Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
photoshop

photoshop

Ratings: (0)|Views: 378|Likes:
Published by Azurec
photoshop tutorial na makedonski
photoshop tutorial na makedonski

More info:

Published by: Azurec on Jan 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
 
1.
 
ADOBE PHOTOSHOP
1.1.
 
К
АЛИБРАЦИЈА
1.1.1.
 
Што е калибрација?
Како што може да се види од воведот за теорија на боите, различните единици, какосканерот, мониторот и принтерот, на помалку или повеќе различни начини ја претста-вуваат бојата. За да може од таквите состави да се добијат предвидливи резултати, не-опходно е да се направи калибрација, односно своевидно усогласување и прилагодува-ње на компонентите на составот, така што приказот на сликата на мониторот и во текотна работата во најголема можна мера одговара на нејзиниот испис или печат во боја.Кога зборуваме за калибрација во Photoshop, таа дејствува со усогласување на монито- рот и параметрите на претворање меѓу моделите на бои, на начин со кој се компензира-ат разликите кои влијаат на приказот на сликата и сепарацијата на боите на различнитеизлезни единици.Два вида калибрација имаат пресудно значење за предвидливост на резултатите одобработка на сликата: калибрација на уредот (мониторот) и т. н. системска калибрација,односно усогласување на параметрите што влијаат на претворање на сликата од соста-вот RGB во CMYK.
1.1.2.
 
Калибрација на мониторот
Доколку се нема големо искуство при обработка на слика во боја и при работата пр-венствено се потпира на она што се гледа на мониторот, ова претставува најважен че-кор во подготовка на компјутерот за успешна работа со графика.Доколку се располага со професионална опрема, можно е покрај мониторот и графич-ката картичка да се поседува и програм за калибрација. Во тој случај само се активирапрограмот и се препушта самиот да си ја заврши работата. Во другиот случај пак морада се проследи упатството за користење на алатките на Photoshop.
 
Калибрацијата на мониторот, независно од тоа дали се врши во Photoshop или во посебнапрограма, поврзана е со подесувањата на светлината и контрастот на самиот монитор и одосветленоста на просторијата во текот на постапката за калибрација. Ако дополнително семенува некој од наведените параметри, постапката на калибрација мора да се повтори. За-тоа, практично е со леплива лента или на некој друг начин да се фиксираат копчињата за ме-стење на мониторот или барем со молив да се означи поставката на којшто е калибриран мо-ниторот (за аналогни монитори), или да се запишат вредностите на контрастот, осветлено-ста и топлината на боите кај дигиталните монитори.
За да се калибрира мониторот, непходни се следниве чекори:
 
 
Мониторот трба да биде вклучен барем половина час пред калибрацијатаДа се намести осветленоста во просторијата, светлината и контрастот на мониторот навредност што ќе остане непроменете во текот на работатаОд Control Panel да се вклучи апликацијата Adobe Gamma и да се искористи Sep ByStep Wizard-отДа се пратат чекорите кои ги бара програмата, и откога ќе се заврши со калибрацијатавидлива ќе е голема разлика во приказот на сликите.
1.1.3.
 
Поставување на сепарациски параметри
Windows оперативниот систем за комуникација со периферните уреди, како што сепринтерите и мониторите користи таканаречени color-profiles (профили на бои). Овиепрофили на бои најчесто овозможуваат конзистентен пренос на сликата од еден уред надруг со најмала можна варијација во верноста на сликата. Секако со надворешни алатки(како што е Adobe Gamma за мониторот) може да се креираат и свои различни профили(кај мониторот не секогаш ги има соодветните драјвери кои го содржат потребниотпрофил на бои) кои фино ќе се прилагодат за да се добијат подобри резултати на прика-зот на сликата. Тука не може да се навлегува во сите детали на печатарската струка ко-ишто е неопходно да се познаваат за прецизна и контролирана регулација на тие опции,па за почеток најдобро е да се остават на преддефинираните вредности. Денешните пе-чатари најчесто доаѓаат со веќе пред-дефиниран профил на бои во нивниот драјвер, којшто сите посериозни програми за обработка на графика ги користат.Многу важен чекор за користење на Photoshop за професионален печат е корекција наштотуку направената калибрација. Најдобар начин за тоа е да се направи пробна сликаво CMYK, којашто секако треба да ги содржи четирите подрачја на обоеност со по100% од секоја CMYK боја и уште четири коишто ќе ја содржат комбинацијата од по100% CM, CY, MY и CMY.Таквата слика теба да се сепарира и отпечати на начин на кој ќе се користи во праксатаи добиениот печат да се спореди со изворната слика на мониторот. Ако сличностите несе задоволителни, треба да се изврши рекалибрација на излезните уреди. На тој начинсе добива дефинитивната потврда за односот меѓу екранскиот приказ и конечниот пе-чат, а компјутерот максимално ќе се доближи до идеалот наречен WYSIWYG (Whatyou see is what you get, односно Што гледаш, тоа и ќе го добиеш).
 
 
1.2.
 
И
НТЕРФЕЈСОТ НА ADOBE
P
HOTOSHOP
 
Секоја комплексна програма има некои свои специфичности во прикажување на пода-тоците, организација на екранот, начинот на активирање на алатките, наредбите и слич-ните елементи, како и можностите за прилагодување на одредени својства на програма-та. Со познавање на тие можности на корисникот му се отворааат можности за оптими-зација на програмата кон сопствените потреби и за градење на покомотна работна око-лина.
1.2.1.
 
Кутија со алатки (Toolbox)
Кутијата со алатки претставува дел од екранот на Photoshop, наменет за брзо одбирањена основните алатки, со фиксирана форма, големина и содржина, но без фиксна позици- ја на екранот. Покрај алатките коишто детално ќе ги опишеме, во кутијата со алаткиможат да се прочитаат и да се модифицираат боите за исполнување на објектите како ина позадината, да се избере начинот на работа помеѓу стандардниот и начинот за изра-ботка на маски. Сите алатки во toolbox- от се поделени во пет групи како што се гледана сликата.Особено внимание во поглед на приказ на документот (битмапираната слика) привле-куваат три икони во последниот ред од кутијата со алатки. Кога програмата ќе се акти-вира, активна е иконата што е прва од лево, со која новосоздадената или отворена сли-ковна датотека се сместува во сопствениот прозорец.Бидејќи тој прозорец, веќе со првото зголемување, ќе стане тесен, со клик на среднатаикона исчезнува рамката на прозорецот и активната слика ќе се рашири по целиотекран и ќе се изгуби името на прозорецот (и името на прозорецот на Adobe Photoshop)како и статусната линија.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Beatrice Elena liked this
zordak70 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->