Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
routing - switching + trans

routing - switching + trans

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 333|Likes:
Published by bcphi

More info:

Published by: bcphi on Aug 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2011

pdf

text

original

 
http://www.bcphi.com
2009
1
A/ 
ĐỊ
NH TUY
N:
Đị
nh tuy
ế
n
là cách th
c mà Router (b
 
đị
nh tuy
ế
n) hay PC (ho
c thi
ế
t b
m
ng khác)s
d
ng
để
phát các gói tin t
ớ 
i m
ng
đ
ích.
Khái ni
m routing
g
n li
n v
ớ 
i m
ng Internet và internet s
d
ng m
t mô hình
đị
nhtuy
ế
n hop-by-hop
đ
i
u này có ngh
 ĩ 
a r
ng m
i PC hay Router s
ti
ế
n hành ki
m tra tr
ườ 
ng
đị
ach
 
đ
ích trong ph
n tiêu
đề
c
a gói IP, tính toán ch
ng ti
ế
p theo (Next hop)
để
t
ng b
ướ 
cchuy
n gói IP d
n
đế
n
đ
ích c
a nó và các Router c
ti
ế
p t
c phát các gói t
ớ 
i ch
ng ti
ế
p theonh
ư
v
y cho t
ớ 
i khi các gói IP
đế
n
đượ 
c
đ
ích.
Để
làm
đượ 
c vi
c này thì các Router c
n ph
i
đượ 
c c
u hình m
t b
ng
đị
nh tuy
ế
n (routing table) và giao th
c
đị
nh tuy
ế
n (routing protocol).Nhìn vào trong hình hãy
để
ý 2 tr
ườ 
ng Source IP Address và Destination IP Address.
Đ
ây chính là thông tin và router dùng
để
có th
 
đị
nh tuy
ế
n gói tin
đế
n
đ
ích.
Gi
s
ử 
router nh
n
đượ 
c 1 gói tin
. Nó s
 
đọ
c
đị
a ch
 
đ
ích
để
bi
ế
t
đượ 
c networkaddress c
a m
ng
đ
ích. Sau
đ
ó nó s
tra b
ng
đị
nh tuy
ế
n c
a mình
để
bi
ế
t cách th
c
đị
nhtuy
ế
n là gì? Và mu
n
đế
n network address
đ
ích thì s
ph
i t
ng gói tin
đ
ó qua interface nào.
M
i m
t con router
 
đề
u xây d
ng cho mình m
t b
ng
đị
nh tuy
ế
n riêng và tuy theoc
u hình giao th
c
đị
nh tuy
ế
n
để
router tìm cho mình
đườ 
ng
đ
i ng
n nh
t (t
i
ư
u nh
t)
Có 2 lo
i
đị
nh tuy
ế
n
 
Đị
nh tuy
ế
n t
 ĩ 
nh: b
ng
đị
nh tuy
ế
n
đượ 
c c
u hình b
ng tay – do chuyên viênm
ng c
u hình cho nó. Khi c
u hình ki
u này thì router s
 
đượ 
c chuyên viênd
y là: n
ế
u mày mu
n
đ
i
đế
n m
ng X thì mày ph
i
đẩ
y gói tin qua interface Y.
 
Đị
nh tuy
ế
n
độ
ng: chuyên viên m
ng ch
c
u hình các giao th
c
đị
nh tuy
ế
n
độ
ng (nh
ư
RIP, EIGRP, OSPF…) và các router s
s
d
ng các thu
t toán c
ariêng mình
để
t
xây d
ng cho mình m
t b
ng
đị
nh tuy
ế
n. Do các giao th
c s
 d
ng thu
t toán khác nhau nên b
ng
đị
nh tuy
ế
n xây d
ng nên có th
khácnhau (Ví d
: RIP cho r
ng
đườ 
ng ng
n nh
t
đế
n
đ
ích là
đườ 
ng
đ
i qua ít hop
 
http://www.bcphi.com
2009
2
nh
t, nh
ư
ng EIGRP thì l
i d
a vào 5 ch
tiêu
để
ch
n
đườ 
ng ng
n nh
t
quaít hop ch
ư
a ch
c
đ
ã là
đườ 
ng t
i
ư
u)
C
u trúc m
t b
ng
đị
nh tuy
ế
n c
a router
th
ườ 
ng nh
ư
sau:Ví d
v
ớ 
i dòng: S 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0
S:
Cho bi
ế
t b
ng
đị
nh tuy
ế
n này là Static (
đị
nh tuy
ế
n t
 ĩ 
nh – cái này s
h
c sau)
192.168.3.0/24
is directly connected: m
ng 192.168.3.0/24
đ
ã
đượ 
c thi
ế
t l
p k
ế
t n
i
Serial0/0:
c
ng mà nó s
 
đẩ
y gói tin qua.Nh
ư
v
y v
ớ 
i dòng thông tin trên ta thu
đượ 
c k
ế
t qu
th
ế
này: Mu
n t
ớ 
i m
ng 192.168.3.0/24thì nó s
t
ng gói tin
đ
ó qua c
ng Serial0/0. Và cái b
ng
đị
nh tuy
ế
n này
đượ 
c c
u hình t
 ĩ 
nh(c
u hình b
ng tay)
B/ CHUY
N M
CH
Cái này thì m
i ng
ườ 
i n
m quá rõ r
i ph
i không? K
r
i h
c môn M
ng Vi
n Thông
đ
ã nóir
t nhi
u v
cái này r
i.
 
http://www.bcphi.com
2009
3
Hãy chú ý
đế
n tr
ườ 
ng Destination/Source MAC
. Các thi
ế
t b
l
ớ 
p 2 (Datalink) s
d
a vào
để
chuy
n m
ch
đ
ó.
MAC address
ở 
 
đ
ây là
đị
a ch
v
t
. T
c là gì ? M
i thi
ế
t b
m
ng c
a ta
đượ 
c fix c
ngm
t
đị
a ch
MAC address
không bao gi
ờ 
có 2 thi
ế
t b
có cùng m
t
đị
a ch
MAC c
.
V
y quá trình m
t gói tin
đ
i qua m
ng ntn ?
Gi
s
ta có m
t topo m
ng nh
ư
th
ế
này:Bây gi
ờ 
n
ế
u PC0 (192.168.1.2/24) mu
n liên l
c v
ớ 
i con PC1 (192.168.3.2/24) thì gói tinph
i l
n l
ượ 
t
đ
i nh
ư
sau:
PC0
Switch0
Router 0
Router 1
Switch 1
PC1 
OK v
 y gói tin s
ẽ 
 
đượ 
 c thay
đổ 
i nh
ư 
th
ế 
này nhé:
Gói tin
đ
i
đế
n t
ng 4 – Transport thì
đượ 
c
đ
óng gói thành các segment – ta ch
tính headercác t
ng d
ướ 
i vì swich là thi
ế
t b
l
ớ 
p 2 (t
c là nó ch
làm vi
c
đế
n t
ng datalink thôi) cònrouter là thi
ế
t b
l
ớ 
p 3 (t
c nó là vi
c
đế
n t
ng network).

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Di Vi Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->