Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
122. - 6

122. - 6

Ratings: (0)|Views: 146 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju
č
lanka 12a. stavka 9. Zakona o podru
č
 jima posebne državne skrbi ( Narodnenovine broj, 86/08, 57/11 i 51A/13) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj__________2013. godine donijela
UREDBU O UTVR
Đ
IVANJU STATUSA BIVŠIH NOSITELJASTANARSKIH PRAVA I
Č
LANOVA NJIHOVIH OBITELJI, TEUVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA
Č
lanak 1.
Ovom Uredbom propisuju se utvr
đ
ivanje statusa bivših nositelja stanarskog prava i
č
lanovanjihovih obitelji uvjeti i postupak njihovog stambenog zbrinjavanja na podru
č
 jima posebnedržavne skrbi i izvan podru
č
 ja posebne državne skrbi. 
Č
lanak 2.
(1) Stambeno zbrinjavanje osigurava se:1. davanjem u najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske,2. darovanjem i organiziranom ugradnjom gra
đ
evnog materijala za popravak, obnovu inadogradnju obiteljske ku
ć
e ili stana, odnosno izgradnju obiteljske ku
ć
e na gra
đ
evinskomzemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili
č
lana njegovog obiteljskog doma
ć
instva, uzsuglasnost tog
č
lana obiteljskog doma
ć
instva.(2) Podnositelj zahtjeva koji se zbrinjava na na
č
in iz stavka 1. to
č
ka 1. ovog
č
lanka bit
ć
eprvenstveno zbrinut na podru
č
 ju op
ć
ine i grada gdje se nalazio stan na kojemu je ostvarivaostanarsko pravo. Ako to nije mogu
ć
e, stambeno zbrinjavanje
ć
e se uz suglasnost podnositeljazahtjeva osigurati na podru
č
 ju druge op
ć
ine ili grada, u skladu s raspoloživoš
ć
u useljivihstambenih jedinica.(3) Podnositelj zahtjeva koji se zbrinjava na na
č
in iz stavka 1. to
č
ka 2. ovog
č
lanka, ostvarit
ć
e to pravo na podru
č
 ju gdje on ili
č
lan njegove obitelji koji živi u zajedni
č
kom ku
ć
anstvuima u (su)vlasništvu ošte
ć
enu obiteljsku ku
ć
u ili stan, odnosno gra
đ
evinsko zemljište.(4) Pravo iz stavka 3. ovog
č
lanka može se ostvariti organiziranom ugradnjom darovanoggra
đ
evnog materijala, uz suglasnost Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje a naobrazloženi prijedlog mjesno nadležnog ureda državne uprave odnosno nadležnog upravnogtijela Grada Zagreba, koji donosi rješenje u prvom stupnju.(5) Pravo na stambeno na stambeno zbrinjavanje po ovoj Uredbi može ostvariti
č
lan užeobitelji bivšeg nositelja stanarskog prava pod uvjetom da je s njim živio neprekidno u stanu udruštvenom vlasništvu na podru
č
 ju Republike Hrvatske do dana gubitka stanarskog prava.
Č
lanak 3.
Nekretnine koje se prema
č
lanku 2. stavak 1. to
č
ka 1. ove Uredbe daju u najam su:1. raspoloživi stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske,2. stanovi koji
ć
e se kupovati sredstvima koja su za tu namjenu osigurana u državnomprora
č
unu,3. stanovi koji
ć
e se obnavljati ili graditi.
 
Č
lanak 4.
(1) Stambena površina stana ili odgovaraju
ć
a koli
č
ina gra
đ
evnog materijala iz
č
lanka 2. oveUredbe utvr
đ
uje se prema broju
č
lanova obitelji, i to:a) samac – 35m²b) dvo
č
lana obitelj – 45m²c) tro
č
lana obitelj – 55m²d)
č
etvero
č
lana obitelj – 65m²e) petero
č
lana i više
č
lana obitelj 75 m2.(2) Odstupanje od stambene površine stana iz stavka 1. ovoga
č
lanka dozvoljeno je zaveli
č
inu do +20 m2 površine.  (3) Kod darovanja gra
đ
evnog materijala, a na zahtjev podnositelja zahtjeva, može se dopustitipove
ć
anje tlocrtne površine nove ku
ć
e do 20% korisne stambene površine te pove
ć
anjepotkrovlja do 140 cm visine. Takav projekt osigurava Državni ured za obnovu i stambenozbrinjavanje, a podnositelj zahtjeva snosi trošak razlike u cijeni projekta za pove
ć
anupovršinu i razlike gra
đ
evnog materijala potrebnog za izgradnju ku
ć
e prema pove
ć
anomprojektu u odnosu na odgovaraju
ć
u koli
č
inu gra
đ
evnog materijala iz stavka 1. ovoga
č
lanka.
Č
lanak 5.
(1) Pravo na stambeno zbrinjavanje iz
č
lanka 3. ove Uredbe može ostvariti podnositeljzahtjeva i
č
lanovi njegove obitelji koji žive u zajedni
č
kom ku
ć
anstvu u skladu s odredbamaposebnog zakona koji ure
đ
uje obiteljske odnose:1. ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku ku
ć
u ili stan na podru
č
 juRepublike Hrvatske, ili ako istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi na
č
in otu
đ
ili nakon8. listopada 1991.godine, odnosno ako nisu stekli pravi položaj zašti
ć
enog najmoprimca;2. ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku ku
ć
u ili stan na podru
č
 judržava nastalih raspadom SFRJ ili drugim državama u kojima borave odnosno u kojima suboravili ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi na
č
in otu
đ
ili nakon 8. listopada1991.godine, odnosno nisu stekli pravni položaj zašti
ć
enog najmoprimca.(2)
Č
injenice o vlasništvu ili suvlasništvu drugog useljivog stambenog objekta ili njegovojprodaji, darovanju ili otu
đ
enju iz stavaka 1. to
č
ke 1. i 2. ovoga
č
lanka utvr
đ
uju se u vrijeme podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.(3) Pravo iz
č
lanka 2. ove Uredbe može ostvariti i podnositelj zahtjeva koji ima ili
č
iji
č
lanobitelji koji živi u zajedni
č
kom ku
ć
anstvu ima u vlasništvu useljivu obiteljsku ku
ć
u ili stan
č
ija stambena površina je manja od stambene površine propisane u
č
lanku 4. stavak 1. oveUredbe.(4) Podnositelj zahtjeva koji je otu
đ
io useljivi stambeni objekt u svrhu stambenogzbrinjavanja
č
lanova obitelji koji su s njim živjeli u zajedni
č
kom ku
ć
anstvu 1991. godine ili jeustupio odnosno odrekao se nasljedstva, može iznimno ostvariti pravo na stambenozbrinjavanje po ovoj Uredbi pod uvjetom da je otu
đ
ena obiteljska ku
ć
a ili stan manja odstambene površine iz
č
lanka 4. stavka 1. ove Uredbe.(5) Podnositelj zahtjeva i
č
lanovi njegove obitelji mogu podnijeti samo jedan zahtjevtemeljem statusa bivšeg nositelja stanarskog prava odnosno
č
lana obiteljskog doma
ć
instvaistog.
Č
lanak 6.
(1) Useljivom stambenom gra
đ
evinom se, prema ovoj Uredbi, smatra mehani
č
ki otporna istabilna gra
đ
evina koja zadovoljava higijenske i zdravstvene uvjete.
 
(2) Status neuseljivog odnosno useljivog stambenog objekta utvr
đ
uje, Povjerenstvo zaprocjenu stanja stambenog objekta sastavljeno od tri
č
lana, a koje imenuje
č
elnik Državnogureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. 
Č
lanak 7.
(1) Podnositelj zahtjeva koji se stambeno zbrinjava na
č
inom iz
č
lanka 2. stavka 1. to
č
ke 1.ove Uredbe sklapa s Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje ugovor o najmusukladno odredbama Zakona o najmu stanova.(2) Podnositelj zahtjeva pla
ć
a zašti
ć
enu najamninu na ukupnu površinu stana.(3) Podnositelj zahtjeva - najmoprimac može podnijeti zahtjev za kupnju stana u vlasništvuRepublike Hrvatske sukladno posebnom propisu o prodaji stanova u vlasništvu RepublikeHrvatske.(4) Podnositelj zahtjeva koji se stambeno zbrinjava na na
č
in iz
č
lanka 2. stavak 1. to
č
ka 2.sklapa s Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje ugovor o darovanju gra
đ
evnogmaterijala, odnosno na temelju suglasnosti iz
č
lanka 2. stavka 4. ove Uredbe, ugovor oorganiziranoj ugradnji obiteljske ku
ć
e.(5) Trošak priklju
č
ka na elektroenergetsku mrežu stambenog objekta iz
č
lanka 2. stavka 1.to
č
ke 2. ove Uredbe, koji ranije nije imao priklju
č
ak na elektroenergetsku mrežu snositi
ć
eDržavni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.(6) Ako je ošte
ć
ena obiteljska ku
ć
a ili gra
đ
evinsko zemljište iz
č
lanka 2. stavka 1. to
č
ke 2.ove Uredbe u suvlasništvu, pravo na stambeno zbrinjavanje na toj nekretnini darovanjemgra
đ
evnog materijala, odnosno gradnjom obiteljske ku
ć
e, može se ostvariti samo uz pisanusuglasnost svih suvlasnika.(7) Podnositelj zahtjeva iz
č
lanka 2. stavka 1. to
č
ke 1. ove Uredbe koji ostvaruje uvjete nastambeno zbrinjavanje, gubi pravo prvenstva na stambeno zbrinjavanje ako se neosnovano,bez konkretnih dokaza, ne suglasi sa ponu
đ
enim useljivim stanom u vlasništvu RepublikeHrvatske.
Č
lanak 8.
Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji prema mjestustambenog zbrinjavanja, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.
Č
lanak 9.
(1) Zahtjevu za stambeno zbrinjavanje obavezno se prilaže, za podnositelja zahtjeva i za sve
č
lanove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje, sljede
ć
a dokumentacija:1. preslika važe
ć
e osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,2. uvjerenje o prebivalištu u za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenjazahtjeva,3. uvjerenje katastra o ne/posjedovanju nekretnina za mjesta prebivališta od 8. listopada 1991.godine do trenutka podnošenja zahtjeva te za mjesta boravka u navedenom razdoblju,4. uvjerenje nadležnog op
ć
inskog suda da na podru
č
 ju Republike Hrvatske imaju/nemaju uvlasništvu nekretnine za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do dana podnošenja zahtjeva,5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina za mjesta prebivališta od 8.listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva te za mjesta boravka u navedenomrazdoblju,6. dokaz da podnositelj zahtjeva nije pravomo
ć
no osu
đ
en ili da protiv njega nije podignutapravomo
ć
na optužnica za kazneno djelo opisano
č
lankom 3. stavkom 1. Zakona o op
ć
emoprostu,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->