Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Džejms Blish - Spock mora umrijeti

Džejms Blish - Spock mora umrijeti

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:

More info:

Published by: Branislav Kapetanovic on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

 
1
 
2
James BlishJames BlishJames BlishJames Blish ---- Spock mora umrijeti Spock mora umrijeti Spock mora umrijeti Spock mora umrijeti
Naslov originala:James Blish - SPOCK MUST DIECopyright by James Blish, 1968Svaki po
č
etak je — lijep! Bar kada je nau
č
na fantastika u pitanju. Pokretanje jedne nove SF edicije udoma
ć
im uvjetima uvijek je dobrodošao doga
ñ
aj, bar za onu mnogoljudnu armiju poklonika ovog žanra kojas nestrpljenjem i blagonaklonoš
ć
u iš
č
ekuje svaku ovakvu pojavu.No, ovaj zajam
č
eni entuzijazam ne zna
č
i istovremeno I garanciju da
ć
e baš sve što se pojavi imati osiguranupro
ñ
u kod
č
italaca. Naprotiv. Kao valjda nijedna druga
č
itala
č
ka grupacija, poklonici nau
č
ne fantastike suizbirljivi i nipošto ne dopuštaju da im se krijum
č
ari loš sadržaj u bilo kom pogledu.- žanrovskom,umjetni
č
kom, ideološkom - jednom rije
č
 ju, u pogledu onoga što drže za osnovni kvalitet nau
č
ne fantastike.U, tom smislu, svaka nova SF edicija mora ozbiljno ra
č
unati s tim da
ć
e dospjeti u ruke iskusnih žanrovskihvukova, te ako želi da se zadrži na tržištu mora se, pored ve
ć
spomenutog na
č
elnog kvaliteta, odlikovati inekakvom osobnoš
ć
u. Mora posjedovati vlastiti identitet.U
č
emu bi se mogao ogledati taj posebni identitet biblitoteke „Supernova“, koji bi je izdvajao, sa jednestrane, od ve
ć
ustaljenih doma
ć
ih SF edicija, kao što su „Kentaur“, „Polaris“ i „Sirijus“, a sa druge, odredovnih mjese
č
nih SF izdanja koje izdaje ne samo ista novinska kuca, novosadski „Dnevnik“ nego i istaredakcija?Prije svega po tipu štiva koji bi objavljivala. U osnovi, pošto je tri dominantna književna oblika u kojima sestvara nau
č
na fantastika. Kratka pri
č
a, duža novela i roman. Dva od ova tri oblika sasvim su zadovoljavaju
ć
ezastupljena na doma
ć
em
č
itala
č
kom SF tržištu: „Kentaur“ i „Polaris“ pokrivaju romane, dok je „SiriuS“usredsre
ñ
en na pri
č
u. Preostaje, dakle, duža novela - i 'Supernova" planira upravo njom da se pozabavi.Da je posredi oblik koji i te kako zaslužuje svoje posebno izdanje, svjedo
č
i u prvom redu okolnost da suneka me
ñ
u najljepšim SF djelima napisana u formi duže novele.Sticajem okolnosti, možda najkvalitetnija ostvarenja ove vrste još nisu objavljena kod nas — te tako evonajzad prilike da se ta SF nepravda na najbolji na
č
in ispravi Dakle, „Supernova“
ć
e biti Prevashodnoposve
ć
ena publikovanju najboljih svjetskih SF novela — Hi, kako se to još naziva, kra
ć
ih romana — a mivam bez oklijevanja možemo jam
č
iti da
č
ete biti zadovoljni ponu
ñ
enim štivom.No, sadržaj biblioteke „Supernova“ ne
ć
e se iscrpsti samo na ovoj stavci — iako
ć
e ona, nema sumnje, bitiuvjerljivo dominantna. Pored ovakvih uvodnika, u kojima
ć
emo Prije svega održavati komunikaciju sa vama— te vas u tom smislu odmah pozivamo da nam se javite svojim sugestijama, Prijedlozima, kritikama — nakraju svake sveske donijet
ć
emo i specijalni SF mozaik,
č
ija
ć
e svrha biti da vam pruzi telegrafskeinformacije o najnovijim zbivanjima u svijetu nau
č
ne fantastike. Razumije se,"s vremenom, dodavat
ć
emo inove rubrike — sa jednim još „skrivenim“ naumom da ovo izdanje Preraste u prvi doma
ć
i SF magazin... No,zasad je ta ideja još potpuno u carstvu nau
č
ne fantastike...U svakom slu
č
aju, biblioteka „Supernova“ za sada
ć
e izlaziti svakog drugog mjeseca, a njeno prvo godišnjekolo od šest knjiga donijet
ć
e sljede
ć
e naslove:1. Džejms Bliš, Spok mora da umre2. Artur Klark, Ka spuštanju no
ć
i3. Kliford Simak, Nevolja sa Tihoom4. Frederik Pol i Džek Vilijemson, Podmorsko traganje5. Teodor Sterdžen, Kildozer6. Semjuel Dilejni, Zvjezdani ponorNe preostaje nam više ništa do da vas sada Prepustimo uživanju u najuzbudljivijoj od svih pustolovinazvjezdane krstarice Enterprajz i njene odvažne posade koju Predvodi kapetan Kirk. Ova epizoda potekla jeiz pera nikog drugog do slavnog Džejmsa Bliša,
č
iju
ć
ete nepogrešivu SF ki
č
icu Prepoznati još od prvestranice. Držimo da nismo pogriješili što smo se oprjedjelili za ovu majstorsku »spejs-operu« kojominaugurišemo novu biblioteku. U svakom slu
č
aju, o tome vi imate posljednju rije
č
— a kada budete donosilisud, imajte na umu da svaki po
č
etak nije samo lijep — nego i težak...Zoran Živkovi
ć
 
 
3
PRVA GLAVAMEKKOJ BEZ KOSTIJUIz Kapetanovog dnevnika. zvjezdani datum 4011.9:Nastavljamo sa snimanjem navigacijske mreže za ovu oblast prostorvremena, kao što nam je naloženo.Gospodin Spok izvještava da se, sude
ć
i na osnovu podataka iz biblioteke, ovaj postupak još naziva»ozna
č
avanje klupa«, Prema drevnom na
č
inu pravljenja mapa, ustanovljenom u danima prije svemirskihputovanja, mada ovi kubni parseci praznine ne izgledaju baš kao mjesta privla
č
na za postavljanje klupa.Iako se, s obzirom na hiperbrzinu, ne nalazimo daleko od klingonskog carstva (a i uvjeren sam da
ć
eKlingonci tvrditi da smo, u stvari, bili u njemu), ova misija je protekla bez nekih ve
ć
ih uz-bu
ñ
enja i
č
ini mise da sam medu oficirima uo
č
io znake dosade. Me
ñ
utim, to uop
ć
e nije uticalo na njihovu efikasnost.»Pitam se«, re
č
e MekKoj, i da li sam još ona i stari? Muci me užasna sumnja da sam duh. Da sam duh ve
ć
 skoro dvadeset godina«.To pitanje dopre do uha Kapetana Kirka dok je prolazio pored odaje za rekreaciju na Enterprajzu, nose
ć
iposlužavnik sa šoljama kave.Me
ñ
utim, to pitanje nije njemu bilo upu
ć
eno; okrenuvši se, ugledao je kirurga zvjezdanog broda kako sjediza stolom sa Skotom, koji ga je o
č
igledno pomno slušao.Skoti sluša nekoga tko mu se povjerava? Hi Dok da to
č
ini? Skotija su ina
č
e ljudi zanimali u istoj mjeri ukojoj su oni zanimali i njegove mašine; a MekKoj je bio u toj mjeri
ć
utljiv da su ga smatrali cinikom.»Mogu li se pridružiti ovom simpozijumu?« upita Kirk. »Ili je zatvoren za javnost?«•Nije zatvoren, ve
ć
glup,
č
ini mi se«, odvrati inženjerijski
č
asnik. »Ovaj ovdje dok razvija zamisao datransporteri Predstavljaju neku vrstu elektri
č
ne stolice. Dalje ni-sam uspio baš da ga pratim, ali pokušavam,trudim se najbolje što mogu«.»Oh«, izusti Kirk, jer nije znao šta drugo da kaže. Za-tim sjede. Njegov prvi utisak da je MekKoj posrednogovorio o svom razvodu pao je u vodu, što mu je istovremeno povratilo vjeru da razumije MekKojevkarakter, ali ga i ostavilo u potpunom neznanju. Za Kirka je bilo važno da razumije MekKoja, kako zbogsebe samog tako i zbog njegove važnosti za brod, jer je kao glavni brodski lije
č
nik MekKoj bio jedini
č
ovjekkoji je mogao da pri
ñ
e Kirku u bilo koje vrijeme i to na najintimnijem osobnom nivou; zaista, MekKojevadužnost bila je da istovremeno vodi ra
č
una o Kapetanovom fizi
č
kom, mentalnom i emocionalnom stanju ida o tome otvoreno razgovara... i to ne nužno samo sa pacijentom.Kada je MekKoj došao na Enterprajz, Kirk je podozrevao da se za svemirsku službu odlu
č
io na prvommjestu zbog razvoda. Me
ñ
utim, pojedinosti su predstavljale pravu misteriju. Kirku je bilo poznato daMekKoj ima k
ć
erku, Džoanu, koja je u to vrijeme imala dvadeset godina i o kojoj se lije
č
nik brinuo; negdje je radila kao bolni
č
arka, i MekKoj je dobijao od nje vesti koliko je to me
ñ
uzvjezdana posta dozvoljavala. Ato nije bilo
č
esto.•Bilo bi dobro-, po
č
e Kirk, »da me neko uputi u pre
ñ
ašnji tok razgovora. Vi, Dok, malo-malo pa izjavitekako vam se transportni sistem ne dopada. U stvari,
č
ini mi se da upotrebljavate rije
č
'nevoljan'. 'Nisam bašrad da mi se molekuli razbacuju i zra
č
e unaokolo kao da sam neka radio-poruka." Uvijek nešto sli
č
no kažete,zar ne?«»I jeste u pravu i niste«, odvrati Mek Koj. »Radi se o ovome. Ako dobro razumijem Skotija, transporter našatijela pretvara u energiju, a zatim ih na odredištu ponovo pretvara u materiju...«»To je užasno pojednostavljivanje«, pobuni se Skot. Njegov pomalo smušen govor na po
č
etku, koji je uvijekbioposljedica nekog stresa, sada je bio objašnjen; razgovarali su o mašinama, u koje je bio krajnje zaljubljen.»Transporter, u stvari, vrsi analizu energetskog stanja svake cestice i u tijelu, a zatim pravi Dirakov skok u jedno isto takvo stanje, ali na drugom mjestu. Nije u pitanju nikakvo Pretvara-nje... da jeste, raznijeli bismobrod.«»To me nije briga«, re
č
e MekKoj. »Brine me samo stanje moje svijesti... moj ego, ako vam se tako višedopada. A ne materija, energija ili bilo što drugo što bih mogao da imenujem, usprkos
č
injenici da je tosredišnji fenomen svih ljudskih misli. Kona
č
no, svima nam je poznato da živimo u solipsistickoj vaseljeni.«»U
č
emu?« upita Kirk.»Naseljavamo dva svijeta«, odvrati strpljivo MekKoj. •Jedan svijet je u našim glavama... da tako kažem, nasunutrašnji svijet. Drugi je pojavni svijet... ali i on je, zapravo, samo produžetak unutrašnjeg svijeta,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->