Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mijl_res_2013.doc

mijl_res_2013.doc

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Baltianu Loredana
curscontabilitate
curscontabilitate

More info:

Published by: Baltianu Loredana on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
Categorii de mijloace şi resurse (surse de provenienţă)
(clasificarea şi definirea acestora)
MIJLOACEACTIVRESURSEPASIV
 Mijloace imobilizate (imobilizări)Resurse proprii 
1. Imobilizări necorporale7. Capitaluri proprii2. Imobilizări corporale3. Imobilizări financiare
 Mijloace circulanteResurse străine (Datorii)
4. Miloace circulante materiale (stocuri)!. "esurse stine # credite$. Miloace circulante %n decontare (crean&e)'. "esurse străine # anaamente. Miloace circulante financiare (de trezorerie)
Imobilizările sunt bunuri şi valori pe care entităţile îşi propun să le deţină şi să le exploateze pe termen lung (mai mare de un an) cu scopul generii beneficiilor economice. Se caracterizează prin faptul că nu se consumă la prima utilizare. Valoarea acestora se recuperează în general pe calea amortizării.
1.
 Imobilizări necorporale
 
 sunt valori şi drepturi deţinute de entitatea economică pe termen lung şi care nu au o formă fizică, concretă: nu sunt tangibile
.
 Normele contabile
 le definesc ca fiind
valorile identificabile, nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de  producţie, furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative
. Imobilizările necorporale cuprind*1.1.
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori asimilate
. +e cuprinde aici ,aloarea bunurilor sau drepturilor dob-ndite de entitatea economică şi pe care le ,a eploata pe termen lun/ conform contractelor %nc0eiate. +e amortizează conform leisla&iei %n ,ioare/ de reulă/ pe durata lor de eploatare.1.2.
Fondul comercial 
 reprezintă partea din fondul de comer& care nu se reăseşte %n celelalte elemente de acti,/ dar care concură la men&inerea şi dez,oltarea poten&ialului unită&ii/ cum sunt* clientela/ ,adul comercial/ reputa&ia şi alte elemente necorporale. in punct de ,edere contabil/ acesta se determină ca diferen&ă %ntre ,aloarea reală recunoscută de păr&i %n cadrul tranzac&iilor directe şi ,aloarea %nreistrată %n contabilitate pentru bunurile identificabile care au făcut obiectul tranzac&iei.1.3.
 lte imobilizări necorporale
. +e %ncadrează aici proramele informatice create de unitate sau ac0izi&ionate de la ter&i/ pentru ne,oile de utilizare proprii. eşi memorate pe suporturi materiale/  partea esen&ială se referă la presta&ia intelectuală de esen&ă necorporală/ proteată sub forma unui drept de proprietate intelectuală.1.4.
 !mobilizări necorporale "n curs
 sunt imobilizările care nu au fost %ncă terminate şi date %n func&iune.+e asimilează imobilizărilor necorporale două cateorii de c0eltuieli care trebuie repartizate pe mai multe perioade (includerea lor %n această cateorie are drept scop etalarea pe mai multe eerci&ii financiare)*1.$.
C#eltuielile de constituire
 reprezintă c0eltuielile cauzate de %nfiin&area %ntreprinderilor sau dez,oltarea acestora prin modificarea semnificati,ă a dimensiunilor ori acti,ită&ilor acestora*
taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emiterea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de această natură legate de înfiinţarea sau modificarea activităţii entităţii
. aloarea lor se recuperează prin mecanismul amortizării %n cadrul unei perioade de maimum $ ani.1..
C#eltuielile de dezvoltare
 cuprind c0eltuielile enerate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştin&e/ %n scopul realizării de produse sau ser,icii noi sau %mbunătă&ite substan&ial/ care se materializează %n proiecte indi,iduale pentru care se poate calcula un cost distinct/ recuperabil prin amortizare (de reulă/ pe perioada contractului sau pe durata de utilizare/ care poate depăşi $ ani).
1
 
2.
Imobilizări corporale
 
 sunt bunuri concrete aflate în proprietatea entităţii economice şi deţinute sau exploatate pe termen lung 
. +e %ncadrează aici*2.1.
$erenurile
/ inclusi, amenaările de terenuri (in,esti&iile efectuate pentru amenaarea lacurilor/ băl&ilor/ iazurilor şi alte lucrări similare). erenurile nu se amortizează (de reulă)/ %n timp ce amenaările de terenuri sunt supuse amortizării.2.2.
Construcţii, instalaţii te#nice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică, ec#ipamante de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
sunt bunuri sau complee de bunuri care*
-
sunt de&inute de o entitate pentru a fi utilizate %n produc&ia de bunuri sau prestarea de ser,icii/  pentru a fi %nc0iriate ter&ilor sau pentru a fi folosite %n scopuri administrati,e
-
sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an
-
au o ,aloare minimă de 2.$55 lei.
1
+pecific imobilizărilor corporale (mai pu&in terenurilor) este faptul că
 se amortizează
 (ca şi alte imobilizări)/ pe baza unui plan de amortizare/ de la data punerii %n func&iune a acestora şi p-nă la recuperarea interală a ,alorii lor de intrare/ conform
duratelor de utilizare economică
 şi
condiţiilor de utilizare.
2.3.
 !mobilizări corporale "n curs
 reprezintă in,esti&iile neterminate efectuate cu for&e proprii ori  bunurile de natura imobilizărilor corporale ac0izi&ionate/ dar care nu au fost %ncă puse %n func&iune definiti,.2.4.
 !mobilizări corporale "n curs de aprovizionare
 
sunt acele imobilizări pentru care s#au transferat riscurile şi beneficiile aferente/ ceea ce permite recunoaşterea lor ca acti,e ale entită&ii/ %nsă nu s#au finalizat procedurile de apro,izionare (eemplu/ bunuri ,-ndute şi neli,rate %ncă/ pentru care a a,ut loc transferul proprietă&ii).3.
Imobilizări financiare
 
 sunt titluri, valori sau alte drepturi de natură financiară deţinute pe termen lung sau care au scadenţa la termene de peste un an (rezultate ca urmare a împrumuturilor acordate
. 6cestea cuprind*3.1.
 cţiuni deţinute la entităţile a%iliate
 sunt formate din ac&iuni şisau păr&i sociale de&inute pe termen lun şi care permit eercitarea unui control sau a unei influen&e notabile asupra societă&ii emitente. 8ntită&ile afiliate sunt cele cu care o firmă are anumite leături de participa&ii.3.2.
 !mobilizările %inanciare sub %ormă de interese de participare
 şi
alte titluri imobilizate
reprezintă ac&iuni/ oblia&iuni sau alte titluri de ,aloare pe care %ntreprinderea le de&ine pe termen lun/ %n scopul realizării de profituri sau %n alte scopuri şi care nu#i permit inter,en&ia %n estiunea societă&ii emitente.3.3.
Creanţele imobilizate
 sunt drepturile unită&ii de a cere altor persoane să#i plătească sume de  bani/ ca urmare a %mprumuturilor acordate sau să#i presteze ser,icii ori să#i li,reze bunuri şi a căror scaden&ă este mai %ndepărtată (la un termen mai mare de un an). +e cuprind aici şi aran&iile depuse de entitatea economică la ter&i/ care constau %n sume de bani ,ărsate %n ,ederea arantării bunei eecu&ii a unor oblia&ii.
!i"loacele circulante sunt bunuri şi valori care răm#n în cadrul entităţii pe termen scurt de p#nă la un an particip#nd de regulă la un singur ciclu de producţie (c$iar dacă acesta depăşeşte anul).
4.
Mijloacele circlan!e ma!eriale
 (stocurile)
reprezintă bunuri destinate utilizării în procesul de producţie sau v!nzării în aceeaşi stare şi care participă, de regulă, la un singur ciclu de producţie
.4.1.
 Materiile prime
 sunt bunuri care se consumă la prima utilizare/ participă direct la ob&inerea  produsului finit şi se reăsesc %n acesta/ interal sau par&ial/ %n forma ini&ială sau transformate.4.2.
 Materialele consumabile
 participă sau aută la procesul de fabrica&ie/ se consumă şi ele la  prima utilizare şi/ de reulă/ nu se reăsesc %n produsul finit (materiale auiliare/ combustibili/
1
 Conform 9: nr. 272513 pri,ind stabilirea ,alorii de intrare a miloacelor fie/ publicată %n Monitorul ;ficial al "om-niei/ <artea I/ nr. 31335 mai 2513/ ,aloarea minimă de intrare a miloacelor fie intrate %n entitate este de 2.$55 lei. aloarea rămasă neamortizată a imobilizărilor cu ,aloarea cuprinsă %ntre 1.!55 lei şi 2.$55 lei/ eistente %n acti,ul entită&ii/ se recuperează pe durata normală de func&ionare rămasă.2
 
materiale pentru ambalat/ piese de sc0imb/ semin&e şi materiale de plantat/ furae/ alte materiale consumabile).4.3.
 Materialele de natura obiectelor de inventar 
 reprezintă bunurile care nu %ndeplinesc toate condi&iile necesare pentru a fi considerate imobilizări corporale/ precum şi bunurile asimilate acestora (ec0ipamentul de protec&ie/ ec0ipamentul de lucru etc.).4.4.
 &roducţia "n curs de e'ecuţie
 este produc&ia care nu a parcurs toate fazele procesului de fabrica&ie/ urm-nd să fie supusă %n continuare unor prelucrări. Intră aici şi produsele nesupuse probelor şi recep&iei te0nice sau necompletate %n %ntreime.4.$.
 emi%abricatele
 sunt produse care au parcurs doar o parte din fazele procesului de fabrica&ie/ sunt recep&ionate ca atare (pe bază de documente ustificati,e) şi sunt destinate fie ,-nzării ca atare/ fie utilizării %n continuare %n altă fază a procesului de produc&ie.4..
 &rodusele %inite
 sunt bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabrica&ie şi nu mai au ne,oie de prelucrări ulterioare %n cadrul unită&ii/ sunt corespunzătoare din punct de ,edere calitati, şi au fost recep&ionate la maazia de produse pe bază de documente ustificati,e.4.7.
 &rodusele reziduale
 se compun din rebuturi/ deşeuri/ materiale recuperabile şi refolosibile.4.!.
 tocuri a%late la terţi 
. 6par situa&ii %n care %ntreprinderea este proprietara unor elemente de stoc dar aceste bunuri nu se află %n depozitele proprii ci la alte persoane fizice sau uridice/ %n ,ederea  păstrării/ prelucrării/ ,-nzării etc. 6ceste stocuri apar&in %ntreprinderii dar fizic se ăsesc la ter&i sau sunt %n curs de apro,izionare.4.'.
 nimale şi păsări 
/ respecti, animalele născute şi cele tinere de orice fel (,i&ei/ miei/ purcei/ m%ni şi altele)/ animalele şi păsările la %nrăşat/ coloniile de albine/ animalele pentru produc&ie (l%nă/ lapte etc).4.15.
 Măr%urile
 sunt bunuri cumpărate pentru a fi ,%ndute %n aceeaşi stare sau după transformări neesen&iale. +unt considerate mărfuri şi produsele predate spre ,-nzare maazinelor proprii.4.11.
 mbalaje
. =n această cateorie se %ncadrează bunurile destinate protec&iei/ transportului/  prezentării altor bunuri şi care circulă %n reim de restituire/ adică sunt refolosibile şi pot fi păstrate de ter&i/ cu oblia&ia restituirii lor.+tocurile se pot reăsi şi sub forma
 stocurilor aflate la terţi
(trimise la ter&i pentru prelucrare sau %n custodie) şi sub forma
 stocurilor în curs de aprovizionare
(stocuri cumpărate/ pentru care s#au transferat riscurile şi beneficiile aferente/ dar care/ la finele perioadei de estiune/ sunt %n curs de apro,izionare).$.
Mijloacele circlan!e "n #econ!are
 (crean&ele)
 sunt drepturile exprimate în bani pe care le are entitatea economică asupra altor persoane şi care îi permit acesteia să ceară plata unor sume de bani sau livrarea de bunuri ori servicii
.$.1.
Clienţi 
. =n această structură se reăsesc drepturile %ntreprinderii de a cere clien&ilor să#i  plătească sumele aferente bunurilor li,rate/ ser,iciilor prestate sau lucrărilor eecutate acestora. Crean&ele din această cateorie se %nreistrează/ de reulă/ pe baza facturii. +e consemnează aici doar crean&ele rezultate din ,-nzări de bunuri sau ser,icii care fac obiectul acti,ită&ii de bază a %ntreprinderii (crean&e de eploatare).$.2.
Clienţi incerţi sau "n litigiu
. 6tunci c%nd %ntreprinderea nu mai are certitudinea că ,a %ncasa sumele pe care i le datorează unii clien&i/ crean&a fa&ă de aceştia se consideră depreciată şi se separă %n această structură distinctă.$.3.
 %ectele de primit 
 sunt crean&ele fa&ă de clien&ii cărora li s#a acordat un termen de plată mai %ndepărtat. <entru %nreistrarea crean&ei %n această structură/ %n&eleerea dintre %ntreprindere şi client trebuie să fie consemnată %ntr#un document distinct* efectul de comer& (cambie sau bilet la ordin). 8fectul comercial este un %nscris prin care o persoană (tras) se anaează ca/ la o scaden&ă dată/ să ac0ite o sumă de bani unei alte persoane (beneficiar)/ e,entual la ordinul unei a treia persoane (trăător).$.4.
Clienţi * %acturi de "ntocmit 
 reprezintă crean&a rezultată %n urma li,rării de bunuri pentru care nu s#a %ntocmit %ncă factura. +itua&ia trebuie să răm%nă ecep&ională şi documentul care se ,a emite la ,-nzare este a,izul de %nso&ire. >actura trebuie %ntocmită/ %n mod obliatoriu/ %n termen de cinci zile de la data li,rării/ moment %n care crean&a aceasta se transferă la postul
"lienţi
.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->