Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Leopold III een natuurliefhebber? De mythe doorgeprikt

Leopold III een natuurliefhebber? De mythe doorgeprikt

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Thierry Debels
Leopold III had volgens sommigen een ongeremde belangstelling voor de natuur. ‘Vooral de fauna en flora van tropische oerwouden fascineerden de man. Leopold III hield van de ongerepte natuur. Hij hield ook van de volkeren die er middenin leven.’

Maar was Leopold III wel een echte natuurliefhebber?

In april 1954 is Albert op vakantie. Hij vergezelt Leopold III en Lilian Baels op de Pareleilanden. Leopold houdt een dagboek bij. We kunnen dus lezen wat de vakantiegangers doen.

Op zondag 18 april, Pasen, wordt er gejaagd op manta’s. ‘Ik harpoeneer de eerste’, schrijft Leopold. ‘Salvador (een plaatselijke bewoner) harpoeneert een tweede manta en Lil (Lilian) een derde die zich wel hevig verzet.’ Cynisch genoeg filmt Leopold ook de vissen.

De volgende dag is het beurt aan Albert. Hij harpoeneert ‘een mooie’ (manta) die later afgemaakt zal worden door Lilian en Salvador. ‘De manta meet 17 voet’, noteert Leopold. Even later harpoeneert Lilian nog een manta die vervolgens afgemaakt wordt met ‘schoten van de mitraillette.’ Het beeld van Leopold als natuurbeschermer dient ons inziens dringend bijgesteld te worden.

Toch is deze activiteit geen uitzondering bij de Coburgers. In onze biografie over Boudewijn schreven we al dat de vorst ook van zeevissen houdt. In de zomervakantie van 1963 joeg Boudewijn zelfs op zee. Hij verbleef dan in Zarauz, Spanje. Volgens Der Spiegel slaagde hij er medio augustus in om vanop de boot Merche een kleine potvis van 700 kilogram en een dolfijn van 150 kilogram te harpoeneren .
Op land gaat zijn voorkeur uit naar groot wild: wilde zwijnen en herten. Tijdens zijn huwelijksvakantie in Spanje kon de vorst zich al eens uitleven.

Het sterkste verhaal dateert van maart 1957 in Congo. Leopold gaat een kijkje nemen achter de schermen van de opnamen van Les seigneurs de la forêt (De vrijheren van het woud), een film over gorilla’s die onder zijn bescherming in 1958 zal uitkomen en waarvoor hij internationale waardering zal krijgen.

De werkelijkheid is nauwelijks in woorden te beschrijven. De expeditieleider is Charles Cordier. Heinz Sielmann filmt de dieren. In de biografie die Lars Lepperhoff over Cordier schreef, vertelt deze laatste wat er toen werkelijk in Congo is gebeurd: ‘Om de gorilla’s te kunnen filmen, hadden ze enkele netten gespannen. Daarin bevond zich uiteindelijk een zilverrugmannetje, enkele wijfjes en de jongen. Leopold wilde een foto van dichtbij maken en kroop onder het net. De zilverrug keerde zich onmiddellijk tegen Leopold. Sielmann zag geen andere mogelijkheid dan het mannetje neer te schieten.’

Cordier vertelt dat er onmiddellijk paniek uitbrak onder de wijfjes en jongen. ‘Het gekrijs was verschrikkelijk. In de grote verwarring slaagden de dieren erin te ontsnappen door in de bomen te kruipen.’ Volgens Cordier werd aan de inboorlingen de opdracht gegeven om de bomen met de dieren om te zagen. Ze wilden absoluut enkele gorilla’s te pakken krijgen om ze nadien te kunnen filmen. ‘De bomen knalden met de vrouwtjes en hun jongen op de grond. Sommige dieren waren onmiddellijk dood. Andere werden zwaar gewond’, vertelt Cordier aan zijn biograaf. Enkele dieren overleefden de slachting en werden naar een omheind domein overgebracht. Daar kregen de getraumatiseerde dieren, nog steeds volgens Cordier, een bierglas of bier- flesje in de hand gedrukt om zo gefilmd te worden.

Expeditieleider Cordier vertelt dat hij dit drama nooit is vergeten. Hij schaamt zich diep voor wat daar gebeurd is en zegt dat dit de gruwelijkste en slechtste expeditie uit zijn leven was.

In Carnets de voyage verwijst Leopold naar de opnamen van de film. Over de slachting vertelt hij niets. In zijn dagboek op datum van 14 maart 1957 vinden we volgende verwijzing: ‘Poging om een gorilla te vangen. (...) Een oud mannetje is gevangen. Plots komt hij bij mij. Een inboorling spuit traangas (!) in de richting van het dier. Hij trekt zich terug.’


Leopold III had volgens sommigen een ongeremde belangstelling voor de natuur. ‘Vooral de fauna en flora van tropische oerwouden fascineerden de man. Leopold III hield van de ongerepte natuur. Hij hield ook van de volkeren die er middenin leven.’

Maar was Leopold III wel een echte natuurliefhebber?

In april 1954 is Albert op vakantie. Hij vergezelt Leopold III en Lilian Baels op de Pareleilanden. Leopold houdt een dagboek bij. We kunnen dus lezen wat de vakantiegangers doen.

Op zondag 18 april, Pasen, wordt er gejaagd op manta’s. ‘Ik harpoeneer de eerste’, schrijft Leopold. ‘Salvador (een plaatselijke bewoner) harpoeneert een tweede manta en Lil (Lilian) een derde die zich wel hevig verzet.’ Cynisch genoeg filmt Leopold ook de vissen.

De volgende dag is het beurt aan Albert. Hij harpoeneert ‘een mooie’ (manta) die later afgemaakt zal worden door Lilian en Salvador. ‘De manta meet 17 voet’, noteert Leopold. Even later harpoeneert Lilian nog een manta die vervolgens afgemaakt wordt met ‘schoten van de mitraillette.’ Het beeld van Leopold als natuurbeschermer dient ons inziens dringend bijgesteld te worden.

Toch is deze activiteit geen uitzondering bij de Coburgers. In onze biografie over Boudewijn schreven we al dat de vorst ook van zeevissen houdt. In de zomervakantie van 1963 joeg Boudewijn zelfs op zee. Hij verbleef dan in Zarauz, Spanje. Volgens Der Spiegel slaagde hij er medio augustus in om vanop de boot Merche een kleine potvis van 700 kilogram en een dolfijn van 150 kilogram te harpoeneren .
Op land gaat zijn voorkeur uit naar groot wild: wilde zwijnen en herten. Tijdens zijn huwelijksvakantie in Spanje kon de vorst zich al eens uitleven.

Het sterkste verhaal dateert van maart 1957 in Congo. Leopold gaat een kijkje nemen achter de schermen van de opnamen van Les seigneurs de la forêt (De vrijheren van het woud), een film over gorilla’s die onder zijn bescherming in 1958 zal uitkomen en waarvoor hij internationale waardering zal krijgen.

De werkelijkheid is nauwelijks in woorden te beschrijven. De expeditieleider is Charles Cordier. Heinz Sielmann filmt de dieren. In de biografie die Lars Lepperhoff over Cordier schreef, vertelt deze laatste wat er toen werkelijk in Congo is gebeurd: ‘Om de gorilla’s te kunnen filmen, hadden ze enkele netten gespannen. Daarin bevond zich uiteindelijk een zilverrugmannetje, enkele wijfjes en de jongen. Leopold wilde een foto van dichtbij maken en kroop onder het net. De zilverrug keerde zich onmiddellijk tegen Leopold. Sielmann zag geen andere mogelijkheid dan het mannetje neer te schieten.’

Cordier vertelt dat er onmiddellijk paniek uitbrak onder de wijfjes en jongen. ‘Het gekrijs was verschrikkelijk. In de grote verwarring slaagden de dieren erin te ontsnappen door in de bomen te kruipen.’ Volgens Cordier werd aan de inboorlingen de opdracht gegeven om de bomen met de dieren om te zagen. Ze wilden absoluut enkele gorilla’s te pakken krijgen om ze nadien te kunnen filmen. ‘De bomen knalden met de vrouwtjes en hun jongen op de grond. Sommige dieren waren onmiddellijk dood. Andere werden zwaar gewond’, vertelt Cordier aan zijn biograaf. Enkele dieren overleefden de slachting en werden naar een omheind domein overgebracht. Daar kregen de getraumatiseerde dieren, nog steeds volgens Cordier, een bierglas of bier- flesje in de hand gedrukt om zo gefilmd te worden.

Expeditieleider Cordier vertelt dat hij dit drama nooit is vergeten. Hij schaamt zich diep voor wat daar gebeurd is en zegt dat dit de gruwelijkste en slechtste expeditie uit zijn leven was.

In Carnets de voyage verwijst Leopold naar de opnamen van de film. Over de slachting vertelt hij niets. In zijn dagboek op datum van 14 maart 1957 vinden we volgende verwijzing: ‘Poging om een gorilla te vangen. (...) Een oud mannetje is gevangen. Plots komt hij bij mij. Een inboorling spuit traangas (!) in de richting van het dier. Hij trekt zich terug.’


More info:

Published by: Thierry Debels on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

 
Leopold III een natuurliefhebber? De mythe doorgeprikt
Thierry Debels@thierryd2/11/13Leopold III had volgens sommigen een ongeremde  belangstelling voor de natuur. ‘Vooral de auna en lora van tropis!he oer"ouden as!ineerden de man. Leopold
1
 
III hield van de ongerepte natuur. #i$ hield oo% van de vol%eren die er middenin leven.&'aar "as Leopold III "el een e!hte natuurliehebber(In april 1)*+ is ,lbert op va%antie. #i$ verge-elt Leopold III en Lilian aels op de areleilanden. Leopold houdt een dagboe% bi$. 0e %unnen dus le-en "at de va%antiegangers doen. p -ondag 1 april asen "ordt er ge$aagd op manta&s. ‘I% harpoeneer de eerste& s!hri$t Leopold. ‘4alvador 5een plaatseli$%e be"oner6 harpoeneert een t"eede manta en Lil 5Lilian6 een derde die -i!h "el hevig ver-et.& 7ynis!h genoeg ilmt Leopold oo% de vissen. De volgende dag is het beurt aan ,lbert. #i$ harpoeneert ‘een mooie& 5manta6 die later agemaa%t -al "orden door Lilian en 4alvador. ‘De manta meet 18 voet& noteert Leopold. 9ven later harpoeneert Lilian nog een manta die vervolgens agemaa%t "ordt met ‘s!hoten van de mitraillette.& #et beeld van Leopold als natuurbes!hermer dient ons in-iens dringend bi$gesteld te "orden.To!h is de-e a!tiviteit geen uit-ondering bi$ de 7oburgers. In on-e biograie over oude"i$n s!hreven "e al dat de vorst oo% van -eevissen houdt. In de -omerva%antie van 1):3 $oeg oude"i$n -els op -ee. #i$ verblee dan in ;arau- 4pan$e. Volgens Der 4piegel slaagde hi$ er medio augustus in om vanop de boot 'er!he een %leine potvis van 8<< %ilogram en een doli$n van 1*< %ilogram te harpoeneren .
2
 
p land gaat -i$n voor%eur uit naar groot "ild= "ilde -"i$nen en herten. Ti$dens -i$n hu"eli$%sva%antie in 4pan$e %on de vorst -i!h al eens uitleven. #et ster%ste verhaal dateert van maart 1)*8 in 7ongo. Leopold gaat een %i$%$e nemen a!hter de s!hermen van de opnamen van Les seigneurs de la or>t 5De vri$heren van het "oud6 een ilm over gorilla&s die onder -i$n  bes!herming in 1)* -al uit%omen en "aarvoor hi$ internationale "aardering -al %ri$gen.De "er%eli$%heid is nau"eli$%s in "oorden te  bes!hri$ven. De e?peditieleider is 7harles 7ordier. #ein- 4ielmann ilmt de dieren. In de biograie die Lars Lepperho over 7ordier s!hree vertelt de-e laatste "at er toen "er%eli$% in 7ongo is gebeurd= ‘m de gorilla&s te %unnen ilmen hadden -e en%ele netten gespannen. Daarin bevond -i!h uiteindeli$% een -ilverrugmannet$e en%ele "i$$es en de $ongen. Leopold "ilde een oto van di!htbi$ ma%en en %roop onder het net. De -ilverrug %eerde -i!h onmiddelli$% tegen Leopold. 4ielmann -ag geen andere mogeli$%heid dan het mannet$e neer te s!hieten.&7ordier vertelt dat er onmiddelli$% panie% uitbra% onder de "i$$es en $ongen. ‘#et ge%ri$s "as vers!hri%%eli$%. In de grote ver"arring slaagden de dieren erin te ontsnappen door in de bomen te %ruipen.& Volgens 7ordier "erd aan de inboorlingen de opdra!ht gegeven om de bomen met de dieren om te -agen. ;e "ilden absoluut en%ele gorilla&s te pa%%en %ri$gen om -e nadien te %unnen ilmen. ‘De bomen %nalden met de vrou"t$es en hun $ongen op de grond. 4ommige dieren "aren
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->