Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tai sao viet nam

tai sao viet nam

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 673|Likes:
Published by canvedo

More info:

Published by: canvedo on Jul 08, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
 
C
N V
 

TÔI YÊU T
QU
C TÔI!
H
n thiêng sông núi n
 
c NamMáu h
ng nòi gi
ng Con R
ng Cháu TiênV
vang hùng c
 
ph
 
ng
ôngV
y vùng b
n b
tranh tài n
m châu.
Ebook
 
c post t
i box L
ch S
 
-Quân S
 
4rum www.thegioiebook.com
1
T
I SAO VI
T NAM?
 (Why Vietnam?)
 
B
N D
O
 
U CON CHIM H
I ÂU C
A N

C M
 (Prelude to America’s Albatross)Tác gi
:Archimedes L.A. PattiLê Tr
ng Ngh
  
a d
ch
Ngu
n: Vnthuquan.net , c
m
 
n b
n Thái Nhi cùng Th
quán!Tác gi
ebook:
C
n V
 

 
C
ng tác viên:
Meoluoi_cvd
T
 
Ngôn: 
"... Tr
n
ánh
ã tr
thành cu
c

ng

u dài nh
t trong l
ch s
hi
n

i

c b
t

u ngay,không ph
i t
 
nh
ng th
 
ô l
n c
a th
gi
i mà t
i m
t ngôi làng nh
bé trong r
ng không aibi
t

n mang tên là Tân Trào". Trong nh
ng dòng

u tiên c
a h
i ký "T
i sao Vi
t Nam?" (WhyVietnam?), thi
u tá OSS Patti
ã vi
t nh
th
. Và cu
c chi
n tranh này dù
ã k
t thúc 30 n
!
m,v
"
n
#
l
i nhi
$
u th
c m
c trong lòng c
a bao nhiêu ng
%
i M
&
và ng
%
i Vi
t Nam. T
i sao? T
isao Vi
t Nam?Câu tr
l
%
i qu
không d
'
ch
có nh
ng ng
%
i trong cu
c t
nh
ng ngày

u m
i cho ta cái nhìnchân th
)
c và khách quan nh
t.Tác ph
*
m là 1 b
+
c tranh miêu ta sinh

ng và sâu s
c cu
c

utranh giành

c l
p c
a

t n

c ta trong con m
t 1 ng
%
i n

c ngoài,hình
nh H
Chí Minh

c miêu t
chân th
)
c và
,
c bi
t…L
-
I T
.
A
 
ây ch
là m
t s
)
c
/
g
ng nh
0
m gi
i
áp cho nhi
$
u ng
%
i M
&
hai câu h
i khá ph
+
c t
p và ti
pli
$
n nhau: “T
i sao Vi
t Nam?” và “Cái gì
ã x
y ra
 
 
ông D
1
ng vào n
!
m l945?”.L
ch s
vi
t v
$
th
%
i k
2
 
ó hi
#
n nhiên còn có m
t kho
ng tr
/
ng mà cu
/
n sách này hy v
ng có kh
 n
!
ng góp ph
n bù

p

c. Các b
n t
%
ng thu
t thiên v
ho
,
c r
%
i r
c c
a ng
%
i Pháp vàng
%
i Vi
t c
3
ng
ã không trình bày n
4
i m
t cách khách quan vai trò c
a n

c M
&
trong giai
o
nl
ch s
bi th
m c
a Pháp, Vi
t và M
&
này.Trong nhi
$
u n
!
m qua, các nhà ch
+
c trách Washington c
3
ng
ã t
/
n r
t nhi
$
u l
%
i gi
i thích cho
 
 
C
N V
 

TÔI YÊU T
QU
C TÔI!
H
n thiêng sông núi n
 
c NamMáu h
ng nòi gi
ng Con R
ng Cháu TiênV
vang hùng c
 
ph
 
ng
ôngV
y vùng b
n b
tranh tài n
m châu.
Ebook
 
c post t
i box L
ch S
 
-Quân S
 
4rum www.thegioiebook.com
2
nh
ng câu h
i dai d
5
ng v
$
vi
c dính líu c
a ng
%
i M
&
chúng ta vào Vi
t Nam. M
t s
/
nh
ng l
%
igi
i thích dó
ã không làm tho
mãn

c ai và
ã b
r
1
i r
ng d
n vì không
áng tin c
y. S
/
cònl
i,
ã t
ng d

c dùng làm ch
+
ng c
+
cho l
p lu
n r
0
ng chúng ta ph
i
 

y
#
giành l
y “hoàbình trong danh d
)
” c
3
ng
ã b
v
+
t b
qua s
)
ki
n 30/04/1975. Các b
n tuyên b
/
chính th
+
c c
aNhà Tr
ng, các t
p h
i ký mu
n m
0
n c
a các T
4
ng th
/
ng và các c
/
v
n thân c
n c
a h
, cácb
n thuy
t trình dày c
p
Qu
/
c h
i mà n
4
i b
t là t
p h
s
1
L
u N
!
m Góc “ph
1
i tr
n m
i vi
c”;t
t c
ch
c
/
g
ng nh
0
m bi
n b
ch cho vi
c sa l
y càng ngày càng lún sâu c
a chúng ta và c
3
ngch
có tác d
ng bôi m
%
, che gi
u nh
ng m
c tiêu c
1
b
n th
)
c s
)
c
a chúng ta b
0
ng nh
ng l
plu
n m
1
h
, nh
ng l
%
i bi
n h
và xác nh
n s
)
b
t h
nh c
a ng
%
i M
&
chúng ta
 
ó.Là m
t b
n t
%
ng thu
t tr
)
c ti
p v
$
s
)
có m
,
t

u tiên c
a ng
%
i M
&
 
 
 
ông D
1
ng, cu
/
n “T
isao Vi
t Nam?” ít ra c
3
ng
áp l
i

c ph
n nào câu h
i t
i sao ng
%
i M
&
chúng ta
ã
 
ó,

ng th
%
i l
i cho th
y nh
ng ch
tr
1
ng cao siêu cua nh
ng n
!
m 1940
ã làm chúng ta xa r
%
inh
ng tình c
m
ã

c di
'
n

t m
t cách cao th

ng trong Hi
n ch
1
ng B
c
 
i Tây D
1
ng -các dân t
c có quy
$
n t
)
do l
)
a ch
n Chính ph
mình mu
/
n và ph
i d

c tr
l
i ch
quy
$
n,quy
$
n t
)
tr
 
ã b
t

c
o
t. Cu
/
n sách c
3
ng không ph
i là m
t l
%
i bào ch
a ho
,
c m
t b
n ánk
t t
i ai mà ch
là m
t s
)
trình bày th
5
ng th
n các s
)
ki
n
úng nh
chúng
ã di
'
n ra và

ctác gi
ghi l
i theo dòng th
%
i gian. T
nh
ng s
)
vi
c

c d
"
n ch
+
ng, ng
%
i

c có th
#
t
)
rút ranh
ng k
t lu
n riêng c
a mình.T
 
ó

n nay, c
m
t th
h
con ng
%
i
ã trôi qua nên trong ph
n I c
a b
/
n ph
n c
a cu
/
nsách này, tôi th
y c
n ph
i nh
c

n b
/
i c
nh tình hình t
 

u n
!
m 1942

n th
%
i
i
#
m 1945.Ph
n II dành nói v
$
các kinh nghi
m c
a b
n thân tôi trong vi
c giao d
ch v
i ng
%
i Pháp, TrungHoa và Vi
t Nam
Trung Qu
/
c và cu
c g
,
p g
6
 

u tiên c
a tôi v
i H
Chí Minh. Ph
n III thu
tl
i vi
c phái
oàn c
a tôi t
i Hà N
i, vai trò c
a tôi trong công tác
/
i v
i ng
%
i Nh
t, Pháp vàVi
t. Ph
n này t
l
i th
%
i k
2
sôi

ng Tháng Tám, Tháng M
%
i 1945, vi
c n
y sinh ra n

c Vi
tNam Dân ch
C
ng hòa

c l
p

u tiên, s
)
th
t b
i trong m
u toan c
a ng
%
i Pháp

nh tr
l
iki
#
m soát
 
ông D
1
ng, cu
c chi
m
óng tàn phá c
a ng
%
i Trung Hoa, cái ch
t c
a

i tá A.Peter Dewey, ng
%
i M
&
n
n nhân

u tiên
Vi
t Nam và vi
c

u hàng chính th
+
c c
a Nh
tB
n. Ph
n IV “H
u qu
” nêu lên nh
ng
i
#
m n
4
i b
t trong chính sách sau Th
chi
n th
+
hai c
aM
&
, chính sách
ã

a

n s
)
dính líu tr
)
c ti
p c
a chúng ta vào Vi
t Nam và s
1
l

c tóm t
tnh
ng v
n
$
t
n t
i mà chúng ta còn ph
i
1
ng

u.Khi k
#
l
i các cu
c nói chuy
n riêng gi
a tôi v
i H
Chí Minh, tôi ch
mu
/
n chuy
#
n

n ng
%
i

c m
t vài suy ngh
  
sâu s
c nh
t c
a tôi v
$
nhà cách m
ng bí
*
n
ó cùng v
i nh
ng khát v
ng
/
i v
i nhân dân,
/
i v
i ti
$
n

 

t n

c Vi
t Nam m
i m
7
c
a ông.
 
ã có nhi
$
u ng
%
i Vi
tNam coi cu
c rút lui v
a qua c
a can thi
p quân s
)
M
&
 
Vi
t Nam nh
là tr
n th
t b
i cu
/
i cùngc
a Ch
ngh
  
a th
)
c dân trên

t n

c h
. Nh
ng t
1945, H
Chí Minh
ã th
y r
t rõ r
0
ng dânt
c c
a ông s
8
còn v
p ph
i vô vàn khó kh
!
n trong s
)
nghi
p gi
i phóng

t n

c kh
i s
)
 
ô h
 c
a k
7
thù.
 
i
$
u mong mu
/
n lúc
ó c
a ông H
 
#
M
&
gi
m
t vai trò hoà bình và
4
n

nh trong công cu
cphát tri
#
n

t n

c ông, ch
a bao gi
%
th
#
hi
n xác
áng nh
hi
n nay. Vì v
y trong khi chúng ta
ang còn ti
n t
ng b

c ng
p ng
ng và ch
m ch
p trong vi
c l
p quan h
bình th
%
ng v
in

c C
ng hoà Xã h
i Ch
ngh
  
a Vi
t Nam, rõ ràng là
ã

n lúc ph
i xem xét l
i các nh
n

nhc
1
b
n c
a chúng ta và xác

nh xem th
)
c s
)
l
i ích t
/
i cao c
a ng
%
i M
&
chúng ta là
 
âu.Ng
%
i

c có th
#
h
i ngay t
i sao

n nay tôi m
i thu
t l
i câu chuy
n này. T
n
!
m 1946, tôi
ãphác th
o ra m
t b
n t
%
ng thu
t ng
n g
n v
$
th
%
i k
2
này nh
ng còn v

ng nhi
$
u
i
$
u ràngbu
c khác nên
ành ph
i b
d
. Sau s
)
s
p
4
c
a Pháp
 
 
i
n Biên Ph
, b
n th
o c
a tôic
3
ng
ã s
9
n sàng
#
 

c cho in nh
ng lúc
ó
ã là quá mu
n.
 
t n

c chúng ta b
lôi cu
/
nvào tình tr
ng r
/
i ren c
a th
%
i k
2
ch
ngh
  
a ch
/
ng C
ng
iên cu
ng Mac Carthy hoành hành. B
 L
c quân r
t nh
y c
m v
i nh
ng l
%
i phê phán thù

ch c
a gi
i quân s
)
 
/
i v
i chính sách
/
i
 
 
C
N V
 

TÔI YÊU T
QU
C TÔI!
H
n thiêng sông núi n
 
c NamMáu h
ng nòi gi
ng Con R
ng Cháu TiênV
vang hùng c
 
ph
 
ng
ôngV
y vùng b
n b
tranh tài n
m châu.
Ebook
 
c post t
i box L
ch S
 
-Quân S
 
4rum www.thegioiebook.com
3
ngo
i c
a M
&
,
ã thông báo cho bi
t r
0
ng vi
c ti
t l
công khai m
i tin t
+
c ho
,
c ý ki
n c
a tôi v
$
 v
n
$
dính líu c
a M
&
vào Vi
t Nam s
8
không làm cho chính quy
$
n hài lòng và tôi có th
#
s
8
b
 k
:
lu
t. Tôi ph
n
/
i nh
ng v
"
n ph
i ch
p hành l
nh c
m c
a B
.Ch
sau khi quân

i ta
ã rút h
t kh
i Vi
t Nam vào tháng 3-1973, tôi m
i t
p h
p l
i các b
nghi chép c
3
trong th
%
i k
2
chi
n tranh và d
)
ng l
i các s
)
ki
n và tình hu
/
ng, các chính sách vàcác ho
t

ng ban

u c
a M
&
 
 
 
ông D
1
ng. Công vi
c thu th
p tài li
u khá ph
+
c t
p vì nhi
$
ub
+
c
i
n và báo cáo c
a tôi
ã b
phân tán
các c
1
quan l
u tr
B
Ngo
i giao, B
L
c quân vàC
c Tình báo Trung
1
ng. Vi
c s
u t
m nh
ng tài li
u
ó
B
L
c quân
ã không mang l
i k
tqu
. Nh
ng
B
Ngo
i giao và C
c Tình báo Trung
1
ng CIA thì m
i th
+
còn g
n nh
nguyênv
;
n và các tài li
u
ã r
t có ích cho tôi.
<
 
ây tôi xin t
l
%
i cám
1
n s
)
giúp
6
t
n tình c
a R.M.Blum, nhân viên U
:
ban
 /
i ngo
i Qu
/
c h
i c
a ngh
s
  
Fulbright, R. Spector thu
c Trung tâmNghiên c
+
u L
ch s
Quân s
)
c
a quân

i M
&
và Gail F. Donnalley, nguyên cán b
l
u tr
C
cTình báo Trung
1
ng. S
)
giúp
6
c
a h
 
ã giúp tôi tìm th
y

c nh
ng tài li
u g
/
c, nguyênb
n, các b
n vi
t tay, các h
s
1
thông báo, g
m c
t
p “Nh
ng quan h
M
&
- Vi
t Nam”, t
pRomanus - Saunderland nói v
$
các ho
t

ng c
a M
&
 
Trung Qu
/
c, Mi
n
 
i
n,
=
n
 
, h
s
1
 c
a OSS/SSU - nh
ng tài li
u vô cùng quí giá cho b
n th
o 1946 c
a tôi.Quy
#
n sách c
3
ng s
8
không th
#

c n
u nh
không có s
)
 
ng h
và giúp
6
hào hi
p,

c
ánh giá cao c
a các b
n

ng nghi
p c
a tôi trong Chính ph
Liên bang, Vi
n Hàn lâm, nh
ngchuyên gia k
2
c
)
u v
$
 
 
ông D
1
ng mà
 
ây tôi ch
nêu lên

c m
t s
/
tên. Tôi
ã

c s
 d
ng r
ng rãi các t
p h
s
1
l
u tr
qu
/
c gia M
&
, Th
vi
n Qu
/
c h
i, các ph
1
ng ti
n c
a Trungtâm Th
tín Qu
/
c gia Washington
Suitland, th
vi
n Mill Memorial
Rollins College... Tôi
,
cbi
t c
m
1
n F.E Taylor, cán b
l
u tr
ngành Quân s
)
hi
n

i trong s
L
u tr
Qn
/
c gia, P.Dowling, cán b
l
u tr
ngành Ngo
i giao, S
L
u tr
Qu
/
c gia. J.L. Mc Farland, ph
trách th
 vi
n Mill Memorial... và nhi
$
u ng
%
i khác
ã giúp tôi r
t nhi
$
u trong vi
c kiên trì xác

nh, s
ut
m và cung c
p cho tôi nh
ng v
!
n ki
n quân s
)
ch
y
u, h
s
1
c
a B
Ngo
i giao, tài li
u thamkh
o trong th
vi
n Qu
/
c h
i.Tôi xin chân thành c
m
1
n các b
n Mai van Elliot, Gareth Porter, Ngô Vinh Long và Tr
1
ng
 
 ìnhHùng
ã khéo léo giúp tôi làm sáng t
nh
ng
i
$
u r
/
i ren trong n
$
n chính tr
và xã h
i Vi
t Nam.Tôi
ánh giá r
t cao và
,
c bi
t c
m
1
n ba nhân v
t
ã b
o tr
, khuy
n khích giúp d
6
tôi:Elizabeth Mc D. Mc Jintosh,

ng s
)
và b
n chi
n

u c
a tôi
Trung Qu
/
c
ã góp ý ki
n chob
n th
o

u tiên, Ch.E. Cuningham khi làm T
4
ng biên t
p Nhà xu
t b
n tr
%
ng
 
i h
cWashington
ã giúp tôi x
lý và s
d
ng m
t cách có hi
u qu
m
t s
/
l
n tài li
u, A. Wang, Giám
/
c nhà xu
t b
n Hill và Wang,
ã soát l
i b
n th
o th
+
ba và
ã khích l
tôi r
t nhi
$
u.Tôi hân h
nh nh
c t
i s
)
giúp
6
to l
n c
a nhân viên Nhà xu
t b
n
 
i h
c California,
,
c bi
tlà tr
lý giám
/
c Stanley Holwitz
ã giúp tôi nhi
$
u trong vi
c soát l
i và và làm d
'
dàng vi
c
nhành cu
/
n sách này.Sau h
t, xin c
m
1
n Margaret, v
tôi, ng
%
i
ã chép l
i các b
n th
o t
b
n

u tiên

n b
nth
+
n
!
m và b
n cu
/
i cùng luôn luôn v
i m
t phong cách riêng, trong sáng và sâu s
c, c
m
1
ncon gái Julie c
a chúng tôi
ã b
th
%
i gian ngh
#
s
p x
p các b
n ph
l
c.
 /
i v
i hai m
;
 con ph
i ch
u
)
ng nhi
$
u b
n r
n, phi
$
n hà trong sinh ho
t gia
 ình v
i t
ng ch
ng sách v
, tàili
u, b
n

 
u
c bày ra, tôi thân ái m
n t
,
ng cu
/
n sách này.Archimedes PattiPH
N IWASHINGTON

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Remcua Chiec liked this
chuotcon_4kg liked this
thanhthanhtrade liked this
kurtbinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->