Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Monitorul Oficial

Monitorul Oficial

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:
Published by imatache
Monitorul Official issue
Monitorul Official issue

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: imatache on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
Societatea ComercialăGEMA OPTIM - S.R.L.
HOTĂRÂRE A ADURII GENERALE A ASOCIILOR ASOCIETĂȚII COMERCIALE GEMA OPTIM S.R.LNR. 1 DIN DATA DE 26.08.2008J40/9083/2005, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE176055461.1. Adunarea Generală a Asociaților a S.C. GEMAOPTIM S.R.L, cu sediul în București, Str. Azotului nr.3,bl.33D, sc.A, etaj 8, ap.53, sector 2, având CUI 17605546și J40/9083/2005, capital social 200 RON s-a întrunit înședința în data de 26.08.2008 la sediul societății Au participat asociații:- VASILE IULIAN- cetățean român, născut la data de20.04.1980, în mun. București sector 4, domiciliat în SatNanov (com. Nanov) Județ Teleorman, identificat cu CIseria: TR nr. 238718, eliberată de SPCLEP Alexandria, ladata de 11.01.2007, CNP: 1800420440022, deținând 50 %din capitalul social total- GEANTA MARIUS - cetățean român, născut la datade 15.08.1973, în mun. Alexandria Jud. Teleorman,domiciliat în București Str. Azotului nr. 3, bl.33D, scA, etaj8, ap.53, sector 2, identificat cu CI seria: RD nr. 404883,eliberată de Secția 9, la data de 02.09.2004,CNP:1730815340010, deținând 50 % din capitalul socialtotal,S-a verificat legala constituire a Adunării Generale a Asociaților, constatându-se prezența asociațiloreprezentând 100% din capitalul social În urma discuțiilor purtate asociații, în unanimitate audecis:Prima rezoluție- Se decide cesionarea de către dl VASILE IULIAN acotei de 50 % din capitalul social total pe care o deține laS.C GEMA OPTIM S.R.L., respectiv un număr de 10 părțisociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, învaloare totală de 100 RON, precum și toate drepturile șiobligațiile aferente acestora către dl BĂCNEANUȘTEFĂNIȚĂ- COSTIN, cesionar, respectiv-Se decide cesionarea de către dl GEANTA MARIUS acotei de 50 % din capitalul social total pe care o deține laS.C. GEMA OPTIM S.R.L, respectiv un număr de 10 părțisociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, învaloare totală de 100 RON, precum și toate drepturile șiobligațiile aferente acestora către dl MUSTAȚĂ CODRINȘTEFĂNIȚĂ, cesionar - În urma cesiunii intervenite structura capitalului socialse va prezenta astfel:- BĂCNEANU ȘTEFĂNIȚĂ- COSTIN, cetatean român,născut la data de 04.03.1980, în com. Patârlagele JudețBuzău, domiciliat în Sat Gura Teghii (com. Gura Teghii), județ Buzău, identificat cu C.I. seria XZ nr.215456, CNP1800304103822, eliberată de oraș Nehoiu, la data de13.05.2004, va deține 10 părți sociale, a câte 10 RONfiecare, în valoare totală de 100 RON, reprezentand 50%din capitalul social total.- MUSTAȚĂ CODRIN ȘTEFĂNIȚĂ, cetățean român,născut la data de 26.12.1984, în mun. Buzău județ Buzău,domiciliat București, btd. Iancu de Hunedoara nr.35, sc. B,et.1, ap.17 sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr.532427,CNP 1841226100161, eliberată de SPCEP S1 biroul nr 1,la data de 04.07.2008 va deține 10 părți sociale, a câte 10RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, reprezentând50% din capitalul social total A doua rezoluție
PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
 Anul 177 (XIX) — Nr. 169Vineri, 9 ianuarie 2009
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA A IV-A
, Nr. 169/9.I.2009
- Se revocă din funcția de administrator dl GEANTAMARIUS și se numește administrator al S.C. GEMAOPTIM S.R.L, dl MUSTAȚĂ CODRIN ȘTEFĂNIȚĂ,cetățean român, născut la data de 26.12.1984, în mun.Buzău județ Buzău, domiciliat București, bld. Iancu deHunedoara nr.35, sc.B, et.1, ap.17 sector 1, identificat cuC.I. seria RR nr.532427, CNP 1841226100161, eliberatăde SPCEP S1 biroul nr 1, la data de 04.07.2008 pe odurată de 4 ani.
(1/769739)Societatea ComercialăGEMA OPTIM - S.R.L.
NOTIFICAREOficiul Registrului Comerțului de pe lângă TribunalulBucurești notifică, în conformitate cu prevederile art. 204alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, depunerea textuluiactualizat al actului constitutiv al societății comercialeGEMA OPTIM SRL, cu sediul în București, Str. Azotului,nr.3, bloc 33D, scara A, etaj 8, ap.53, sector 2, înregistrată sub nr. J40/9083/2005, cod unic de înregistrare 17605546, care a fost înregistrat subnr.440946 din 28.08.2008.
(2/769740)Societatea ComercialăELITTA IMEX - S.R.L.
NOTIFICAREOficiul Registrului Comerțului de pe lângă TribunalulBucurești notifică, în conformitate cu prevederile art. 204alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, depunerea textuluiactualizat al actului constitutiv al societății comercialeELITTA IMEX SRL, cu sediul în București, BdulNAȚIUNILE UNITE AN.GEMENII SITRACO, nr.1, bloc108A, etaj 5, ap.B5, sector 5, înregistrată sub nr.J40/16033/1991, cod unic de înregistrare 2794439, carea fost înregistrat sub nr.440958 din 28.08.2008.
(3/769741)Societatea ComercialăELITTA IMEX - S.R.L.
HOTĂRÂRE A ADURII GENERALE A ASOCIILORNR. 3/26.08.2008La adunarea generală participă: STEINHAWERMOSHE, născut la data de 27.07.1966, în localitateaNazaret, Israel, domiciliat în Israel, str.Motta Gur, nr.12/30, Givat Shmuel, legitimat cu pașaport nr. 9204919,eliberat la 14.01.2003 de Autoritățile din București;CERNAT RODICA, născută la data de 12,03 1943, înCom. Micești, Jud. Argeș, domiciliată în București,Str.Washington, Nr. 40-42, Bl. 1, Ap. 3, Sector 1,legitimată cu C.I. seria RT nr. 396850, eliberată deSPCEP S1 biroul nr.1, la data de 16.02.2006, CNP2430312400338 și CERNAT MIHAIL DRAGOȘ, născut ladata de 13.02.1968, în București, sector 7, domiciliat înBucurești, Str.Washington, Nr. 40-42, Bl. 1, Ap. 3, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RT, nr. 396849, eliberată deSPCEP S1 biroul nr.1, la data de 16.02.2006, CNP1680213450036. Adunarea este legal constituită și poate lua hotărâri;fiind prezenți toți asociații la sediul social se renunță laformalitățile de convocare cerute de lege.După dezbateri asociații în unanimitate au hotărât:1. Modificarea obiectului principal de activitate alsocietății, astfel:1.1. Domeniul principal de activitate va fi: Comerț curidicata specializat al altor produse (cod CAEN Rev. 2 -467).1.2. Activitatea principală va fi: Comerț cu ridicata alproduselor chimice (cod CAEN Rev. 2 - 4675).2. Completarea obiectului de activitate cu următoareaactivitate secundară: Comerț cu ridicata al cerealelor,semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (4621).3. Adoptarea unui nou act constitutiv.
(4/769742)Societatea ComercialăSIEMENS - S.R.L.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIILORSIEMENS SRL Asociații SIEMENS SRL, persoană juridică română,având sediul în Calea Plevnei nr. 139, Corp C, Sector 6,București, Cod Poștal 060011, înregistrată la RegistrulComerțului București sub numărul de ordineJ40/6772/1995,Cod Unic de Înregistrare 7614474, AtributFiscal RO (denumită în continuare “Societatea”),1. Siemens Aktiengesellschaft Österreich, persoană juridică austriacă, având sediul în Siemensstrasse 92,1210 Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului Austriac sub numărul de ordine FN 60562 m,reprezentată legal prin dl. Octavian-Nicolaie Adam, încalitate de Împuternicit,și2. KDAG Beteiligungen GmbH, persoană juridicăaustriacă, având sediul în Siemensstrasse 92, 1210Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului Austriac sub numărul de ordine FN 51313 k, reprezentată
2
 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA A IV-A
, Nr. 169/9.I.2009
legal prin dl. Octavian-Nicolaie Adam, în calitate de Împuternicit,hotărăsc prin prezenta următoarele:1. Majorarea capitalului social al Societății cu suma de3.500.000 EUR, reprezentând 12.416.249,23 RON,echivalentul a 5.508.540,37 USD.2. Contribuția Siemens Aktiengesellschaft Österreichla majorarea capitalului social va fi de 3 455.414,00 EUR,reprezentând 12.258.080,45 RON, echivalentul a5.438.367,86 USD.3. Contribuția KDAG Beteiligungen GmbH lamajorarea capitalului social va fi de 44.586 EUR,reprezentând 158.168,78 RON, echivalentul a 70.172,51USD.4. În urma majorării, capitalul social al Societății devinede 12.552.211,23 RON, format din 135.962 RON și3.500.000 EUR, reprezentând 12.416.249,23 RON,echivalentul a 5.508.540,37 USD, vărsat în numerar.5. Capitalul social este subscris și vărsat în întregimede către Asociați, după cum urmează:5.1. Siemens Aktiengesellschaft Österreich -12.392.310,45 RON, format din:- 134.230 RON; și- 3.455.414,00 EUR, reprezentând 12.258.080,45RON, echivalentul a 5.438.367,86 USD;5.2. KDAG Beteiligungen GmbH - 159.900,78 RON,format din:- 1.732 RON; și- 44.586 EUR, reprezentând 158.168,78 RON,echivalentul a 70.172,51 USD.6. Capitalul social este divizat în 157 (o sută cinzeci șișapte) părți sociale, fiecare având o valoare nominală de79,950.39 RON.7. Părțile sociale sunt distribuie asociaților după cumurmează:6.1. Siemens Aktiengesellschaft Österreich - 155 părțisociale, reprezentând 98.72611 % din capitalul social alSocietății;6.2. KDAG Beteiligungen GmbH - 2 părți sociale,reprezentând 1.27389% din capitalul social al Societății.Redactată și semnată astăzi, data certificării de cătreavocat, în cinci (5) exemplare originale.
(5/769745)Societatea ComercialăSIEMENS - S.R.L.
NOTIFICAREOficiul Registrului Comerțului de pe lângă TribunalulBucurești notifică, în conformitate cu prevederile art. 204alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, depunerea textuluiactualizat al actului constitutiv al societății comercialeSIEMENS SRL, cu sediul în București, Calea PLEVNEI,nr.139, bloc CORP C, sector 6, înregistrată sub nr.J40/6772/1995, cod unic de înregistrare 7614474, care afost înregistrat sub nr.440998 din 28.08.2008.
(6/769746)Societatea ComercialăMARUX PHARMACEUTICA - S.R.L.
HOTĂRÂRE A ADURII GENERALE A ASOCIILOR AI S.C. MARUX PHARMACEUTICA S.R.L.CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BD. LIBERTĂȚIINR.3,BLOC A2, MEZANIN, AP.1, SECTOR 4IDENTIFICATĂ PRIN J40/3344/07.04.2000,C.U.I. R 12885770; Astăzi 15.08.2008, asociații- DICU XENI-CAMELIA, cetățean român, domiciliat înBucurești, Bd. Libertății nr.3, bloc A2, ap.1 sector 4, CNP2620124400627, identificată cu C.I. seria RT nr. 065285eliberată de Secția 14 Poliție la data de 17.01.2000;- DICU ADRIAN, cetățean român, domiciliat înBucurești, Bd. Libertății nr.3, bloc A2, ap.1 sector 4,identificat prin C.I. seria RT, nr.065286, eliberată deSecția 14 Poliție. la data de 17.01.2000, CNP1580418400077, reprezentând capitalul social alsocietății S.C. MARUX PHARMACEUTICA S.R.L. cusediul în București, Bd. Libertății nr.3, bloc A2, mezanin,ap.1, sector 4 identificată prin J40/3344/07.04.2000,C.U.I. R 12885720; în proporție de 100%; Întruniți în adunare generală azi data de mai sus, amhotărât suspendarea activității societății, pe o perioadă de3 ani, adică până la data de 15.08.2011.Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 15.08.2008 lasediul societății.
(7/769747)Societatea ComercialăD R GENA - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 01 / 02.06.2008 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIILORS C D R GENA S.R.L.SEDIU BUCUREȘTI, STR MĂGUREI NR 1-5,BL D1, SC 1, ET 1, AP 15, SECTOR 5REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTIJ40/1502/1994, CUI 5230302 Astăzi 02 06 2008, asociații LAZAR REMUS, cetățeanromân, CNP 1670901441598, domiciliat în București, str  Împăratul Traian nr 9, bl B9, sc 1, et 6, ap 26, sector 4,posesor al CI seria RT nr 238461 eliberată de secția 16poliție la data de 16 08 2002 și LAZAR DAN, cetățeanromân,CNP 1410829400172, cu domiciliul în București,str Emil Racovita nr 22, bl R23, sc B, ap 49, sector 4,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->