Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. dn. reda

2. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
 Prijedlog 
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJAI ME
Đ
UGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITEOD NASILJA U OBITELJI,ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2016. GODINE
Zagreb, prosinac 2010.
 
2
SADRŽAJ:
1. Uvod 
………………………………………………………………………………………...
3
2. Analiza postoje
ć 
eg stanja ………………………………………………………………….
7
3. Podru
č 
 ja djelovanja, aktivnosti i plan provo
đ 
enja aktivnosti 
.............................................
9I.
 
Prevencija nasilja u obitelji ………………………………………………………..
 
9II.
 
Unaprje
đ
enje me
đ
uresorne suradnje………………………………………………. 12III.
 
Izobrazba stru
č
njaka koji rade u podru
č
 ju zaštite od nasilja u obitelji………….
 
15IV.
 
Psihosocijalni tretman po
č
initelja nasilja u obitelji …………..………………...… 19V.
 
Zakonodavni okvir iz podru
č
 ja zaštite od nasilja u obitelji .....…………………… 21VI.
 
Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji………………………………….. 25VII.
 
Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji ………………….…….
 
35
4. Završne odrednice
………………………………………………………………………….
42
 
3
1.
 
Uvod 
Ustavna i me
đ
unarodna osnovaMe
đ
unarodni ugovori o zaštiti ljudskih prava obvezuju države potpisnice na uvo
đ
enjenediskriminiraju
ć
eg zakonodavstva i osiguravanje jednakih prava za žene i muškarce, jer  pravo na jednakost predstavlja ljudsko pravo i osnovu socijalne pravde. Stoga je obveza svakedržave potpisnice ženama i muškarcima osigurati život bez diskriminacije. Na tragu navedenog, najvišim pravnim aktom Republike Hrvatske, Ustavom RepublikeHrvatske posebna se pažnja poklanja zaštiti ljudskih prava, suzbijanju diskriminacije isprje
č
avanju zlostavljanja. Temeljem odredaba
č
lanka 1. Ustava, Republika Hrvatska jesocijalna država, a prema
č
lanku 14. sve su osobe jednake pred zakonom.
Č
lanak 3. Ustavakao jednu od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske propisujeravnopravnost spolova. Odredbe Ustava Republike Hrvatske i doma
ć
eg zakonodavstva propisuju
ć
i zabranu bilo kakvog oblika nasilja uvažavaju odredbe me
đ
unarodnih ugovora,deklaracija, preporuka i konvencija.Ratifikacijom Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) RepublikaHrvatska je osudila diskriminaciju žena te pokazala odlu
č
nost da ženama osigura jednakosudjelovanje u svim podru
č
 jima života, društvenom, gospodarskom, kulturnom i politi
č
kom.Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena pod diskriminacijom žena podrazumijeva:
„… svaku razliku, isklju
č 
enje ili ograni
č 
enje u
č 
injeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha da ženama ugrozi ili onemogu
ć
i priznanje, uživanje ili korištenjeljudskih prava i osnovnih sloboda na politi
č 
kom, gospodarskom, društvenom, kulturnom, gra
đ 
anskom ili drugom podru
č 
 ju, bez obzira na njihovo bra
č 
no stanje, na osnovi jednakostimuškaraca i žena.“
 Op
ć
a preporuka br. 19. iz 1992. godine Odbora Ujedinjenih naroda za uklanjanjediskriminacije žena, u okviru definicije diskriminacije, isti
č
e nasilje nad ženama kao
„spolnoutemeljeno nasilje, koje je usmjereno protiv žena zato što su ženskog spola teneproporcionalno poga
đ 
a žene, a uklju
č 
uje djela ili pokušaje primjene fizi
č 
kog, psihi
č 
kog ili seksualnog nasilja“.
Deklaracija Ujedinjenih naroda o uklanjanju nasilja nad ženama iz 1993. godine
 
nasilje nadženama definira kao: „ …
bilo kakav akt nasilja koje se temelji na rodu i spolu, a koji kao posljedicu ima, ili je vjerojatno da
ć
e imati, fizi
č 
ku, seksualnu ili psihološku štetu ili patnju u žena, uklju
č 
uju
ć
i prijetnje takvim radnjama, prisilu ili samovoljno lišavanje slobode, bilo u javnom ili privatnom životu.“
Preporuka Rec (2002)5 Odbora ministara Europe definira nasilje u obitelji kao
„nasilje koje se doga
đ 
a u obitelji ili ku
ć
anstvu, uklju
č 
uju
ć
i fizi
č 
ku i mentalnu agresiju, emocionalno i psihološko zlostavljanje, silovanje i seksualno zlostavljanje, incest, silovanje me
đ 
u supružnicima, stalnim ili povremenim partnerima i uku
ć
anima, zlo
č 
ine po
č 
injene radi
č 
asti, ženska genitalna i seksualna mutilacija i ostali tradicionalni obi
č 
aji štetni za žene, kao što su prisilni brakovi“.
 Pekinška platforma iz 1995. godine definira nasilje u obitelji kao
„bilo koji
č 
in rodnotemeljenog nasilja koje rezultira, ili bi moglo rezultirati u fizi
č 
koj, seksualnoj ili psihološkoj šteti i patnji žena, uklju
č 
uju
ć
i prijetnje takvim
č 
inom, prinudom ili samovoljnim lišavanjem slobode, u javnom i privatnom životu“.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->