Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cd273_13

cd273_13

Ratings: (0)|Views: 2,401|Likes:
Published by Dan Tanasă

More info:

Published by: Dan Tanasă on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

 
 
CAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR
L E G E
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 Justi
ţ
ia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr. 282/2007 Camera Deputa
ţ
ilor
 adopt
ă
 prezentul proiect de lege.
Art. 1.
 - Prezenta lege are ca obiect de reglementare punerea de acord a legisla
ţ
iei privind procedura judiciar 
ă
 cu prevederile art. 5 al legii nr. 282/2007 respectiv art. 9 a Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptat
ă
 la Strasbourg la 5 noiembrie 1992.
Art. 2.
 - Legea nr. 303/2004 privind statutul judec
ă
torilor
ş
i a  procurorilor publicat
ă
 în Monitorul Oficial al României partea 1, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
 dup
ă
 cum urmeaz
ă
:
1. La art. 19 dup
ă
 alin. (1) se introduce un nou alineat (1
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„La cerere auditorii de justi
ţ
ie pot sus
ţ
ine
ş
i un examen de cunoa
ş
tere a limbii unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale la care se refer 
ă
 Legea nr. 282/2007.”
 
 2
2. La art. 21 dup
ă
 alin. (1) se introduce un nou alin. (1
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„Judec
ă
torii stagiari
ş
i procurorii stagiari care au sus
ţ
inut cu succes un examen de cunoa
ş
tere a limbii unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale prev
ă
zute în Legea nr. 282/2007 pot solicita cu prec
ă
dere numirea la judec
ă
toriile în raza c
ă
rora minoritatea respectiv
ă
 are o pondere semnificativ
ă
.”
3.
 
La art. 21 alin (1
1
) vechi devine alin. (1
2
). 4.
 
La art. 30 dup
ă
 alin. (2) se introduce un alin. (2
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„Candida
ţ
ii declara
ţ
i admi
ş
i la examenul de capacitate care au sus
ţ
inut cu succes un examen de cunoa
ş
tere a limbii unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale  prev
ă
zute în Legea nr. 282/2007 au prioritate în alegerea posturilor de la  judec
ă
toriile în a c
ă
ror raz
ă
 minoritatea na
ţ
ional
ă
 respectiv
ă
 are o pondere semnificativ
ă
.”
5.
 
La art. 43 dup
ă
 alin. (1) se introduce un nou alineat alin. (1
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„În anun
ţ
area posturilor vacante se va avea în vedere ca la tribunalele
ş
i cur 
ţ
ile de apel în a c
ă
rei raze o minoritate na
ţ
ional
ă
 prev
ă
zut
ă
 în art. 5 al Legii nr. 282/2007 are o pondere mai mare de 20% s
ă
 fie numi
ţ
i
ş
i  judec
ă
tori respectiv procurori care cunosc limba respectiv
ă
.”
6.
 
La art. 44 dup
ă
 alin. (1) se introduce un nou alin. (1
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„Pentru posturile vacante care necesit
ă
 cunoa
ş
terea limbii unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale conform prevederii alin. (1
1
) al art. 43 pot participa doar candida
ţ
ii care au sus
ţ
inut un examen de cunoa
ş
tere a limbii minorit
ăţ
ii na
ţ
ionale respective.”
Art. 3.
 - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar 
ă
 publicat
ă
 în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
 dup
ă
 cum urmeaz
ă
:
1.
 
La articolul 14, alin. (5) va avea urm
ă
torul cuprins:
„Actele procedurale se întocmesc în limba român
ă
.”
 
 3
 
2. La articolul 14 dup
ă
 alin. (5) se introduce un alin. (5
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„Cererile
ş
i alte înscrisuri pot fi depuse atât în limba român
ă
 cât
ş
i în limba unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale prev
ă
zut
ă
 la art. 5 al Legii nr. 282/2007, sarcina traducerii acestora revenind instan
ţ
ei de judecat
ă
 
ă
ă
 ca aceasta s
ă
 implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesa
ţ
i.”
3. La art. 14 dup
ă
 alin. (5
5
) se introduce un alin. (5
2
) cu urm
ă
torul cuprins:
„Cererile
ş
i probele, scrise sau orale, nu pot fi considerate ca inadmisibile numai pe motivul c
ă
 sunt formulate într-o limb
ă
 a unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale prev
ă
zute în Legea nr. 282/2007.”
4. La art. 14 dup
ă
 alin. (7) se introduce un nou alineat (7
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
 „În scopul garant
ă
rii drepturilor prev
ă
zute în prezentul articol, la  judec
ă
toriile, tribunalele
ş
i cur 
ţ
ile de apel în raza c
ă
rora ponderea locuitorilor apar 
ţ
in
ă
tori unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale dep
ăş
e
ş
te 20%, vor fi numi
ţ
i respectiv angaja
ţ
i
ş
i judec
ă
tori, procurori
ş
i personal auxiliar care cunosc limba minorit
ăţ
ii na
ţ
ionale respective într-un num
ă
r suficient pentru a garanta func
ţ
ionarea instan
ţ
ei conform prevederilor procedurale în vigoare.”
Art. 4.
 - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civil
ă
 din 1 iulie 2010 publicat
ă
 în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
 dup
ă
 cum urmeaz
ă
:
1. La art. 18 alin. (4) va avea urm
ă
torul cuprins:
„Actele procedurale se întocmesc în limba român
ă
.”
2. La art. 18 dup
ă
 alin. (4) se introduce un nou alineat (4
1
) cu urm
ă
torul cuprins:
„Cererile
ş
i alte înscrisuri pot fi depuse atât în limba român
ă
 cât
ş
i în limba unei minorit
ăţ
i na
ţ
ionale prev
ă
zut
ă
 la art. 5 al Legii nr. 282/2007, sarcina traducerii acestora revenind instan
ţ
ei de judecat
ă
 
ă
ă
 ca aceasta s
ă
 implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesa
ţ
i.”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->