Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BOSNALIJEK danas info [broj 14, 2004.]

BOSNALIJEK danas info [broj 14, 2004.]

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by Tiskarnica
BOSNALIJEK danas info [broj 14, 2004.]
BOSNALIJEK danas info [broj 14, 2004.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
No14No14
 danas 
infoinfo
 
 Naša misija je unapre|enje kvaliteta `ivota proizvodnjom, snabdijevanjem irazvijanjem novih najkvalitetnijihlijekova i srodnih proizvoda.Uvijek }emo primjenjivati najvišeme|unarodne standarde koji garantuju kvalitet proizvoda i zaštitu ~ovjekoveokoline. Neprestano }emo se zalagati da ispu-njavamo o~ekivanja naših korisnika, dioni~ara i zaposlenih radnika.Our mission is to improve the quality of li- fe by producing, delivering and developing the best quality pharmaceutical and rela-ted products.We will maintain the highest standards re-lated to the quality of products and prote-ction of the environment. By doing this we will continue our effortsto meet the expectations of our users, sha-reholders and employees.
MISIJA KOMPANIJECOMPANY MISSION STATEMENT
 
 U  
Uvodnik
 Povjerenje provjerenima
pro{lom broju Infa, u uvodniku pod naslo- vom Reizbor, nagovjestili smo da }e ova2004. godina, koju upravo ispra}amo, bitireizborna za organe upravljanja Bosnalijek d.d., Nadzorni odbor, Odbor za reviziju,Upravu Dru{tva. Te aktivnosti su iza nas.Skup{tina je izabrala novi Nadzorni odbor u sastavu: prof.dr. Hasan Muratovi}, pre-dsjednik, Ljunora Mavri},dipl.oec., ~lan,prim.dr. Abdul-Umid [alaka, ~lan, prof.dr.Rifat Klopi}, ~lan i Midhat Vehabovi},mr.ph.spec., ~lan.U odbor za reviziju izabrani su: Idriz Muj~i-novi}, predsjednik, Ibrahim Imamovi},~lan i Rabija Avduli,ekonomski, ~lan.Nadzorni odbor je imenovao direktoraDru{tva i kao {to znate, to je na{ dosada-{nji direktor, Edin Arslanagi}.Na prijedlog direktora Dru{tva Nadzorniodbor je donio Odluku o utvr|ivanju bro- ja i djelokruga izvr{nih direktora. Dru{tvoima ~etiri izvr{na direktora, a to su: Izvr{nidirektor za marketing i prodaju, Izvr{ni di-rektor za finansije i ekonomiku poslova-nja, Izvr{ni direktor za upravljanje proizvo-dnjom i Izvr{ni direktor za razvoj i istra`i- vanje.Djelokrug izvr{nih direktora Dru{tva jeorganizovanje rada, razvoj i unapre|enjeposlovnih funkcija Dru{tva koji se obavlja- ju u organizacionim cjelinama.Tako je Izvr{ni direktor za marketing i pro-daju nadre|eni sektorima Doma}i marketi-ng i prodaja, Inostrani marketing i prodajai Strate{ki marketing. Izvr{ni direktor za finansije i ekonomikuposlovanja nadre|eni je sektorima Plan ianaliza, Finansije i Informatika.Izvr{ni direktor za upravljanje proizvo-dnjom nadre|eni je sektorima Farmace-utska proizvodnja, Nefarmaceutska pro-izvodnja, Upravljanje materijalima i Ko-ntrola kvaliteta.Izvr{ni direktor za razvoj i istra`ivanje na-dre|eni je sektoru Razvoj i Medicinskomsektoru.Za izvr{ne direktore ve} su imenovani: [e-fik Hand`i}, dipl.oec. za Izvr{nog direktoraza finansije i ekonomiku poslovanja, Akif Mujezin, mr.ph., za Izvr{nog direktora zaupravljanje proizvodnjom i Ljiljana Kambe-rovi}, dipl.oec., za Izvr{nog direktora za ra-zvoj i istra`ivanje.U postupku je izbor Izvr{nog direktora zamarketing i prodaju.Izvr{ni direktori ne}e imati dvojne funkci- je kao {to su to imali u prethodnom ma-ndatu, kada su istovremeno bili i direktoriodre|enih sektora.Za sekretara Dru{tva imenovana je MelihaBegovi}, dipl.pravnik.Za sektore Upravljanje kvalitetom i upra- vljanje okolinom, Ljudski potencijali iOdnosi s javno{}u, nadre|eni je direktor Dru{tva, Edin Arslanagi}, kao i do sada.Povjerenje provjerenima izvjesno }e osigu-rati kontinuitet u realizaciji razvojnih pla-nova Bosnalijeka.
Izabranim i imenovanim ~estitamo! Vjerujemo da }e opravdati povjerenjekoje im je ukazano.
REDAKCIJA 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->