Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[MM2013-1-14] Anna Czech: Jakość prewencji i leczenia osób z cukrzycą jest równoważnikiem jakości ich życia

[MM2013-1-14] Anna Czech: Jakość prewencji i leczenia osób z cukrzycą jest równoważnikiem jakości ich życia

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Jakość prewencji i leczenia osób z cukrzycą jest równoważnikiem jakości ich życia
Jakość prewencji i leczenia osób z cukrzycą jest równoważnikiem jakości ich życia

More info:

Published by: Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

 
Medycyna Metaboliczna, 2013, tom XVII, nr 1
www.medycynametaboliczna.pl
14
ANNA CZECH
JAKOŚć PREWENCJI I lECzENIA Osób z CUKRzyCą JEst RóWNOWAżNIKIEM JAKOŚCI ICh żyCIA
QUAlIty Of thE PREvENtION AND thERAPy OUtCOMEs Is AN EQUIvAlENt Of thE QUAlIty Of lIfE Of thE PERsONs WIth DIAbEtEs MEllItUs
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej, Warszawa. Warsaw Medical University, Association for Therapeutic Education, Warsaw.
KONIECzNOŚć PRzysPIEszENIA “tRANslACJI” WyNIKóW bADAń NAUKOWyCh DO PRAKtyKI MEDyCzNEJ
Medycyna, a w jej czołówce diabetologia, szybko się zmienia dążąc do zwiększenia terapeutycznej skutecz
-
ności. W tym celu wykorzystuje wszelkie postępy na
-
uki i techniki. Otwiera nowe perspektywy w prewencji i leczeniu przez ich wbudowanie do praktyki lekarskiej. Polepsza w ten sposób jakość wyników leczenia i jedno
-
cześnie jakość życia pacjentów.Wyliczmy ważniejsze przykłady innowacyjnych zmian, które weszły już do użytku w lecznictwie lub są tuż za progiem:• Określanie indywidualnego genomu i ryzyka pato
-
logii, uzupełnianie klinicznej genetyki przez osiąg
-
nięcia epigenetyczne, to znaczy przez możliwość re
-
gulacji ekspresji genów przez wiele czynników także terapeutycznych,Przeciwdziałanie chorobom degeneracyjnym metodami medycyny regeneracyjnej odbudowującej uszkodzone komórki i tkanki za pomocą pluripotentnych komórek typu macierzystego,• Rozwój „diabetomiki” to znaczy wykorzystania badań dotyczących komórkowych sieci regulacyjnych oddziały
-
wań wielu cząsteczek białkowych i innych na metabolizm,Zastosowania informatyki w interpretacji zjawisk bio
-
logicznych i technologii ich regulacji,Upowszechnienie zasad EBM w codziennej praktyce,Pogłębiona diagnostyka i korekta socjologicznych uwa
-
runkowań wyników leczenia.To przykłady kierunków, które w realny sposób nauka oferuje praktykom już obecnie. Nowe możliwości insulinoterapii rozwój nowych analogów insuliny oraz ich mieszanek, a także bardziej  precyzyjnych sposobów ich podawania i kontroli wyni
-
ków, zwiększa jakość wyników leczenia i polepsza jakość życia chorych.Spieszmy się stosować w praktyce te nowe osiągnię 
-
cia, ponieważ poprawiają rokowanie i wiele aspektów realnych losów pacjentów. Służy temu uznanie tej zależ
-
ności za podstawowy obowiązek i prawo dobrej opieki diabetologicznej i zadanie dla społeczeństwa.Diabetologia może odegrać nową rolę, jeśli sama bę 
-
dzie szybciej rozwijać nowe, lepsze wartości, podwyż
-
szać poziom jakości leczenia, zmieniać styl organizacyj
-
ny wykorzystując także doświadczenia międzynarodowe. Dotyczy to szczególnie zmian, które wynikają – między innymi – z działalności
 International Diabetes Federa-tion, European Association for the Study of Diabetes,  American Diabetes Association
, wybranych ośrodków klinicznych w różnych krajach oraz działań Komisji Unii Europejskiej. W tym zakresie ważną drogą ulepszeń jest np. projekt „Diamap” – konstrukcja współpracy europej
-
skiej w zakresie zwiększania jakości badań naukowych i opieki diabetologicznej. Temu celowi dobrze służy za
-
sada
„patient centered care”
 
opieki diabetologicznej  skupionej na osobie pacjenta
 w całym zakresie badań i praktyki cukrzycy.
KONIECzNE CEChy sKUtECzNEJ DIAbEtOlOGII; CzEGO zbyt CzęstO bRAKUJE?
Poniżej przedstawiono 7 różnych wartości pilnie po
-
trzebnych w opiece diabetologicznej w Polsce.
 
Medycyna Metaboliczna, 2013, tom XVII, nr 1
www.medycynametaboliczna.pl
15
 Diabetologia oparta na dowodach obiektywność ocen.
Określenie to odnosi się do przyjęcia za podstawę kształtowania opieki diabetologicznej zasad medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine) oraz denicji i technik werykacji badań klinicznych ujętych w systemie Cochrane Collaboration. Z natury rzeczy standardy medyczne powinny wykorzystywać takie me
-
todyczne ujęcie. Zakłada się, że przed przyjęciem oceny, wniosku lub zalecenia, dokonuje się obiektywnej analizy sposobu ich uzyskania. Można w ten sposób ustalić „siłę dowodową ocen”, wniosku lub zalecenia, oceniając ją za  pomocą poziomu „siły przekonującej” określonej litera
-
mi: A – dla najwyższego poziomu pewności dowodów, B – dla wysokiego prawdopodobieństwa, ale jednak nie
-
 pełnej siły dowodów, oraz C dla niższych poziomów wartości dowodów opartych tylko na empirii. Medycyna oparta na dowodach odrzuca w ten sposób znaczenie niesprawdzonej opinii, zbyt subiektywnego doświadczenia klinicznego, a także takie hipotezy pato
-
zjologiczne, których znaczenie dla zrozumienia konkret
-
nych chorób lub sytuacji nie zostało udowodnione. Pod
-
kreśla natomiast rolę wyników systematycznych badań doświadczalnych i klinicznych a także ocen terapeutycz
-
nych, randomizowanych, opartych na właściwej liczbie  przypadków i jakości obserwacji.
„Złotym standardem”
 w zakresie takich ocen jest randomizowane badanie kontrolowane
(RCT – Ran-
domized Controlled Trial)
, polegające na losowym  przydziale do grupy badanej lub kontrolnej oraz ukry
-
ciu kodu randomizacji. W hierarchii ważności badań w medycynie kolejne miejsca zajmują: duże badanie RCT, małe badanie RCT, nierandomizowane
(non-RCT)
 badanie z równoległą grupą kontrolną, non-RCT z „hi
-
storyczną” grupą kontrolną, badanie kohortowe, bada
-
nie kliniczno-kontrolne, rejestr, opis serii przypadków, na końcu opis pojedynczego przypadku. Wyniki badań  prospektywnych mają pierwszeństwo w hierarchii przed  badaniami retrospektywnymi. Należy także odpowie
-
dzieć na pytania: jak długo trwała obserwacja, jakie były kryteria pierwotnego wykluczenia przed rozpoczęciem  badania, jaki odsetek pacjentów wykluczono z badania w trakcie jego trwania i z jakich powodów, jaki jest za
-
kres dokumentacji śmiertelności, jak opisano czynniki zakłócające i w związku z tym czy wykonano analizy w warstwach, czy uwzględniono w wyniku wiek, a także  jak dokładna jest analiza statystyczna?Jeśli takie dowodowe podstawy nie są pełne, nie moż
-
na na ich podstawie formułować zaleceń postępowania lekarskiego.
 Diabetologia naukowa, przyspieszenie „translacji” osiągnięć naukowych do praktyki – kontrola jakości wy
-
ników leczenia.
 Należy dążyć do efektywnego podnoszenia poziomu  jakości leczenia cukrzycy przez przyspieszone i dyna
-
miczne wprowadzanie zarówno do praktycznej diabeto
-
logii, jak i do sfery polityki zdrowotnej państwa, samo
-
rządów, a także organizacji pozarządowych, wszystkich  bezpośrednich, naukowych wartości medycznych oraz organizacyjno-ekonomicznych. Jest to translacyjne ujęcie  postępów naukowych, które ulepsza działanie tak lekar 
-
skie jak i organizacyjne.
Ujęcie to obecnie dotyczy szczególnie:
-
 badań i postępów w zakresie wyjaśniania np. moleku
-
larnych aspektów etiologii i patogenezy różnych form cukrzycy; wskazują np., że obecnie obowiązująca kla
-
sykacja cukrzycy musi się wkrótce zmienić;
-
intensykacji diagnostyki, prewencji i leczenia cuk 
-
rzycy: – do praktyki wprowadzono wiele nowych pa
-
rametrów i metod diagnostyki, udowodniono obiek 
-
tywną rolę korekt w stylu życia dla prewencji cukrzycy oraz prewencyjna rolę intensykacji leczenia cukrzycy w odniesieniu do powikłań;
-
usprawnień i upowszechnienia edukacji terapeutycznej, samokontroli i partnerstwa w relacjach lekarz-pacjent w procesie leczenia, a także w społecznej emancypacji diabetologii i osób z cukrzycą;
-
intensykacji współpracy międzynarodowej i między
-
środowiskowej w zakresie badań epidemiologicznych, organizacyjnych i społecznych;
-
sformułowania prognozy zapadalności na cukrzycę na świecie, tworzenia programów prewencyjnych i uświa
-
damiania społeczeństwa i polityków co do wagi proble
-
mu cukrzycy – choroby pochłaniającej w wielu krajach około 10% wydatków na opiekę zdrowotną.
 Diabetologia edukacyjna i samoopiekuńcza part 
-
nerstwo lekarz-pacjent.
Diabetologia edukacyjna jest warunkiem skuteczne
-
go wdrażania postępów nauki do opieki medycznej, do  prewencji, leczenia i jednocześnie oszczędzania kosztów. Odpowiada na postulat „patient-centered care” – opieki skupionej na osobie pacjenta. Jej wpływ można by scha
-
rakteryzować w następujący sposób:Edukacja terapeutyczna:Jest profesjonalnym sposobem komunikacji między le
-
karzem, instytucją opieki diabetologicznej a pacjentem,  jego rodziną i jego grupą społeczną. Umożliwia aktywny i racjonalny udział pacjenta w pro
-
cesie leczenia i samokontroli. Dokonuje integracji działań pacjentów, ich rodzin oraz diabetologów, pielęgniarek i edukatorów medycznych,  psychologów i innych specjalistów. Określa potrzeby psychospołeczne i edukacyjne w celu uła
-
twienia indywidualnego nauczania zachowań i stylu życia.Wytwarza pozytywną motywację, ulepsza zrozumienia siebie i innych, zwiększa dążenie do wykreowania ak 
-
 
Medycyna Metaboliczna, 2013, tom XVII, nr 1
www.medycynametaboliczna.pl
16
tywnej postawy wobec zmian wartości życiowych po
-
wodowanych przez cukrzycę.Zwiększa odporność psychospołeczną, ogranicza wpływ cukrzycy na karierę społeczną. Przeciwdziała lękowi, depresji, zmęczeniu, frustracji. Umożliwia nabycie pełnej sprawności w samokontroli cukrzycy i regulacji dawek leków. Kształtuje osobowość zdolną do spełniania ról społecz
-
nych, do osiągnięcia dobrej jakości życia i emancypa
-
cji, do zwalczenia dyskryminacji. Edukacja terapeutyczna pacjentów jest fundamentem i warunkiem wdrożenia samokontroli, indywidualizacji leczenia oraz udziału pacjenta w procesie leczenia. Bez właściwej edukacji racjonalne leczenie cukrzycy jest niemożliwe.
 Diabetologia holistyczna skupiona na osobie  pacjenta.
Przewlekła choroba zawsze wymaga zharmonizowa
-
nych działań technicznych i humanistycznych. Przykła
-
dem takich potrzeb jest opieka diabetologiczna. Osoba z cukrzycą potrzebuje, obok wszystkich skutecznych in
-
terwencji technicznych, stałego wsparcia i wspomagania osobowości. Podejście holistyczne koordynuje wszystkie te aspekty skutecznej i dobrze odczuwalnej przez pacjenta opieki.
W tym zakresie można wymienić następujące, szcze- gólne sposoby oddziaływania:
a.
 planowe i przystosowane do życiowych potrzeb pacjen
-
ta przekazanie odpowiedniego zasobu wiedzy, umiejęt
-
ności oraz motywacji,
 b.
wytworzenie nowych wartości życiowych, nowych ce
-
lów i planów emancypacji społecznej, zgodnych z po
-
trzebami zintensykowanego leczenia cukrzycy,
c.
mobilizacja rodziny i przyjaciół pacjenta wokół jego spraw, d. zorganizowanie warunków do modykacji stylu życia, wytworzenie atmosfery i stylu współpracy i partner 
-
stwa oraz wzajemnego zaufania i dobrej komunikacji między pacjentem i zespołem leczącym.Połączenie wiedzy biologicznej oraz humanistycz
-
nego podejścia do życia i potrzeb przewlekle chorego  pacjenta jako indywidualności zwiększa także jego zdol
-
ność do radzenia sobie ze stresem oraz do realizacji ży
-
ciowych planów. Przeciwdziała zaburzeniom emocjonal
-
nym i depresji, polepsza staranność w realizacji zaleceń lekarskich. Wiele doświadczeń i obserwacji wskazuje, że roz
-
wiązywanie problemów pacjenta tylko za pomocą metod technicznych, bez uwzględnienia duchowej i kulturowej sfery życia osób leczonych, nie jest w pełni skuteczne w polepszaniu jakości życia, będącej w dużej mierze składnikiem subiektywnym, zależnym od osobowości  pacjenta.
 Diabetologia społeczna eliminacja zespołu „de
-
 prywacji” psychospołecznej, zwiększenie skuteczności systemu wsparcia społecznego.
Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa zdecy
-
dowanie dąży do udostępnienia pełnej opieki diabeto
-
logicznej wszystkim potrzebującym, organizowania  pomocy dla grup i środowisk, które mogą nie uzyskać odpowiedniej jakościowo opieki diabetologicznej oraz usuwania nierówności społecznych w kontroli zagrożeń dla zdrowia. Te problemy mają szczególnie silny wpływ na sferę  badań i działań o charakterze socjologicznym.
Wymienić tu należy wyniki badań i rozwój:
1.
epidemiologii opisowej i analitycznej,
2.
organizacji i systemów leczenia cukrzycy,
3.
ekonomiki opieki diabetologicznej,
4.
metodyki oceny jakości wyników leczenia,
5.
metodologii i upowszechniania prewencji,
6.
oceny wpływu uwarunkowań ekonomicznych, a więc  poziomu zatrudnienia, dochodów i klasy (warstwy) społecznej na wyniki leczenia i długość życia.
7.
 badań zmian roli lekarza i organizatorów oraz roli samych pacjentów w procesie prewencji i leczenia, a także partnerskiej roli osób z cukrzycą i ich rodzin, opartej na profesjonalnej edukacji terapeutycznej. Powyższe opinie dotyczą w dużej mierze stosun
-
ków pomiędzy osobami chorymi na cukrzycę a spo
-
łeczeństwem, działających w obydwóch kierunkach. Opierają się one na metodologii epidemiologicznej, socjologicznej i statystyce, z pełnym wykorzysta
-
niem informatyki, odnoszą się do wszystkich faz życia człowieka i naturalnej historii cukrzycy oraz do spo
-
łecznych regulacji pozycji społecznej, wykształcenia,  pracy zawodowej i bezrobocia, poziomu dochodów, za
-
kresu pomocy społecznej i praw społecznych przewle
-
kle chorych, w tym osób z cukrzycą, gwarancji i regu
-
lacji prawnych zdrowia, życia rodzinnego, możliwości integracji osoby z cukrzycą ze społeczeństwem, a także do ograniczeń dyskryminacji i deprywacji społecznej osób z cukrzycą. Rozwiązywanie społecznych problemów dotyczących  prewencji, leczenia i rehabilitacji jest w Polsce, podobnie  jak na całym świecie, koniecznością warunkującą zmniej
-
szenie obciążeń wynikających z cukrzycy w dużych subpopulacjach o upośledzonej społecznej i ekonomicz
-
nej charakterystyce.
 Diabetologia polityczno-ekonomiczna, odpowiedzial 
-
ność państwowa a także „pozarządowa”.
Epidemiczność występowania, wpływ na całokształt struktury chorobowości, wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie cukrzycy powodują, że wymaga ona aktywne
-
go i planowego działania środowisk politycznych i admi
-
nistracyjnych. Jest ono niedostateczne.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->