Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

More info:

Published by: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ on Aug 05, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2014

pdf

text

original

 
———————O KO™MO™ TH™ æYXH™———————
òEıÈÌ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·d ÂÚd „˘¯É˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙáÓ B˘˙·ÓÙÈÓáÓ
 M
K
 
K
·Ùa ÚáÙÔÓ, LÌ· ÙFÉ âÓ¿ÚÍÂÈ Ùɘ ‚˘˙·ÓÙÈÓɘ âԯɘ â¤Ú¯ÂÙ·È ì Û‡Á-ÎÚÔ˘ÛȘ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ ‰ÔÍ·ÛÈáÓ ÂÚd ı·Ó¿ÙÔ˘ ηd Ùɘ âÈÛ‹-ÌÔ˘ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ àfi„ˆ˜, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÙÔÜ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ùɘ àı·Ó¿ÙÔ˘„˘¯É˜ —≥ÙȘ ‰‡Ó·Ù·È Óa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıFÉ ó˜
ùÓ,
΋Ú, ·éÙfiÓÔÌÔ˜ ηd ·é-ÙÔΛÓËÙÔ˜ öÌ‚ÈÔ˜ çÓÙfiÙ˘— öÓ·ÓÙÈ ÙÔÜ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÓÂÎÚáÓ. °Ú¿ÊÂÈï °ÂÒÚÁÈÔ˜ K. ™˘Úȉ¿Î˘ ( 
Ta ηÙa ÙcÓ ÙÂÏ¢ÙcÓ öıÈÌ· ÙáÓ B˘˙·ÓÙÈÓáÓ âÎ ÙáÓêÁÈÔÏÔÁÈÎáÓ ËÁáÓ,
 \EÂÙËÚd˜ Ùɘ ^EÙ·ÈÚ›·˜ B˘˙·ÓÙÈÓáÓ ÛÔ˘‰áÓ, Kã ÙfiÌÔ˜, \AıÉÓ·È, 1950, ÛÂÏ. 78):«\Ae àÚ¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Âå˜ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ ì ›ÛÙȘ ÂÚd „˘¯É˜,âÓÔÈÎÔ‡Û˘ Âå˜ Ùe Êı·ÚÙeÓ ÛáÌ·, ‰È’ w˜ ÔyÙÔ˜ ˙FÉ, ·åÛı¿ÓÂÙ·È Î·d ÛΤÙÂÙ·È Î·d ìïÔ›· ÌÂÙa ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ·éÙÔÜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌfiÓË ÙeÓ ‚›ÔÓ ·éÙɘ. ^H ›ÛÙȘ ·≈ÙË ÂÚdâÈ‚ÈÒÛˆ˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ, à·ÓÙáÛ· Âå˜ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ Ï·Ô‡˜, ñÉگ ηd ·Ú\ ≠EÏ-ÏËÛÈÓ àe ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ^O ¶Ï¿ÙˆÓ Âå˜ ÙÔÈ·‡Ù·˜ ·Ú·‰Â‰Ô̤ӷ˜ ‰ÔÍ·Û›·˜àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ïÌÈÏÂÖ (º·›‰ˆÓ 81
c)
ÂÚd Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ, õÙÔÈ „˘¯áÓ ÓÂÎÚáÓ ·ÚÔ˘-ÛÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·d ÂÚÈÏ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ àÓa ÙÔf˜ Ù¿ÊÔ˘˜. Aî „˘¯·d ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ, ÂÚÈ-ÊÂÚfiÌÂÓ·È âd Ùɘ Áɘ ηd ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û·È ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ ÌÂÙa ÙáÓ ôÏÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓÈ-ÎáÓ ùÓÙˆÓ Ùɘ ʇÛˆ˜, ÂrÓ·È Î·Ùa ÙcÓ Ï·˚ÎcÓ ›ÛÙÈÓ Î·d ·éÙ·d ‰·›ÌÔÓ˜. Ta˜‰ÔÍ·Û›·˜ Ù·‡Ù·˜, Û˘Ó¯È˙Ô̤ӷ˜ Âå˜ ÙeÓ ‚›ÔÓ ÙÔÜ Ï·ÔÜ Î·d ηÙa Ùa Ù¤ÏË ÙÔÜ 4Ô˘·åáÓÔ˜, àÔÎÚÔ‡ÂÈ ï \Iˆ¿ÓÓ˘ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ Âå˜ ïÌÈÏ›·Ó ÙÔ˘ Âå˜ ÙeÓ Âé·Á. M·Ùı·ÖÔÓ ( 
Migne, 57, 353-354
):
T› ‰‹ÔÙ ‰b ηd ÙÔÖ˜ Ù¿ÊÔȘ âÌÊÈÏÔ¯ˆÚÔÜÛÈÓ; \OϤıÚÈÔÓ ‰fiÁÌ· ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ âÓıÂÖÓ·È ‚Ô˘ÏfiÌÂ-
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
1
 
ÓÔÈ, ÔxÔÓ ·î „˘¯·d ÙáÓ àÂÏıfiÓÙˆÓ ‰·›ÌÔÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·È… Oé‰b ÁaÚ öÓÈ „˘¯cÓ àÔÚÚ·ÁÂÖÛ·Ó ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ âÓÙ·Üı· Ï·ÓÄÛı·È Ùe ÏÔÈfiÓ… ≠OıÂÓ ‰ÉÏÔÓ ¬ÙÈ ÌÂÙa ÙcÓ âÓÙÂÜıÂÓ àÔ‰ËÌ›·Ó Âå˜ ¯ÒÚ·Ó ÙÈÓa à¿ÁÔÓÙ·È ·î „˘¯·›, ÔéΤÙÈ Î‡ÚÈ·È ÔsÛ·È â·ÓÂÏıÂÖÓ, àÏÏa ÙcÓ ÊÔ‚ÂÚaÓ âΛÓËÓ ìÌ¤Ú·Ó àÓ·- Ì¤ÓÔ˘Û·È…
 \EÓ Ù¤ÏÂÈ ì \EÎÎÏËÛ›·
‰bÓ
ηÙÒÚıˆÛ Óa âίÚÈÛÙÈ·Ó›ÛFË Ùa˜ àfi„ÂȘ ÙÔÜ Ï·˚-ÎÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÂÚd ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘:«Aî àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·éÙ·›… Û˘Ó¯›ÛıËÛ·Ó ‰b àe ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‰Èa ÙáÓ ‚˘-˙·ÓÙÈÓáÓ Ì¤¯ÚÈ Î·d ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ… ^H¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc \EÎÎÏËÛ›· àÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Û·[Ùa˜ àÚ¯·›·˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ] â΋ڢÙÙÂÓ… ¶·Úa Ù·ÜÙ· ¬Ìˆ˜ ï Ï·fi˜, àÎÔÏÔ˘ıáÓ Ùa˜·ÙÚÔ·Ú·‰fiÙÔ˘˜ âÎ ·Ó·Ú¯·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‰ÔÍ·Û›·˜ ÂÚd ÙáÓ ·åÙ›ˆÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘,Û˘Ó¤¯È˙ ÙcÓ âΉ‹ÏˆÛÈÓ… ^H \EÎÎÏËÛ›· Úe˜ âÎÚ›˙ˆÛÈÓ ÙáÓ Ï·˚ÎáÓ ÙÔ‡ÙˆÓ å‰ÂáÓÎËÚ‡ÙÙÂÈ ‰Èa ÙÔÜ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ “Mc ÙÔ›Ó˘Ó ñbÚ Ùɘ Ù·Êɘ àÎÚÈ‚ÔÏÔÁÒÌÂı·”…Û˘Ó·ÓÙ÷Ä ¬Ìˆ˜ àÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ, ‰ÈfiÙÈ ï Ï·fi˜, Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜, âÈ̤ÓÂÈ Âå˜ ÙcÓ Ù‹ÚËÛÈÓÔÏÏáÓ âÎ ÙáÓ Î·Ùa ·Ú¿‰ÔÛÈÓ Û˘ÓËıÂÈáÓ ÙÔ˘. TÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη ì \EÎÎÏËÛ›·, ì ÓÈ-΋۷۷ ÙÔf˜ àÚ¯·›Ô˘˜ ıÂÔf˜ ηd âÈ‚·ÏÔÜÛ· ÌÂÙa Ùɘ Ó¤·˜ ıÚËÛΛ·˜ ηd ú‰ÈÔÓ·éÙɘ ÙÂÏÂÛÙÈÎeÓ Ù˘ÈÎfiÓ, Û‡ÌʈÓÔÓ Úe˜ Ùa ‰fiÁÌ·Ù¿ Ù˘, àÓ·Áο˙ÂÙ·È Úe ÙÔÜÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎÔÜ ·éÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, Óa Û˘Ì‚È‚·ÛıFÉ ÔÏÏ·¯ÔÜ Úe˜ Ùa âÎ·Ú·‰fiÛˆ˜ öıÈÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂı\ zÓ Î·d Ùa ÓÂÎÚÈο…». 
. TA¶POTH™TE§EYTH
¶ÚÔÌËӇ̷ٷ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘
«Eå˜ ÙeÓ Ï·eÓ ñÉÚ¯ÂÓ ì ›ÛÙȘ ¬ÙÈ ä‰‡Ó·Ùfi ÙȘ ‰Èa ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎáÓÌ¤ÛˆÓ Óa ÚÔ˝‰FË ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ·éÙÔÜ. ^ø˜ ÙÔÈ·ÜÙ· ̤۷ àӷʤÚÔÓÙ·È, Ùe ÌbÓ çÙ·-Û›·È ηd Û¯ÂÙÈÎa ïÚ¿Ì·Ù· ηÙa ÙeÓ ≈ÓÔÓ ÙÔÜ å‰›Ô˘ ÙÔÜ ÌÂÏÏÔı·Ó¿ÙÔ˘ j Û˘Á- ÁÂÓáÓ Î·d Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘, Ùe ‰b ÚÔÚÚ‹ÛÂȘ ïÛ›ˆÓ àÓ‰ÚáÓ, àÎfiÌË ‰b ηd Û¯ÂÙÈÎÔd Ôåˆ-ÓÔ›».  \AÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔÓ ÂrÓ·È Ùe ëÍɘ ηı·ÚᘠàÚ¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎɘ âÌÓ‡Ûˆ˜ ¬Ú·Ì·. \AÓ·-ʤÚÂÈ ï §ÂfiÓÙÈÔ˜ N·fiψ˜ K‡ÚÔ˘ (7 ·å.) Âå˜ ÙeÓ «B›ÔÓ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ \EÏ‹-ÌÔÓÔ˜» ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ KˆÓ]fiψ˜, ¬ÙÈ ï âÓ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›÷· ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÌÔÓ·¯e˜ ™·-‚ÖÓÔ˜ «âÓ âÎÛÙ¿ÛÂÈ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜… öÁÓˆ ÙcÓ ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ âÓ ·éÙFÉ ÙFÉœÚ÷· ÁÂÁÂÓÉÛı·È» ηıg˜ Âr‰Â ·éÙeÓ âÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÓ ÙÔÜ âÈÛÎÔ›Ԣ, «¬ÂÚÛËÌ·›ÓÂÈÙÔÜ å‰›Ô˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚÈÛÌfiÓ», «Î·d Ì›·Ó ÎfiÚËÓ, ó˜ ≥ÏÈÔ˜… ‰Âͷ̤ÓË ·éÙeÓ Î·d ¯ÂÈ-ÚÔÎÚÔÙÔÜÛ·Ó Î·d âd ÙcÓ ÎÂÊ·ÏcÓ Û٤ʷÓÔÓ âÍ âÏ·ÈÔÎÏ¿‰ˆÓ ÂÚȂ‚ÏË̤ÓËÓ…». 
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
2
 
«^O §ÂfiÓÙÈÔ˜ àӷʤÚÂÈ Ï·˚ÎcÓ ‰ÔÍ·Û›·Ó… ηı\ mÓ Ùe âÓ ïÚ¿Ì·ÙÈ ‚ϤÂÈÓ ÙÈÓa ʤ-ÚÔÓÙ· Û٤ʷÓÔÓ âÍ âÏ·ÈÔÎÏ¿‰ˆÓ ÚÔÂÛ‹Ì·ÈÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ^H ›ÛÙȘ ·≈ÙË ö¯ÂÈ ÚÔ-Ê·ÓᘠÙcÓ àÚ¯cÓ Âå˜ ÙcÓ ¯ıÔÓ›·Ó ÛËÌ·Û›·Ó Ùɘ âÏ·›·˜ ηÙa ÙcÓ àÚ¯·ÈfiÙËÙ·, ¬ÙÂÙa ʇÏÏ· ·éÙɘ â¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙÔ Î·Ùa ÙcÓ ÂÚÈÛÙÔÏcÓ Î·d Ù·ÊcÓ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ(àÓ. ÛÂÏ. 82)». ¶·Ó¿Ú¯·ÈÔÓ Û‡Ì‚ÔÏÔÓ Ó›Î˘ ηd ö·ıÏÔÓ àÁÒÓˆÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔÓ Âå˜ ÙcÓ \AÓ·-ÙÔÏcÓ Î·d ÙcÓ AúÁ˘ÙÔÓ qÙÔ ï ÎÏ¿‰Ô˜ ÊÔ›ÓÈÎÔ˜ (¶·˘Û·Ó›·˜,
 sq
, 48, 2: Ôî ‰bàÁáÓ˜ ÊÔ›ÓÈÎÔ˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ Ôî ÔÏÏÔd Û٤ʷÓÔÓ…). ≠OıÂÓ ï ÊÔÖÓÈÍ âıˆڋıË ó˜ Û‡Ì-‚ÔÏÔÓ Ùɘ ÓÈÎÔ‡Û˘ ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ àı·Ó¿ÙÔ˘ „˘¯É˜. «Oî ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔd ÏÔÈeÓ àÎÔÏÔ˘-ıÔÜÓÙ˜ ÙcÓ àÚ¯·›·Ó ó˜ ôÓˆ ·Ú¿‰ÔÛÈÓ ÌÂÙ¯ÂÈÚ›ÛıËÛ·Ó àe ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ·åÒÓˆÓÙeÓ ÊÔ›ÓÈη ó˜ ۇ̂ÔÏÔÓ Ùɘ ӛ΢ ÙÔÜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ Î·Ùa ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘, ηÙa ÙcÓâÎÊÔÚaÓ ÙÔÜ ÓÂÎÚÔÜ Î·d Âå˜ ÁÏ˘Ùa˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ âd Û·ÚÎÔÊ¿ÁˆÓ, âÈÙ·Ê›ˆÓÏ›ıˆÓ Î.ô.». MÂÙ·Íf ÙáÓ ÔåˆÓáÓ àÛÊ·Ïb˜ ÚÔÌ‹Ó˘Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ âıˆÚÂÖÙÔ ï ÎÚˆÁÌe˜ Îfi-Ú·ÎÔ˜. «^H›ÛÙȘ ·≈ÙË ÂÚd ÙÔÜ ÎÚˆÁÌÔÜ ÙÔÜ ÎfiÚ·ÎÔ˜, ó˜ ÚÔ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿-ÙÔ˘, ÂrÓ·È ÔÏf àÚ¯·ÈÔÙ¤Ú· ÙÔÜ 4Ô˘ ·å. ηd àÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÙfiÙ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Âå˜ ÙeÓÏ·fiÓ. ¶ÂÚd ·éÙɘ Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÛÈÓ ï ¢›ˆÓ K¿ÛÛÈÔ˜, ï ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ï \E›ÎÙËÙÔ˜… ^HÌ·ÓÙÈÎc ·éÙc ›ÛÙȘ ÂÚd Ùɘ ʈÓɘ ÙÔÜ ÎfiÚ·ÎÔ˜ Û˘Ó¯›ÛıË Âå˜ ÙeÓ Ï·eÓ Î·d η-Ùa ÙÔf˜ ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔf˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ηd ÌÂÙa ÙcÓ ≠AψÛÈÓ Ì¤¯ÚÈ ÙɘۋÌÂÚÔÓ (àÓ. ÛÂÏ. 82)». £ÂˆÚÔÜÌÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎcÓ ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÚd ÔåˆÓÔÛÎÔ›·˜ ÙcÓëÚÌËÓ›·Ó ÙÔÜ \EÈÎÙ‹ÙÔ˘ (¢È·ÙÚ. 
q
, ·ã 37): «ôÏÏ\ iÓ ÌbÓ ÎfiÚ·Í ÎÚ·˘Á¿˙ˆÓ ÛËÌ·›-ÓFË ÛÔ› ÙÈ, Ôé¯ ï ÎfiÚ·Í âÛÙdÓ ï ÛËÌ·›ÓˆÓ, àÏÏ\ ï £Âe˜ ‰È\ ·éÙÔÜ». ¶ÚÔ·ÈÛı·ÓfiÌÂÓfi˜ ÙȘ ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ âÂÚ¯fiÌÂÓÔÓ, ÚÔ¤‚·ÈÓÂ Û˘Ó‹ıˆ˜, ηÙ\àÚ¯·›·Ó ·Ú¿‰ÔÛÈÓ, Âå˜ ÙcÓ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·d Ùɘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ‰Ë-Ï·‰c Âå˜ ÙcÓ Û‡ÓÙ·ÍÈÓ ‰È·ı‹Î˘.  \E‰á ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc ÚˆÙÔÙ˘›· öÁÎÂÈÙ·È Âå˜ Ùe ¬ÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ çÊ›ÏÂÈ Óa «ÚÔÓÔFÉÂÚd Ùɘ „˘¯É˜ ·éÙÔÜ» ‰Èa Ùɘ ‰È·ı¤Ûˆ˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙáÓ ñ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙcÓ \EÎ-ÎÏËÛ›·! ≠Ö˜ ηÙa ÔÖÔ ÔÛÔÛÙfi;^OÚÔÌÓËÛıÂd˜ §ÂfiÓÙÈÔ˜ àӷʤÚÂÈ Ì›·Ó îÛÙÔÚ›· ì ïÔ›· â¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙÔ Úe˜·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfiÓ! \EÚfiÎÂÈÙÔ «ÂÚd ·È‰e˜ çÚÊ·ÓÔÜ âÓ ÂÓ›÷· ÌÂÁ¿ÏFË ‰È¿ÁÔÓÙÔ˜»‰ÈfiÙÈ ï ÂéηٿÛÙ·ÙÔ˜ ·Ù‹Ú ÙÔ˘ «¬Ù ÙcÓ ‰È·ı‹ÎËÓ öÁÚ·Ê» àËÚ›ıÌËÛ ÛÙe ·È-‰›ÔÓ Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Û˘ÓÂΤÓÙÚˆÛ Ùa ÌÂÙÚËÙa «ö¯ˆÓ ‰¤Î· Ï›ÙÚ·˜ ¯Ú˘Û›Ô˘»Î·d Ùe âÚÒÙËÛÂ: «Ù¤ÎÓÔÓ ÌÔ˘ Ù› ı¤ÏÂȘ; â¿Ûˆ ÛÔÈ Ù·ÜÙ· j ÙcÓ ‰¤ÛÔÈÓ¿ ÌÔ˘ ÙcÓ£ÂÔÙfiÎÔÓ ÎÔ˘Ú¿ÙÔÚ· ηd ÚÔÓÔ‹ÙÚÈ·Ó; TÔÜ ‰b ·È‰e˜ âÎÏÂͷ̤ÓÔ˘ ÙcÓ êÁ›·Ó‰¤ÛÔÈÓ·, ‰È¤Ù·ÍÂÓ ‰ÔıÉÓ·È…»!
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kostas Renios liked this
Nikos Prassas liked this
ritsos liked this
nckuls liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->