Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
122. - 5.a

122. - 5.a

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
 Na temelju
č
lanka 8. stavak 1. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica ( Narodne novine,broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjedniciodržanoj________, donijela
UREDBUO UVJETIMA ZA UTVR
Đ
IVANJE I GUBITAK STATUSA IZBJEGLICE,PROGNANIKA ODNOSNO POVRATNIKAI. OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.
(1) Ovom Uredbom se propisuju uvjeti za utvr
đ
ivanje statusa i gubitak statusa te sadržaj,opseg i na
č
in ostvarivanja prava osoba kojima je utvr
đ
en status izbjeglice, prognanikaodnosno povratnika, kao i postupak provedbe revizije iz
č
lanka 11. stavka 1. Zakona oizmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", broj51A/13)(2) Ova Uredba primjenjuje se na osobe koje su status izbjeglice stekle sukladno Zakonu ostatusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", broj 96/93, 39/95, 29/99,128/99 i 51A/13)
II. STJECANJE STATUSA
Č
lanak 2.
(1) Status povratnika može ste
ć
i osoba koja je prebivala na podru
č
 ju Republike Hrvatske do8. listopada 1991. godine te je napustila svoj dom odnosno mjesto prebivališta tijekomDomovinskog rata kao izbjeglica, a vratila se u Republiku Hrvatsku, u mjesto ranijegprebivališta ili drugo mjesto povratka, s namjerom trajnog ostanka i prebivanja.(2) Status povratnika mogu ste
ć
i osobe koje su tijekom Domovinskog rata napustile svoj domodnosno mjesto prebivališta kao izbjeglice ili prognanici, a koje su se vratile u mjesto ranijegprebivališta te su registrirane kao prognanici u bazama podataka nadležnih tijela za statusnaprava izbjeglica, prognanika i povratnika.
Č
lanak 3.
(1) Zahtjev za stjecanje statusa povratnika predaje se mjesno nadležnom uredu državneuprave u županiji prema mjestu povratka.(2) Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od 90 dana od dana povratka.(3) Za bivše nositelje stanarskog prava i
č
lanove njihovih obitelji koji su podnijeli zahtjev zastambeno zbrinjavanje te su se vratili u Republiku Hrvatsku, mjesno nadležni ured državneuprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba po službenoj dužnosti pokre
ć
upostupak za utvr
đ
ivanje prava na status povratnika.(4) Prognanicima i
č
lanovima njihovih obitelji kojima po ovoj Uredbi mjesno nadležni ureddržavne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba utvrdi prestanak statusa prognanika po službenoj dužnosti pokre
ć
e postupak za utvr
đ
ivanje prava na statuspovratnika.
 
 
Č
lanak 4.
(1)
 
U postupku priznavanja statusa povratnika i priznavanja prava na nov
č
anu pomo
ć
, poredostalog potrebno je utvrditi:1.
 
prebivalište u Republici Hrvatskoj do 8. 10. 1991. godine,2.
 
povratak s namjerom trajnog ostanka, što se dokazuje ovjerenom izjavom stranke isvih
č
lanova obitelji, danom pod kaznenom i materijalnom odgovornoš
ć
u,3.
 
 je li prestao status prognanika ili izbjeglice,4.
 
ima li podnositelj zahtjeva ili
č
lan obitelji primanja i visinu primanja u zadnjih šestmjeseci,5.
 
 je li korisnik pomo
ć
i za uzdržavanje.(2) U postupku se sastavlja zapisnik u kojemu se izme
đ
u ostaloga navode osnovni podaci oobjektu povratka i
č
lanovima obitelji koji se vra
ć
aju te druge
č
injenice iz stavka 1. ovog
č
lanka.(3) Povratnik je dužan dati to
č
ne i istinite osobne podatke službenoj osobi o svom statusu,povratku i primanjima te prijaviti eventualne promjene u primanjima koje su od utjecaja naostvarivanje prava na nov
č
anu pomo
ć
.(4) Za to
č
nost danih podataka stranka odgovara kazneno i materijalno.
Č
lanak 5.
(1)
 
Status povratnika ne može ostvariti osoba:- koja je pravomo
ć
no osu
đ
ena za kaznena djela protiv
č
ovje
č
nosti i ljudskogdostojanstva,-
 
koja je pravomo
ć
no osu
đ
ena za kaznena djela protiv Republike Hrvatske,-
 
koja je pravomo
ć
no osu
đ
ena za kazneno djelo opisano
č
lankom 3. stavkom 1.Zakona o op
ć
em oprostu,-
 
protiv koje je pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske dopravomo
ć
nosti sudske odluke odnosno osloba
đ
aju
ć
e sudske odluke.(2) Mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo GradaZagreba koje rješava o zahtjevu, dokaz iz stavka 1. ovoga
č
lanka pribavit
ć
e po službenojdužnosti.
Č
lanak 6.
Status povratnika stje
č
e se danom za koji se u provedenom postupku utvrdi kao dan povratkau Republiku Hrvatsku odnosno u mjesto prebivališta s namjerom trajnog povratka inastanjenja i traje šest mjeseci od toga dana. Dan povratka se utvr
đ
uje u upravnom postupkuuzimaju
ć
i u obzir sve raspoložive dokaze, isprave, dokumente i saslušanje stranke.Status povratnika osoba koje su bile u statusu prognanika traje šest mjeseci od povratka. 
III. PRAVA PROGNANIKA I POVRATNIKA
Č
lanak 7.
(1) Osoba kojoj je utvr
đ
en status prognanika i povratnika može ostvariti pravo na:1. nov
č
anu pomo
ć
,
 
2. zdravstvenu zaštitu po posebnom propisu.(2) Prava iz stavka 1. ovog
č
lanka ostvaruju se za vrijeme trajanja statusa prognanika ilipovratnika.(3) Osoba koja ima utvr
đ
en status prognanika prema
č
lanku 2. Zakona o statusu prognanika iizbjeglica te povratnika, a boravi u objektu organiziranog smještaja zadržava pravo nasmještaj do trajnog stambenog zbrinjavanja.
Č
lanak 8.
(1) Pravo na financijsku potporu prognanik ili povratnik može ostvariti sukladno OdluciVlade Republike Hrvatske iz
č
lanka 8. stavak 2. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica.(2) Pravo na pomo
ć
za uzdržavanje iz
č
lanka 41. Zakona o socijalnoj skrbi, isklju
č
uje pravona nov
č
anu pomo
ć
i nužni organizirani smještaj.
Č
lanak 9.
Rješenjem o statusu povratnika utvr
đ
uje se:1. dan stjecanja statusa,2. dan prestanka statusa,3. pravo na nov
č
anu pomo
ć
i visinu te pomo
ć
i.
IV. GUBITAK STATUSA
Č
lanak 10.
(1) Uvjeti za gubitak statusa prognanika su:1.
 
izjava o odricanju statusa, dobrovoljno,2.
 
ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje,3.
 
osigurano vlastito stambeno zbrinjavanje,4.
 
nepodnošenje zahtjeva za obnovu u propisanom roku sukladno posebnom propisu,pravomo
ć
na odluka kojom je utvr
đ
eno da ne ostvaruje pravo na obnovu ili je obnovazavršena odnosno ispla
ć
ena nov
č
ana potpora iz
č
lanka 14. ili
č
lanka 68b. Zakona oobnovi,5.
 
odjava prebivališta iz mjesta progonstva, a da nije podnesen zahtjev za stambenozbrinjavanje ili je u vlastitoj organizaciji riješeno stambeno pitanje ili je odbijenponu
đ
eni smještaj na temelju utvr
đ
enog prava na stambeno zbrinjavanje,6. iseljenje ili odlazak iz Republike Hrvatske na vrijeme dulje od šest mjeseci.(2)
 
Ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem osnovnog gra
đ
evinskog materijalai pravo na obnovu dokazuje se zapisnikom o tehni
č
kom pregledu objekta ili potvrdomDržavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.(3)
 
Ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje najmom obiteljske ku
ć
e ili stana u državnomvlasništvu dokazuje se pravomo
ć
nim rješenjem o utvr
đ
enom pravu na stambeno zbrinjavanje.(4) Ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje isplatom nov
č
ane potpore iz
č
lanka 14. i
č
lanka 68b. Zakona o obnovi, dokazuje se potvrdom Državnog ureda za obnovu i stambenozbrinjavanje.
Č
lanak 11.
(1) Uvjeti za gubitak statusa izbjeglice su:1. stjecanje državljanstva Republike Hrvatske,2. odobrenje stalnog ili privremenog boravka na podru
č
 ju Republike Hrvatske,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->