Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Musli Vërbani - Hapat e shejtanit

Dr. Musli Vërbani - Hapat e shejtanit

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Libra islame
Dr. Musli Vërbani - Hapat e shejtanit
Dr. Musli Vërbani - Hapat e shejtanit

More info:

Published by: Libra islame on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
 Dr: Musli Vërbani 
HAPAT E SHEJTANIT
Shejtan do të thotë i larguar dhe i dëbuar nga mëshira e Allahut, me fjalë tjera shejtani është i mallkuar. Dy cilësi kanë ndikuar që shejtani të jetë i mallkuar dhe i dëbuar nga mëshira e otit:! "ara: #ryelartësia dhe! dyta: $helo%ia.#ur oti i &artmadhëruar i tha shejtanit bjeri në se$hde Ademit ai i tha : 'në jam më i mirë se ai, se"se atë e ke krijuar "rej dheu ndërsa mua më ke krijuar "rej jarri
.
 (ra $helo%ia ndaj Ademit ka ndikua që ai të tregoj kryelartësi dhe nuk i ka ra ne se$hde Ademit.(astaj Shejtani i ka thënë otit të &artmadhëruar se njerë%it do ti humb nga rruga e drejtë, "ër"os besimtarë)e të sinqertë. Dhe më je" afat deri në ditën e ringjalljes.oti i je" rast që deri në momentin e ringjalljes të jetoj aty ku jeton njeriu dhe që tentoj të i largoj njerë%it nga rruga e drejtë "or ai nuk do të mund të i largoj besimtarët e sinqertë nga rruga e drejtë se"se s"ecifikë e shejtanit është që me mashtrime t*i largoj njerë%it nga rruga e drejtë, e besimtarët e sinqertë nuk bien "re e kurthe)e të shejtanit. + Shejtani i shkon njeriut nga "ara, + nëse është i "asuksesshëm i shkon nga mbra"a, + nëse është i "asuksesshëm i shkon nga ana e djathtë, + nëse nuk është i suksesshëm i shkon nga ana e majtë. Shejtani nuk i shkon njeriut nga "oshtë se"se në këtë anë njeriu bie në se$hde,+ "o ashtu shejtani nuk i shkon nga lart, se njeriu i ngrit duart lart e lutë dhe e  "ërkujton otin e Madhëruar, "ra se$hdeja dhe "ërkujtimi ndaj otit e largon shejtanin nga njeriu.Shejtani ndonjëherë e sulmon njeriun, nëse nuk arrin të ketë sukses me sulm ai i  "ërgatit kurthe, nëse e sheh se njeriu nuk bie kurthet e tij fillon ta mashtroj, e nëse nuk mundet ashtu, tenton ta frikësoj e nëse nuk mundet ashtu, fillon ta )ë në dyshime, nëse nuk mundet ashtu, ai )e"rat jo të mira ia %bukuron kinse janë )e"ra të mira, e nëse nuk mundet ashtu fillon t*i "araqitet njeriut se është një këshilltarë i mirë e i sinqertë dhe se ia do të mirën njeriut, "or "ërkundra%i shejtani qëllimin kryesorë e ka që njeriun ta bëjë "abesimtarë dhe të digjet së bashku në %jarr me të.oti i &artmadhëruar na ka urdhërua që mos ta dëgjojmë dhe të mos shkojmë ha"a)e të shejtanit, të mos biem në grackat dhe mashtrimet e shejtanit se"se ai është armik i  "ërbetuar dhe i ha"ur i njeriut, ai ka larguar nga rruga e drejtë turma të mëdha të njerë%)e. e duhet të logjikojmë të anali%ojmë dhe të mësojmë që të mos biem në kurthet e shejtanit, sikurse "o e tregoj tregimin në )ijim se në -farë ha"a dhe -farë metoda shkon shejtani deri sa ta shtie njeriun në "abesim: A, /A(A0 0! 12&A0 2 (34D543 S/!0A2 #a qenë një beni israil, i cili ishte ndër de)otshmit kohën e tij. ë atë kohë  jetonin tre )ëlle%ër, ata kishin një motër )irgjëreshë dhe nuk kishin motër tjetër, "os saj. 0ë tre )ëlle%ërit ishin emëruar )ullnetarë në luftë në rrugën e Allahut. uk dinin se në  "ërkujdesjen e kujt ta linin dhe ku ta )endosnin motrën e tyre, se"se nuk kishin besim te
 
askush . 0ë gjithë së bashku u "ajtuan që ta dërgojnë te një mistik beni israil që të "ërkujdesej  "ër te, se"se )etëm tek ai u "ushonte %emra. Shkuan dhe e "yetën motrën e tyre ta lënë "ërkujdesje tij derisa kthehen,  "or ai thotë: 6
Më ruaj o Zot! Unë kurrë nuk mund ta pranoj”.
 Ata )a%hdimisht insistonin derisa e bindën, dhe "ranoi "or me një kusht: që të banojë në një shtë"i "ërballë faltores së tij. Ato "ajtohen dhe e dërgojnë motrën e tyre te ajo shtë"i dhe shkojnë. jë kohë gjatë, derisa ajo banonte aty, ai ia "ërgatiste ushqimin, %briste te dera e faltores, "astaj e thërriste7 ajo dilte nga shtë"ia e saj dhe e merrte ushqimin që ia "ërgatiste.
HAPI I PARË
 
Shjtan "hkon m #utë" t m"tku dh  kë"h$$on
,
 se ai duhet të punojë punë të mirë, ai duhet të fitojë shpërblim më të madh, dhe se kur ajo vajza del nga shtëpia e saj ditën, e shohin të tjerët dhe mund të keqkuptojnë 
 ,
 
 por më mirë është që të shkonte me ushqim te shtëpia e saj dhe ta vendoste ushqimin te pragu i shtëpisë, kështu do të fitonte shpërblim më të madh.
Ai "ranon atë këshillë dhe )a%hdon t*ia "ërgatis ushqimin dhe t*ia dërgonte te "ragu i shtë"isë së saj, "or nuk fliste me të fare.
HAPI I %&TË
 
'a$o një kohë( pa"taj  "hkon I#$"   thotë në )"h
:
“Ti duhet të fitosh  shpërblim edhe më të madh”,
dhe e n$iste )a%hdimisht duke i thënë: 6
Sikur të flisje më të do të çmallej, sepse ajo është e përmalluar për vëllezërit e saj”.
 #ështu 2blisi )a%hdimisht e këshillonte, derisa "rej faltores së tij filloi të bisedojë me të.
HAPI I TRETË
 
Pa"taj  "hkon I#$"   thotë
:
“Sikur të shkoje te dera, të ulesh pranë faltores, e ajo pranë shtëpisë së saj e të bisedonit, do të kishte qenë më mirë për të”.
 #ështu ai nuk ndalej, derisa %bret dhe ulet "ara faltores, e ajo )aj%a ulej "ara derës së shtë"isë ku banonte dhe bisedonin nga larg.  jë kohë kaloi kështu.
HAPI I 'ATËRT
 
Pa"taj  "hkon I#$"   thotë
: 6
Ti duhet të fitosh shpërblim më të madh, duke u  sjellë më mirë me të. ra, shko prej faltores tënde dhe ulu në prag të shtëpisë së saj e bisedo me të, sepse më mirë është për të”.
 Ai )a%hdimisht e këshillonte kështu, derisa edhe ashtu )e"roi "ër një kohë.
 
HAPI I PESTË
 .
Pa"taj "hkon I#$"   thotë*
 6
 !ëse dëshiron shpërblim më të madh, shko dhe h"r në shtëpinë e saj, bisedo më të brenda që mos t#ia shohin të tjerët f"t"rën, se kjo është më mirë për t" dhe shpërblimi është më i madh”.
#ështu )a%hdimisht e këshillonte 2blisi, derisa filloi të hyjë në shtë"inë e saj,  bisedonte me të ditën, e kur kalonte dita shkonte në faltoren e tij.
HAPI I +JASHTË
 
Pa"taj  "hkon I#$"
,
ia zbukuron f"t"rën e asaj vajze para tij, derisa ai e prekë në trup dhe e puthë.
HAPI I SHTATË 
 Iblisi 
 vazhdimisht ia zbukuronte f"t"rën e saj
, derisa e shtyn të kontaktojë seksualisht me të, e lë shtat%ënë, e ajo "astaj lind fëmijë.
HAPI I TETË
 
Pa"taj  "hkon I#$"   thotë
:
“$ka mendon nëse vijnë vëllezërit e saj e ta  shohin se ajo ka fëmijë me t", si do të vepronin me t"% !uk ka shpëtim prej t"re, andaj shko, merrja fëmijën, mb"te dhe varrose, se ajo frikësohet prej vëllezërve të saj, e do ta mba sekret atë se ti ke kontaktuar seksualisht metë”
. Ai edhe ashtu )e"roi dhe e mbyti foshnjën.
HAPI I NËNTË
 
Pa"taj  thotë I#$"
:
“&b"te edhe vajzën dhe varrose me të birin e saj, sepse a mendon dhe a ke besim se ajo mund ta mbajë sekretin
89 #ështu ai e mbytë edhe )aj%ën, e merr )aj%ën dhe fëmijën dhe i dërgon në një gremin, i )arrosë aty dhe mbi )arr )endos një guri të madh. Shkon te faltorja e tij dhe fillon të lutet një kohë të gjatë, deri sa kthehen )ëlle%ërit e saj nga lufta. #ur kthehen )ëlle%ërit nga lufta e "yesin "ër motrën e tyre. Ai i ngushëllon dhe u thotë: 6
Zot  më"hro,të
9 dhe fillon të qajë "ara tyre, e u thotë: +
Nuk ka pa"ur )aj-ë më të mrë( por ajo ka )dkur( ja ku  ka )arrn.
 Vëlle%ërit shkojnë dhe e shohin )arrin, aty qajnë "ër motrën e tyre, qëndrojnë disa ditë te )arri i saj dhe kthehen në shtë"i të tyre.
HAPI I %HJETË
 #ur bien )ëlle%ërit "ër fjetur u "araqitet shejtani ëndërr formë një njeriu udhëtarë dhe fillon "rej )ëllait më të madh, duke e "yetur "ër motrën e tyre, e ai i tregon ashtu si- ka treguar mistiku "ër )dekjen e motrës së tyre, se si kanë shkuar tek )arri i saj... Mirë"o shejtani i thotë:
“'jo është gënjeshtër 
9, dhe u thotë
që të mos i besojnë fjalëve të tij, sepse ai e ka lënë shtatzënë motrën e t"re, pastaj ajo ka lindur djalë, kurse ai e ka mb"tur motrën tuaj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->