Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kiem Tra Ong Dinh Cong Truc

Kiem Tra Ong Dinh Cong Truc

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 31|Likes:
Published by taoaman

More info:

Published by: taoaman on Aug 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2011

pdf

text

original

 
1
TÝnh to¸n cæng trôc.i. ChÕ ®é t¶i träng tÝnh to¸n.
C¸c t¶i träng ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh më m¸y vµ phanh h T¶i träng lín nhÊt cña tr¹ng th¸i lµm viÖc nµy bao gåm:T¶i träng giã ë tr¹ng th¸i lµm viÖc nÆng.C¸c t¶i träng ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh më m¸y vµ pha T¶i träng do ®é dèc lín nhÊt cã thÓ cã.+ T¶i träng giã b·o.+ C¸c t¶i träng ®· cã: TÝnh t¶i träng giã: Trong ®ã:q=ChÕ ®é t¶i träng tÝnh to¸n ®-îc ph©n ra lµm 3 tr-êng hîp t¶i trän1. T-êng hîp 1. T¶i träng lµm viÖc b×nh th-êng ë tr¹ng th¸i b×nh th-êng bao gåm: Träng l-îng danh nghÜa cña vËt n©ng c¶ bé phËn mang hµng (C¸ Träng l-îng b¶n th©n. T¶i träng giã ë tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng.2.
 
 Tr-êng hîp 2.Träng l-îng danh nghÜa cña vËt n©ng c¶ bé phËn mang hµng Träng l-îng b¶n th©n.3.
 
 Tr-êng hîp 3. T¶i träng trong tr-êng hîp nµy lµ c¸c t¶i träng khi cæng trôc kh«ng lµm viÖcchÞu giã b·o. Trong tr-êng hîp nµy chØ tÝnh to¸n ®é ®øng v÷ng vµ c¸c bécã lùc ngo¹i c¶nh t¸c ®éng. C¸c t¶i träng t¸c ®éng bao gåm:+ Träng l-îng b¶n th©n.
Chó ý.
Toµn bé t¶i träng giã ®èi víi cæng ®-îc xem lµ t¸c dông ngang.
Ta thÊy tr-êng hîp II lµ tr-êng hîp nguy hiÓm nhÊt nªn ta chØ t
 T¶i träng ®Þnh møc Q
®m
= 50 (T) Tù träng b¶n th©n G
bt
= 99,56 (T)+ C¸c t¶i träng tÝnh to¸n, t¶i träng giã P
g
, t¶i ®éng xuÊt hiÖn khi më m¸y vP
g
= k
k
.q.(F
o
+F
v
)k
k
: HÖ sè c¶n khÝ ®éng häc, ®èi víi kÕt cÊu giµn lÊy
k
=q : ¸p lùc giã tÝnh to¸n, tra b¶ng lÊy q = 250 (N/m
2
)F
o
: DiÖn tÝch chÞu giã tÝnh to¸n cña cængF
o
= F.k (m
2
)k : lät giã, ®èi víi giµn lÊy k = 0.3
÷
0.4 chän (k = 0.3F : DiÖn tÝch trong ®-êng viÒn mÆt ngang cæng trôc
 
2
ChiÒu cao tiÕt diÖn dÇm chÝnhChiÒu dµi consolea =BÒ réng cña ch©n liªn kÕt víi dÇmb =KhÈu ®é cæng trôcl=h=DiÖn tÝch ch©n cæng trôcDiÖn tÝch mÆt dÇm chÝnhDiÖn tÝch phÇn c«ng x«nF=DiÖn tÝch lÊy ®èi víi t¶i träng 50 (T) VËy t¶i träng giã sÏ lµ:Lùc giã t¸c dông lªn ch©nLùc giã t¸c dông lªn dÇm273665.0(N)h
1
=F=F
1
+F
3
+F
4
F
1
=F
3
=F
4
=F
0
=F
v
=P
g
=P
gd
+ P
gc
P
g
=P
gc
=P
gd
=Khi cÇn trôc kh«ng lµm viÖc (trong tr-êng hîp giã b·o). Tr-êng hîp nµy lÊy ¸p lùc giãq
b·o
=VËy giã trong trong tr-êng hîp nµy x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
laba
       h
       1
       h
==
0
..
q P 
 gb
 
3
TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp
KÕt cÊu kim lo¹i cã hai tr¹ng th¸i tíi h¹n Tr¹ng th¸i tíi h¹n I : Lµ tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®é bÒn, ænchuyÓn vÞ vµ biÕn d¹ng qu¸ møc cho phÐp (®é vâng, gãc xoay, gãc xo¾nTr¹ng th¸i tíi h¹n III :Lµ tr¹ng th¸i khi cÇn trôc kh«ng lµm viÖc trong ®iÒu ki
B¶ng tæ hîp t¶i träng
Lo¹i t¶i trängIIaIbIIa
Chó thÝch:
Ia: C«ng trôc ®øng yªn n©ng hµng tõ mÆt nÒn hoÆc h·m khi ®aIIa: C«ng trôc ®øng yªn n©ng hµng tõ mÆt nÒn hoÆc h·m khi ® TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp theo ph-¬ng ph¸p tr¹ng th¸i tíi h¹nkÕt cÊu chÞu t¶i, khi ®ã kÕt cÊu kh«ng cßn kh¶ n¨ng tho¶chÞu lùc vµ c¸c yªu cÇu sö dông ®Ò ra ®èi víi nã Tr¹ng th¸i tíi h¹n II : Lµ giíi h¹n vÒ chuyÓn vÞ, biÕn d¹ng, kÕt cÊu kh«ng ®-î  Tr-êng hîp t¶i tr Träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu thÐpcæng trôc cã tÝnh ®Õn hÖ sè ®éng k
1
 , k
1,
, k
2
, G, n
i
n
1
.Gk
1
. n
1
.Gn
1
.G Träng l-îng thiÕt bÞ ®Æt lªn kÕt cÊuthÐp lµ G
o
cã thÝnh ®Õn hÖ sè ®éngn
1
.G
o
k
1
. n
1
.G
o
n
1
.G
o
 Träng l-îng hµng Q (kÓ c¶ thiÕt bÞmang hµng) cã tÝnh ®Õn hÖ sè ®éngkhi n©ng h¹ hµng
ψ 
, k
1
, k
1,
ψ 
1
.Qk
1
.Q
ψ 
II
.Q.n
2
Lùc qu¸n tÝnh khëi ®éng hoÆc h·m c¬cÊu P
qt
P
qt
.n
1
 T¶i träng giã t¸c dông lªn kÕt cÊu cængtrôcn
1
. P
gII
 Tr-êng häp t¶i träng t-¬ng øng víi sù lµm vic cña cæng trôc nh-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->