasenemcircumveniuntincommoda.( HORAT.,Dearlepoet.)Porro nec senescontrajuvenemglorientur,neciusolescant juvenescontrasenem,quiaquod sumusistefuit,erirnusquandoquequod hicesl.CAPUTXII.Delaboremorlalium.<Avisergonascilurad volandum,ethomo na-scitur ad laborem(Jobv).iCunclidiesejus)a- boribusetasrumnis plenisunt,necper noclemre-qtiiescitmensejus.Etquid hocestnisivanitas?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->