Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau Bia, Noi Dung Ho So TDT, Du Toan Thiet Ke

Mau Bia, Noi Dung Ho So TDT, Du Toan Thiet Ke

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,304|Likes:
Published by best52005
dung cho nhan vien van thu hoac thu ky van phong khi soan thao
dung cho nhan vien van thu hoac thu ky van phong khi soan thao

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: best52005 on Aug 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

 
MÉu dù to¸n thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, ¸p dông theo th«ng t
− 
sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ v¨n b¶n sè 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 vÒviÖc h
− 
íng dÉn ®o bãc khèi l
− 
îng x©y dùng c«ng tr×nh
1
Dù to¸n thiÕt kÕ (Tæng dù to¸n)
C«ng tr×nh :H¹ng môc :§Þa ®im :Chñ ®u t
− 
:§¬n vÞ lËp dù to¸n:s Hîp ®ng:
Hµ Néi, …../……….
Bé X©y dùngviÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Address: 81Tran Cung - Nghia Tan - Cau Giay - HanoiTel: 84.4.7544196, Fax: 84.4.8361197Website:www.ibst.vn; email:vkhcnxd@fpt.vn
(giai ®n thit k…..hc tªn a dù ¸n)
 
ViÖn khcn x©y dùng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
200
 
MÉu dù to¸n thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, ¸p dông theo th«ng t
− 
sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ v¨n b¶n sè 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 vÒviÖc h
− 
íng dÉn ®o bãc khèi l
− 
îng x©y dùng c«ng tr×nh
1
Dù to¸n thiÕt kÕ (tæng dù to¸n)
C«ng tr×nh :H¹ng môc :§Þa ®im :Gi¸ trÞ dù to¸n:………………………………………………….(bng sè)
(b»ng ch÷:…………………………………………………………….)
 Hµ Néi, ngµy…..th¸ng…….n¨m……..
Hµ Néi, …../……….Ghi chó: (1); (2) cËp nhËp ®èi víi ®¬n vÞ ph©n cÊp
Bé X©y dùngviÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Address: 81Tran Cung - Nghia Tan - Cau Giay - HanoiTel: 84.4.7544196, Fax: 84.4.8361197Website:www.ibst.vn; email:vkhcnxd@ft.vn
(giai ®n thit k..hoÆc n cña ¸n)
2
§¬n vÞ lËp
ViÖn KHCN X©y dùng(Tªn ®¬n vÞ duyÖt)
Phª duyÖt
 
ViÖn khcn x©y dùng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
201
 
tr
íc thuÕthuÕ GTGTsau thuÕ 
IChi phÝ x©y dùng (G
xd
)
1PhÇn ngÇm
Theo b¶ng dù to¸n1.1PhÇn cäc nhåi1.2PhÇn cäc, t
− 
êng barret1.3PhÇn ng, tÇng hÇm1.4Cng thÊm1.5BiÖn ph¸p thi c«ngTheo sè liÖu bªn A cÊp
2PhÇn th©n
Theo b¶ng dù to¸n2.1PhÇn kÕt u2.2PhÇn kiÕn tróc2.3PhÇn ®iÖn - chèng sÐt2.4PhÇn p tho¸t n
− 
íc
3Chi phÝ thÝ nghiÖm
3.1Chi phÝ thÝ nghiÖm siªu ©m cäcTheo bng dù to¸n3.2Chi phÝ thÝ nghiÖm pÝt cäcTheo bng dù to¸n3.3Chi phÝ khoan lâi bª t«ng cäcT¹m tÝnh
4Chi phÝ chèng mèi
Theo b¶ng dù to¸n
6Chi phÝ l¸n tr¹i t¹m t¹i hiÖn tr
− 
êng ®Ó ë vµ®iÒu hµnh thi c«ng7Chi pph¸ dì nhiÖn tr¹ng
II
Chi phÝ thiÕt bÞ(G
tb
)
Theo b¶ng dù to¸n
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
STTChi phÝC«ng thøc tÝnhGi¸ trÞ (®ång)
c«ng tr×nh:®Þa ®iÓm:
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tpqnhat liked this
chatham123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->