Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 731|Likes:
Published by STAMPALIA
Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

More info:

Published by: STAMPALIA on Aug 05, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
^^
\∞ÛÎÏËÈfi˜, ï ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ùɘ å·ÙÚÈÎɘ Ù¤¯Ó˘, ï ‰ˆÚËÙc˜ Ùɘ ñÁ›·˜, ïÔÏ˘Ï·ÙÚÂ˘Ì¤ÓÔ˜ £Âfi˜, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È àe Ì›· ÏÔ˘Û›· Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÌbÔÈΛÏÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ηd Ì›· Ï·ÙÚ›· ì ïÔ›· Û˘ÓÈÛÙ÷Ä Ì›· àe Ùd˜ ϤÔÓâӉȷʤÚÔ˘Û˜ ηd Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎb˜ îÛÙÔڛ˜ Ùɘ ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ Ì·˜ ·Ú·‰fiÛˆ˜.Mb ¬ÛËÓ âÏ¢ıÂÚ›· ηd iÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙÔ ì ^∂ÏÏËÓÈÎc ÂéÏ¿‚ÂÈ·, Ôî ÚÔÛ¢¯b˜ ÔîàÓ·ÂÌfiÌÂÓ˜ Úe˜ ÙeÓ ¢›· Ï.¯. j ÙeÓ \∞fiÏψӷ Âr¯·Ó ≤Ó· ÙÔÈÔÜÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎeÂÚȯfiÌÂÓÔ œÛÙ Óa Ìc àÊÔÚÔÜÓ Ûb ¬Ï˜ ÙÔÜ ‚›Ô˘ Ùd˜ àıÏÈfiÙËÙ˜.^√ \∞ÛÎÏËÈfi˜, ¬Ìˆ˜, ¬ˆ˜ ≤Ó·˜ ‰È·ÚÂc˜ ^EÏÏËÓÈÛÙc˜1ö¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ, «ÂrÓ·È å·ÙÚfi˜,≤ηÛÙÔ˜ ‰b ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ‰Èa ÙÔf˜ å·ÙÚÔf˜ Ì˘ÛÙÈÎa ‰bÓ ñ¿Ú¯Ô˘ÛÈØ ‰Èa ÙÔÜÙÔ Ôî Ï·ÙÚÂ˘Ù·d·éÙÔÜ àÓÂÎÔ›ÓÔ˘Ó ·éÙ÷á ÄÛ·Ó ıÏÖ„ÈÓ, ¿ÓÙ· ÂÚÈÛ·ÛÌeÓ Ôé ÌfiÓÔÓ „˘¯ÈÎfiÓ, àÏÏa ηdۈ̷ÙÈÎfiÓØ ·Úa Ùa ‚¿ıÚ· ÙáÓ ‚ˆÌáÓ ·éÙÔÜ ‰bÓ â‰›ÛÙ·˙ÔÓ Óa àӷʤڈÛÈ ¿Û·˜ ÙɘàÓıÚˆ›Ó˘ ʇÛˆ˜ Ùa˜ àÛıÂÓ›·˜Ø ì ÂéÏ¿‚ÂÈ· ‰bÓ âÎÒÏ˘ÂÓ ·éÙÔf˜ Óa âÍÔÌÔÏÔÁÔÜÓÙ·È·ÚÚËÛ›÷· ηd àÚÔηχÙˆ˜ Úe˜ ·éÙfiÓ».
MÜıÔ˜ ηd K·Ù·ÁˆÁ‹
hA˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛˆÌ ηÙ\ àÚ¯a˜ ÙcÓ âÎÙ‡ÏÈÍÈÓ ÙÔÜ Ì‡ıÔ˘ ÂÚd Ùɘ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ£ÂÔÜ Ì·˜: ì ∫ÔÚˆÓ›˜, ÎfiÚË ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜ Ùɘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ºÏÂÁ‡Ô˘, öÌÂÈÓ öÁÎ˘Ô˜ àÊÔÜÛ˘Ó¢ڤıË âÚˆÙÈÎᘠÌb ÙeÓ ºÔÖ‚ÔÓ \∞fiÏψӷ. ≠√Ù·Ó ¬Ìˆ˜ äı¤ÏËÛ Óa ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û÷ˉÂÛÌeÓ Ìb ÙeÓ ıÓËÙeÓ òπÛ¯˘Ó, ÚÔÂοÏÂÛ ÙcÓ ÌÉÓÈÓ Ùɘ £ÂĘ \∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ì ïÔ›· ηd ÙeÓâÊfiÓ¢ÛÂ. ^√ £Âe˜ \∞fiÏÏˆÓ àÂÌ¿ÎÚ˘Ó ¬Ìˆ˜ Ùe àÁ¤ÓÓËÙÔ àÎfiÌË Ù¤ÎÓÔ Î·›, Û÷Ò˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔàe ÙcÓ ˘Ú¿, Ùe ·Ú¤‰ˆÛ Âå˜ ÙeÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÓ Ã›ڈӷ ‰Èa Óa Ùe àÓ·ıÚ¤„÷Ë. ^√ ÛڈÓ,
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
1
 ∞
 
 ∞
 
π
 
π§
 
§
 
 
 √
 
 √
 
^√ å·ÙÚe˜ ÙáÓ „˘¯áÓ Î·d ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ

“OyÙÔ˜ öÛı\ ï Ùe ÄÓ ôÁˆÓ η
 
d Ó
 
¤ÌˆÓ ™ˆÙcÚ ÙáÓ ¬ÏˆÓ η
 
d ʇϷ
 
Í ÙáÓ \∞ı·Ó
 
¿
 
 ÙˆÓ
 
∞úÏÈÔ˜ \∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜
 
οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔÜ ¶ËÏ›Ô˘, qÙÔ ÛÔÊe˜ ηd ‰›Î·ÈÔ˜, ÂÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ å·ÙÚe˜ ηd ‰È‰¿ÛηÏÔ˜^∏ÚÒˆÓ, ¬ˆ˜ ÙÔÜ ^∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ ηd ÙÔÜ \π¿ÛÔÓÔ˜. ™˘Ì‚ÔÏÈÎc ‚‚·›ˆ˜ ì å‰ÈfiÙ˘ ÙÔÜ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ÂåÎgÓ Ùɘ Û˘ÌÌÂÙԯɘ ÙÔÜ ı›Ԣ, ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ÛÙe àÓıÚÒÈÓÔ.™ËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ ï ·ÙcÚ Ùɘ ∫ÔÚˆÓ›‰Ô˜ ºÏÂÁ‡·˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ó˜ §·›ı˘, àÓÉΠ‰ËÏ·‰cÛb Ê˘Ïc ‰ÈÂÔ̤ÓË àe ¿ıË, ù¯È Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÙáÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ.^√ \∞ÛÎÏËÈe˜ âÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ÏÔÈfiÓ, âd ÙáÓ ÎÔÚ˘ÊáÓ ÙÔÜ ¶ËÏ›Ô˘ ηd âÎÂÖ õÛÎËÛÂÂéÂÚÁÂÙÈÎᘠÙcÓ å·ÙÚÈÎc Ù¤¯ÓË, ¬ˆ˜ óÚ·Ö· ÷ô‰ÂÈ ï ¶›Ó‰·ÚÔ˜ (Áã¶˘ıÈÔӛ΢, 45 Î.ë.):
“η› ®¿ ÓÈÓ ª¿ÁÓËÙÈ Ê¤ÚˆÓ fiÚ ∫ÂÓÙ·‡Ú÷ ˆ ‰È‰¿Í·ÈÔÏ˘‹ÌÔÓ·˜ àÓıÚÒÔÈÛÈÓ åÄÛı·È ÓfiÛÔ˘˜.ÙÔf˜ Ìb tÓ, ¬ÛÛÔÈ ÌfiÏÔÓ ·éÙÔʇوÓëÏΤˆÓ Í˘Ó¿ÔÓ˜, j ÔÏÈ÷ á ¯·ÏÎ÷ á ̤ÏË ÙÂÙڈ̤ÓÔÈ / j ¯ÂÚÌ¿‰È ÙËÏ‚fiÏ÷ ˆ,  j ıÂÚÈÓ÷ á ˘Úd ÂÚıfiÌÂÓÔÈ ‰¤Ì·˜ j¯ÂÈÌáÓÈ, χ۷Ș ôÏÏÔÓ àÏÏÔ›ˆÓ ௤ˆÓöÍ·ÁÂÓ, ÙÔf˜ ÌbÓ Ì·Ï·Î·Ö˜ â·Ôȉ·Ö˜ àÌʤˆÓ,ÙÔf˜ ‰b ÚÔÛ·Ó¤· ›ÓÔÓÙ·˜, j Á˘›ÔȘ ÂÚ¿ÙˆÓ·ÓÙfiıÂÓÊ¿Ú̷η, ÙÔf˜ ‰b ÙÔÌ·Ö˜ öÛÙ·ÛÂÓ çÚıÔ‡˜”.
“ηd ÙeÓ ·Ú¤‰ˆÛ (ï \∞fiÏψÓ) ÛÙeÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ àe ÙcÓ ª·ÁÓËÛ›·Óa ÙeÓ ‰È‰¿Í÷Ë ᘠÓa ıÂÚ·‡÷Ë ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ùd˜ àÓ˘fiÊÔÚ˜ àÛı¤ÓÂȘ.ηd ¬ÛÔ˘˜ àe ≤ÏÎË Ê˘ÛÈÎa ö·Û¯·Ó j Âr¯·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛıÉ àe ¯·ÏÎeÓ Ï¢Îfi¯ÚÔ˘j àe ¤ÙÚ· Ôf àe Ì·ÎÚÈa ÂÙ¿ÁÂÙ·È,j Ùa ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ñ¤ÊÂÚ·Ó àe ÙÔÜ ı¤ÚÔ˘˜ Ùe ηÜÌ·ÂúÙ ÎÈ\ àe ÙcÓ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿,ÙÔf˜ âχÙÚˆÓ ¬ÏÔ˘˜ ÎÈ\ àe ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎc 片ÓË ÙeÓ Î·ı¤Ó·Ó à‹ÏÏ·ÛÛÂ,ôÏÏÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ìb ê·Ïb˜ âˆ‰¤˜,Û\ ôÏÏÔ˘˜ ‰b ‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ àʤ„ËÌ· Óa ÈÔÜÓ,j ÂÚÈÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ùa ̤ÏË ÙÔ˘˜ àe ·ÓÙÔÜ Ìb Ê¿Ú̷η,ôÏÏÔ˘˜, Ù¤ÏÔ˜, Ìb âÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ çÚı›Ô˘˜ ÙÔf˜ àÓ¤ÛÙËÛ”.\∞ӷʤÚÂÈ ‰b οÔÈÔ˜ ÌÜıÔ˜ g˜ ¬Ù·Ó â¯›ÚËÛ ï \∞ÛÎÏËÈe˜ Óa àÓ·ÛÙ‹Û÷Ë ÓÂÎÚÔf˜âÏ‹ÁË àe ÙeÓ ÎÂÚ·˘Óe ÙÔÜ ¢Èfi˜, ïfiÙ ï \∞fiÏÏˆÓ èÚÁ›ÛıË Î·d âÊfiÓ¢Û ÙÔf˜∫‡Îψ·˜ Ôî ïÔÖÔÈ Âr¯·Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙeÓ ÎÂÚ·˘Ófi.òAÏÏË ‰b Ì˘ıÈÎc àÓ·ÊÔÚa ϤÁÂÈ ¬ÙÈ ï \∞ÛÎÏËÈe˜ Ìb ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·¥Ì·ÙÔ˜ Ùɘ °ÔÚÁfiÓ˘ö‰È‰Â ÓÔcÓ Âå˜ ÓÂÎÚÔ‡˜Ø ·éÙe ‰¤ âÓ¤¯ÂÈ ñ„ËÏcÓ àÏÏËÁÔÚÈÎcÓ öÓÓÔÈ·Ó (ÓÂÎÚe˜=ï ıÓËÙfi˜).™˘ÌÊÒÓˆ˜ Ìb Ì˘ıÈÎc ·Ú·ÏÏ·Ác Ôf ≤ÏÎÂÈ ÙcÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘ àe ÙcÓ ªÂÛÛËÓ›·2, ï\∞ÛÎÏËÈfi˜, Ì·ÎÚaÓ ÙÔÜ Óa ö¯÷Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·Ó Ìb ÙÔf˜ ºÏÂÁ‡·˜, âÁÂÓÓ‹ıË àe ÙcÓ \AÚÛÈÓfiËÓ
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
2
 
ηd àÓÂÙÚ¿ÊË ÛÙcÓ ªÂÛÛËÓ›· ¬Ô˘ ηd ₷ۛϢÛÂ. h∞Ó àÎÔÏÔ˘ı‹ÛˆÌ ÙcÓ ·Ú¿‰ÔÛÈÓ·éÙ‹, ì ∆Ú›ÎÎË, ì \πıÒÌË Î·d ì √寷ϛ· Ôî ïÔÖ˜ àӷʤÚÔÓÙ·È àe ÙeÓ ≠√ÌËÚÔÓ ó˜âÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙáÓ \∞ÛÎÏËÈ·‰áÓ, ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙcÓ ªÂÛÛËÓ›· ηd ù¯È ÛÙcÓ £ÂÛÛ·Ï›·.ªËÙ¤Ú· ‰b ÙÔÜ £ÂÔÜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ì \∞ÚÛÈÓfiË. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ ì àÌÊÈ‚fiÏÔ˘ÈÛÙfiÙËÙÔ˜ ÌÂÛÛËÓÈ·Îc ·éÙc âΉԯc àÂÚÚ›ÊıË àe Ùe M·ÓÙÂÖÔÓ ÙáÓ ¢ÂÏÊáÓ, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ï ÓÂ˘Ì·ÙÈÎe˜ òAÚ¯ˆÓ ö‰ˆÛ ÙcÓ âÍɘ à¿ÓÙËÛÈÓ ÛÙeÓ âÚˆÙ‹Û·ÓÙ· \AÔÏÏÔÊ¿ÓËÓ:
«oø ̤Á· ¯¿ÚÌ· ‚ÚÔÙÔÖ˜ ‚Ï·ÛÙgÓ \AÛÎÏËÈb ÄÛÈÓ,nÓ ºÏÂÁ˘U˜ öÙÈÎÙÂÓ âÌ÷  É ÊÈÏfiÙËÙÈ ÌÈÁÂÖÛ·îÌÂÚfiÂÛÛ· KÔÚˆÓd˜ âÓ KÚ·Ó·÷  É \Eȉ·‡Ú÷ ˆ»
™ÙcÓ
\∂›‰·˘ÚÔ
ÏÔÈeÓ âηÏÏÈÂÚÁ‹ıË ì ·Ú¿‰ÔÛȘ, ì ïÔ›· ı¤ÏÂÈ ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· ºÏÂÁ‡·Óa ö¯ÂÈ Î·Ù¤ÏıÂÈ Âå˜ ÙÔf˜ ÙfiÔ˘˜ ·éÙÔf˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘Óa âϤÁÍ÷Ë ÙcÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·àÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÙáÓ \∂ȉ·˘Ú›ˆÓ ηÙa ÌÂÏÏÔÓÙÈÎɘ âÈı¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘ qÙÔ ì ÎfiÚË ÙÔ˘∫ÔÚˆÓd˜ ì ïÔ›· âÁ¤ÓÓËÛ âÎÂÖ Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ \∞ÛÎÏËÈeÓ Î·d Ùe âͤıÂÛ ÛÙe ùÚÔ˜ª‡ÚÙÈÔÓ, ÙeïÔÖÔ ÌÂÙˆÓÔÌ¿ÛıË Ûb ∆›ÙıÈÔÓ (ùÚÔ˜ ÙÔÜ ıËÏ·ÛÌÔÜ). ^√ ‰b \∞ÛÎÏËÈe˜ öÌÂÈÓ ÛÙÔf˜ÙfiÔ˘˜ ·éÙÔf˜ ηd ‰È¤Ú„ ó˜ å·ÙÚfi˜.ª›· ôÏÏË ¬Ìˆ˜ ÛËÌ·›ÓÔ˘Û· Ì˘ıÈÎc âΉԯc ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙeÓ ¢›· Óa ö¯÷Ë Ó˘ÌʇÛÂÈ ÙcÓªÔÜÛ· \∂Ú·Ùg Ìb ÙeÓ âȉ·‡ÚÈÔ ≠∏Úˆ· ª¿ÏÔÓ (‚Ï. ηو٤ڈ)Ø Î·Úe˜ ÙÔÜ Á¿ÌÔ˘ ÙˆÓqÙÔ ì ∫ÏÂÔÊ‹ÌË ÙcÓ ïÔ›· âÓ˘ÌʇıË ï ºÏÂÁ‡·˜, \Eȉ·‡ÚÈÔ˜, ·éÙc ÙcÓ ÊÔÚ¿, ÂéÁÂÓ‹˜.∫fiÚË ·éÙáÓ qÙÔ ì ∞úÁÏË ì ïÔ›· ÂÚÈ‚ϋıË Ùe ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔÓ ∫ÔÚˆÓ›˜Ø ·éÙc âÁÔ‹Ù¢ÛÂÙeÓ ºÔÖ‚ÔÓ, ï ïÔÖÔ˜ ÙcÓ âÚˆÙ‡ıËÎÂ, ηÚe˜ ‰b Ùɘ ëÓÒÛˆ˜ ·éÙáÓ ÙáÓ ‰‡Ô ñÉÚÍ ï\∞ÛÎÏËÈfi˜. ^√ ÔÈËÙc˜ òπÛ˘ÏÏÔ˜ (
~
-300) â¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙcÓ ·Ú·ÏÏ·Ác ·éÙc ÛÙeÓ ≈ÌÓÔÙÔ˘ Úe˜ ÙeÓ ∂éÂÚÁ¤ÙË ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ ‰b Óa ıˆÚËı÷É ·éÙc ì ôԄȘ ó˜ â›ÛËÌÔ˜ÙáÓ \∞ÛÎÏËÈ·‰áÓ Ùɘ \∂ȉ·‡ÚÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¬ÙÈ Î·d Âå˜ Ùe ÚÔÔ›ÌÈÔÓ ÙÔÜ ≈ÌÓÔ˘ ÙÔÜ\πÛ‡ÏÏÔ˘ àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ Ùe ÂÚȯfiÌÂÓfiÓ ÙÔ˘ öÙ˘¯Â Ùɘ âÁÎÚ›Ûˆ˜ ÙÔÜ ª·ÓÙ›Ԣ ÙÔܺԛ‚Ô˘ \∞fiÏψÓÔ˜Ø â¯·Ú¿¯ıË ‰b âd ÛÙ‹Ï˘ ηıg˜ ‰bÓ àÓÉΠÛÙÔf˜ “îÂÚÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜” ÔfÎÚ·ÙÔÜÓÙ·È Ì˘ÛÙÈÎÔ›.\∂‰á Ú¤ÂÈ Óa ÛËÌÂÈÒۈ̠¬ÙÈ ï \∞ÛÎÏËÈe˜ ‰bÓ âıˆڋıË Âéıf˜ âÍ àگɘ £Âfi˜, àÏÏaôÓıÚˆÔ˜ âÓ›ÔÙ ηd ≠∏Úˆ˜3. ^√ ≠√ÌËÚÔ˜ ÊÂÚ\ ÂåÂÖÓ ïÌÈÏÂÖ ÂÚd ÙÔÜ
à̇ÌÔÓÔ˜ åËÙÚÔÜ 
(âÍ·ÈÚ¤ÙÔ˘ å·ÙÚÔÜ) ηd ñÌÓÂÖ ‚‚·›ˆ˜ ÙÔf˜ ˘îÔ‡˜ ÙÔ˘ Ôî ïÔÖÔÈ ‰È¤Ú„·Ó Âå˜ Ùe ∆Úˆ˚ÎeÓ‰›ÔÓ.^√ Ï·ÙˆÓÈÎe˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÙÔÜ ϤÎÂÈ Ùe âÁÎÒÌÈÔÓ ó˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ å·ÙÚÔÜ, ï ïÔÖÔ˜âıÂÚ¿¢Û ÔÏÏÔf˜ ηd ≛‰·Í ÙcÓ å·ÙÚÈÎcÓ ÛÙÔf˜ àÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂å˜ ôÏÏ· ÛËÌÂÖ·àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙcÓ “¶ÔÏÈÙ›·” ıÂÚ·¢ÙÈÎb˜ àÚ¯b˜ ÙÔÜ \∞ÛÎÏËÈÔÜ. ^√ îÛÙÔÚÈÎe˜ •ÂÓÔÊáÓ
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->