Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Kur’ân ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Ö retim Farzdır
Cinsel nitelikli farz görevlerin ve haramların ö retimi farzdır
Allah’ın Resûlü’nün Cinsel Ö retimi
Cinsel ö retim kadınları da içine alıyordu
Cinsel ö retimin bir arada yapıldı ı da oluyordu
Kadınlar da cinsel konularda gerçekçiydiler
Cinsel problemlerini açıkça anlatan kadınlar da vardı
Cinsel ö retim ertelenemez ve dı lanamaz
Cinsel Hayat da Allah’a bâdet Yoludur
bâdet Nedir?
Allah’ın yasalarına itâat ederek ibâdet etmek
Cinselli i korumak ve kullanmak ibâdettir
Cinsel hayatı evlilikle ba latıp sürdürmek ibâdettir
böylece cinsel hayatı ba latıp sürdürmek ibâdettir
Cinsel haramlardan kaçınmak ibâdettir
Zinâdan korunmak Allah’ın güvencesine erdirir
E le ili kiye sevap verilir
Cinsellik ve Cinsel Hayat Üzerine slâm Gerçekli i
Erke in Cinselli i
Amelli müslümanın cinsel arzuları artar
Kadının Cinselli i
Ergin kız çocu unun evlili i engellenemez
Dul kadının evlili i de engellenemez
C Evlilik dönemi
Kadının cinsel hakları
Cinsel Eylemler Kaçınılmazdır
Cinsel Eylem ktidarını Yoketmeye Kalkı mak Haramdır
Hadımla mak
Hadımla tırmak
Özel artları çinde Bekârlık Haramdır
slâm’da bekârlı ı ilkele tirmek yoktur
Biz evlenmeyece iz diyenler lânete u rar
Bekârlar, eytanların karde leri olabilir
Mâzeretsiz Sürekli Bekârlık Haramdır
Malî Güç
E e Zulmedilece i Endi esi
Devamlı Bekârlık
Evlilikte Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdır
Evlilik Fıtrî Bir htiyaç, Dînî Bir Görevdir
slâm Dîni Evlili i Emredicidir
Kur’ân ı Kerîm’de evlilik
Evlili e Te vik Edici Genel lkeler
Çocuk Sâhibi Olmak çin Evlili e Te vik Edici Düstûrlar
Do urgan Kadınlarla Evlenin
Çocuk çin li kiye Devam Et
Korunma gibi doyum da amaçlanmalıdır
Kur’ân ve Sünnet’te Evlendirme Yükümlülü ü
a Bütün Mü’minlerin Yardımı
b slâmî Devletin Yardımı
c Velîlerin Yardımı
Evlili i kolayla tırmak da slâmî bir görevdir
Cinsel Hayatın Tatmin Edici Olması Lâzımdır
Koca için ancak karısı, karısı için de ancak kocası vardır
Cinsel ili kinin amaçlarından biri de cinsel tatmindir
Cinsel doyumu amaç olarak gösteren hadîsler
Cinsel doyum açısından bâkirelerin önceli i
Baskı ile yaptırılan evlilik geçersizdir
Yeti kin olmayan kız çocu u evlendirilebilir mi?
slâm bilginleri böyle bir evlili i niçin onaylamı tır?
Sünnet Olmak
A Erkek Sünneti (Hıtan)
c Sünnet olmanın zamanı
d Sa lık ve cinsellik bakımından önemi
B Kız Kadın Sünneti
b Kız sünnetinin mâhiyeti
c Dînî bakımdan önemi ve hükmü
d Cinsel bakımdan önemi
De erlendirme
Bıyık Sakal Bırakmak
Bıyık ve Sakalın Hükmü ve Önemi
b Ki isel ve sosyal önemi
Bıyık Sakalın Cinsellikle lgisi
Dı Cinsel Etkilerden Korunmak
Olumsuz ortamlar ve arkada lar
Televizyon ve basın
Cinsel Hayatın Mahremiyeti ve Sırlarını Korumak
Mahremiyeti Korumak
er’î mesken nedir?
Sırları Korumak
Vücûdu ve Di leri Temiz Tutmak
Genel Vücût Temizli i ve Cinsellikle lgisi
Di Temizli i ve Cinsellikle lgisi
Di temizli inin cinsel önemi
Sigara
Süslenmek ve Kokulanmak
Süslenmek
Ho Kokularla Kokulanmak
Erke in kokulanması
Kadının kokulanması
Kadın âdet halinde de kokulanmalıdır
Besmele Çekmek ve eytan’dan Allah’a Sı ınmak
Cinsî Münâsebete Ba lamadan Önce Besmele Çekmek
eytan’dan Allah’a Sı ınmak
Sevi mek
Sözlü Sünnetten Örnekler
A k fısıltılarını aracı kılın
Yalnız Erkek mi Sevi mekle Mükelleftir?
Sevi mek; Kadının Hem Hakkı, Hem de Görevidir
Sevi mede Bir Sınır Var mıdır?
Nasıl bir birle me
Cinsel li kide Kadın Gözetilmelidir
Nedir kadının durumunu gözetmek?
Hamile e le ili kide bulunmak
Cinsel li kide Kaçınılması Ö ütlenen Davranı lardan
E ler Arasında Örtüsüz Çıplaklık ve Cinsel Organlara
Örtüsüz Çıplaklıktan Sakındıran Ö ütler
Cinsel Organa Bakmadan Sakındıran Ö ütler
Niçin yasaklanmadı da kaçınılması ö ütlendi?
Oral li ki ve Çok Konu mak
Korunma Tedbirlerine Ba vurmak
nsanın yaratılı ı ancak Allah’ın takdiriyledir
Korunmayı do rudan onaylayan bir tek âyet ve hadîs yoktur
do rudan onaylayan bir tek âyet ve hadîs yok ama onu dolaylı da
Kur’ân ve Sünnet korunmayı dolaylı olarak yasaklar
Korunmayı dolaylı ekilde yasaklayan hadîsler
Allah’ın Resûlü korunmamı tır
Korunma, neden açık olarak yasaklanmamı tır?
Korunma ve cinsellik
Sonuç
Kürtaj
E ler Arasında Haramlara Genel Bakı
Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak
li kiyi Yasaklayıcı Hadisler
Âdet halinde sevi mek de haram mıdır?
Âdet Halinde Sevi mek Fiillî Sünnetin Bir Gere i midir?
Âdet Dönemlerinde Kadınların Özel Sorumlulu u
Cinsel li ki Ne Zaman Helâl Olur
E e Arka Organından Temas Etmek
Yasaklayıcı Âyet
Kadına Ters Yoldan li kiyi Yasaklayıcı Hadisler
Ters Organdan li ki, Küçük Lûtîliktir
Sırları Açıklamak
(Mazohizm) li kide Bulunmak
Cinsel Görevden Kaçınmak
Kadının Cinsel Görevden Kaçınması
Kadının cinsel görevden kaçınmasını yasaklayan hadîsler
Kadınlık görevinden kaçınan kadın suçludur!
Kadınlık görevinden kaçınan kadın günahkârdır
Kadınlık görevlerini yapamayan kadın mazûr olabilir mi?
Erke in Cinsel Görevden Kaçınması
Kadının Cinsel Hakları
Cinsel bakımdan kadının korunması
Kadın mahkemeye ba vurabilir
bâdet Amacıyla da olsa Kadın Cinsel Yoksullu a Terkedilemez
Geçici cinsel ilgisizlik câizdir
Îlâ Yapmak
Îlâ Nedir?
E ler Arasındaki Cinsel Haramların Keffâretleri
Âdet Halinde Cinsî Münasebette Bulunmanın Keffâreti
Îlâ’nın Keffâreti
Zıhâr’ın Keffâreti
Oruçlu ken Cinsel li kide Bulunmanın Keffâreti
E ler Ayrı Ayrı mı, Yoksak Beraber mi Yatmalıdır?
stenildi i Zaman Cinsel li kide Bulunmak
Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak
Cuma gününün ö ütlenmesinin sebebleri
Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak
Her Dört Ayda Bir Cinsel li kide Bulunmak
Cünüblük ve Gusül
Meni, Gusülü (Yıkanmayı) Gerektirir
Âdetin ve Lahusalı ın Bitimi Yıkanmayı Gerektirir
Bo almaksızın Cinsel li ki de Yıkanmayı Gerektirir
Cünüblük ve Yasak ler
Cünüb Pis De ildir
Cünübken Yıkanma Allah’ın Emridir
E ler çin Bilgiler
Cünüb ki inin bulundu u eve melekler girmez mi?
Niçin Yıkanılır?
Guslün Farzları
Nasıl Yıkanılır?
Sevi mek Guslü (Yıkanmayı) Gerektirir mi?
Kusurlar, Cinsel Mahrûmiyet Sebebi Kılınamaz
Kadına erkekten ayrılık hakkı sa layan cinsel kusurlar
nnet
Cübb
ekz
Erke e kadından ayrılma hakkı sa layan cinsel kusurlar
Karn
Retek
fza
Buhur
Nikâhı Fesh Dâvası Açmak Hakkını Veren Mü terek
Cinsel Nitelikli Olan ve Olmayan Hastalıklar
Nikâhı fesh ile bo ama arasındaki bazı farklar
Verdi i Mal Kar ılı ında Kadını Bo amak
Hul’un Hükmü
Cinsel Hayat, Ailenin Kurulu Amacı ve Ya atıcı
Nafaka çin Gerekli Cinsel Nitelikli artlar
Bo ama ve Cinsellik
Bo ama Çirkin Fakat Geçerlidir
Bo amak hakkı kimindir?
Kadına bo ama ve nikâhı fesh ettirme hakkı verilmi midir?
Bo anmada erkek de ma dûrdur
Kadın Nasıl Bo anır?
Âdet ve lohusalık hallerinde bo amak bid’at olup haramdır
Korumak çindir
Bo anmanın Cinsellikle rtibatlı Malî Sonuçları
ddet
ddetin Cinsel Özellikleri
Hulle
Hulle Nedir?
Anla malı Hulle
Anla malı Hulle Haramdır
Allah Hulleciye lânet etsin
Cinsel Kıskançlık
Cinsel Kıskançlık Nedir?
Cinsel Kıskançlık Yaratılı tandır
Cinsel Kıskançlık Dînin de Gere idir
slâm Dîni’nin emir buyurdu u kıskançlık sınırlıdır
Allah’ın sevdi i kıskançlık me rûdur
Olmalıdır
Kıskançlık, delilsiz üpheye dü ürmemelidir
Çocuk da soya çekmi olabilir
Cinsel üpheye dü ürmek de haramdır
E in kıskançlı ına kar ı sabırlı olmalıdır
Allah’ın Resûlü de e lerine kar ı sabırlıydı
Cinsel kıskançlık bir meziyettir
Deyyûsluk A a ılıktır
Li’ân
Li’ânı do uran artlar
Li’ân’ın sonuçları
Li’ânın faydaları
Haram Nedir?
Zinâ
Zinânın tarifi
Zinâya genel bakı
Kur’ân’da zinâ yasa ı
a Mahremlerle Yapılan Zinâ
b Kom u ile Yapılan Zinâ
c Sava a Çıkan Mücâhidlerin Kadınlarıyla Zinâ
d Bir Arada Topluca Yapılan Zinâ
e Evlilerin Ya lıların Zinâsı
g Bekârların Zinâsı
h Tecavüz Edilerek Yapılan Zinâ
Zinânın azabı
Zinâya yol açıcı i lemler de haram kılınmı tır
Gerçek müslüman zinâcı olamaz
Zinâdan da tövbe edilebilir
Allah katında müt’a olan nikâh
Homoseksüellik/E cinsellik
Kur’ân’da homoseksüellik yasa ı
Sünnet’te homoseksüellik yasa ı4
Homoseksüelli in Sebebleri
A Bekârlı ın Sürdürülmesi
B Erkeklerin Kadınla ması
c Kadın gibi giyinmek
d Kadın gibi konu mak ve davranmak
C Erkeklerin Avret Yerlerine Bakılması
Bir Yorgan Altında Yatması
F Kadınlara Arka Organlarından Temas Edilmesi
Örne in Erkeklerin Birbirlerinin Yanaklarından Öpmesi
H Kadınsı Vücutlu Tüysüz O lanlarla Bir Arada Kalınması
Sevicilik
Kur’ânda Sevicilik Yasa ı
Sünnet’de Sevicilik Yasa ı
Sevicili in Sebebleri
Sevicili in Fideli i Olarak Hamamlar ve Güzellik Salonları
Hayvanlarla Cinsel Temas
Röntgencilik
Röntgencilik Üç Yönlü Haramdır
Röntgencilik merakı do abilir
Te hircilik
Mastürbasyon (Elle Bo almak)1
Genel Bilgiler
Mastürbasyon Haram mıdır?
Mutlak haramdır
Mubahdır
Çıplaklık
Çıplaklı ı Yasaklayan Dînî Ölçüler
Erkeklerde Çıplaklık
Kur’ânî ve Nebevî lkeler I ı ında Örtünme
Giysi koruyucu kimliktir
1 Örtünme emri îmanlı kadınlaradır
4 Kadın giysisinin örtücü olma yanısıra di er artları/özellikleri
8 Zînet olan vücûdu açı a vurma yasa ının sebebi nedir?
9 Örtünme emrine aykırılık nasıl bir günahtır?
ve Mânevî artlar
lk Mü’min Kadınlardan Örtünme Örnekleri
Teberrüc (Örtülü Çıplaklık ve Edâlı Yürümek)
Yüksek topuklu ayakkabılar?
ehvetle Bakmak
Erkekler, Gözlerini Korumakla Mükelleftir
Kadınlar da Gözlerini Korumakla Mükelleftir
Kadın Erkek Beraberli i
Akrabalık ili kileri
Ni anlılık
Karma e itim ve çalı ma düzeni
Kadın için yalnız ba ına yolculuk
Karma ık yürüme düzeni yasaktır
Mabetlerde iç içelik
Kadın Erkek teması ve tokala ması
Mahrem olmayanların gereksiz konu maları
slâm’ın Cinsel Gerçekçili inde Bazı lkeler
Haram Mûsikî Türleri
veli Kadın Sesi
Cinsel Sözler ve Yazılar, Resimler ve Filmler
Fâhi e’yi yasaklayan âyetlerden misaller
a. Ki inin e i ile yaptıkları
sebebler
Cinsel Resimler ve Filmler
Getirilmesi Ne Demektir?
Cinsel Haramlar Yoluyla Kazanç Pistir, Haramdır
Cinsel Haramlara Ortam Hazırlayarak Kazanmak da Haramdır
a Deyyûs olmak
Deyyûs Kimdir?
b Fuh u organize etmek
c Fuh a zorlamak
Cinsel Haramlar Muhâtablarda Cinsel Haramlara Sebep Olur
Alkollü çkiler
Alkollü çkiler ve Cinsel Haramlar
Fakirlik
Fakirlik Evlili i Engelleyip, Bekârlı ı Uzatır
Fakirlik Dar Bir Eve Mahkûm Eder
Beni zinâya ihtiyaç dü ürdü
slâmî Sosyal Yargı Bakımından Zinâcı Erkek de Kadın da Pistir
Zinâ evlili e engeldir
Fâhi e ile evlenilemez
Zinâ Suçlaması/ ftirası (Kazif) Cezası
Tecavüze U rayan Kadınının Zinâ snadı
Homoseksüellik ve Kadınla mı Olma ftirası
Zinânın Cezası (Haddi)
Zinânın Sübûtu
Kur’ân’da Zinânın Cezası ve Recm Olmadı ının Kanıtları
Sünnet’de Zinânın Cezası
Cinsel Haramların Yayılmasında Aracılık Yapanların Cezası
A Kısas
B Diyet
Sihir ve Cinsel Sihrin Cezası
Sihir Haramdır
Cinsel Sihir
Sihir, karı koca arasını nasıl açabilmektedir?
Cinsel sihrin cezası
Sınırlı Çok Kadınla Evlilik slâmîdir
Taaddüd i Zevcât Kurumunu Tanıyabilmek çin Gerekli artlar
slâm öncesi yedinci asır câhiliyetinde cinsel hayat
Yirminci Asır Câhiliyetinde Cinsel Hayat
Cinsel Hayat Durmayacaktır
Taaddüd i Zevcâtı Zarûrîle tiren Sebebler
B Bo anmak
C Taaddüd i nisâ’yı (zinâyı) me rûla tırmak
D Taaddüd i zevcât ruhsatını benimsemek
Taaddüd i Zevcât Laik Bir Mantıkla da Yerilemez
Taaddüd i Zevcâtın stismarını Engelleyen Unsurlar
a Mehir
b Nafaka
c Kadının bo ama ve bo anma hakkı
d Kadın fıtratı (yaratılı ı)
e Adâletli olma gere i
Taaddüd i Zevcâtı Kadınlar da Savunmalıdır
Taaddüd i Zevcât Yalnızca Bir Ruhsat Kurumudur
Allah’ın Resûlü’nün Çok Evlili i
Allah’ın Resûlü Niçin Çok Evlenmi tir?
Peygamber kimdir?
Peygamberin görevi nedir?
Bu yardımcılar kimler olabilirdi?
E lerden Olu acak Yardımcılar Edinmek Zorunluydu
Cinsel güç ve e lerin seçimi
Allah, O’na özel olarak cinsel güç verdi
Sosyal ve Ekonomik artları
Allah’ın Resûlü’nün E leri
Allah’ın Resûlü Tek Kadınlı Aile Hayatını da Örneklendirdi
Geleneksel Hukûkumuzda Câriyeler
Câriyeler Geçici Statülü Sava Esîrleridir
Câriyelerle li kide Tek Yolun Evlilik Oldu unu Gösteren Âyetler
Âhiret Hayatı ve Cennet
Cennetin Mânevî Nimetleri
I Alah’ın Güzelliklerine Bakmak
II Rıdvânullah (Allah’ın Rızası ve Sevgisi)
III Yücelerin Dostlu u
IV Allah’ı Tesbîh ve O’na Hamd
Cennet’te Cinsel Hayat
Kur’ân’da Cennet Kadınların Vasıfları
Kur’ân’da Cennet Erkeklerinin Vasıfları
Sünnet’te Cennet Kadınlarının Vasıfları
Cennet’te Kıskançlık Olmayacaktır
Cennet’te Her ey Olacaktır
NDEKS
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
islamda cinsel hayat-ali rıza demircan

islamda cinsel hayat-ali rıza demircan

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by hayy
islamda cinsel hayat,
islamda cinsel hayat,

More info:

Published by: hayy on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 15 to 134 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 149 to 284 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 299 to 509 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 524 to 575 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 590 to 704 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->