Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Труман_Капоти

Труман_Капоти

Ratings: (0)|Views: 736|Likes:
Published by BookBox

More info:

Published by: BookBox on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
 
БУКБОКС ЧИТАНКА
 
„ЛАДНОКРВНО УБИСТВО“
 
пд Труман Капти
 (
БОНУС 
:
ИНТЕРВЈУ
 
СО ПРЕВЕДУВАЧКАТА НА КНИГАТА)
 
Илина Ј.
 
С
è
штп треба а знаете ре а ја рпчитате пваа книга е спржанп вп нејзинипт пнаслпв: „ВИСТИНСКА РИКАЗНА ЗА ПВЕЌЕКРАТНПТП УБИСТВП И НЕГПВИТЕ ПСЛЕДИЦИ“. Иакп е наишан тпкму вака, сп гплеми букви, на етата страница п
 
макепнскипт ревп, верувам ека
 
мнпгумина не гп забележуваат, и пчнуваат
 
а ја читаат книгата пвплнп ланпкрвни кпн нејзината спржина. За вп еен мпмент а стане  јаснп ека ури и најерверзнипт исателски ум не би мпжел а измисли нештп тплку мпрничавп кплку
 
риказната за Дик Хикпк и ери Смит, и сурпвптп убиствп кпе тие гп извршиле.
 
Најрвин фактите: вп 1959 усешнипт фармер п Хплкпмб, Канзас, Херберт Клатер, негпвата жена Бпни и ве п нивните еца на впзраст п 16 и 15 гпини се бруталнп убиени вп нивнипт пм, навиум без јасен
 
мптив. Капти чита за настанпт кратпк текст вп Оујпрк Тајмс и заенп сп негпвата ријателка п етствптп, истп така славната исателка Харер Ли, заминува за Канзас за а спбере материјал за случајпт. рави есетици интервјуа и ишува илјаници страници белешки. Пткакп убијците се фатени, вп текпт на нивнптп суеое и непсренп ре нивната егзекуција Капти плгп разгпвара сп нив
 
и лабпкп се впвлекува вп нивните лични риказни. Какп резултат на сетп пва вп 1966 излегува книгата „Ланпкрвнп убиствп“, кпја вп тпа време станала крими бестселер, а енес се смета за ена п најпбрп наишаните книги п жанрпт на
 
не
-
фикцискипт, пкументаристички
 
рпман на сите времиоа.
 
Акп уметнпста навистина гп имитира живптпт, тпгаш вп случајпт сп рпманпт на Капти тпј имал навистина тешка заача
-
а раскаже риказна кпја е вистинита, нп на начин кпј сеак ќе пстави пвплнп рпстпр за спживпт на пвеќе вистини врзани сп неа. Истпвременп а бие и нпвинар, пбичен (црн) хрпничар, нп и автпр на „убава литература“. Да се впвлече
 
вп кпжата на етективите, и вп пнаа на жителите на Хплкпмб кае се случилп злпстпрствптп, а бие и суија и прптник, за на крај а гп пглене пвпј тажен и сурпв свет и низ пчите на самите убијци. Негпвипт напр станува и напр на внимателнипт читател, кпј п рвичнп црнп
-
белата ситуација на ефинирани улпги на жртви и мачители плека реминува на мнпгу псутилнптп пле на слпжените медучпвечки пнпси, вп еен пштествен кпнтекст кпј ланпкрвнп ги регазува пние маргинализираните, бените, хеникеираните, менталнп бплните, семејнп малтретираните,
 
за п нив а спзае ланпкрвни убијци. Тпа штп вистинските убијци шест неели п настанпт се фатени и извеени ре су, за п шест гпини а биат егзекутирани, е самп енп нивп на риказната, кпја навиум има равичен крај. Нп али смртната казна вппштп мпже а е равична? Дали е таа решение за сетп пна штп тргналп напаку п мпментпт на извршуваоетп на страшнптп елп? Капти мпжеби на пчетпкпт и самипт не бил сигурен, нп на крајпт, кпга и вам ви пада кнела вп грлптп пека нејакптп телп на ери Смит сличнп на етскп виси на бесилката, станува јаснп
-
негпвата физичка смрт е безбплен крај вп спреба сп негпвата бплна, спцијална стигматизиранпст, кпја  ја нпсел целипт живпт. Капти вп ниту еен мпмент не сугерира ека убијците треба а биат амнестирани, или ека нивната мпќ на расууваое била нарушена вп мпментпт на извршуваоетп на злпстпрствптп. Тпкму вп тпа е и трагичнпста на негпвипт пнпс и сп Хикпк, а пспбенп сп негпвипт „миленик“ ери Смит, сп чија бипграфија вп гплема мерка се иентификува. Тпј знае ека тие се винпвни, нп истпвременп се пбиува а ги сфати пкплнпстите кпи пвеле п тпа тие а станат такви какви штп се. Пва втпрптп е ричината зпштп спре некпи критичари Капти честп птстаува п фактите, и не’ навеува на спжалуваое на стпрителите. Други ак му замераат ека врз субината на пвие луде, п ревезпт на навпнп хуманипт прив а се раскаже и нивната риказна, Капти ебелп рпфитирал, и тпа ни пмалку ни пвеќе туку 6 милипни плари п рпажбата на книгата и равата за снимаое филм. Без пгле на сетп спмнатп, „Ланпкрвнп убиствп“ е книга кпја ќе нарави пвнимателнп а ги слушате нпќните крцкаоа вп станпт, и барем уште некпја неела а мислите на субините на главните јунаци.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->