Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2275

2275

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:
Published by PDF journal

More info:

Published by: PDF journal on Oct 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
 
π 
 ` q é°ù o j »``fGOƒ`°Só``````jóL øe
≥ 
 dCÉàdG
π 
 °UGƒ o jhƒ``eÉæjO
"
™e
"
Üô````ZR
¿ƒ 
 μ 
 «°Sh øjAÉ 
 ≤∏ 
 H ÖbÉ© o j
π 
 «°VƒØ 
 ∏ 
 H ƒ°SÉaÉæ«cQƒH
Ω
É`eCG Aq»°S ™`°Vh ‘ 
 ‘ ¬`````àÑZQ ø```` 
 ∏ 
 ©j ±QÉ````°T 
É``£HC’G á`£HGQ ‘ ácQÉ`°ûŸGõcôŸG ‘ á``Ñ«Ñ°ûdG•ƒ 
 ≤ 
 °ùdG º°Sƒeh ÒNC’G¿É`gPC’G ‘ :Oƒ``` q °ûMô````¶àfCG
"
GQÉ``M ’É``Ñ 
 ≤ 
 à°SEG
"
 ô`ã©àf ’ ¿CG Éæ« 
 ∏ 
 Yh êÈdG ‘ Ö© 
 ∏ 
 dG IhÓ`M É``æ©LΰSEG
"
 :ô````#«"¢TGô 
 ◊
Gh êÈdG GAÉ 
 ≤ 
 dh ÚZƒdƒH ‘ 
"
Ú`ª°SÉM ÚLô©æe ¿É`fƒ 
 μ 
 «°Sƒ``aÉ°T Ée IhÉ```æ q °ûdG
"
 :¢SÉ````°ùcCGGOqó o › ¢ù` 
 ∏ 
 éj ød ¢SÉ`°ùcCGh ƒdGh
"
•É`«àME’G »``°Sôc ‘ ‘ ÉÑjôb ó«©°ùdG »°SÉbá`æjÉ© o e
π 
 LC’ É`«fƒdƒHódÉfhO
"
ÊhôeÉ 
 μ 
 dG
"
»°SƒL
    J    S    K
 
 cGá``dG
    J    S    K
USMH
    M    O    B
JSMBRCA
MCA
USMA
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com
êO
20
:øªãdG
2598
Oó©dG.
2013
ôHƒàcCG
28
ÚæKE’G á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com
¿ƒ 
 μ 
 «° 
 
 ƒ°SÉa
 
É 
 
 
äÉ`°VhÉØŸG ô``°TÉÑ o J á`Ñ«Ñ°ûdG
"
GOƒ`Zƒj
"
ÊhôeÉ 
 μ 
 dG ™e
:…Oƒ````L âjBG
π 
 ``©a OQ øe óH ’
"
 
"
AÉ`©HQC’G
Ω
ÉeCG …ƒbócD ƒ o j »`°TÉæMÚ``ÑY’
É``æg ¿CGAÉ` 
 ≤ 
 ÑdG ¿ƒ 
 ≤ 
 ëà°ùj ’ á```Ñ«Ñ°ûdG ‘ 
 :…ô``ª©dG øH 
≈ 
 ``«ëj ™e …QÉ``é°T
"
ÖÑ°ùH ¿Éc
∞ 
 jô````°TAÉ``` 
 ≤∏ 
 dG IQGô``````M±Gq õH »``æà°VÉZh
"
IQÉ```°ùÿG
"
"
äq’h äOhÉY ìÓe ¢TÉfGQÉe ájOƒdƒe
"
ô`Ñ 
 μ 
 j
"
≠ 
 `æ« 
 μ 
 jÉØdG
"
º`` 
 ∏ 
 M
≈ 
 ``dhC’G QGhOC’G Ö© 
 ∏ 
 H 
π 
q cƒf º`` 
 μ◊
G
"
 :…ô````«eCG»```à 
 ≤ 
 Kh »``` q HQ ¬``````« 
 ∏ 
 Y
"
π 
 `FÉ`Ñ 
 ≤ 
 dG
Ω
É```eCG Iô``«Ñc
    C    R    B
øe âÑ 
 ∏ 
 W
"
:…ófƒeÉ"Gƒ```Ñ© 
 ∏ 
 j ¿CG ÚÑYÓdG 
Ω
É`eCG ¢Sɪ 
 ◊
G ¢ùØæH
"
»°S .¢SBG .»°S»`æãj
"
…ófƒeÉ"
"
,á``«é 
 ∏ 
 Y øH
≈ 
 ` 
 ∏ 
 Y QGq ô`ch ¿É`` q æY
 
ó«cCÉàdG ¤EG
≈ 
 ©°ùjh ¥ÉaƒdG øjÉ o ©j ÊGôªY:Qƒ`````Ñ©LGQÉ``¡æ o e É`` 
 ≤ 
 jôa âKQh
""
π∏ 
 ÿG á``÷É© o e Öéjh¿ƒcCG ø`d
∞ 
 °SCÓd
"
 :»```dÉ`ª©dG
"
∞∏ 
 °ûdG IGQÉ```Ñe ‘ Gô````°VÉM
"
É¡jôØj
"
 
Ω
 ƒ`«dG OGqóM
"
¢ù«``HQƒc
"
™e
"
 á`jô°üædG
"
 
Ω
É`eCG ICÉ`LÉØŸG
≥ 
 « 
 ≤ 
 –
≈∏ 
 Y
Ω
 RÉ``Y ájƒ°T øH
"
ÜhôÿG
≈∏ 
 Y
5
`H RƒØf ¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éc
"
 :¿Éª°üY
    U    S    M    B
çó````M Ée
"
:ó````dGƒN 
≥ 
 ````ëà°ùj ’ …hGR ™e
"
º`````«î°†àdG
...
"
 ƒ````°SÉaÉæ«cQƒH
"
IGQÉ```Ñe øY
OÉ````©HEÉH è```` q éëàdG ¬``æ 
 μ 
o Á ’
"
¢ûà```jRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M
"
Öéjh É``LPÉ`°S ¿Éc
π 
 ``«°VƒØ 
 ∏ 
 H
"
 :…QGõ````JÉe
"
É`eQÉH ¢ù«dh ÒàfE’G ‘ Ö© 
 ∏ 
 j ¬fC’ è`°†æj ¿CG
"
¢ûàjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M IƒYO ô¶àfCGh á«æWƒdG ‘ É°ShQO
π 
 ÑbCG ’ ,áæ°S
21
…ôªY
"
:»``°ùfƒàdG
Ω
Ó````YE’G ‘ AÉ```L É```e
≈ 
 `` 
 ∏ 
 YqOô````j »`` 
 ∏ 
 jÓHá``« 
 ∏ 
 FÉÑ 
 ≤ 
 dG IQGOE’G
Ω
É 
 μ◊
G øY è``à–»`ª°SQ ¿É`«H ô`ÑY
 
USMAnCABBAMCEEMSPBCAB
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com
êO
20
:øªãdG
2598
Oó©dG.
2013
ôHƒàcCG
28
ÚæKE’G á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com
ójóL øe
≥ 
 dCÉàj ¿ÉªMôdG óÑY øHh §°SƒdG ‘ Éë°VGh ¿Éc …hGôb ÜÉ«Z§```` 
 ≤ 
 a á```eóc øe »````fÉ© o j ƒ` q eOh êÓ````©dG
π 
 `````°UGƒ o j ájô``jGòN
ó``©H
"
≠ 
 ```f’
"
äGô``««¨JOÉ``` 
 ≤ 
 àfEG
π 
 `ë`e Oô````£dG
E    S    S
ÖÑ°ùH §```«æëL êGô```NEG É``æ 
 ∏ 
q °†a
"
 :…ƒ````°†e
"
 á`` 
 ∏ 
 °UGƒŸG Ö 
 ∏ 
 W øe ƒg ƒ q eOh á```°ùaÉæŸG ¢ü` 
 ≤ 
 f
π 
 ``````°UGƒàj …É```````e
8
‘ •É`````` 
 ≤ 
 ædG
∞ 
 jõ````f
"
 ô```aÉæ°ùdG
"
º```bQ ±É 
 ≤ 
 jEG ‘ 
π 
 ``°ûØj ¥É```aƒdGh
¥É```aƒdG ô```°ùîj ¿CG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y »```°ùØæH »``` q ë°VCG ¿CG äQq ô```b
"
 :
 ƒ```Z
"
Gô`````«ãcn ‘ äô```` q KCG …Oô```W ó©H »``©e QÉ```°üfC’G á```Øbhh
 :QGóHá`« 
 ∏≤ 
 Y ¿ƒ 
 μ 
 J …Qhô°V
""
 ájOƒdƒŸG
Ω
É`eCG iô`NCG
í` q ª 
 ∏ 
o j QGóH¢ù«d ™`°VƒdG ¿CG ¤EG
Ω
Gôj Ée
≈∏ 
 Y
:ƒ```ÑbBGÉædhÉæàe ¿Éc AÉ 
 ≤∏ 
 dG
""
Ì©àdG ÖÑ°S º¡Øf
 hGô``«ãc
∞ 
 °SCÉ```àj ¢û« q ©j¿hô 
 μ 
 a ÚY •É 
 ≤ 
 f
≈∏ 
 Yø`` q °ù– ‘ Qƒ``°üæe øH
"
 ƒ`eR’
"
 
Ω
ÉeCG ô`¶àæ o eh:…Qƒ```eRÉæ« 
 ∏ 
 Yh »°ûÁ QÉ`£ 
 ≤ 
 dG
""
èFÉ`àædG
≈∏ 
 Y õ«cÎdG¢Tô```£d ™```LGôJ ƒ`ëf á``dÉ 
 ≤ 
 à°SE’G QGô``b øY¢SÉ q Ñ© 
 ∏ 
 H AÉ 
 ≤ 
 d
"
 :»`fɪãY•É`````` 
 ≤ 
 ædG ø 
 μ 
 d ,Ö©°U
"
 áHÉ``æY ‘ 
≈ 
 `` 
 ≤ 
 Ñà°S
"
 á```« 
 ∏ 
 ©ØdG É`````æàbÓ£fEG »``g
òg
"
 : Rƒ````ª«ZIó``«©°S
Ω
É``eCG ¿É````ÑbÉ© o e ¢TGó``ªMh RÉ```` q ÑY
    A    B    M
Ühô````ÿG
Ω
É```eCG ¿GOƒ````©j á````bRGôeh í```dGƒ°U
"
¬àHƒ©°U ºZQ á 
 ≤ 
 ãdG OÉYCG Âɨà°ùe Rƒa
"
 :…ô``«°ùZ
 
π 
 ` q é°ù o j »``fGOƒ`°Só``````jóL øe
≥ 
 dCÉàdG
π 
 °UGƒ o jhƒ``eÉæjO
"
™e
"
Üô````ZR
¿ƒ 
 μ 
 «°Sh øjAÉ 
 ≤∏ 
 H ÖbÉ© o j
π 
 «°VƒØ 
 ∏ 
 H ƒ°SÉaÉæ«cQƒH
Ω
É`eCG Aq»°S ™`°Vh ‘ 
 
¿ƒ 
 μ 
 «° 
 
 ƒ°SÉÉ 
 
...
"
 ƒ````°SÉaÉæ«cQƒH
"
IGQÉ```Ñe øY
OÉ````©HEÉH è```` q éëàdG ¬``æ 
 μ 
o Á ’
"
¢ûà```jRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M
"
Öéjh É``LPÉ`°S ¿Éc
π 
 ``«°VƒØ 
 ∏ 
 H
"
 :…QGõ````JÉe
"
É`eQÉH ¢ù«dh ÒàfE’G ‘ Ö© 
 ∏ 
 j ¬fC’ è`°†æj ¿CG
"
¢ûàjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M IƒYO ô¶àfCGh á«æWƒdG ‘ É°ShQO
π 
 ÑbCG ’ ,áæ°S
21
…ôªY
"
:»``°ùfƒàdG
Ω
Ó````YE’G ‘ AÉ```L É```e
≈ 
 `` 
 ∏ 
 YqOô````j »`` 
 ∏ 
 jÓH
 
:•É````` q «N 
Ω
É````````eCG
"
IOÉ```©°SƒH 
≈∏ 
 Y Éfõ q cQ¿É```````ª°V
"
•É``` 
 ≤ 
 ædG 
π 
 ``````°ûØdÉH Oqó``````¡ o e Oƒ`````©°üdG ±ó````gÉØ`````«æY ¿É````c QÉ````°üfC’G OQh
§```¨°†dG ø``e ¿ƒ````°ü q
 ∏ 
 îàj á````jhÉ°ûdGAÉ```` 
 ≤ 
 ÑdG ø```ª°†J »````fGOQR •É```` 
 ≤ 
 fh
´RÉ````````æe ¿hO
π 
 ``````````£H Qhô```````"R±Gó```gCG á````à°S
≈ 
 ``dG
ó```«°UQ ™```````aôjhá``eRC’Gh
ó``÷G ô````«ã o J ôcGòàdG á````«°†b´É````«°†dÉH Oƒ```©°üdG º``` 
 ∏ 
 M Oqó¡ o J á```«dÉŸG
 
Ω
É````eCG Gô``°VÉM ¿É``c …hÉ``°ûdG Ö`` 
 ∏≤ 
 dG
"
 á````«HÉÑdG
"
ó``ªMCG
"
:IQÉ```bRƒ`ØdG
≈ 
 ` 
 ∏ 
 YqˆG 
≈ 
 ``dEG ¬````jógCGhQÉ````°üfC’G
π 
 ```c
"
ø``````«« 
 ≤ 
 « 
 ≤◊
GÒjÓŸG ô`````°ùNCó``©à°ùe
"
:Ö``«Ñ 
 ◊
GƒH
"
 áæ°S
16
QÉ°üfC’G
 ô¶àfEG º 
 ∏ 
 M
≈∏ 
 Y ÉXÉØMQƒ``¡ªL ø`°ùMCG
Ω
 ô``MCG ¿CG »```d
∞ 
 ```«c
"
á`« 
 ≤ 
 jôaEG á````°ùaÉæe ø```e ô```FGõ÷G »```a
"
Gô`````````«ãc É```````¡H Gƒ```````æ¨Já````°UÉN Iô```FÉW ô``«aƒJ
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y QOÉ``b
"
á```````æ«£æ°ùb ø`````e ø```«ÑYÓdG
π 
 `` 
 ≤ 
 æJ
"
É« 
 ≤ 
 jôaEG äGQÉ£e ™«ªL
≈ 
 ``dEG
 
ó````YGƒ 
 ≤ 
 dG êQÉ`````N ø```e •É``` 
 ≤ 
 ædG Ö``` 
 ∏ 
 L…Qhô`````°V ø```e ô``````ãcCG í``````Ñ°UCG 
Ω
 ƒ`````é¡dG »```````a á`````«©bGƒdG ÜÉ``````«ZIô```"ƒH äÉ`````HÉ°ùM §```` 
 ∏ 
 î o j
       C       R       B       A       F
  `````` 
 
O
MOC
C
JSMS ASK CSC
  ```````` 
JSDUSC
É` 
HBCL
õ«cÎdG
π 
 °UGƒ o j QGõN»`°ùØædG ÖfÉ`÷G
≈∏ 
 Y
º`````` 
 ∏ 
 ©f
"
:»```fƒ£«bÉ`ææ 
 μ 
 d ,çó```ëj GPÉ`````e
"
Iƒ`````b
π 
 ``` 
 μ 
 H Oƒ```©æ°S
ESG
"
»`°S .¢SBG.»`°S
""
¥É``aƒdG
Ω
É``eCG Öé©dG ™` q «°V
"
!
 ƒ``````ëHôf ¢TÉ`````````àbh
 QO ¥É````````aƒdG ¢Tƒ````````ëHôf Ée »c
"
 :Ö«Ñ 
 ◊
GƒH
"
É```«°Sƒ°ùdG ô``jój ¬fCG ¬``Ñ«Y ø 
 μ 
 d ,Ió``` q «L ƒàjRQÉ```" è````FÉàf ¿CG í``«ë°U
""
»``°S.¢SCG.»``°S º```¡à°UÓH º```góæYh ¿Qƒ``````#ë`e ¿ƒ````ÑY’
É````æg
"
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com
êO
20
:øªãdG
2598
Oó©dG.
2013
ôHƒàcCG
28
ÚæKE’G á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com
"
¢TÉgƒ 
 ≤∏ 
 £f Ée ¤hC’G á`ÑJôŸG ƒ`ª 
 μ 
 ëf QÉ`¡fh Gô`«Ñc AÉ` 
 ≤ 
 d ÉæÑ©d
"
 :…Qƒ``M
"
 á`aÉ°UƒdG ‘ É`ædR’ É`æfCG Gƒ`°ùæJ ’ í°üH Ó`¡°S GRƒ`a É``æ© q «°V
"
 :§``jô°TƒH
»````àHÉ°UEG
"
 :
 ƒ 
 ∏ 
 ¡H 
≥ 
 ` 
 ∏≤ 
 dG »`Yóà°ùJ ’É``ædR’ É`æfCG º¡ŸGh
"
¢TÉ````````fô°ùN Ée
Oqó`“ øe ÊÉ© o j ÜGOQR¿ƒ 
 μ 
 «°S ô°†î 
 ∏ 
 Hh » 
 ∏ 
 °†YOGORƒ` 
 ∏ 
 H
Ω
É``eCG Gõ``gÉL
 
π 
 ` q é°ù o j »``fGOƒ`°Só``````jóL øe
≥ 
 dCÉàdG
π 
 °UGƒ o jhƒ``eÉæjO
"
™e
"
Üô````ZR
¿ƒ 
 μ 
 «°Sh øjAÉ 
 ≤∏ 
 H ÖbÉ© o j
π 
 «°VƒØ 
 ∏ 
 H ƒ°SÉaÉæ«cQƒH
Ω
É`eCG Aq»°S ™`°Vh ‘ 
 
¿ƒ 
 μ 
 «° 
 
 ƒ°SÉaÉ 
 
...
"
 ƒ````°SÉaÉæ«cQƒH
"
IGQÉ```Ñe øY
OÉ````©HEÉH è```` q éëàdG ¬``æ 
 μ 
o Á ’
"
¢ûà```jRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M
"
Öéjh É``LPÉ`°S ¿Éc
π 
 ``«°VƒØ 
 ∏ 
 H
"
 :…QGõ````JÉe
"
É`eQÉH ¢ù«dh ÒàfE’G ‘ Ö© 
 ∏ 
 j ¬fC’ è`°†æj ¿CG
"
¢ûàjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M IƒYO ô¶àfCGh á«æWƒdG ‘ É°ShQO
π 
 ÑbCG ’ ,áæ°S
21
…ôªY
"
:»``°ùfƒàdG
Ω
Ó````YE’G ‘ AÉ```L É```e
≈ 
 `` 
 ∏ 
 YqOô````j »`` 
 ∏ 
 jÓH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->