Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 131102

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 131102

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2013.
NOVEMBER
 2.,
SZOMBAT
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
MagyarországMagyarország
 – 
 Megalakult
Orbán
 
Viktor 
 miniszterelnök vezevel csütörn a Reformác Emlékbizottság, az állam és a protestáns egyházak közös szervezete
” - jelentette be az emberierőforrások minisztere a reformáció emléknapján, a Károli Gáspár-díj átadásakor, !dapesten"
Balog Zoltán
 elmondta, a bizottsá# készíti elő a reformáció kezdetének $%%" é&ford!lójaalkalmából '%()-ben tartandó *nnepi rendez&én+eket" int mondta, a reformáció része aze#+etemes ma#+arsá#nak és az e#+etemes e!rópai m&elődést.rténetnek" /talt arra is, 0o#+
Orbán Viktor
 a a#+arorszá#i 1&an#élik!s 1#+0ázzal szerdán, !dapesten szerződést k.t.tta #+őri és a b!dapesti 2ns!la 3!t0erana elne&ezés ép*lete#+*ttesek me#4jításáról 5627
 
 merikairészr!l a helyes irányba tett lépésként értékelték az alaptörvény ötö"ik mó"os#sát 
-tájékoztatta a K*l*#+minisztéri!m pénteken az 62-t" 8 tárca k.zlemén+ében
Martonyi János
k*l*#+miniszter és
Victoria Nuland
 amerikai 0el+ettes k*l*#+i államtitr cs*t.rt.kime#besléséről besmol&a azt írta, 0o#+ a k.zelma#+ar parlamenti &álasztásokratekintettel a felek érintették a ma#+ar jo#alkotás, &alamint a ma#+ar média 0el+zetét 5627
 – 8 K.zép-e!rópai Kezdemén+ezés 5K1K7 k*l*#+miniszterei cs*t.rt.ki#.d.llői *lés*k.n elfo#adott k.z.s n+ilatkozat!kban szor#almazták, 0o#+ a szer&ezet azonta#jai, amel+ek már az 1/-0oz tartoznak, se#ítsék az !nión kí&*li orszá#okat 5627
 
  közép$európaiországok összetartozás$tu"atának er!s#tése volt a visegrá"i csoport %&'( és a )özép$európai )ez"eményezés %)E)( kétnapos külügyminiszteri találkozó*ának cél*a, és ebben a tekintetben sikeresnek bizonyult a tanácskozás
” - mondta
Németh Zsolt
, a K*l*#+minisztéri!m parlamentiállamtitkára az esemén+ &é#én cs*t.rt.k.n, G.d.llőn" 8 G.d.llői Királ+i Kastél+ban rendezetttalálkozó !tán az államtitkár emlékeztetett9 a k.zép-e!rópai é& kiemelkedő esemén+e &olt atalálkozó" 8 &ise#rádi orszá#ok 5:se0orszá#, 3en#+elorszá#, a#+arorszá# és ;zlo&ákia7k*l*#+i tárca&ezetői, a n+!#at-balkáni orszá#ok k*l*#+miniszterei és a K1K ta#államainak kép&iselői tár#+altak a#+arorszá#on, az esemén+en részt &ett az 1/ bő&ítési biztosa, az 1/
3
  A szeml"ben szere#l) cikkek nag( r"sze a c0mre kattint*a meg$elenik 4 az &TI%0rekez tartoz! linkek eg(es esetekben csak a 555.mti.' oldalon el*"gzett eg(szer6 "s ing(enes regisztrci! 'tn fognak m6k/dni
K
IS1BBSÉ7I
 S
 A8T9:9K2SZ
;i*itas 1'ro#ica ;entralis <;1;=
 >%333? B'da#est Szent#"teri. '. 3..
 
H3C%33%H.
 
soros eln.kt bet.l3it&ánia k*l*#+minisztere, &alamint
Victoria Nuland
 amerikai0el+ettes államtitkár is 5627
 – )% é& felett is marad0atnának 0i&atal!kban5<=7
 –
  szomszé"os országok félnek amagyarországi pártok kampányától 
” – mondta
Kiszelly
 
Zoltán
 a 3ánc0íd >ádióban 5<=7
 
  rasszizmus nemterszeti csapás, hanem emberek m+ve, a kisebbségek elleni gy+lölet er!sö"ik egész Európában, #gy Magyarországon is
- mondta a el*#+miniszri!m .nkormán+zatiállamtitkára szombaton <a#+csécsen"
Tállai ndrás
 erről azon a orsod me#+ei telep*lésen beszélt, a0ol .t é&&el ezelőtt, akkor mé# ismeretlenek, #+4jtóbombát dobtak romák által lakott0ázakra, majd a menek*lők k.z*l a#+onlőttek e#+ ?% é&es nőt és e#+ ?@ é&es férfit 5<sz&7
  – 8 deportálásoknál sok esetben csak az an+a#i0aszonszerzés moti&álta a 0atalom akkori birtokosait 5<sz&7
 –
Juhász !éter
 le&élben ford!ltaz emberierőforrás-miniszter0ez, 0o#+ ítélje el a
"orthy
-szobor &asárnapra ter&ezett b!dapestifela&atását 5<sz7
 – int k.zlemén+*kbenírk9
 óérzés+ magyar állampolgárként mélységesen felhábor#tónak tart*uk, és amesszemen!kig visszautas#t*uk azt, hogy ennek az embernek az ország egyik legszebb terén - vagy bárhol is - szobrot áll#tsanak 
"” 5<sz7
$omá%!a$omá%!a
 
 Antal Árpád 
 és .a
m
ás
 Sándor 
 mint állampolgárok regionális népszavazási in"#tványt kez"eményezte
” – jelentette be!tóbbi eln.ki minősé#ében Ko&ászna e#+e 6anácsának te#napi soros *lésén, napirend előtt"Kifejtette, @@ $A? támo#ató sza&azatot siker*lt .ssze#+jteni*k, s m!tatta ma#a előtt az asztalontorn+os!ló dossziékat" 8 0el+i referend!mon azt a kérdést kí&ánják feltenni9 „
akar*a$e, hogy /argita, )ovászna és Maros megye külön fe*lesztési régiót alkosson Marosvásárhelyközponttal0
” 5Báromszék7
 – 8 ;zékel+ek na#+ menetelése tapasztalatai alapján !karestben, majd r*sszelben tartanaa!tonómiademonstrációkat
T#kés $ászl%
" 8z 1rdél+i a#+ar <emzeti 6anács 51<67 eln.kea cs*t.rt.ki na#+&áradi sajtótájékoztatóján k.zzétett n+ilatkozatában az é& roniaiesemén+eként említette a &asárnap tartott menetelést" Bozzátette, a fel&on!lás C
a székelyföl"i éser"élyi magyarok azon hitér!l tett tan1bizonyságot, hogy egyesült er!vel le"önthetik az1t*ukban álló aka"ályokat, és megvalós#that*ák 2zékelyföl" területi autonómiá*át 
C 5627
 – 8z erdél+i a#+ar Dol#áriDárt 5DD7 eln.ke,
Bir% Zsolt
 e#+ cs*t.rt.ki maros&ásár0el+i sajtótájékoztatón kijelentette,!karestnek méltán+olnia kell a székel+ek eddi#i C
nyakken"!s autonómiaharcát 
C" 8 politik!s asajtótájékoztató !tán az 62-nek elmondta, 0a ez a módszer nem &ezet el oda, 0o#+ a románkormánn+al elkezdődj.n a párbeszéd az a!tonómiáról, a székel+ek készek akár radikálisabbeszk.z.k0.z is n+4lni" 1 radikálisabb eszk.z.k sorában a pol#ári en#edetlensé# eszk.zeit,;zékel+f.ld 0atárainak az esetle#es lezárását említette az DD eln.ke" >emén+ét fejezte ki!#+anakkor, 0o#+ nem lesz sz*ksé# a radikális me#oldásokra 5627
 8z 1rdél+i a#+ar K.zm&elődési 1#+es*let 51K17 és a >omániai a#+ar Eemokrata ;z.&etsé# 5>E;F7
K
IS1BBSÉ7I
 S
 A8T9:9K2SZ
;i*itas 1'ro#ica ;entralis <;1;=
 >%333? B'da#est Szent#"teri. '. 3..
 
H3C%33%H.
H
 
illetékesei aláírták
&'t# ndrás
 .r.k.sei&el azt az adás&ételi szerződést, amel+ szerint azerdél+i ma#+ar író p!sztakamarási sz*lő0áza ma#+ar k.z.ssé#i t!lajdonba ker*lt 5627
 >on korn+párti .nkorn+zati &ezek az észak-erdél+i a!tópál+aépítésének a fol+tatását kérték n+ílt le&élben
Victor !onta
 minisztereln.ktől és
(an &o)a
infrastr!kt!rális ber!0ázásokért felelős minisztertől 5627
 
Kissntal
 szerint ;zékel+f.ld j.&őjéről beszél&e nem politikai,0anem elsősorban #azdasá#i j.&őben kell #ondolkodni, 0isz aza!tonómiat.rek&éseknek csak akkor &an értelm*k, 0a ezekkel pár0!zamosan #azdasá#i n.&ekedést is siker*l elérni"
 Magyarország nem egy országban, hanem egy nemzetisségben harozza meg v!
fo#almazott a
 
;zekel+0on"ro portálnak adott interj4jában
Kiss ntal
, aa#+ar =rszá##+lés a#+ar <emzeti K.z.ssé#ek 1!rópai rdekkép&iselete 5B/<2<1/7 br*sszeli irodájának &ezetője"
Kiss ntal
 elmondta, 0o#+ r*sszelben nem tízmillióma#+arorszá#i lakost, 0anem ('–(@ millió kárpát-medencei ma#+art kell kép&iselnie, akik ős0onos ma#+arok, azaz ezen a f.ld.n sz*lettek, itt élnek sz*leik, test&éreik, itt &annak eltemet&e őseik, és itt látják j.&őj*ket is" „
  mi fela"atunk az, hogy egyrészt az Európai 3nió felé, az ott él!, "olgotisztvisel!k, köztisztvisel!k, 1*ság#rók felé képvisel*ük a magyarságot,másrészt a magyarok lakta térségben azt a fa*ta gon"olko"ást mély#tsük el, hogy mi egyközösség vagyunk, a kisebbség szót pe"ig irtsuk ki, iktassuk ki a közbeszé"b!l 
” – fzte 0ozzá5<=7
 –
 Miközben /argita, )ovászna, Maros és 2zilágy megyében novemberben megvitat*a a megyeiönkormányzat az RM425 határozattervezetét a fe*lesztési giók átalak#tásáról szónépszavazásról, 6ihar és 2zatmár megyében egyel!re nem is tervezik a határozati *avaslat napiren"re t+zését az önkormányzati testületben
” – k.z.lte te#nap a aszol"ro portál5Báromszék7
 – 8 k.z.ssé#építés é&e lesz '%(? – errőlfo#adott el 0atározatot az >E;F B!n+ad e#+ei Kép&iselőinek 6anácsa le#!tóbbi *lésén" 80atározat kimondja, a szór&án+ban az e#+sé# k.&etelmén+, mel+nek teljesítése az eredmén+esm!nka feltétele 5Báromszék7
 – Ba#+omán+tisztelő, a politikairánt e#+re k.z.mb.sebbH a ma#+arorszá#i kereskedelmi médiát fo#+asztja, de az an+aorszá#tan!lmán+i, m!nka&állalási &a#+ akár ide#enfor#almi célorszá#ként már jó&al ke&ésbé &onzó,mint korábban" 1#+ jelentés szerint ez a kép rajzolódik ki az erdél+i ma#+ar fiatalokról 5<sz7
 – 8 ;zékel+ek na#+ menetese tapasztalatai alapn !karestben, majd r*sszelben tartanaa!tonómiademonstrációkat
T#kés $ászl%
 5<sz7
 – ;aját zászlóit tá&olította el aaros me#+ei 1<6 és az 1<D k.z.s szék0ázáról azt k.&etően, 0o#+ a maros&ásár0el+irendőrsé# felszólította a két szer&ezetet, 0o#+ &onja be az ép*let 0omlokzatára kitett székel+zászlót 5aszol"ro7
 –
 z államf! az ellen!rzése alatt tartott intézmények seg#tségével min"ennap szabotál*a a kormány és a parlamenti többség munká*át 
” -állítja
*rin ntonescu
 5aszol"ro7
K
IS1BBSÉ7I
 S
 A8T9:9K2SZ
;i*itas 1'ro#ica ;entralis <;1;=
 >%333? B'da#est Szent#"teri. '. 3..
 
H3C%33%H.
C

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->