Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4 de Thi Xac Suat Va Thong Ke Toan

4 de Thi Xac Suat Va Thong Ke Toan

Ratings:
(0)
|Views: 4,447|Likes:
Published by levanquynha
Đê thi xác suất
Đê thi xác suất

More info:

Published by: levanquynha on Aug 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
1
 
ĐỀ
THI MÔN XÁC SU
T TH
NG KÊ
Th
ờ 
i gian làm bài:120’Câu 1.a.
 
Ba th
y thu
c có xác su
t ch
n b
nh
đ
úng là 0,8:0,9:0,7.Tìm xác su
t
để
sau khi ch
n b
nh có 1 và ch
1
ế
t quá
đ
úng thì
đ
ó là c
a ng
ườ 
i th
3. b.
 
Anh có 5% cha m
t
đ
en khi con m
t
đ
en và t
ươ 
ng t
7,9% cha
đ
en-con xanh, 8,9% cha xanh – con
đ
en,78,2% cha xanh-con xanh. Tìm xác su
t
để
:1.
 
Cha xanh thì con xanh2.
 
cha
đ
en mà con không
đ
en.Câu 2:a.
 
T
l
ng
ườ 
i b
d
ch
ở 
m
t vùng hàng n
ă
m (theo
đơ 
n v
%là m
t bi
ế
n ng
u nhiên X có m
t
độ
:35).x15(x0f(x));35(15 20/1)(
><==
x x f 
 Tìm )520(,,
>
 X P DX  MX 
  b.
 
M
t b
ư
u tr 
m truy
n tin trong 10
-5
s, s
tín hi
u
n ng
n trung bình là 10
-4
trong 1s . Trong th
ờ 
i gian truy
ntin, n
ế
u có tín hi
u
n thì tr 
m ng
ng vi
c. tìm xác su
t
để
vi
c truy
n tin gián
đ
o
n, bi
ế
t s
ti
ế
ng
n vàomáy trong th
ờ 
i gian truy
n tin có phân ph
i Poisson.Câu 3.
Để
xác
đị
nh chi
u cao c
a sinh viên m
t tr 
ườ 
ng , ng
ườ 
i ta l
y m
u:Chi
u cao 150 - 154 154 - 158 158 - 162 162 - 166 166 170S
ng
ườ 
i 20 34 22 19 9V
ớ 
i
độ
tin c
y 95% hãy
ướ 
c l
ượ 
ng:1.
 
Kho
ng tin c
y
đố
i x
ng c
a bình quân chi
u cao sinh viên.2.
 
Kho
ng tin c
y 2 phía c
a ph
ươ 
ng sai chi
u cao sinh viênBi
ế
t chi
u cao sinh viên có phân ph
i chu
n và8,16)30(,47)30(
2025,02975,0
==
χ  χ 
 Câu 4.a.
 
Trong
đ
i
u ki
n bình th
ườ 
ng th
ờ 
i gian s
ng c
a m
t nguyên t
m
t lo
i nguyên t
)242200(
2
ss N  X 
. Ng
ờ 
 
đ
i
u ki
n b
o quan rlàm gi
m tu
i th
c
a chúng, ng
ườ 
i ta ch
ế
t
o 18 nguyênt
trong
đ
i
u ki
n
y và th
y tu
i th
bình quân là 1999s. V
ớ 
i m
c ý ngh
 ĩ 
a 001,0
=
α 
hãy gi
i
đ
áp nghiv
n
y, bi
ế
t u
0,99
=2,326. b.
 
2 lo
i
đỗ
có n
ă
ng su
t bình quân x
 p x
, nh
ư
ng m
c phân tán n
ă
ng su
t có th
khác nhau. S
li
u thu ho
ch41
đ
i
m tr 
ng
đậ
u lo
i I và 30
đ
i
m tr 
ng
đậ
u lo
i II có các ph
ươ 
ng sai
đ
i
u ch
nh m
u t
ươ 
ng
ng là 9,35T/ha và 7,42 T/ha. V
ớ 
i m
c ý ngh
 ĩ 
a 001,0
=
α 
hãy k 
ế
t lu
n v
n
đề
trên bi
ế
t n
ă
ng su
t hai lo
i
đỗ
là chu
n028,2)29,40(;19,1)29,40(
975,0025,0
==
 f 
 
ĐỀ
THI MÔN XÁC SU
T TH
NG KÊ
Th
ờ 
i gian làm bài:120’Câu 1.c.
 
T
n su
t b
ch t
ng là 0,6 % v
ớ 
i nam và 0,36% v
ớ 
i n
. Tìm xác su
t
để
trong m
t làng có s
nam = ½ s
n
 ta g
 p
đượ 
c.1.
 
Trong làng 1 ng
ườ 
i b
b
nh b
ch t
ng.2.
 
Trong nhóm b
ch t
ng m
t ng
ườ 
i là nam.d.
 
Sinh
đ
ôi
đ
òng tr 
ng thì cùng gi
ớ 
i, khác tr 
ng thì sác xu
t cùng gi
ớ 
i b
ng xác su
t khác gi
ớ 
i. Xác su
t sinhdôi
đồ
ng tr 
ng là . Tìm xác su
t
để
m
t c
 p tr 
sinh
đ
ôi cùng gi
ớ 
i là
đồ
ng tr 
ng.Câu 2:c.
 
Th
ờ 
i gian s
ng c
a m
t gi
ng ng
ườ 
i là m
t bi
ế
n ng
u tuân theo quy lu
t m
ũ
v
ớ 
i m
t
độ
:0)).(x0)(0,x0,( )(
<=> =
x f  xe x f 
λ λ λ 
 
 
2
 Tìm xác su
t
để
m
t ng
ườ 
i gi
ng
y th
 
60 tu
i, bi
ế
t th
ư
òi gian s
ng trung bình c
a h
là 40 tu
id.
 
Cho bi
ế
n ng
u X liên t
c có hàm phân ph
i )4(1)(),42(1)();2(0)(
2
>=<++==
x x xbxax x x x
.Tính a,b r 
i v
 
đồ
th
F. Tìm xác su
t
để
sau 6 l
n th
 
độ
c l
 p )4;3(
 X 
đ
úng 2 l
n.Câu 3.
Để
xác
đị
nh kích th
ướ 
c trung bình µ các chi ti
ế
t do m
t xí nghi
 p s
n xu
t ng
ườ 
i ta l
y ng
u 200 chi ti
ế
t và có k 
ế
tqu
:Kích th
ướ 
c (cm)
52,815 52,825 52,825 52,835 52,835 52,845 52,845 52,855 52,855 52,865
S
chi ti
ế
t 22 35 56 59 28V
ớ 
i
độ
tin c
y 95% hãy
ướ 
c l
ượ 
ng:3.
 
Kho
ng tin c
y
đố
i x
ng c
a µ4.
 
Kho
ng tin c
y 2 phía c
a ph
ươ 
ng sai các kích th
ướ 
c chi ti
ế
tBi
ế
t các kích th
ướ 
c
y là m
t bi
ế
n chu
n và8,16)30(,47)30(
2025,02975,0
==
χ  χ 
 Câu 4.c.
 
Để
 
đ
ánh giá chi phí nguyên li
u bình quân c
a hai ph
ươ 
ng án gia công m
t lo
i công c
có khác nhaukhông, ng
ườ 
i ta s
n xúât th
 
đượ 
c k 
ế
t qu
:Ph
ươ 
ng án 1 2.42.93.43.8Ph
ươ 
ng án 22,12,52,92,32,4V
ớ 
i m
c ý ngh
 ĩ 
a 0,05 hãy k 
ế
t lu
n ván
đề
trên, bi
ế
t chi phí nguyên li
u cho c
2 ph
ươ 
ng án
đề
u chu
n v
ớ 
i15,0
2221
==
σ σ 
 d.
 
Đ
o ng
u 25 chi ti
ế
t do m
t máy s
n xu
t tính
đượ 
c s
2
=1,6. v
ớ 
i m
c ý ngh
 ĩ 
a 0,05 cho bi
ế
t máy có ho
t
độ
ng bình th
ườ 
ng không, bi
ế
t kích th
ướ 
c chi ti
ế
t là m
t bi
ế
n chu
n có dung sai thi
ế
t
ế
4,39)24(;4,12)24(;12
2975,02025,020
===
χ  χ σ 
 
ĐỀ
THI MÔN XÁC SU
T TH
NG KÊ
Th
ờ 
i gian làm bài:120’Câu 1.e.
 
Tính xác su
t
để
12 ng
ườ 
i ch
n ng
u nhiên có ngày sinh r 
ơ 
i vào 12 tháng khác nhau.f.
 
Th
ng kê các c
 p v
ợ 
ch
ng
ở 
m
t vung cho th
y:30% các bà v
ợ 
th
ươ 
ng xem ti vi, 50% các ông chôngth
ườ 
ng xem ti vi, xong n
ế
u v
ợ 
 
đ
ã xem ti vi thì 60% ch
ng xem cùng. L
y ng
u nhiên m
t c
 p v
ợ 
ch
ng tìmxác su
t
để
:1.
 
Có ít nh
t 1 ng
ườ 
i xem ti vi.2.
 
 N
ế
u ch
ng không xem thì v
ợ 
v
n xem.Câu 2:Chi
u dài m
t lo
i s
n ph
m là bi
ế
n l
ượ 
ng ng
u v
ớ 
i chi
u dài trung bình là 21
cm
,
độ
l
ch tiêu chu
n là 2
cm. tìm
t
l
  ph
ế
ph
m, bi
ế
t s
n ph
m
đượ 
c s
d
ng n
ế
u
độ
dài t
18
cm
đế
n 23
cm
. H
u h
ế
t các s
n ph
m làm ra có
độ
dàithu
c kho
ng nào.Câu 3.(7.72, 7.79, 7.80)
Đ
i
u tra m
c chi tiêu hàng n
ă
m c
a 100 công nhân
ở 
m
t công ty thu
đư
c
ợ 
s
li
u sau:M
c chi tiêu (tri
u
đồ
ng/n
ă
m)
15,6 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0
S
h
gia
đ
ình 10 14 26 28 12 8 2a.
 
V
ớ 
i
độ
tin c
y 95% hãy
ướ 
c l
ượ 
ng: s
công nhân c
a công ty có m
c chi tiêu hàng n
ă
m d
ướ 
i 16 tri
u
đồ
ng, bi
ế
t công ty có 1000 công nhân b.
 
 N
ế
u n
ă
m tr 
ướ 
c m
c chi tiêu trung bình m
i công nhân là 16 tri
u
đồ
ng/ n
ă
m thì v
ớ 
i m
c ý ngh
 ĩ 
a 0,05 cóth
cho t
ă
ng m
c chi tiêu c
a m
i công nhân n
ă
m nay cao h
ơ 
n n
ă
m tr 
ướ 
c không? Gi
thi
ế
t m
c chi tiêu nóitrên có phân ph
i chu
nCâu 4.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thienminhminh liked this
thanhnguyen91 liked this
bachlonghai liked this
Phu Pham Van liked this
Hương Giang liked this
Chile Kimle liked this
phablao liked this
Vuong Duc Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->