Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OPPT Courtesy Notice [Incident]-06p00-Romanian.doc

OPPT Courtesy Notice [Incident]-06p00-Romanian.doc

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by ardeleanusimona
oppt
oppt

More info:

Published by: ardeleanusimona on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
Notificare amiabilă
Respondent (informaţii personale):
{< Numele individului>}c/o pretinsei {< Numele companiei >}{< Strada.... >}{< Oras, Judet, Cod postal >}
Ofertant (informaţii personale):
{< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea răspunsului >}
Ofertant (i
{{
Data:
{< Click pentru a scrie iua !! >}, {< "una >}, #!$%
Ref:Răspundere personanelimitată decurgând din încetarea statutului juridic de existenţă al tuturor băncilor gu!ernelor corporatiste "i al tuturor celorlalte corporaţii ca urmare a înregistrărilor #$$ ($odul $omercial #niform) reali%ate de &'e One eoples ublic &rust (O&)*er!icii:
&mail / 'a( / )redat personal / Număr de *nre+istrare 
D+$,-R-./+ D+ 0-&+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*#N52&OR:
)re-enta se aplică incidentului din {< i !! "ună >}, #!$% din {< locaia incidentului >} *n care este implicat {< Numele espondentului >} cu adresa *n {< Adresa espondentului >}
denumit *n cele ce urmea-ă 0espondentul1.
&u sunt sin+urul proprietar 2N&34S5A5, le+itim 6i le+al, custode 6i repre-entant al 'i7intei mele, 6i a oricărei 6i tuturor creaiilor 6i proprietăilor ce deriva din aceasta, documentele *n 8orma lor completa 9CC nr. #!$#$#:;$!, #!$#$#:;=, #!$#$#:!:, #!$#$#:$=, reiterate6i *ncorporate aici ca re8erină, repre-ent?nd o noti8icare ori+inară a acestei @&C"AA44 @& 'A)5& o dată cu *nre+istrarea lor puBlică, reali-ată 6i dată de 5e One )eople7s )uBlic 5rust, denumită *n cele ce urmea-ă 0O))51. &u cu Buna 6tiină, *n mod voluntar 6i cu intenie am adoptat, recon8irmat 6i rati8icat această @&C"AA4& @& 'A)5& ca 8iind propria mea @&C"AA4& @& 'A)5&, nunc pro tunc praeterea preterea, necontestată din punct de vedere Duridic 6i nici *n 8apt sau din punct de vedere al politicii puBlice, numinduEmă *n cele ce urmea-ă 0O8ertantul1.
NO&/0/$-R+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*#N52&OR:
O8ertant
ul
 noti8ică *n mod corespun-ător prin pre-enta pe espondent, că O8ertantul N9 &S5& @& ACO@ cu nicio devalori-are ile+itimă 6i ile+ală, diminuare, aBro+are, suBDu+are, suBordonare, u-urpare, invadare, violare sau 8urt a O8ertantului ca 'i7ină +arantată *n mod corespun-ător, a oricărei 6i tuturor creaiilor 6i proprietăilor ce derivă din aceasta. )rin urmare espondentului i se ordonă, cu e8ect imediat, SF 4NC&5&& G4 SF S& AH4NF de la orice 6i de la toate aciunile ile+itime 6i ile+ale *mpotriva O8ertantului.O8ertant
ul în"tiinţea%ă în mod corespun%ător Respondentul că Respondentul este pe deplin legitim "i legal responsabil "i răspun%ător "i !a datora în principal triple despagubiri în temeiul dreptului comun pentru orice "i toate acţiunile nelegitime "i ilegale pe care Respondentul le desfă"oară împotri!a Ofertantului cau%ând sau re%ultând în prejudicii faţă de Ofertant inclusi! !ătămări fi%ice pri!ări de libertate sec'estru pe proprietate daune materiale daune financiare sau orice alte daune ale energiei măsurabile a Ofertantului6
 Atenia espondentului este direcionată către @&C"AA4A @& 'A)5&, *n mod special către *ncetarea statutului Duridic de e(istenă reali-ată la s8?r6itul anului #!$#, al tuturor corporaiilor lumii ce *6i des8ă6oară activitatea suB 8orma +uvernelor popoarelor, al Băncilor 6i tuturor altor corporaii, pentru cau-e de 4nalta tradare si preDudicii aduse oamenilor de pe această planetă, 8ăra 6tiina lor 6i 8ăra consimăm?ntul lor con6tient 6i intenional, 6i anumeI
-ctele de constituire ale 7u!ernelor sunt anulate: (Referinţă: D+$,-R-./- D+ 0-&+: Doc6 #$$ 8 9;9;9<=;> No! 9? 9;9)
0...Că oricare 6i toate AC5&"& CONS545954&, inclusiv ale 3uvernului Statelor 9nite ale Americii, Statelor 9nite, 0S5A59"94 ......K, inclu-?nd oricare 6i toate aBrevierile, sinonimele sau alte 8orme le+ale, 8inanciare sau mana+eriale,
oricare "i toate ec'i!alentele lor internaţionale
, inclusiv oricare 6i toate S9C9SA"&"& 6i '4"4A"&, inclusiv oricine 6i toi '9NC4ONA44, '9NC4ONA44 )9H"4C4, O@4N&"& &L&C954&, 5A5A5&"&, CONS545944"&, COM9N45F4"&, AC5&"& 6i oricare 6i toate contractele 6i acordurile mai Dos *nceiate 6i *n le+ătură cu acestea, sunt acum nule,
lipsite de valoare, anulate, necontestate; .
..1
-ctele de constituire ale @ancilor sunt anulate: (Referinţă: ,+7+- -D+12R#,#/: A- D$ #$$ Doc8 9;9;;><<B Oct 9> 9;9)
0
Declarate şi hotărâte ca anulate în mod irevocabil;
 oricare 6i toate actele constitutive ale memBrilor H4S ai Hăncii pentru e+lementări 4nternaionale inclu-?nd toi Bene8iciarii săi, inclu-?nd toate acele entităi de orice natură care dein,
5oate drepturile re-ervate)a+e $ o8 :
 
operea-ă, aDută 6i sunt complice ale sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de e(ecutare silită, 6i care aDută la 8uncionarea S4S5&M&"O @& SCA"4&... con8isc?nd adevarata valoare printrEo repre-entare nele+itimă...1Mai sus amintita
D+$,-R-./+ D+ 0-&+
, identi8icată aici, rea8irmată aici,
ramâne necontestată "i repre%intă -de!ărul -bsolut în drept
, comer 6i 'i7inare, *nre+istrată *n re+istre o8iciale, decrete ale le+ii universale, pentru ca toata omenirea să se Ba-e-e pe aceasta. A se vedea ttpsI//+ov.propertPin8o.com/@CEQasin+ton/ este necesară *nre+istrarea, sau RRR.peoplestrust$::.or+.espondentul este in8ormat *n mod corespun-ător, de 8aptul că el acionea-ă acum *n calitatea sa de entitate individuală, 8ără spriDinul net al unei corporaii, pe deplin 6i personal răspun-ător pentru '4&CA& AC49N& )& CA& AC&S5A O  2N5&)4N@&, *n con8ormitate cu dreptul comun proteDat 6i conservat prin politica puBlica 9CC $E$!%, 6i "e+ea 9niversală, le+e care +uvernea-ă *nre+istrările e8ectuate *n 9CC de către O))5. e8erinăI
A- D$ #$$ Ref Doc 8 9;9;;C=C
@acă espondentul ale+e să acione-e pe seama unei entităi al cărei statut de e(istenă Duridică a *ncetat, cau-?nd O8ertantului orice preDudiciu ast8el cum acesta a 8ost de8init *n pre-enta, atunci espondentul *n mod individual 6i nelimitat *n această calitate va 8i 8ăcut răspun-ător *n mod aBsolut. Ast8el de aciuni pot consta *n aciuni le+ale *n despa+uBire *n contradictoriu cu espondentul, *n con8ormitate cu politica puBlică 9CC $E%!, inclu-?nd 8ără a se limita la Codul Comercial 9CC 3aranii, *mpotriva activelor aparin?nd espondentului. 2n continuare, atenia espondentului este *ndreptată către
D+$,-R-./+ E/ ORD/N:
 
Doc6#$$ 8 9;9=B<> *ept6
! #!$#, recon8irmată 6i rati8icată *n mod corespun-ător de CO@9" COM&C4A" 9CC @oc. Nr. #!$#$$=; 6i "&3&A  A@&F9"94 @oc. 9CC Nr.#!$# $$=:: care prevedeIoluntari dintre militari... 0
să arestaţi "i să luaţi în custodie
oricare 6i toate entităile 8i-ice, a+enii lor, 8uncionari 6i ali actori, indi8erent de domiciliul ales,
care deţin operea%ă ajută
 
"i sunt complice
 ale sistemele private monetare, de emitere, colectare, e(ecutare silită 6i care aDută la 8uncionarea S4S5&M&"O @& SC"A4& *mpotriva mai multor cetăeni...1, 6i 1să reintrai *n posesia tuturor sistemelor private monetare, de urmarire, de trans8er, de emitere, de colectare, de e(ecutare silită 6i care aDută la 8uncionarea S4S5&M&"O @& SC"A4&...10...toate 8iintele creatorului vor asista imediat pe toi 'uncionarii )uBlici identi8icai prin pre-enta,
să implemente%e să proteje%e să conser!e "i să îndeplinească acest ORD/N
 prin toate miDloace creatorului 6i create con8orm celor declarate aici, cu aDutorul 6i suB deplina dumneavoastră personală răspundere...1@acă espondentul *ncetea-ă 6i se aBine de la oricare 6i toate aciunile preDudiciaBile pentru O8ertant, atunci aciunile ce pot 8i 8ormulate *mpotriva acestuia vor 8i evitate. espondentul este averti-at de 8aptul că instructarea, direcionarea sau participarea *mpreună cu cole+ii săi la reali-area de aciuni dăunătoare pentru O8ertant va duce la calcularea si acumularea răspunderii sale. 2n situaia *n care cole+ii săi ast8el instructai sau aDutai vor cau-a preDudicii O8ertantului, atunci vei 8i declarai *n mod solidar 6i personal răspun-ători, *n temeiul @octrinei )rincipal A+ent ăspunderii )rincipalului pentru 8aptele A+entului conservată prin politica puBlica 9CC $E$!%. Acum este responsaBilitatea dumneavoastră comercială 6i morală de a vă in8orma despre această politică. &ste responsaBilitatea dumneavoastră să vă documentai cu privire la răspunderea dvs. 6i despre orice potenială viitoare răspundere care va 8i determinată de liBera dvs. ale+ere, cu Buna 6tiină, voluntară 6i intenională de a preDudicia pe O8ertant. O8ertant
ul
 a 8ormulat 6i *naintat espondentului o noti8icare amiaBilă, noti8icarea ori+inară 8iind e8ectuată 6i dată de către O))5.@acă espondentul ale+e să interacione-e *n mod privat 6i individual cu O8ertantul *nainte de această dată, atunci termenii 6i condiiile O8ertantului nr. {< AAAE!!!!!! >} sunt o8erite espondentului spre acceptare, metodele de acceptare 8iind clar de8inite *n acestea.  2n continuare, atenia espondentului este *ndreptată către Bene8iciile po-itive pe care *nre+istrările O))5 le o8era 8iecărei persoane. Hăncile di-olvate anulea-ă datoriile. Statutele de 8uncionare ale K+uvernelorK anulate elimina ta(e nele+itime, le+i statutare, toate instantele de Dudecata etc. Noua +uvernare este aici. A se vedea pa+ina  pentru mai multe in8ormaii.'ii in8ormat 6i +uvernat *n mod corespun-ător.O8ertantI  MartorI @ataI Numele martoruluiI {< Nume )renume >}
5oate drepturile re-ervate)a+e # o8 :
 
&ermeni "i $ondiţii
Respondent (informaţii personale):
{< Nume )renume >}c/o pretinsei {< Numele companiei >}{< Strada.... >}{< Oras, Judet, Cod postal >}
Ofertant (informaţii personale):
{< Numele dvs >}{< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}
ărţile:
 Ace6ti 5ermeni 6i Condiii sunt aplicaBile părilor mai sus menionate, inclu-?nd 8ără a se limita la cole+ii pentru care acionea-ă sau care acionea-ă *n numele părilor mai sus menionateI
-plicabilitate
 Av?nd *n vedere că toate Hăncile 6i 03uvernele1 au *ncetat cu adevarat să mai e(iste din punct de vedere Duridic re8I 9CC @oc T #!$#$#:$= ttpsI//+ov.propertPin8o.com/@CEQasin+ton/, espondentul aici menionat acionea-ă *n capacitatea sa de
persoană indi!iduală pri!ată6
  2n lipsa unor statute de 8uncionare ale +uvernelor 6i Băncilor, 6i a altor statute corporative, sin+urul instrument care oBli+ă persoanele private este un contract le+al *nceiat 6i oBli+atoriu *ntre pări.
Răspunderea Respondentului
&ste oBli+aia 6i responsaBilitatea espondentului să 8acă dovada preteniilor suB 8orma unui ăspuns Su8icient eri8icat al unui contract le+al *nceiat 6i oBli+atoriu, pre-umat sau pretins a e(ista *ntre pări. 2n plus, orice pretins contract treBuie sa cuprindă toate elementele necesare *nceierii sale valaBile inclu-?nd dar 8ără a se limita laU o8erta, modalităile de acceptare, declaraii care susin 8aptele pe care acesta se Ba-ea-ă, scopul 6i ar+umentaia, 6i toate aceste elemente 8iind aduse la cuno6tina O8ertantului cu Bună 6tiină, deliBerat 6i voluntar.  2n lipsa unui contract le+al *nceiat 6i oBli+atoriu *ntre pări, acest document noti8ică o o8ertă contractuală de BunăEcredină cuprin-?nd termenii 6i condiiile dintre pări, care după acceptare va constitui un contract le+al *nceiat 6i oBli+atoriu *ntre pări. &ste responsaBilitatea espondentului să se in8orme-e 6i să s8ătuiască pe orice cole+ pentru care acionea-ă sau care acionea-ă pe seama espondentului de ace6ti termeni 6i condiii.  A se vedea Ane(a A pentru oBli+aiile contractuale ce derivă din acceptarea acestor termeni 6i condiii.
Răspuns *uficient 1erificat
 Av?nd *n vedere importana situaiei, va 8i cali8icat ca aspuns Su8icient eri8icat acel răspuns care *ndepline6te următoarele criterii. ăspunsul treBuie$. să 8ie *n mod corespun-ător *nre+istrat, veri8icat 6i dat prin Durăm?nt, contraar+umentat la 8iecare punct *n mod speci8ic 6i particular prin documentari solide, valaBile, cu autoritate. #.să includă dele+aie scrisă de autoritate semnată de către espondent, dacă răspunsul este 8ăcut prin altcinevaU%.să utili-e-e cuvinte de8inite *n dicionarele oBi6nuite e(. @e(.Nicio corespondenă nu va avea loc prin tele8on. @ocumentul trimis prin 8a(, sau scanul di+ital al unui ast8el de document va 8i considerat 6i va avea 8ora Duridică a celui ori+inal.
4odalităţi de Respingere
Niciun contract nu va 8i considerat intrat *n vi+oare *n situaia *n care espondentul nu 8ace sau nu reali-ea-ă oricare din aciunile menionate *n Ane(a A.
4odalităţi de -cceptare
9n contract le+al *nceiat este cu Bună 6tiină considerat intrat *n vi+oare 6i asumat de către espondent sau oricare dintre a+enii săi, prin e8ectuarea sau reali-area oricareia din aciunile menionate *n Ane(a A.
 Actiune înseamnă acceptare.
 
&ermeni pri!ind -cceptarea
 Acceptare presupune acordul espondentului 8aă de următoareleI$.Acordul cu toi termenii 6i condiiile stipulate *n pre-entul documentU#.Acceptarea 8ără re-erve a costurilor plătiBile stipulate *n Ane(a AU
5oate drepturile re-ervate)a+e % o8 :
Numar de referinta: {< AAA-000000 >}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->