Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pencapaian ekonomi ( RM 1-9 )

pencapaian ekonomi ( RM 1-9 )

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,000|Likes:
Published by hanif_uum11
pencapaian ekonomi malaysia dalam rancangan malaysia 1-9
pencapaian ekonomi malaysia dalam rancangan malaysia 1-9

More info:

Published by: hanif_uum11 on Aug 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
PELABURAN ASING DAN DOMESTIK 
 Pertumbuhan ekonomi negara yang berterusan telah membawa kesan positif keatas jumlah pelaburan asing dan tempatan. Pada tahun 2006 jumlah pelaburanasing dan tempatan telah mencecah RM 40 billion iaitu penambahan sebanyak kira-kira 60% berbanding tahun 2001.Peningkatan yang mendadak ini melambangkan kestabilan dan perkembanganekonomi yang berjaya menarik keyakinan pelabur asing dan tempatan. Keyakinanini adalah atas dasar pemulihan ekonomi yang tepat oleh kerajaan Malaysia setelahkrisis ekonomi pada tahun 1997.
KELUARAN DALAM NEGARA KASAR
Selepas mencatatkan pertumbuhan 5.9 peratus tahun lepas, ekonomi Malaysiadiunjur terus berkembang dengan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenardijangka mencatatkan pertumbuhan enam peratus tahun ini disokong olehpertumbuhan global yang mampan dan permintaan dalam negeri yang berdayatahan.Unjuran kenaikan satu peratus KDNK itu sejajar dengan pengembangan dalamkapasiti produktif berikutan pengukuhan pemulihan pembentukan modal.
PENDAPATAN PURATA PER KAPITA
Kualiti hidup semua rakyat Malaysia dijangka terus meningkat dalam dekad akandatang, demikian menurut laporan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga(RRJP3). Perdapatan per kapita benar akan bertambah melebihi lima peratussetahun berikutan pertumbuhan ekonomi yang pesat.Disebabkan kadar kemiskinan berada di tahap rendah, kerajaan akan menumpukanperhatian kepada meningkatkan pendapatan isi rumah terutama bagi kumpulan 30peratus terendah.
RANCANGAN MALAYSIA (1-9)
Rancangan Malaysia merupakan tempoh pelaksanaan program/projekpembangunan Kerajaan Malaysia yang dirancang untuk dilaksanakan dalam masalima tahun. Rancangan lima tahun ini adalah kesan peninggalan daripada zamanpemerintahan British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua.Rancangan lima tahun bermula dengan Rancangan Malaya Pertama iaitu dari tahun1956 hingga 1960 dan diikuti dengan Rancangan Malaya Kedua dari tahun 1961hingga 1965. Setelah penubuhan Malaysia pada tahun 1963, rancangan lima tahunini dikenali sebagai Rancangan Malaysia di mana Rancangan Malaysia Pertamabermula pada tahun 1966 hingga 1970. Bezanya ialah perancangan untukpembangunan di bawah Rancangan Malaysia meliputi negeri-negeri Sabah danSarawak selain dari negeri-negeri Semenanjung Malayisa sebagaimanasebelumnya.Rancangan Malaya P ERTAMA :
1956 – 1960
Matlamat Rancangan Malaysia Pertama ialah untuk meningkatkan pertumbuhanekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita dan taraf hidup rakyat.Penekanan lebih diberikan kepada masyarakat luar bandar yang berpendapatanrendah seperti menyedia dan memperbaiki kemudahan asas di kawasan luar bandardi samping mempelbagaikan keluaran pertanian.
 
Selaras dengan ini kerajaan telah merangka rancangan Buku Merah (RED Book)iaitu singkatan daripada Rural Economic Development. Buku Merah bertujuanmengumpul dan menyelenggarakan maklumat untuk perancangan projek-projekpembangunan infrastruktur dan sosial di daerah dan diletakkan dalam Bilik Gerakandi setiap daerah. Buku Merah juga digunakan untuk memantau pelaksanaanprogram/projek dan kemajuan pelaksanaan projek dikemaskinikan secara manual.Rancangan Malaya K EDUA :
1961 – 1965
Matlamat Rancangan Malaya Kedua ialah untuk meningkatkan pertumbuhanekonomi dan taraf hidup rakyat menerusi kepelbagaian ekonomi dan pembangunanproduk selain getahRancangan Malaysia Pertama:
1966 – 1970
Rancangan Malaysia Pertama merupakan rancangan pembangunan yang meliputinegeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bertujuan untukmemupuk integrasi di kalangan penduduk semua negeri di Malaysia sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebajikan rakyat.Rancangan Malaysia Kedua:
1971 – 1975
Dasar Ekonomi Baru
Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilancarkan semasa pembentangan usul meluluskanRancangan Malaysia Kedua pada 12 Julai 1971. DEB adalah satu pendekatan barudalam rancangan pembangunan jangka panjang negara untuk tempoh 1971 hingga1990. Dasar ini memberi keutamaan kepada pertumbuhan ekonomi negara denganpengagihan yang lebih saksama (growth with equity). DEB menggariskan dasar danstrategi untuk mempercepatkan lagi proses pembangunan sosio-ekonomi danpenyusunan semula struktur ekonomi Malaysia. Berdasarkan model Bilik Gerakan,Kerajaan melalui Arahan No. 1,1971 Majlis Tindakan Negara telah menubuhkanMajlis Tindakan Negara dan jentera-jentera penyelarasan pelaksanaan di peringkatnegeri dan daerah sebagai mekanisma bagi mengawasi pelaksanaan DEB.Rancangan Malaysia Ketiga:
1976 – 1980
Selepas pelancaran DEB, kerajaan telah merangka pelbagai program dan projekyang lebih besar dan melibatkan peruntukan yang lebih banyak. Jumlah peruntukandan bilangan projek yang diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Ketiga telahmeningkat dua kali ganda dari Rancangan Malaysia Kedua. Bentuk projek yangdiluluskan adalah semakin kompleks serta melibatkan berbagai agensi pelaksana.Bagi menguruskan maklumat yang lebih rumit ini, Sistem Pengesanan Projek (SPP)menggunakan teknologi komputer diperkenalkan dan Pusat Komputer Negaraditubuhkan dalam tahun 1978.Rancangan Malaysia Keempat:
1981 - 1985
 Inflasi pada awal 1980-an telah menjejaskan perkembangan ekonomikeseluruhannya. Peranan sektor swasta diberi penekanan dalam pelaksanaan DasarEkonomi Baru.Rancangan Malaysia Kelima:
1986 - 1990
 Kerajaan mengamalkan strategi pembangunan yang stabil. Sektor swastamemangkin pembangunan ekonomi, terutamanya dalam pembangunan sektorindustri berat dan industri berasaskan sumber. Sistem pemantauan projek
 
pembangunan diperkemaskan lagi dan sistem SETIA dibangunkan menggantikansistem SPP. SETIA merupakan satu sistem bersepadu yang mengintegrasikanmaklumat agensi-agensi pusat mengenai peruntukan, perbelanjaan, pembayarandan prestasi pelaksanaan projek.Rancangan Malaysia Keenam:
1991 - 1995
 Setelah berakhirnya tempoh DEB, Kerajaan melancarkan Dasar PembangunanNasional serentak dengan Rancangan Malaysia Keenam. Arahan No. 1, 1971 Majlis Tindakan Negara dipinda bagi menyesuaikan kerangka jentera penyelarasandengan senario pembangunan tahun 1990an. Arahan ini digantikan dengan ArahanNo. 1, 1991 Dasar Pembangunan Nasional.Fokus Rancangan Malaysia Keenam ialah penekanan kepada strategi makro-ekonomi untuk mengukuhkan kapasiti pengeluaran dan daya saing di peringkatantarabangsa. Bagi memantapkan pemantauan pelaksanaana projek, sistem SIAPdibangunkan pada tahun 1995 bagi melengkapkan sistem SETIA untuk memantaukemajuan pelaksanaan fizikal projek secara lebih berkesan.Rancangan Malaysia Ketujuh:
1996 – 2000
 Teras utama Rancangan adalah perubahan daripada pembangunan berasaskaninput kepada pembangunan berasaskan produktiviti bagi meningkatkanpengeluaran, struktur transformasi yang lebih padu dan pembangunan yangseimbang. Selaras dengan ini, Arahan No. 1, 1991 dipinda dan digantikan denganArahan No. 1, 1996 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional.Di bawah Arahan ini, jentera penyelarasan pelaksanaan di peringkat kementeriandikenali sebagai Jawatankuasa Pembangunan Peringkat Kementerian diwujudkan.Bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem pemantauan projek,sistem SETIA dan SIAP diintegrasikan dan dikenali sebagai Sistem MaklumatBersepadu SETIA dan SIAP atau ringkasnya SMBSS. Sistem ini menggabungkanmaklumat kewangan dan fizikal projek-projek yang dilaksanakan.Rancangan Malaysia Kelapan:
2001 - 2005
 Pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga bermula dengan RancanganMalaysia Kelapan dengan memberi penekanan kepada pembangunan negara majudan berkualiti menjelang tahun 2020. Tiga teras utama Rancangan MalaysiaKelapan adalah mengubah strategi pertumbuhan daripada strategi berasaskaninput kepada strategi yang didorong oleh pengetahuan bagi meningkatkan potensipertumbuhan keluaran, mempercepatkan perubahan struktur sektor pertanian,pembuatan dan perkhidmatan serta memperkukuhkan kestabilan sosio-ekonomimenerusi pengagihan pendapatan dan kekayaan negara secara saksama.Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan telah melancarkan Dasar Wawasan Nasional.Selaras dengan ini, Arahan No. 1,1996 dipinda dalam tahun 2001 dimana peranan jentera-jentera penyelarasan pelaksanaan diperkemaskan ke arah mencapaimatlamat dasar kerajaan. Di bawah Arahan No. 1, 2001 Jentera PenyelarasanPelaksanaan Dasar Wawasan Negara, Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)digunakan sebagai alat untuk memantau pelaksanaan projek oleh semuakementerian.Rancangan Malaysia Kesembilan:
2006 - 2010
 

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdul Qayyum liked this
Abdul Qayyum liked this
Gmah Ganu liked this
cteamin liked this
yan0654548845 liked this
belnish liked this
Ain Mizzpinky liked this
Iera Sweet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->