Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Infofolder om Vest-Sahara

Infofolder om Vest-Sahara

Ratings: (0)|Views: 979|Likes:
Published by wwwvestsaharano
Skrevet av Lena Thunberg, Sverige (2006).
Skrevet av Lena Thunberg, Sverige (2006).

More info:

Published by: wwwvestsaharano on Aug 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 VÄSTSAHARA
OckupeRATAV MAROckOSedAn 1975
 
Västsahara var en spanskkoloni. Den marockanskaockupationen, med Spaniensgoda minne, örhindrade denpåbörjade avkoloniseringen1975.Sedan 1966 står Västsaharapå FN:s lista över länder somska avkoloniseras. Det västsa-hariska olket har ännu inteått utöva sin rätt till själv-bestämmande. I en olkom-röstning 1992, en del av enFN-redsplan, skulle väst-saharierna till slut välja ettsjälvständigt Västsahara ellerintegration med Marocko.Denna olkomröstninghar skjutits upp ett otal gånger på grund av Marockos vägran att öljaFN-resolutioner och avtal. 2003 örklarade den marockanske kungenMohammed VI att Marocko aldrig kommer att acceptera ett självstän-digt Västsahara.Då hade västsahariernas motståndsrörelse Polisario redan gått medpå en lång rad etergiter och en ny FN-redsplan.USA och Frankrike är sedan länge Marockos rämsta vapenbröder.Spanien närmar sig dem.Västsaharas avkolonisering är inte avslutad. Därör har Spanien ochöljaktligen EU ett stort ansvar ör att ockupationen upphör och attavkoloniseringen genomörs.
Ett rikt ökenland.
Västsahara gränsar till Marocko, Algeriet och Mau-retanien och har en lång atlantkust. Landet är drygt hälten så stort somSverige. Beolkningen uppgår troligen till ett par hundratusen västsa-harier som är spridda i ocku-perat område, beriat områdeoch yktinglägren.Västsaharierna var ur-sprungligen ett nomadolk,som livnärde sig på kamel-och getuppödning.Västsahara är ett öken-land med mycket stora natur-tillgångar. Här fnns blandannat osatyndigheter, järn,koppar, uran – och troligenolja. Utanör kusten fnnsett av världens rikaste fske-vatten.2001 tecknade Marockoavtal med ett amerikansktoch ett ranskt oljebolag omprospektering ör olja utanörVästsaharas kust. Detta ledde till hätiga protester världen över. FN:srättsche slog i januari 2002 ast att ingen utvinning av olja kan ske påvästsahariskt område mot den västsahariska beolkningens vilja.
Spansk kolonialism.
Vid Berlinkonerensen 1884, då de europeiskakolonialmakterna delade upp Arika mellan sig, fck Spanien Västsa-hara.På 1940-talet upptäcktes Västsaharas stora naturresurser. Fosat-gruvan Bu Craa byggdes. Västsaharierna tvingades in till städerna ochgruvan som arbetskrat.FN krävde 1966 i enlighet med avkoloniseringsdeklarationen att detvästsahariska olket skulle å utöva sin rätt till självbestämmande ochå självständighet i likhet med andra koloniserade länders beolkning.Spanjorerna lovade att genomöra en olkomröstning, men det dröjde.1970 demonstrerade tusentals västsaharier redligt i huvudstaden ElAaiún. Man krävde arbete, bostäder – och ett visst mått av självständig-het. Men demonstrationen slogs ned av spansk armé.Tre år senare, 1973, bildades därör Polisario Front – en nationellberielserörelse, som tog upp den väpnade kampen ör självständighet.
Marocko ockuperar.
Marockos dåvarande kung Hassan II hade planerpå ett Stormarocko och gjorde anspråk på Västsahara. Att Marocko
I maj 2005 demonstrerade västsaharier
 
i huvudstaden El Aaiún mot den marockanska ockupationen. Den fredligamanifestationen slogs ned brutalt. Sedan dess har västsaharier förföljts,gripits, torterats, dömts till långa fängelsestraff och hungerstrejkat.Detta sker samtidigt som en FN-styrka nns på plats för att övervaka denfolkomröstning om Västsaharas självständighet, som Marocko vägrar attacceptera och genomföra trots FN-beslut.Samtidigt pumpar EU in miljardbelopp i Marocko för att stoppainvandringen av afrikaner till Europa. 2006 tecknade EU ett skeavtal medMarocko. Det innefattar de ockuperade västsahariska vattnen.Samtidigt tvingas hälften av Västsaharas befolkning till ett liv iyktingläger i Algeriet sedan 1975.Hur är allt detta möjligt?
Västsaharier demon-strerade i huvudsta-den El Aaiún i maj2005.I det ökända Svartafängelset i El Aaiúnhungerstrejkade 32västsahariska politiskafångar i 51 dagar hös-ten 2005 i protest motde olidliga förhållan-dena.
 
skulle ha historisk rätt till landet avvisades dock av Internationella Dom-stolen i Haag på hösten 1975.Vid en hemlig överenskommelse ”sålde” då Spanien Västsahara tillMarocko och Mauretanien i oktober samma år. De två länderna skulle ådela på landet mot att Spanien fck behålla 30 procent av osat och fske.Den västsahariska beolk-ningen tillrågades aldrig.Några dagar senare mar-scherade marockanska ochmauretanska trupper in iVästsahara – några mil rånden spektakulära Gröna Mar-schen. En stor del av den väst-sahariska beolkningen yddetill Algeriet, där de upprättadeyktingläger.Polisario tog upp kampenmot de nya ockupanternasamtidigt som man organise-rade yktinglägren och ladegrunden till en ny samhälls-struktur.1979 slöt Mauretanien redmed Polisario. 1981 startadeMarocko en ny krigsstrategi;man byggde en 200 mil lång örsvarsmur mot Polisario. Muren sträckersig genom hela Västsahara och är radarövervakad och minerad. Underhela 80-talet pågick ett ställningskrig mellan den marockanska arménoch Polisarios berielsearmé.Marocko har stötts ekonomiskt och militärt av rämst Frankrike ochUSA. Polisarios stöd kommer rån Algeriet och en del av de 80 ländersom har erkänt republiken SADR, som utropades 27 ebruari 1976, dåspanjorerna lämnade landet.
FN:s fredsplan.
1991 anlände FN-styrkan MINURSO till den ockupe-rade delen av Västsahara ör att genomöra en olkomröstning. Väst-saharierna skulle välja självständighet eller integration med Marocko.Eldupphör proklamerades, men det blev ingen olkomröstning.Marocko saboterade redsplanen på olika sätt.Enligt FN-planen skulle en spansk olkräkning rån 1974 utgöra grun-den till röstlängden. Marocko örde in tiotusentals marockanska bosät-tare i landet – i strid med redsplanen. FN agerade inte kratullt motMarockos vägran att ölja redsplanen. 1994 avbröts identiferingen avröstberättigade.När Kof Annan tillträdde som ny generalsekreterare ör FN 1997kom redsprocessen igång igen. Men när FN 1999 publicerade de preli-minära röstlängderna med cirka 85 000 namn, meddelade den marock-anska regimen att man tänkte låta 130 000 personer överklaga besluten.Ett nytt dödläge var ett aktum.2001 presenterade FN begränsat självstyre inom Marockos gränsersom ett alternativ. Detta uppattades allmänt som ett hån mot olkrättenoch FN:s grundläggande principer. Samtidigt pågick avkoloniseringen avÖsttimor, vars historia i mycket liknar Västsaharas.Två år senare accepterade Polisario en ny snarlik plan, som skulle gevästsaharierna ett visst mått av självstyre under yra år, vareter beolk-ningen i en olkomröstning ska välja självständighet, integration medMarocko eller begränsat självstyre. Vissa marockaner skulle å delta iolkomröstningen. Polisario hade nu gjort en av sina största etergiter.Men Marocko vägrade att acceptera även denna plan, som skullekunna ge självständighet till Västsahara. Ytterligare ett dödläge hadeuppstått.
Det ockuperade Västsahara.
Västsaharierna, som bor i de ockupe-rade delarna av Västsahara, bevakas och kontrolleras av cirka 160 000marockanska soldater och tusentals marockanska unktionärer. Demarockanska bosättarna är i dag några hundratusen. Fattiga marocka-ner har lockats till Västsahara med skatteberielse och dubbla löner. Väst-saharierna är i minoritet.I praktiken råder sedan länge undantagstillstånd i det ockuperadeVästsahara. Det är Marocko som har den totala kontrollen – inte FN.Inga oberoende observatörer eller journalister släpps in i landet.Cirka 500 civila västsa-harier är ”örsvunna” eteratt ha gripits av marockanskpolis.Amnesty International har iåratal påtalat Marockos brottmot de mänskliga rättighe-terna i Västsahara.Sommaren 2005 örändra-des situationen i det ockupe-rade Västsahara. Västsahariertrotsade örtrycket och samla-des till redliga protestaktioner.För att å slut på protesternastartade den marockanskapolisen en klappjakt på akti-vister. Hundratals västsahariergreps, torterades och ängsla-des. Några dömdes till 20 årsängelse. Många ördes tilldet ökända ”Svarta Fängelset” i El Aaiún, där hungerstrejker mot deomänskliga örhållandena startade i september 2005.Västsahariska protestaktioner har ortsatt 2005 och 2006. Övergrep-pen rån marockansk polis och militär ortsätter också.Politiker rån bland annat Spanien och Norge, som örsökt ta sig iVästsahara ör att se vad som händer, har omedelbart avvisats.SADR:s och Polisarios ledning har upprepade gånger och utan ram-
En av Västsaharasmest kändamänniskorätts-aktivister 38-årigaAminatou Haidarsläpptes ur Svartafängelset i januari2006.Vatten fraktas medtankbilar till ykting-lägren i Saharaöknenfrån de få brunnarsom nns.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->