Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
108098837-nota-guru-dan-cabaran-semasa (1).pdf

108098837-nota-guru-dan-cabaran-semasa (1).pdf

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by Aisyah Wardi
NOTA PADAT EDU 3109
NOTA PADAT EDU 3109

More info:

Published by: Aisyah Wardi on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA1)PENGENALAN
-
usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar 
-
 penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif)
-
 pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan.
-
Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum.
-
memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara
-
 pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan.
2)INTEGRASI NASIONALAKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL
-
Perbezaan budaya dan agama
-
Ketidakpuasan hati
-
Kedudukan Geografi
CABARAN MEWUJUDKAN 1 SISTEM SOSIAL
-
gama dan kebudayaan
-
!asar Penjajah "ritish
-
#istem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang  berlainan
-
malan ekonomi yang berlainan
-
Perbezaan politik ikut bangsa, kaum $ etnik 
-
HALANGAN INTEGRASI NASIONAL
-
Perbezaan budaya dan agama
-
!asar Penjajahan
-
#istem Pendidikan
-
malan %konomi
-
Perbezaan politik 
PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN
-
#istem Pendidikan Kebangsaan
-
genda &emperkasakan #K 
-
Penerapan 'ilai
-
&ata Pelajaran #iik dan Kewarganegaraan
-
Konsep #ekolah awasan
-
ktiiti Kurikulum dan Kokurikulum
-
Perkasakan bahasa Kebangsaan
-
Pemantapan ktiiti
-
Pupuk Kefahaman
-
!asar Pelajaran kebangsaan
-
menggunakan sukatan pelajaran, buku teks,  peperiksaan
-
 pakaian seragam
-
sistem latihan guru
-
 bahasa penghantar yang sama
USAHA BAGI MEMASTIKN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA & DIPERKUKUHKN
-
melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan
-
menjadikan agenda memperkasakan #K 
-
menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni  budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk*tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.
-
memperkenalkan mata pelajaran #iik dan Kewarganegaraan pada tahun +-
-
memperkenalkan Konsep #ekolah awasan
-
melaksanakan beberapa aktiiti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiiti kurikulum dan kokurikulum
PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP
-
&odul ktiiti Kecemerlangan kademik 
-
&odul ktiiti Kesukanan dan Permainan
-
&odul ktiiti Kokurikulum
-
&odul ktiiti Khidmat &asyarakat
-
&odul ktiiti &eningkatkan Patriotisme
TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
-
#ekolah sebagai alat perpaduan
-
#istem persekolahan yang sama
-
Penggunaan "ahasa &elayu
-
Pendedahan kepada nilai
-
#eminarforum
PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
-
Program Permuafakatan &asyarakat
-
/ari Keluarga
-
cara Kebudayaan
-
#ambutan Perayaan
-
ktiiti Kokurikulum
-
"ulan Kemerdekaan
-
0awatan ziarah
-
"ina 1nsan
3)
 
PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
-
#emua dapat hak yang sama
-
#ekolah dapat kemudahan yang sama
-
#ekolah awasan,kongsi kemudahan
-
#ekolah satu aliran
-
malan kehidupan
-
Peluang pendidikan yang sama
-
Persamaan hak 
-
Peluang yang luas
-
Pembangunan sumber manusia
TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
-
"asmi buta huruf 
-
Pendidikan uniersal
-
Penyediaan infrastruktur 
-
Guru terlatih yang mencukupi
-
Pra sekolah untuk semua
STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
-
Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak*kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. !alam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap  peringkat pendidikan.
-
2ntuk meningkatkan produktiiti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi.
 
-
#istem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.
-
 pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.
-
Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan  persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran  perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain*lain.
RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN
-
Pendidikan asas
-
Pendidikan wajib untuk semua
-
Kecekapan dalam pengurusan
-
Pengagihan sumber 
-
Keperluan dengan pasaran kerja
PENDIDIKAN NEGARA
-
Pelbagai peringkat
-
Kurikulum yang sama
-
Penubuhan sekolah agama rakyat
-
Peningkatan bilangan pelajar ke uniersiti
-
Pendidikan swasta
-
Pendidikan untuk semua
-
Pengagihan sumber kewangan
-
Pendidikan sejagat
-
Pertambahan guru dan bilangan kelas
-
Pendidikan "ertaraf !unia
-
Pendidikan berterusan
-
Pendemokrasian pendidikan
-
Pendidikan berkualiti
4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA
-
 pelajar belajar untuk tahu
-
 belajar untuk membuat
-
 belajar untuk menjadi apa
-
 belajar untuk hidup bersama
KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO
-
Pengurus punyai kuasa autonomi
-
&emperkasakan kapasiti
-
#truktur terurus
-
2kuran prestasi
-
Pemantauan prestasi
-
Kawalan sumber 
-
ketelusan
MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA
-
 pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya.
-
sekolah perlu mempunyai maklumat tentang  prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan prioritinya.
-
sekolah memerlukan struktur yang terurus dan  professional.
-
kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah.
-
sekolah perlu mengawal sumber*sumber.
-
 pengurusan sekolah mesti telus.
TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
-
&emenuhi keperluan pembelajaran asas
-
&embentuk wawasan
-
kses kepada uniersal
-
3ocus terhadap pembelajaran
-
Perluaskan skop
-
Penambahbaikan persekitaran
-
Perkukuhkan perkongsian
-
Pembangunan dasar 
-
gerakkan sumber 
-
 perpaduan antarabangsa
 DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
-
Perkembangkan potensi indiidu
-
4ingkatkan kreatiiti
-
#istem pendidikan yang cekap
-
Pusat kecemerlangan pendidikan
-
4ingkatkan martabat pendidikan
4)GLOBALISASI DALAM PENDIDIKANCABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT
-
Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.
-
1noasi dalam pelaksanaan kurikulum
-
Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.
-
Pengurusan pendidikan.
-
Pembentukan jati diri pelajar.
-
Kualiti guru.
PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUMA!"#" $%#'"" "* +"$"! +$%#"!-" "+"." /%$%#! "* '%#-!
-
#ekolah "estari5 4umpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.
-
Projek #ekolah 'et5 Penggunaan komputer peribadi dan  persekitaran 0ocal rea 'etwork (0'). Guru  berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar.
-
Projek #mart 0ab5 &enggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai  pemandu, pelayar dan pemudahcara.
-
Projek #ekolah 6ista5 Perisian aplikasi bagi pengurusan  bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. 1ni bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan  berkesan dan memberi peluang kepada pelajar  berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru.
PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI
-
&empunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.
-
&empunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam  bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.
-
&enguasai kemahiran teknologi untuk keperluan  pekerjaan dan kehidupan seharian.
-
"ersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana  pengetahuan baru.
-
&enjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya.
 
KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN
-
Pembelajaran sepanjang hayat
-
Kebolehan berkomunikasi
-
Kemahiran teknologi
-
Kesediaan kognitif 
-
arganegara bertanggungjawab
CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU
-
Kesediaan guru
-
Pertambahan beban
-
Kekurangan sokongan pengurusan
-
Pengurusan pendidikan
-
#ikap guru
-
Perbezaan tahap pengetahuan
-
Penggunaan teknologi
-
Pembentukan jati diri
-
"udaya sekolah
-
Perkembangan profesionalisme guru
KESAN NEGATI GLOBALISASI
-
 'egara lemah ditindas
-
Ketidakadilan perkongsian
-
Pemantauan yang mendalam
-
Permintaan pasaran tenaga kerja
-
&eminggirkan bahasa melayu
-
4erbuka kepada persaingan tidak sihat
-
Pengkomersilan pendidikan
-
Penafian pendemokrasian pendidikan
-
Penghayatan ilmu terhakis
5)KEPELBAGAIAN BUDAYA
-
Perlu keadilan
-
Peluang pendidikan kepada semua
-
Pupuk melalui aktiiti kurikulum dan kokurikulum
-
Program sekolah berkembar 
KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI DENGAN BIJA BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT
-
&enjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem  pendidikan negara. &emastikan sokongan dan  pembiayaan secara adil kepada sekolah*sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan 7ina dan 4amil, sekolah mubaligh, sekolah okasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara.
-
&engimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran.
-
&emastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang.
-
&eminda kta 2niersiti dan Kolej 2niersiti 89:; demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk  jaminan kebebasan akademik dan autonomi uniersiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara*negara maju.
-
&emastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain*lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan &ajlis #enat.
-
&emperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di  pedalaman khususnya di #abah dan #arawak.
-
&eningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap  peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.
-
&enyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran  profesional mereka sentiasa selaras dengan  perkembangan semasa.
-
&engkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.
-
&enyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan  pedalaman.
-
&enekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai  pelbagai bahasa termasuk "ahasa 1nggeris, "ahasa rab, "ahasa 7ina sebagai bahasa*bahasa utama dunia dan  juga bahasa*bahasa ibunda.
-
&enyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran.
-
&eluaskan skop 0embaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan !iploma &uadalah (diploma  berkembar).
CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA
-
#ekolah kebangsaan sebagai peneraju
-
Kelayakan pelajar jadi penentuan
-
Pindaan akta
-
4ingkatkan kemudahan
-
4ingkatkan mutu pendidikan guru
-
Peluang latihan
-
"iasiswa kepada yang berkelayakan
-
Kuasai pelbagai bahasa
)PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
-
#uasana lebih kondusif 
-
&udah hasilkan bahan
-
Kepelbagaian media
-
&aklumat pelbagai
T3DPT  ASAS PENTING DLM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT IAITU
-
teknologi maklumat adlh utk kumpul maklumat. 1a digunakan utk suntingan dgn menggunakan teknologi.
-
memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.
-
 proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi  bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada  penerima.
PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
-
Kuasa penggerak 
-
Pelaksanaan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->