Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
October 31, 2013

October 31, 2013

Ratings: (0)|Views: 779 |Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA is Malda’s most-read Bengali newspaper. AAMADER MALDA was founded in March 2002.
AAMADER MALDA is Malda’s most-read Bengali newspaper. AAMADER MALDA was founded in March 2002.

More info:

Published by: Aamader Malda on Oct 30, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
120“135
 ß±ûDZùûþ
03512 - 220522
 õø¸Ç 11 üÑàɱ 08 13 ß±¿îÇ Âß 1420 õÔý¦ó¿îÂõ±õþ 31 ÕË"±õõþ 20134 ó±î± ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþîÂ
response@aamadermalda.in
 ¿õËúø¸ ÂÛ¶¿îÂËõðò Ð
 Õ±õ±õþ¿úËõþ ±ò±Ë÷ ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ/ áî 24 ÕË"±õõþ÷±ùð± üôÂËõþÛËü ü±¿ßÇ Âé ý±ëÂ× Ëæÿ Ûß¿é ¿õËúø¸ ÆõêÂËß ÎáÌhÂõ¼   ¿õ«¿õðɱùËûþ õþßÂËûþ ßÂý±æ±õþ å±Så±SÏõþ ö¿õø¸  ÉÈ òõ¿òûÅ  M ëÂ×Âó±ä±ûÇ Îá±Âó±ù  ¿÷Ë|õþý±Ëî ¿ðËûþÎáËùò Û õþ ±ËæÉõþ¿ú±÷LaÏ õè ±îÂÉ õüÅ/ ÕõúÉ Ûý×ð±¿ûþQ  Õ±Âó±îÂî å’÷±Ëüõþ æòÉ/ ß±õþí Õ±æÝ ˆÂɱéÅÂé ò± ýÝûþ±õþ ÎáËõþ ±/2008 ÎïËß 2013 Ûý× ÂóÒ±äÂõåËõþý×Û¶±ûþ ¿÷ëÂ׿æÿßÂɱù ÎäÂûþ±Ëõþ Âó¿õþíî ýËûþËå ëÂ×Âó±ä±ËûÇ  õþÎäÂûþ±õþé±/ áî ÂóÒ±äÂõåËõþÂóÒ ±äÂõ±õþëÂ×Âó±ä±ûÇ õðËù ýûþËî± ÎõþßÂëÇ áËh ÎôÂËùËå ÎáÌhÂõ¼/ üÅõþ¿ö õËjɱÂó±ñɱûþ, Îá±Âó± ðM, Õ¿ä™LÃÉ ¿õ«±Ëüõþ ÂóËõþ úɱ÷üÅ  jõþ Æõõþ±áÉ ýËûþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ &ð±¿ûþËQ ÛàòÎá±Âó±ù ¿÷|/ òîÅ Âò ëÂ×Âó±ä±ûÇ Îá±Âó±ù ¿÷| ûË渚 Õ±R¿õ«±üÏ ð±¿ûþQö±õþ ý±Ëî ÎÂóËûþ æ±¿òËûþËåò, ¿õ«¿õðɱùûþÂó¿õþä±ùò±õþ ÎÂËSÛý× Îæù±ûþÎïËßÂý× ß±æ ßÂõþËî ձáè ý ¿î¿ò/Ûé±ý× Îî± Û¶Ëûþ ±æò ¿åù/ Ûî¿ðò ÎáÌhÂõ˼õþ üõ ëÂ×Âó±ä±ûÇý× Îû ÎáÌh Âó¿õþîÂɱáÏ ýËûþÎïËßÂËåò¯ ¿ßÂc Îá±h±ËîÂý× Îî± àéÂß±... òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ  ð±¿ûþQ õÅËç ÎòÝûþ±õþ ÂóõþÛ¶ï÷ ý×ëÂ׿ü üö±é±ý×Îû ÎáÌhÂõ˼õþ õ±ý×Ëõþ, ßÂùß±î±õþ ßÂɱ¥ó  Õ¿ôÂËü õüù/ Û ›¶ü˼ ¿ú±÷LaÏõþ ü±ô±ý×,‘ý×ëÂ׿ü üðüÉËðõþ Îõ¿úõþö±áý× Îû ÷±ùð±Îæù±õþ õ±ý×Ëõþ ï±ËßÂò/’ Õ±õþ ð±Ýûþ±ý×,‘ëÂ×Âó±ä±ûÇ  Ëß õËù¿å, Îæù±õþ¿ú±¿õðÄËðõþò±÷  ý× ëÂ׿ü-õþ æòÉ ö±õÅò/’ ¿ßÂc ÂóÒ±äÂõåõþÂóËõþ Ý  ý×ëÂ׿ü-Îî ÎáÌhÂõ±üÏõþ ձ߱ù ÎßÂò·Ûî¿ðËòÝ ¿ß ‘ëÂ×ÂóûÅM’ ¿ú±¿õËðõþ ÎàÒ±æ Î÷Ëù¿ò· ¿ú±÷LaÏ Õ±«±ü ¿ðËûþËåò, ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ëÂ×i§ ûþËò ëÂ×Âó±ä±ûÇËß ÂóÓíÇ  üýËû±¿áî± ßÂõþ±õþ/ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÷±Ëò±i§ûþËò ëÂ×Âó±ä±ËûÇõþ Âó±Ëú ï±ß±õþ Õ±«±ü ¿÷ËùËå Îæù±õþ ðÅ  ý×÷LaÏ ü±¿õSÏ ¿÷S Ý ßÔÂËøjÅ ò±õþ ±ûþí ÎäÂÌñÅ  ¿õþ õþßÂ±å  ÎïËßÂÝ/ ß±Ëæ ÕüÅ  ¿õñ± ýËù õ± Âóõþ ±÷úÇ ÎòÝûþ ±õþ Û¶Ëûþ ±æËò Îæù±õþðÅ  ý× ÷LaÏõþ  ü˼ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ±õþ Âóõþ±÷úÇÝ ëÂ×Âó±ä±ûÇ  Ëß ¿ðËûþ ¿áËûþËåò ¿ú±÷LaÏ/Âó±ú±Âó±¿ú ÕõúÉ ¦ó©† ßÂËõþ ¿ðËûþËåò, ‘õ±ý×Ëõþ ÎïËß Îß±òÝ õþ±æÍò¿îÂß ý™¦¸ËÂÂó õõþ𱙦¸ ßÂõþ± ýËõ ò±/’ õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó÷Å¿Mõþ ßÂï± õùËùÝ õè ±îÂÉõ±õÅ  õþ ßÂï±ûþÛ¶Ÿ¿äÂý ÎïËßÂý×û±ËBå/ ß±õþí ¿î¿òý×õËùËåò, ‘Õõ±¿>î Âó¿õþ ¿¦š  ¿îÂËî ý™¦¸  ËÂÂó ßÂõþËîÂý×ýûþ/’ Ûý×ý™¦¸ËÂÂó õþ ±æÍò¿îÂß ò± Û¶ú±ü¿òßÂ  ò±¿ß ðÅý×Ëûþõþ ÎáÒ ±æ±¿÷ù, î± ¿ßÂc Îà±ùü± ßÂËõþò¿ò ¿î¿ò/ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþ õþßÂɱ¥ó±Ëü Ûß¿é ÷¿ýù± ýˈÂù áËh Îî±ù±õþÛ¶™¦¸  ±õ   ¿ðËûþ Ëåò õþ ±ËæÉõþ ¿ú±÷LaÏ õè±îÂÉ õüÅ/ ÛæòÉ æ¿÷ ¿ä¿ýî ßÂõþËî õËùËåò ¿õ«¿õðɱùûþËßÂ/ Âó¿õþß±ê±Ë÷±õþ ëÂ×i§¿î ßÂõþËî ÎáËù úÓòÉÂóËð ¿òËûþ±Ëáõþ ¿õø¸  ûþ¿éÂÝ òæËõþÕ±Ëå õËù ¿ú±÷LaÏ æ±¿òËûþËåò/ Õ±Âó±îÂî å’÷±Ëüõþ ß±ûÇß±Ëù ß¿êÂò ÂóõþÏ±ûþÎá±Âó±ù ¿÷|/ Îá±Âó±ùõ±õÅ  õþÂóÓõÇüÓõþÏ Õ¿ä™LÃÉ ¿õ«±ü ¿õ«¿õðɱùËûþ ‘Âó¿õþËõú Îòý×’, Ûý× ÕæÅ  ý±Ëî Âóð ÎåËh¿åËùò/ Îüõ±õþ ¿õ«¿õðɱùËûþ õþ Îáé ձáËù ëÂ×Âó±ä±ËûÇ  õþ ÕÂóü±õþËíõþ  ð±¿õ îÅ ÂËù¿åËùò ú±üßÂðËùõþ å±S üÑáêÂòý×/ ð±¿õ ÂóÓ  õþí ßÂËõþüËõþðÒ ±¿hÂËûþËåò  Õ¿ä™LÃÉõ±õÅ / ÕòÉ¿ðËß ÎßÂfÏûþ÷±òõü¥óð ëÂ×i§ ûþò ÷La  ËßÂõþ¿õþËÂó±éÇ ÕòÅü±õþÏ Û õþ ±ËæÉõþ 16¿é ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÷ËñÉ ÛßÂ÷±S ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþý× ÛàòÝ Îõú  ðÅõÇù/ ëÂ×Mõþõ¼üý ð¿ÂËíõþ Õ±h±ý×à±ò± Îæù± ¿òËûþ Æî¿õþ Ûý× òõÏò ¿õ«¿õðɱùûþ ¿éÂËî Îùà±Âóh±õþ ÷±ò Û¶±ûþ îÂù±¿òËîÂ/ ¿ßÂc ÎßÂò· ü±¿ý¿îÂÉß îÔ¿l ü±La±õþ õMõÉ,‘¿õ«¿õðɱùËûþ õþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± ÛîÂé±ý×ðÅ  õÇù Îû, üÅËû±á ÎÂóËùý× Îæù±õþ å±Så±SÏõþ ± õ±ý×Ëõþ äÂËù û±ËBå/ Õ¿öÂö±õßÂõþ±Ý öÂõþü± Âó±ËBåò ò± ÎáÌhÂõ˼õþÝÂóõþ/’ îÂËõ òîÅ Âò ëÂ×Âó±ä±ûÇ  ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± ëÂ×i§ ûþËò Îæ±õþÎðËõò Ý å±Så±SÏËðõþ Õ±¦š  ± ÎôÂõþ ±Ëõò õËù Õ±ú±/ ¿õ¿ú©† ¿ú±¿õðÄ îÂí ü±òɱù õËù¿åËùò,‘ÛßÂé± òîÅ Âò ¿õ«¿õðɱùûþ Ëß ü÷ûþ¿ðËî ýËõ/ ÛßÂü÷ûþõñÇ  ÷±ò ¿õ«¿õðɱùûþ¿òËûþÝ ÕËòËß  õËù¿åËùò, ¿ßÂåÅ ýËõ ò±/ ¿ßÂc ü÷ûþ ¿õ«¿õðɱùûþ Ëß ¿òËæõþ Âó±Ëûþ ðÒ±h ß¿õþËûþËå/ Õ±ú± ßÂõþõ ÎáÌhÂõ¼Ý Ûß¿ðò ÷±ï± îÅÂËù ðÒ±h±Ëõ/ ÎáÌhÂõ˼õþ ÷Åà ëÂ×#;ù ßÂõþËõ/’ îÂíõ±õÅõþ Õ±ú±ÂóÓõþËíõþ ¦¤›Ÿ ÎáÌhÂõ˼õþÛ¶¿î¿é ÷±òÅ  Ëø¸õþ Îä±ËàÝ/ Õ±õþ Ûý× Õ±ú± õ±™¦¸õ±¿ûþ î ßÂõþ ±õþ Âó±Ëïûþüõþß±Ëõþõþ ü¿ðBå±/  ¿õáî ¿ú±õø¸  Ç&¿ùËî õ±õþ õ±õþ ¿õ«¿õðɱùËûþ Âóõþ  Ï±õþ ôÂù ¿òËûþÕüË™Lñø¸   ð±ò± ÎõÒ ËñËå/ ôÂù±ôÂù-¿õw±ËéÂõþ ÎæËõþü÷üɱûþÂóËhÂËå å±Så±SÏõþ ±/ õîÇ Â÷±ò  ëÂ×Âó±ä±ûÇ Û¿ðßÂé±ûþ ¿õËúø¸ òæõþ ÎðËõò õËù ÷Ëò ßÂõþ Ëåò õþ ±ûþá? üÅ  Ëõþfò±ï   ßÂËùËæõþ ÕñÉ Û¶õÏõþð±ü/ ý× é±ý±Ëõþõþ Î÷âò±ï ü±ý± ßÂËùËæõþÕñÉ± ¦¤›Ÿ± ÷Š౿æÇ ¦ó©†îÂý×汿òËûþËåò, ‘ßÂËùËæ Æòõþ±æÉ õËgÂ, õ¿ýõþ±áîÂËðõþ Õò¿ñß±õþ Û¶Ëõú àËî õîÇÂ÷±ò ëÂ×Âó±ä±ûÇ ßÂh± ý±Ëî õÉõ¦š± ÎòËõò õËù ÷Ëò ßÂõþ¿å/’Û÷ò ý±æ±Ëõþ± ü÷üɱ ¿òËûþ ÎáÌhÂõ˼õþ ôÅ ÂüôÅ ÂËü üÑS÷í ýËûþÎáËå/ ü¿êÂß  Ýø¸   Å ñ ¿ðËûþ ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþ±Ëî ýËõ ëÂ×Âó±ä±ûÇ  ËßÂý×/ ÕõúÉ Ûß±Ëæ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÂóÅ  Ëõþ ± ¿éÂ÷é±ËßÂý× ü˼ ò± ÎÂóËù ü±ôÂùÉ Õ±ü±é± ÛßÂ۶߱õþÕüyÂõ/
¿ò榤 ¿äS 
 äÂÍõþËõ¿îÂõþ õ±îDZ ¿ðËùò õè±îÂÉ 
 òîÅÂò ëÂ×ðÉË÷ ßÂ÷ÇûË: ÎáÌhÂõË/õþ òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ 
ÎßÂfÏûþ ÷±òõü¥óð ëÂ× i§ ûþ ò ÷LaËßÂõþ ¿õþËÂó±éÇ  ÕòÅü±õþ  Ï Û õþ±ËæÉõþ 16¿é ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÷ËñÉ ÛßÂ÷±S ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþý×ÛàòÝ Îõú ðÅ  õÇù/ ëÂ×Mõþõ¼üý ð¿ÂËíõþ Õ±h±ý×à±ò± Îæù± ¿òËûþ Æî¿õþ Ûý× òõÏò ¿õ«¿õðɱùûþ ¿éÂËî Îùà±Âóh±õþ ÷±ò Û¶±ûþ îÂù±¿òËîÂ/
 ¿ßÂc ÎßÂò·
 
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ø‰¬øfl¬»¸± 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõÇ  ±äÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ  ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
Âóh±Ëî ä±ý×
 ß¿¥ó¿é¿éÂöÂÂóõþÏ±õþ
MATH& G.I
 üûËP ßÂõþ±Ëò± ýûþ, Îå±Ëé± õɱäÂ, ¦¤Š ÎõîÂò/
 æûþ™Là ð±ü 
90021 88712
CLSFD 1456
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
MARCENT NAVY Pvt. Ltd. Co.
Îî ÷±ùõ±ýÏ æ±ý±Ëæ ¦š±ûþÏ ä±ßÂõþÏ ï±ß± à±Ýûþ±Î÷¿ëÂËßÂù üý ÎõîÂò 10,500 ÎïËßÂ25,000/ Îû±áÉî± Õ©†÷ ÎïËß áèɱæÅ  Ëûþ éÂ, õûþü 18 ÎïËß 35/ üõþ±ü¿õþ üMWõþ Îû±á±Ëû±á  ßÂò/ Î÷±õ±ý×ù òÑ - 98746 92830 õ±Âó±üËÂó±éÇ ôÂËé± üý õ±Ëûþ±ë±é± ý×Ë÷ù ßÂò/
eMail: ranjandasjob2008@gmail.com
 üîÂßÂÏÇ  ßÂõþí ¿õ:¿l 
 ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ Îß±òÝ ð±¿õ  õMõÉ ¿õø¸  Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþò±/
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú±
 – 
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
 õÔý¦ó¿îõ±õþ
31 ÕË"±õõþ2013
 õø¸Ç 11 üÑàɱ 813 ß±¿îÇÂß 1420
 Õ±ù±ð± õþ±ËæÉõþ ð±¿õé± Ûàò õþËM ¿÷Ëú ¿áËûþËå, Û õɱÂó±Ëõþ ß±ëÂ×Ëß ձõþ ¿ßÂåÅ Îúà±Ëî ýûþ ò±/ õþ±æñ÷Ç ßÂÏ õËù· Û¶æ±õþ± ¿õË^±ýÏ ýËù, ÝËðõþ ÷ËñÉý× çÂáh± õ±¿ñËûþð±Ý/ õþ ±æñ÷Ç ¿êÂßÂÂóËïý× ÎýÒ ËéÂËå Õ±õþî±ý× æò¿Ã›¶ûþî±õþ úÏËø¸  Ç ÎÂóÒ  ÌËåÝ Îúø¸ ÂóûÇ  ™Là Îì±ß ¿áùËî õ±ñÉ ýù Î÷±äÂÇ  ±/ Âó¿õþ ¿¦š  ¿î û± ðÒ ±¿hÂËûþ Ëå,  î±Ëî ‘Îá±àÇ  ±ùɱ` ä±ý× ò±’ õùËùÝ Ûàò õþ±æÍò¿îÂß տ™¦¸ËQõþ üÑßÂéÂ/ öÅ Âùé± ñõþ ± ÂóËh û±Ýûþ ±õþÂóõþ ¦¤ ö±õîÂý× ÷±òÅ  Ëø¸  õþ Õ±áèýé±  Õ±õþ ï±Ëß ò±/ Õ±¿õþß ÕËïÇ  ý× ý±ËîÂ Ý ö±Ëî Î÷Ëõþ â±Ëûþ ù ßÂõþ± ýù/ ûÅ ¢¬ö±Ëõ  Û¶ú±ü¿òß ÛõÑ õþ ±æÍò¿îÂß ձS÷ËíõþüÒ ±h±¿úä±ËÂó Îì±ß ¿áËùËå  Âó±ý±hÂ/ Û¶÷±¿íî ýù, Û¶ä¿ùî Û¶õ±Ëðõþ^õÉ&í Õ±õþÝ ÛßÂõ±õþ... úËMõþ öÂM, òõþË÷õþ û÷/
 õþ±æñË÷Çõþ ßÂù 
 òõTý×Ëûþõþ Îúø¸ö±ËáÝ ÷Ëò ýûþ ÷ôÂЦ¤ùÏ ÷±òÅø¸æò Õ±÷õþ± ÎßÂëÂ× ýבñòËîÂõþ±ü’ úsé±õþü˼ Âó¿õþ¿äÂî ¿åù±÷ ò±/ ¿õæ±îÂÏûþ ÛýבÎîÂÝý±õþ’Ûß±™LÃý× Ûý× úî±sÏ ÎïËß õ¼æÏõËòõþ Õ˼ öÓ¿ø¸î ýËûþËå/ ñòËîÂõþ±ü ò±¿ß ñòS±ü¯ Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëî± ¿òî±™LÃý× å±ËÂó±ø¸± ÷ñÉ¿õM ÂóÅ  ø¸ßÅ ÂËùõþß±Ëå   öÂûþ ‚Âõþ üLa±ü/ ûË渚 ý×ËKé¿ùËæk ¿éÂÂó ÕôÄ ï±ßÂËùÝ ýêÂ±È Ûß¿ðËòõþ ç¿éÂß± Õ±S÷Ëí ÂóÅ  Ëõþ±ÂóÅ  ¿õþ¿õñT™¦¸¸ ýËûþ ÎûËî Âó±õþ ÷/ î±õþÂóõþ Îüý×éª÷± ÎïËß ÎõõþËî ù±áËõ õU¿ðò, îÂî¿ðËò ßÂɱËù`±õþ æ±ò±ò ÎðËõ ü±÷Ëò Õ±üËå Õ±õþÝ ÛßÂé± ñòËîÂõþ ±ü¯ñòËîÂõþ±ü Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå òîÅÂò Õ±÷ð±¿ò ýËùÝ Îü±ò±õþ Û¶¿î ÷±òÅËø¸õþ ÕÛ¶¿îÂËõþ±ñÉ Õ±ßÂø¸Ç í Û¶±Íá¿îÂý±¿üßÂ/ ÷ËýË?±ð±Ëh±-ýõþm± ÎïËß ձæËßÂõþ ÷ɱòý±éÂò-ýÑßÂÑ üöÂÉî±õþ ÕËòß Âó±ù±õðù ýËùÝ Îü±ò±õþ &Q ¿ßÂcÛßÂö¿õþ Ý ßÂË÷¿ò/ ÷±òÅ  ø¸ ¿äÂõþ ß±ùý×ö¿õø¸ÉîÂËß Îü±ò±¿ùý×ÎðàËî ÎäÂËûþËå/ Îü±ò±õþß±Ëå õþ ±æ±-ëÂ× ¿æõþ, Õ±¿÷õþ -ô¿ßÂõþüõ±ý×ü÷±ò... Õ± Îáè é ÎùËöÂù±õþ/ Îü±ò±ý×Âó±Ëõþ Õ±¿ßÇ ÂÝù¿æßÂɱù ü±ËöÇ Â Õô ý× ¿`Âûþ ± Õ±õþÕ±÷±Ëðõþ ß±Ëæõþ  ÷±¿ü ¿÷ðËß Ûß ßÂËõþ¿ðËîÂ/ ß±õþí õåõþðËúß ձËá ¿÷ðõþ±Ý Ûß õÅ  æß ü±ñÅ  õþÂó±{¡  ±ûþÂóËh î±Ëðõþáè ±Ë÷õþ õ±¿hÂõþ ¿ÂóåËò ÷±¿é àÒÅ  Ëh¿åù, Îü±ò± ÎÂóÒ ±î± Õ±Ëå, Ûý×Îù±ËöÂ/ î±õþÂóõþ¿ðòßÂËûþ ß ÎàÒ ±h±àÒ  Å  ¿hÂõþÂóËõþî±Ëðõþ Îü±ò±¿ù ¦¤›Ÿ ÛõÑ Îüý×ü±ñÅ ðÅ  æËòý×ÛßÂü±Ëï ëÂ×ñ±Ý ýËûþÎáù/  îÂ±Ý ÛßÂéÅ Â ÛßÂéÅ Â ßÂËõþü±÷ïÇ ÕòÅ  û±ûþÏ üõ±ý×áûþ ò±õþõ±'é± öÂõþ Ëî ä±ûþ/ Îðúö±Ëáõþ ü÷ûþ ÝÂó±õþ ÎïËß æ¿÷-õ±¿hÂ-ÂóÅ  ßÅÂõþ Îî± ÎßÂëÂ× ¿òËûþ Õ±üËîÂÂó±Ëõþ ¿ò ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ ê±ßÅÂ÷±-¿ð¿ð÷±õþ ± ÂóÒÅ  é¿ùËîÂ-ÎõÒ ±äÂß±ûþÕîÂÉ™L ûîÂËò ÛõÑ Îá±ÂóËò Îû áûþò±õþ õ±' ¿òËûþÛËü¿åù, Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ î±õþ Îæ±Ëõþý× ýûþ î ü±÷Ëù ëÂ× Ëê¿åù ¿åi§ ÷Ó  ù Âó¿õþ õ±õþ &Ëù±/ î±ý×Îõ±ñýûþÕ±æÝ Õ±÷±Ëðõþ  ÕõËäÂîÂËò–‘¿õÂóËð Îü±ò±ý×ÎðàËõ’/Îü±ò± Õ±õþ üÅõþ± ü÷±ïÇßÂ/ çÂhÂ-¿õÂóð ü±÷ËùÝ ¿ßÂåÅ áûþò± Îî± ÎïËßÂý× û±ûþ/ Îü&Ëù± ý™¦¸±™Lÿõþî ýûþ Û¶æiœ ÎïËß Û¶æËiœ/ ä¿{¡ú ðúËßÂõþ qËî ¿õËûþ õþü÷ûþõ±ËÂóõþ õ±¿h ÎïËß ձ÷±õþê±ßÅ Â÷± Îû Îü±ò± ÎÂóËûþ¿åù, î±õþ Îõú ¿ßÂåÅ ¿õ¿S ýËûþû±ûþÎðúö±Ëáõþü÷ûþ/ Îû&Ëù± ÎõÒËä Îáù, Îü&Ëù±  ä¿{¡  ú ðúËßÂõþ õ±Ñù±ËðËúõþ üÓ  ËûÇ  õþ Âóõþ Õ±õ±õþ áòÄáËòÄ ù±ù üÓËûÇõþ ÷Å à Îðàù Ûß±MËõþ õ±õ±õþ ¿õËûþõþ ü÷ûþ/ î±õþÂóõþî±õþ± Õ±õ±õþ õɱ˂Âõþ ùß±õþ ÎïËß Îõõþù ÛßÂË÷õþ, ß¿÷ëÂ׿òˆÂ õv ßÂýÏò Ûß ÂóÔ¿ïõÏËîÂ, Ûý× úî±sÏõþ qËîÂý×Õ±÷±õþ¿õËûþ õþ ü÷ûþ Ûàò Õ±õ±õþöÂËŒÂõþ ÕgÂß±Ëõþ/ Îüà±ò ÎïËß Îüüõ Õ±õ±õþÎõõþ Ëõ ýûþ î ձ÷±õþÎ÷Ëûþ õþ¿õËûþ õþ¿ðò, îÂàò ÂóÔ ¿ïõÏé± ÎßÂ÷ò  ýËõ Îß æ±Ëò· ùß±Ëõþ ý× ï±ßÅ Âß ßÂÏ Îá±Âóò ¿üjÅ  ËßÂ áûþò±õþ õ±'é± Îî±  Õ±Ëå, î±ý×Õ±÷õþ ±Ý Õ±¿å... õ¼Ïûþõþ÷òÏõþ Ûý×ÕòÅöÓ¿î üõÇæòÏò/ Ûß  õU汿îÂß Îß±¥ó±¿òõþ ëÂ×BäÂÂóËð ß±æ ßÂõþ± Õ±÷±õþ õgÅÂ Û õɱÂó±Ëõþü±õþ ßÂï±é± õËù ëÂ× êÂù, ¦a   Ïõþ ý±Ëî îÅ ÂËù ð±Ý Φ¨±ë± Õ"±¿öÂûþ ±õþ䱿õ ßÂÏ õþ±ûþ äÂËßÂõþ  õþ É±¿ëÂüòÄ Îô±ËéÇ Âý×÷±ò±Ý ¦a   Ïõþõ±ïÇËë õɱú Õïõ± ëÂ× ý× ß Û` ú¿ÂóÑ-Û Îü±æ±  ¿ü¼±ÂóÅ  Ëõþ¿òËûþû±Ý, îÂõÅ Îý±Ëûþ ò ëÂ×É Õô±õþ ý±õþ Û¿ò¿ïÑ Î÷ë Õô Î᱋,  Ýò¿ù Îðò úÏ ëÂ× ý× ù ¿áöÄ ëÂ× É Õ± Îá±Ë‹ò ¦œ±ý×ù..
Îü±ò±ûþ Îü±ý±á 
 ÷Ëý«õþ
 öÂA±ä±ûÇ 
 ÷±òÅ  ø¸ S÷ú ÎßÒÂËä± ýËûþ û±ËBå/ ßÂËÂóÇ  ±Ëõþ é æÏõòñ±õþËíõþüÏ÷±ýÏò ñò¿ùo±,  Õõ¦š±Ëò õþ±©†˜ ú¿Mõþ öÂûþ±õý Âó±«Çä±Âó, Õ±õËý üõÇÂí Û¶äÂ` àõþî±/ ÷òÅ  ø¸ÉËQõþ ÕöÓÂîÂÂóÓ  õÇ Ûý× ÷i¤™LÃõþ Õ±™LÃæÇ  ±¿îÂßÂ/ Îûà±Ëò ûîÂéÅ ÂßÅ Â ÕöÅÂÉO±ò  õËù ÷Ëò ýûþ, ÎüÝ ÷Å^±õþ±ÂËüõþ ÕâéÂòâéÂòð ÷ßÂõþñTËæý×/ Âó±«Ç  ä±ËÂóõþ ÛËýò Î뱿ÂóÑ Õ±¿ñÂóîÂÉ Ã›¶¿î‡± Ý ¿õ™¦¸  ±Ëõþ õþÕîÅ ÂÉi§ î Û¶ßÂõþí ...Û¶ûÅ  ¿MûÅ  Ëáõþ  üÅ  äÂîÅ ÂõþÎüô¿é ö±ùöÄ Â/ üöÂÉî±õþÛý×ðÅ  ùÇ  Âí ÂóõþÂóõþðÅ  Ëé± ÷ý±ûÅ  ËXÂõþÕòÅ  SË÷ Û¶ßÂé ÎïËß Û¶ßÂéÂîÂõþ/ ûÅ  ËXÂõþáËöÇ Â ûÅ  ËXÂõþ ý×æiœ ýûþ/ ôÂùî ¿õ«Ëæ±h± ûÅ  XÂæ±îÂßÂËðõþ¿òîÂÉòõõþ +ËÂó   ÷Å  M ¿õäÂõþí/ õ±î±ü ëÂ×áè¿õø¸  ¿òÐ«±Ëü/ Û¶ßÔÂîÂÂóË Ûý×ûÅX 汿õþ÷òÅø¸ÉËQõþ  ¿õËXÂý×/ ÷±òÅ  ø¸ î±ý׿òûþî ðÅ ÐàÏ-Õüý±ûþ -öÂûþ±îÇ ýûþ/ ß±æ ý±õþ ±Ëò±õþ öÂûþ,  ß±æ ò± Âó±Ýûþ±õþöÂûþ, ØñTÇ  îÂËòõþ Îä±àõþ ±ã±¿òõþ öÂûþ, ÎÛ¶÷ ý±õþ±Ëò±õþöÂûþ, ÎÛ¶÷ýÏòî±õþ öÂûþ, Âó±Ëûþ õþîÂËùõþ÷±¿é üËõþû±Ýûþ ±õþ öÂûþ üÔ¿©† ßÂËõþ ÕîÂù  Õ¿ò}Âûþ î±, û±õþ ÕòõðÉ ¿äÂSõþ+Âó...‘骠±¿ÂóËæÿöÂûþ ±ù ðÅ  ù¿å, Îòé Îòý× ÷±õþ ±Rß òÏËä Îòé Îòý×ÎÛ¶Ë÷õþ îÂù±ûþ õ±î±ü ß±÷Ëh ñËõþ ðÅËù û±¿Bå ðÅ  æò õ±î±ü/’
•Î÷±¿ýî äÂËA±Âó±ñɱûþ
 æÏõòû±ÂóËò æé Âó±ß±Ëî ï±Ëß ðÅËöÇÂðÉ úÓòÉî±/ ÎõÒËä ï±ßÂõ±õþ áËð  ¿÷ïɱä±õþ, öÂ`±¿÷, Û¶î±õþí± S÷ú ÷±òÅø¸  Ëß ýÏòõÏûÇ ßÂËõþÎî±Ëù, qËø¸ ¿òËî  q ßÂËõþ ü±õþõ±ò Õ±R¿õ«±üËßÂ/ ¿òËæõþ ÷ÅËà±÷Å  ¿à ýËîÂÝ Îü öÂûþÂó±ûþ Õ±áè ±üÏ ÕgÂß±Ëõþ ý±õþ±Ëî q ßÂËõþ¿òËæËß |X± ßÂõþ±õþëÂ× #; ù Õ±Ëù±/  ¿Âó©† ýËî ï±Ëß ձòÅáËîÂÉõþÂó±«Ç  ä±ËÂó/ Ûý׿ß Îúø¸ ßÂï±· ÎßÒÂËä±õþ æÏõòý× ¿ß ÕùãâÉ ¿òûþ¿î· ëÂ× Mõþ ÛßÂé±ý×, ÕË÷±â Âó¿õþí¿îÂËî ¦£Å Â¿õþî ýËûþÝËê Î÷±¿ýî äÂËA±Âó±ñɱËûþõþ  ò±éÂß ‘÷Å  ¿©†Ëû±á’-Û... ‘öÂûþÎÂóÝ ò±/’ öÂÏ áhÂÂóhÂî± ÷±òÅËø¸õþ Û¶¿î¿ò¿ñ Õ¿ôÂËüõþ ÎßÂõþ±¿ò ûðÅÂó¿î ðÅõþÂóËòûþ ýÏò¥œòÉî± ÎÂó¿õþ ËûþÛý׿òöÇÂûþî±õþÛ¶Ëí±ðò± Âó±ûþÕ™LÃËõþ/ Õ±õþ Ûý×à±Ëòý×  ðúÇßÂ÷ýËù ÕËòß òõþ ÷ õ±÷ Ý áõþ÷ õ±÷Ëðõþ ÕÂó¿õþ üÏ÷ ëÂ׃±/Îû öÂÏîÅ Â ûðÅ Âó¿î î±õþ õð¿ùõþ ¿òËðÇ  ú õþð ßÂõþ ±õþ Õ±ËõðòÂóS ¿òËûþ ¿ýéÂù±¿õþ  õËüõþ ü±÷Ëò Ûß Âó± ¿áËûþ ðÅ’Âó± ¿Âó¿åËûþ Õ±Ëü ÎäÂÌß±Ëê U÷¿h ÎàËûþÎõßÅ ÂËõõþ÷Ëî± ¿òõDZß ýËûþÛËü ðÒ ±¿hÂËûþï±Ëß Îé¿õËùõþü±÷Ëò õ±¿hÂö±h±  üg±òÏõþ ð±ù±ù Âó±h±õþ ÷ðÉÂó ÷™¦¸±ò æá± ¿÷¿MõþËß Îî±ûþ±æ ßÂËõþÝ û±Ëß ¿ùËà ¿ðËî ýûþõ±¿hÂå±h±õþ÷Å  äÂËùß± Îû Õ±R¿õ«±ü ÕæÇ  ËòõþæòÉ üýßÂ÷ÇÏõþ Âóõþ±÷ËúÇ Âó±òú±ù±ûþìÅ ÂËß ÂóËh Õïä ü±ýü Âó±ûþò± ÛßÂäÅ Â÷Å  ß ¿áùõ±õþ Ý  û±õþÕõËäÂîÂò±õþ Û¶¿îÂËú±ñ¦óÔý± õþ ±ËîÂõþ Îâ±Ëõþ Õõð¿÷î ÎÂóÌø¸Ëß ü¿Sûþ ßÂËõþîÅ ÂËù Û¶¿îÂÂóËÂõþ¿õËX ¿ìÂüÅ÷ ¿ìÂüÅ  ÷ ý±î Âó± åÒÅ  Ëh â±Ëûþù ßÂËõþÂó±Ëú  Îú±Ýûþ ± âÅ  ÷™Là ¦aÏËß ÛõÑ ¿ðËòõþÎõù±ûþ Îû ¿òËæõþ ß±ÂóÅ  ø¸î±õþ æòÉ Õ±ýî  ¦aÏõþá?ò±ûþ ßÅ ÂÒ ßÂËh û±ûþ, Îüý×ûðÅ Âó¿îÂõþ öÂÏî±õþ Îà±ùü ÎöÂËã ò±éÂÉá¿îÂËî  Õ±R۶߱ú ßÂËõþ Õõð¿÷î üM±õþ¿òöÇÂÏß æ±áõþí/ Îü Õò±ûþ ±Ëü Âó±Ëò ÎõýÒÅ  ú   æá± ¿÷¿Mõþ Ëß ÷Å  ¿©†Ëû±Ëá ñõþ±ú±ûþ  Ï ßÂËõþî±õþÂóËßÂé ÎïËß ÎßÂËh ¿òËî Âó±Ëõþ  U÷¿ß ¿ðËûþ ¿ù¿àËûþ ÎòÝûþ± ÷ÅäÂËùß±, î±õþ Õ¿™¦¸ËQõþ Õ™LÿòÇ¿ýî ü±ýüÏ  õ±™¦¸  õî± õ±ý× ËõþõþöÂÏ õ±™¦¸  õî±Ëß Âóõþ ±™¦¸ ßÂËõþÕ±Rõþ ±ûþüôÂù ýûþÛßÂðù  ùËÂóé± îÂËíõþ ¿õ^nÂó Ý ú±õþ  Ï¿õþ ß ձS÷í ÎïËßÂ/ Ûß± ý±Ëî &`±-÷™¦¸±ò ð÷Ëò Îü ü÷Ïý ÎÂóËûþû±ûþÂóÅ  ¿ù¿ú Û¶ú±üËòõþÝ/ ÛîÂüõ ¿ßÂåÅ ýûþÝý× ‘öÂûþ ÎÂóÝ ò±’ Û¶îÂɱËðËúý×/ ÕüÑËß±Ëä Ûý× öÂÏ ÎßÂõþ ±¿ò õËüõþ Îé¿õËù õð¿ù ౿õþ Ëæõþðõþà±™¦¸ Îõþ Ëà  ÕßÂÂóËé ¿õ¦œûþ±¿õ©† õüÄ  Ëß õùËî Âó±Ëõþ, ‘Û¶ËîÂÉßÂé± ÷±òÅø¸, Û÷òßÂÏ Õ±÷±õþ ÷Ëî± ÛßÂæò ÕÂóð±ïÇ ÷±òÅ  ø¸Ý ÂóÔ¿ïõÏËî ձËü ÛßÂé± ¿÷õþ É±ßÂùÄ âé±ËîÂ/  üɱõþ, ÛßÂé± ÷Å  ýÓ  îÇ Â Õ±üËõý× ûàò îÅ ÂBå ÛßÂé± ü±ñ±õþí ÷±òÅ  ø¸Ý Õü±ñ±õþí  ýËûþëÂ× êÂËõ/’ ÛßÂé± ß¿÷ß ßv±ëÂ× ò ¿ßÂÑõ± ¿õø¸  ±ð¿õÂói§éª É±¿æß ä¿õþS, ÷±òÅ  Ëø¸  õþ Û¶¿î ÕéÅ Âé ¿õ«±Ëü Î÷±¿ýî äÂËA±Âó±ñɱûþ î±ËßÂý×ëÂ× ¾±¿üî ßÂËõþ ò ¿õæËûþ õþ  ëÂ× {¡±Ëü/ ¿õø¸  ±Ëðõþ¿ßÂò±õþ ± ÎâÒËø¸ ò±éÂßÂß±õþ õÅ  Ëò Îðò ÎßÂÌîÅ ÂßÂ Ý ÕöÂËûþõþ  ËÂó±¿ù äÂf±Ëù±ßÂ/ ý±¿ü çÂù÷¿ùËûþÝËê ß±i§ ±õþ ÂóõþÂó±Ëõþ/Î÷±¿ýîÂõ±õÅ  õþ üÔ æËò ò±éÂÉüÑâ±î ÎäÂò± õ±™¦¸õî±ûþÎáÌí/ ÷±òÅ  Ëø¸  õþÛ¶¿î ÕËúø¸   ö±Ëù±õ±ü±õþ ôÂËùý׿î¿ò ëÅ ÂõÅ¿õþ÷¢Ÿî±ûþä¿õþ ËSõþ áöÂÏõþîÂËù ý±î õ±¿hÂËûþ  îÅ ÂËù Õ±Ëòò ÕËðà± üîÂÉõþ +Âó, ¿òË÷Ç  ±ý Û¶üi§ î±ûþÛ¶îÂÉ ßÂËõþò õÉïÇî±õþ, Îõðò±õþ Û¿ÂóêÂ-Ý¿ÂóêÂ õÉ¿MæÏõËòõþÕËäÂò± õ±™¦¸  õî±õþZe ÷Ó  îÇ Â ýûþ‘ü±¿ôÂü  ¿õþ ûþ É±¿ù¿éÂ’õþü˼ ‘ý× ò±õþ¿õþûþɱù¿éÂ’õþ/ î±ý×ÕËòËßÂõþ ß±Ëå ÕöÂÉ™¦¸ õ±™¦¸  õî±  îÒ±õþ ò±éÂËß ç±Âóü± ýËûþ Õ±Ëü/ ÕËòËß ձõ±õþ ûË渚 Õü±õñ±Ëò îÒ±õþ ò±éÂËßÂõþ á±Ëûþ ùéÂËß Îðò ‘Õɱõü±ëÇ Â E±÷±’õþîÂßÂÄ  ÷±/ ‘÷Å¿©†Ëû±á’ ò±éÂËß ՙLÿòÇ¿ýî õ±™¦¸õî±õþ õþ+Âó¿ò÷DZËí Û¶ûÅM ýûþ ÕËùÌ¿ßÂßÂËQõþ Û¶ßÂõþí... ô¿ßÂËõþ õþõ¿éÂß± Õ±õþûðÅÂó¿îÂõþÕü÷ü±ýüÏ ÷Ôî  õ±ùÉõgÅ Âõþ ü±ýü-ü=Á±õþ  Ï ßÂ_¦¤ õþ/ Õ±æÏõò õ±÷ÂóLš   Ï, ÷±òõðõþ ðÏ Ûý×üÈ¿úŠÏ   ÕõúÉý× üËäÂîÂòö±Ëõ õæÇ  ò ßÂËõþ ò ÷Ë=Á Îæ±îÂð±õþ, ¿÷ù÷±¿ùß àîÂ÷ ßÂõþ±õþ ðÔ úÉ õþ äÂò± ßÂËõþîÂl ¿õ›   −õÏûþ ±ò±õþ ëÂ× ËMæß õ¿éÂß±/ å±ðì±ù±ý× Ëûþ õþÎêÂßÂò±õþ  ÷Ëî± Î÷±¿ýîÂõ±õÅõþ õÉõý+î ÕËùÌ¿ßÂßÂËQõþëÂ×Âó±ð±ò îÅ ÂBå ßÂËõþ ‘÷Å  ¿©†Ëû±á’ ÎÂóÒÌËå Îðûþ ‘õþ MßÂõþõÏõþ¿õq Âó±áËùõþÎüý×üîÂÉ, û±õþ ¿õËX ùh±ý×ò±  ýËù üõ ùh±Ëûþõþ Âó¿õþí¿îÂõþ ü±ÂÏ Õ±æËßÂõþ ÂóÔ ¿ïõÏ/Âó¿õþ ä±ùß õþí¿æÈ ÎðõöӠ¿î ò±éÂËßÂõþò±÷ ‘÷Å  ¿©†ûÅXÂ’ ßÂõþ ËùÝ Õ±÷õþ± 汿ò  ò±éÂßÂß±õþ Û¶ðM ò±÷ ‘¿ìÂüÅ  ÷ ¿ìÂüÅ  ÷’“ ‘÷Å¿©†Ëû±á’/ ÎðõöӠ¿îÂõþ ¿òËðÇúò±ûþ  ßÔÂËø¸jÅ äÂɱ鱿æÇ  õþûðÅÂó¿îÂ, ä¿õþËSõþ¿Z÷±¿SßÂî±ûþ ÷Ëò±áè ±ýÏ õþ ü±ûþòÏ/ ¦a   Ïõþ  öÓ¿÷ß±ûþ |n¿î ßÅ Â÷±õþ öÂÏ ûðÅ Âó¿îÂõþ ü˼ Õ¿öÂòËûþ üÅü¼î ï±ßÂËùÝ ûðÅ Âó¿î ä¿õþ ËSõþëÂ× MõþíÂóËõÇ Âó¿õþ õ¿îÇ Âî æɱ üÑËû±Ëá ÕÛ¶¿îÂöÂ/ îÒ±õþ ¿õ¦œûþ, Îä±Ëà òîÅ Âò Õ±Ëù±õþ ÂóÅ  ùß ÛõÑ æ±áõþËíõþ üÓ  „ ß±ß±æ Õñõþ± ÎïËß Îáù/ ¦a   Ïõþüý+ðûþð±ð±õþ öӠ¿÷ß±ûþúɱ÷ù üõþ ß±õþÂóÓ íÇ ü±õùÏùî±ûþ üßÂËùõþ  ß±¿ºî ð±ð± ýËûþÝËêÂò/ ¿õß±ú ÎäÂÌñÅ  ¿õþ õþæá± ¿÷¿Mõþ ÷ðÉÂó &`±¿÷õþ ÎÂóúù  öӠ¿÷ß± Âó±ùËò ù± æõ±õ/ ¿ßÂc ûðÅ Âó¿îÂõþâËõþ÷Ë=ÁõþÛßÂÛ¶±™Là ÎïËß ձËõþ ß Û¶±Ë™Là ðÔÃl ÂóðËÂËÂó äÂËù û±Ýûþ±, ÂóÓ  õÇÂó¿õþß¿Šî ß©†ßÂõþ ð±¿ûþQÂó±ùòËß ¦ó©† ßÂËõþ ¿ðËûþÎáù/ îÂÂóò õüÅ  õþ ÷±ò±òüý× õhÂü±Ëýõ ÛõÑ ëÂ×ÈÂóù &Ëíõþ ô¿ßÂõþ¿õ«±üËû±áÉ ýËûþëÂ× êÂËùÝ Âóõþ õîÇ ÂÏ ÷=Á±ûþËò ¿ò}Âûþý×Õ±õþ Ý Îõ¿ú  Û¶±íü=Á±õþßÂõþËõò/ Âó±ËßÇ ùËÂóé± ¿îÂò îÂËíõþæhÂî±÷Å  ¿M æ¿õþ/ Õ±Ëù±  ûï±ûï ýËùÝ úsÛ¶ËÂÂóí, ðÔ úÉÂóé ¦š  ±Âóò Ý ÕÂóü±õþ Ëí ü±÷¿áè ß Û¶Ëû±æò± Û¶d¿îÂõþ ᱿í¿îÂß ÆòÂóÅíÉ ð±¿õ ßÂËõþ/
à Îðõõþ ±æ õþ ±ûþËäÂÌñÅ  õþ  Ï 
|n¿îÂòjËòõþ ‘÷Å¿©†ûÅXÂ’
ÂóÅ  Ëæ± Îúø¸·
 ¿ßÂc ëÂ×ÈüËõõþ Îõþ ú Õ±õþåÅ¿éÂõþÕËöÂÉü Îû ÛàòÝ õþËûþ ÎáËå/Ûý×ü÷Ëûþý× î±õþÕÒ ±ñ±õþ æ¿÷Ëî ¿çÂ÷¿çÂ÷  ßÂËõþ ÂóÅ  Ëæ± ò±Ë÷/ ò±ý×õ± õþ ý× ù  ß±úôÅ ÂËùõþágÂ, îÂõÅ æ±ò±ò ÎðûþúõþËîÂõþ Îõþ±ËðõþÎåÒ±ûþ±, ëÂ×ÈüËõõþ¿ò榤 ág ձõþ ¿ßÂåÅ ÎäÂò± úsåßÂ/Ûý× Îû ¿ùàËî õËüý× ÎßÂõù ¿ôÂõþ Ëî ä±Ýûþ ± ¦œÔ ¿îÂõþ ÎðËú, å½ËõËú... Ûý× Îû Õ±õ±õþ üÅËû±á ÎÂóËùý× ý±¿õþËûþ û±Ýûþ ± ¦œÔ¿îÂõþÎß±Ëí, ß±Ëúõþ õËòÂóÅ  õþ Ëò± Ûß ág ÎàÒ ±æ±, ágÂËòú±ûþ÷¢Ÿ ýÝûþ ± Ûý× Îû ü÷ûþ¿ú¿ïù ýËûþ ¿öÂæËî ä±Ýûþ ±... üÅ à æ÷±Ëò±, Îä±à ÎöÂæ±Ëò± öÂõþ ðÅ ÂóÅ  Ëõþõþ Õ±ðõþ åÅ  ÒËûþ üÒ±îÂËõþ û±Ýûþ±... Ûüõ ßÂï± áËŠ Îú±ò± áöÂÏõþ÷±ûþ ±÷ûþ/ ý+ðûþæÅ  Ëh å¿hÂËûþ Õ±Ëå Φ¤ Bå±-¿òõDZüò/  Õ±æ ձ߱úÛ¶ðÏÂó æ; ±ùËî ¿áËûþ ä±ý× Ëî ýûþ...ÎõÒËä ï±ß Õî¿ßÇÂËî ÎßÒÂËð ÎôÂù±õþ æ±ûþá±&Ëù±/ ÎõÒËä ï±ßÂ, Âóh¿î ձËù±ûþ õ¿ùËõþà±õþ Õ±ûþ ò±&Ëù± ÎõÒ Ëä ï±ß õþ ±îÂæ±ò±ù±ûþ ý±÷ù± ßÂõþ ± äÒ±Ëðõþý±éÂ ÎõÒËä ï±ß ¦¤ Ë›Ÿ õÒ ±ä± ÕüÑü±õþ  Ï ‘Õ±¿÷’õþ ðù/ ÎõÒËä ï±ß ¿òûþ ÷ ö±ã±õþ ¦óñÇ  ± õþ ±à± ëÂ×XÂî Îä±à, ö±ãËî ¿áËûþ ÎýÒ ±äÂé ÎàËûþ  Õ±õ±õþëÂ× êÅ ÂßÂ ÎõÒËä ï±ß ðõþ ±æ áù±õþà±÷Ëàûþ ±¿ù áŠ-á±ò/ ‘Îî±÷±õþ -Õ±÷±õþ’ áËŠ û±õþ± îÔÂîÂÏûþ Îß±í, ÎõÒËä ï±ßÂ/ ¿ùàËå û±õþ±, ÂóhÂËå û±õþ±, ÕÒ ±ßÂËå å¿õ, ÎõÒ Ëä ï±ßÂ/ÎõÒËä ï±ß Ûý×ü÷Ëûþ õþîÂËßÇ Â û±õþ± Îõü±÷±ù Îõ¿ýËü¿õ Îá±{¡  ± ÎÂóËûþò©† û±õþ±, î±õþ±Ý ÎõÒËä ï±ßÂ//
29. 10. 2013
mail2chirasree@gmail.com
 
3
 õÔ ý¦ó¿îõ±õþ
31 ÕË"±õõþ 2013Õ±÷±ËðõþáõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->