Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 131031

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 131031

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2013.
OKTÓBER
 31.,
CSÜTÖRTÖK
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
MagyarországMagyarország
 – November 1-jétől már az interneten is kérhetik a választási névjegyzékbe vételhezszükséges regisztrációjukat a határon túl élő kettős államolgárságú magyarok! " regisztrációskérelmet a Nemzeti #álasztási $ro%a &N#$'
 c(m) internetes ol%alán t*lthetik kiaz arra jogosultak+ vagy az ügy,élkaun keresztül kül%hetik be &.$'
 /
Sem a románalkotmánnyal, sem az európai vagy nemzetközi szabályozással nem ellentétes az autonómiaegyetlen formája sem
0 - jelentette ki
Martonyi János
 külügyminiszter szer%a reggel a ossuth2á%ió 134 erc c(m) m)sorában! " tárcavezető azzal kacsolatban beszélt erről+ hogy
VictorPonta
 román minisztereln*k hét,őn az .$-nek azt mon%ta5 2ománia alkotmányának és azeuróai gyakorlatnak meg,elelő mó%on ,og válaszolni a bukaresti kormány a székelységautonómiaigényére! " román kormány,ő ezt azzal *ssze,üggésben mon%ta+ hogy a vasárnai6zékelyek nagy menetelésén a szervezők becslése szerint 174 ezer+ a hatóságok áll(tása szerint18 ezer résztvevő k*vetelte 6zékely,*l% területi autonómiáját+ és tiltakozott 2ománia tervezettk*zigazgatási átalak(tása ellen &.$'
 – /
 A magyar, a lengyel és a litván nemzet a jövőben is együtt akarja építeni özép!"urópát és "urópát 
0 - mon%ta
Martonyi János
 külügyminiszter a 9agelló %inasztiát megala(tó
II. Ulászló
és
Hedvig
 szobrának ,elavatásán szer%án a bu%aesti :uróa ligetben!
Dalia Matulaite
 litvánszobrász alkotását a visegrá%i csoort &#; - <sehország+ =engyelország+ agyarország és6zlovákia' és a *zé-euróai ez%eményezés &:' külügyminisztereinek találkozójáhozkacsoló%óan avatták ,el a bu%ai #ár mellett! "z eseményen a tárcavezető kiemelte5 a szobor hosszú i%őre szimbóluma lesz a magyarok+ a lengyelek és a litvánok %icsőséges múltja mellett a j*vőjének is &.$'
 – " > további erős*%ése esetén az 6?@ és az :gyütt– @-sz*vetség mégis k*z*s listával in%ulhat a választáson &NA'
 – "z 1 B(ra%ója szerint a vi%eót a ortálkorábbi ,őszerkesztője személyesen kata meg az 6?@-székházban &NA'
9
  A szemlben szere%l! cikkek nag& rsze a c3mre kattint(a meg2elenik : az ;TI#3rek#ez tartoz+ linkek eg&es esetekben csak a '''.mti.#) oldalon el(gzett eg&szer< s ing&enes regisztr"ci+ )t"n 5ognak m<k=dni
K
IS/BBSÉ>I
 S
 A?TKSZ
Ci(itas /)ro%ica Centralis DC/CE
 8999F B)da%est0 Szent%teri. ). 9G..
 
MG99G9.
 
 – Cár a magyar külügyminiszter már a nyáron ér%eklő%*tt az N6"-botrány magyar szálail+ nem kaott az amerikaikülügyminisztériumból tájékoztatást &B#D'
  – /
 #elyre kell állítani abizalmat az "gyesült $llamokkal, mert ez az együttm%kö&és alapja
0 - mon%ta
Martonyi János
külügyminiszter szer%án az amerikai titkos a%atgy)jtéssel kacsolatban+ Cu%aesten&$n,o2á%ió'
L
 – étmilliár% ,orintból létes(tene .rianon úzeumot a ,i%eszes
L. Simon László
! " j*vő évik*ltségvetési javaslathoz benyújtott mó%os(tó
 min%ezt azzal in%okolja+ hogy a7414-es választások után számos léés t*rtént annak ér%ekében+ hogy agyarország és amagyar emberek ezt a ,ájó t*rténelmi emléket - .rianont - egyrészt ,el%olgozzák+ másrésztmegismerjék! E
 Azonban a&ósak vagyunk azzal, 'ogy történelmünk ezen szegmensét részletesenmegmutassuk, és fel&olgozzuk 
F0 &Nsz'
 "z 6?@-vel vaegyüttm)k*%ési megállao%ás alá(rása után kamányüzemmó%ba kacsolt az :gyütt–@sz*vetség+ amely stabilan nyolc százalékra méri saját támogatottságát &Nsz'
 " kormány,őmegállao%ást (rt alá a agyarországi :vangélikus :gyházzal &Nszv'
+ a E
 szarevő 
E kollégákkal szoli%áris &Nszv'
 /
 Az a&minisztrá(iós ne'ézségek &a(áraéljenek választójogukkal 
0 erre rte a l,*l%*n %olgozó+ magyarországi lakc(mmelren%elkeállamolrokat
Jávor enede
+ az :gtt-@rseln*ke! /
 )ekik ugyanis jelentősen ne'ezítette a választási részvételt a *i&esz, amely eközben minél nagyobbra&uzzasztaná a 'atáron t+l élő +j magyar állampolgárok számát 
0 álla(tja meg a Nészava&$6?A'
'ománia'ománia
 – Bárom hónaja várja a leen%ő bukaresti magyar nagyk*vet+ hogy el,oglalhassa osztját+ %e a román külügy halogatja azagrément mega%ását! " román kormány belügyeibe való beavatkozás is lehet az ok+ habár várakoztattak már hosszabb i%eig is nagyk*vetet – Bárom hónaja várja a leen%ő bukarestimagyar nagyk*vet+ hogy el,oglalhassa osztját+ %e a román külügy halogatja az úgynevezettagrément megasát! "z ere%etileg tervezett i%őonthoz est séssel+ %e hazatértCukarestből
"#zes $sz!ár
+ aki most a ülügyminisztérium kulturális ,őosztályát vezeti!Cukarestben
Polonyi %&za
 beosztott %ilomata irány(tja ügyvivőként agyarországkülkéviseletét! " leenbukaresti nagyk*vet+
'á!onyi otond
+ a agyar ülügyi $ntézetkorábbi igazgatója launk ér%eklő%ésére lakonikusan azt válaszolta5 egyelőre nem nyilatkozhat!Bivatalos megkeresésünkre a román külügyi tárca lazártáig nem válaszolt+ a sajtóosztályilletékese e%ig szóban min%*ssze annyit k*z*lt+ hogy mihelyt új%onsággal szolgálhatnak+értes(tenek! /
 Az agrément '+zó&ása értelmez'ető a kormány elége&etlensége jeleként, &eelőfor&ult, 'ogy ren&es- körülmények között ennél tovább várakoztattak nagyköveteket 
0 – értékelte a helyzetet launknak
Valentin
 
Stan
 kisebbségkutató+ volt %ilomata! " Cukaresti:gyetem t*rténészro,esszora szerint /
 probléma akkor lenne, 'a .ukarest megtaga&azagrément!t 
0 &Nsz'
K
IS/BBSÉ>I
 S
 A?TKSZ
Ci(itas /)ro%ica Centralis DC/CE
 8999F B)da%est0 Szent%teri. ). 9G..
 
MG99G9.
M
 
 /
 A román ügyvé&i kamara elnöksége jogosnak ítélte, 'ogy
Tőkés László
 európai parlamenti pviselőt ügyvé& pviselje a /ománia 0sillaga ér&emrenbe(sületga előtt, amely november 12n nt az állami kintetés esetlegesvisszavonásáról 
0 - tájékoztatta szer%án az .$-t
(incses )l*d
+ az :@-kéviselő ügyvé%je&.$'
 – /
 Atöbbes szavazás b%n(selekménynek minősül, a 'atóságok azonban nem tu&ják megaka&ályoznia kettős állampolgárokat abban, 'ogy ilyen (salást kövessenek el az európai parlamentiválasztásokon
0 - k*z*lte szer%án az .$-vel
Marian Mu+ulet
+ a romániai Gllan%ó #álasztásiBatóság &":@' aleln*ke! " romániai ensura .ransilvanica olitikai elemzőcsoort korábbanmegálla(totta5 a romániai választójogi t*rvény nem zárja ki+ hogy a romániai jel*ltekre és amagyarországiakra is lea%ják szavazatukat az :@-választásokon azok a román-magyar kettősállamolgárok+ akiknek magyarországi állan%ó lakhelyük van &.$'
 – " arosvásárhelyiArvosi és Dyógyszerészeti :gyetem &ADH:' magyar tagozata szer%a %élután kivonult azegyetem éületéből+ és r*vi% tiltakozóakciót tartott &.$'
 – /
3isszavonja a Székelyek nagy menetelésének szervezői ellen ke&&en beny+jtott büntetőjogi feljelentést
 Bogdan Diaconu
 román parlamenti képviselő 
0 - k*z*lte szer%án az "gerresh(rügyn*kséggel a szociál%emokrata olitikus &.$'
 Cihar megyei viselők lenyétkér%ezték meg a tervezett+ veresataki aranykitermelésről a #eresatakért létesült "kciócsoorttagjai! .*bbek k*z*tt ezeket ismertették szer%án &:r%on!ro'
 – /
 4esznek +jabb autonómiát követelő megmoz&ulások is
0 – k*z*lték Nagyvára%on az :r%élyi agyar Néárt &:N@' vezetői! /
 "zt akarják az emberek,meg is mutatták5 Az önren&elkezés nem fantáziaszülemény
0 – mon%ták &:r%on!ro'
 – "z :r%élyi agyar Néárt a vára%i Iő utcán gy)jtalá(rásokat+ mert re,eren%umot k(ván kez%eményezni arról+ hogy a @artium legyen *nállókétnyelv) k*zigazgatási régió &:r%on!ro'
 
T
 ">una .v *zbeszé% c(m) m)sorában
Ma!say ,gnes
házigaz%a
-oró -. -iorral
+ az :N@ eln*kével beszélgetetta 6zékelyek nagy menetelésének visszhangjáról+
Victor Ponta
és
Liviu Dragnea
 nyilatkozatail+ valamint a
ogdanDiaconu
 ,eljelentéséről!
-oró -. -ior
 azt mon%ta+ ha cinikusakarna lenni+ akkor megk*sz*nné
ogdan Diaconuna! 
+ hogy,eljelentést tett ellenük a leg,elsőbb ügyészségen+ mert (gylehetőségük ny(lik még t*bbet beszélni a székelyek autonómiat*rekvéseiről! "z :N@ eln*keócska+ szekusin%(ttatású sz*vegnek nevezte
Diaconu
 kijelentéseit &>una.#'
 – Nem tartja 2ománia elleni táma%ásnak azautonómia ját
M/d/lin %uruianu
 a Nemzeti =iberális @árt sesiszentgy*rgyi eln*ke+véleménye szerint a székelyek nagy menetelésében sincs semmi kivetnivaló+ egy %emokratikusszaba% országban teljesen természetesek az ilyen jelleg) megmoz%ulások &Báromszék'
 " marosvásárhelyi ren%őrség reklámlobogónaminős(tette a székely zászlót &6zékelyhon!ro'
 – Cár a 7411 januárjában megjelent tanügyi t*rvény ;J! cikkelyelehetővé tenné+ hogy a kisebbségi %iákok más román nyelv) tank*nyvekből tanulhassanak+ mint
K
IS/BBSÉ>I
 S
 A?TKSZ
Ci(itas /)ro%ica Centralis DC/CE
 8999F B)da%est0 Szent%teri. ). 9G..
 
MG99G9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->