Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
122. - 17

122. - 17

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
 Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________________ godine donijela
ODLUKU o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u podru
č
 ju sprje
č
avanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica
I. Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za sklapanje Sporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u podru
č
 ju sprje
č
avanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica. II. U okviru nastojanja za daljnje promicanje i unapre
đ
enje me
đ
usobne suradnje, iskazan je obostrani interes za ure
đ
enje me
đ
usobne suradnje u podru
č
 ju sprje
č
avanja, odnosno ublažavanja posljedica katastrofa sklapanjem dvostranog me
đ
unarodnog ugovora kojim bi se na prikladan na
č
in uredili uvjeti, oblici i na
č
ini ostvarivanja suradnje i pružanja me
đ
usobne pomo
ć
i u zaštiti od katastrofa i uklanjanju njihovih posljedica. III. Sklapanje Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke predlaže se radi stvaranja u odnosima Republike Hrvatske i Ukrajine potrebnog me
đ
unarodnopravnog okvira za u
č
inkovito ostvarivanje suradnje i poduzimanje zajedni
č
kih uskla
đ
enih aktivnosti u podru
č
 ju sprje
č
avanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica. Cilj suradnje je uskladiti djelovanja u planiranju i provedbi mjera za zaštitu od požara, potresa, radioloških opasnosti, te industrijskih i drugih civilizacijskih katastrofa, me
đ
usobnom obavješ
ć
ivanju o nastanku i posljedicama katastrofa, me
đ
usobnoj pomo
ć
i pri uklanjanju posljedica katastrofa, suradnji pri obrazovanju i osposobljavanju pripadnika civilne zaštite, vatrogasaca i drugih pripadnika spasila
č
kih ekipa i stru
č
njaka za zaštitu i spašavanje, te razmjeni znanstvenih i tehni
č
kih podataka bitnih za zaštitu od katastrofa. IV. Prihva
ć
a se Nacrt Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke, kao osnova za vo
đ
enje pregovora. Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove to
č
ke, sastavni je dio ove Odluke. V. Sporazum iz to
č
ke I. ove Odluke potpisat
ć
e predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
 
 VI. Izvršavanje Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke ne
ć
e zahtijevati osiguravanje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog prora
č
una Republike Hrvatske. VII. Sporazum iz to
č
ke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ih zakona, ali podliježe potvr
đ
ivanju po
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora. Klasa: Urbroj: Zagreb,
PREDSJEDNIK Zoran Milanovi
ć
 
 
 O B R A Z L O Ž E NJ E
 Republika Hrvatska i Ukrajina imaju obostrane interese za me
đ
usobnu suradnju na podru
č
 ju sprje
č
avanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice pri planiranju i provedbi mjera za zaštitu od poplava, požara, one
č
ć
enja, radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa. U interesu je Republike Hrvatske i Ukrajine daljnje promicanje i produbljivanje me
đ
usobne suradnje, a potpisivanjem Sporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministar Ukrajine o suradnji u podru
č
 ju sprje
č
avanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica Republika Hrvatska i Ukrajina žele na prikladan na
č
in urediti pitanja uvjeta suradnje i me
đ
usobne pomo
ć
i u zaštiti od katastrofa. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija («Narodne novine», broj: 30/2004.) osnovana je Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Državna uprava za zaštitu i spašavanje tijelo nadležno za pitanja sprje
č
avanja i uklanjanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa te za sklapanje i provedbu me
đ
unarodnih sporazuma u tom podru
č
 ju. Izvršavanje Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke ne
ć
e zahtijevati dodatna financijska sredstva iz državnog prora
č
una Republike Hrvatske i ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ih zakona, ali podliježe potvr
đ
ivanju po
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->