Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fatawa Sa'di

Fatawa Sa'di

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 61 |Likes:
Published by zaki77
A collection of fatawa from the great scholar of the 14th cent A.H. - Shaykh Abdur-Rahman Ibn Nasir Aal Sa'di.

You can see his brief biography here: http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/14thcentury/ibnsadee.htm

Language: Arabic
A collection of fatawa from the great scholar of the 14th cent A.H. - Shaykh Abdur-Rahman Ibn Nasir Aal Sa'di.

You can see his brief biography here: http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/14thcentury/ibnsadee.htm

Language: Arabic

More info:

Published by: zaki77 on Aug 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 
ﻦﻣ ،ﺎﻨﻟﲈﻋأ تﺎﺌﻴﺳو ﺎﻨﺴﻔﻧأ روﴍ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ،هﺮﻔﻐﺘﺴﻧو ﻪﻨﻌﺘﺴﻧو هﺪﻤﺤﻧ ﷲ ﺪﻤﳊا نإﻞﻠﻀﻳ ﻦﻣو ،ﻪﻟ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا هﺪﳞ ُ َ ﱠﻪﻟ يدﺎﻫ ﻼﻓ َ.ﻪﻟ ﻚﻳﴍ ﻻ هﺪﺣو ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ نأ ﺪﻬﺷأو َُ ّ َْ.ﻪﻟﻮﺳرو هﺪﺒﻋ اﺪﻤﳏ نأ ﺪﻬﺷأو ُ ُ ُُ ًّ.ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ ُ ّ:هﺬﻬﻓ
))
ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ٌ((ةﴫﺘﳐ ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺔﻴﻗﻼﺧأ ٌ َ َ ُ ُٌ
))
،ﻪﻴﻟإ ﺔﺑﺎﻧﻹاو ،ﻪﺘﺒﳏو ،ﷲا ةدﺎﺒﻋ ﲆﻋ ﺚﳊا ﰲِِِ ﱠ ﱢا راد ﱃإ ﻞﺻﻮﳌا ﻖﻳﺮﻄﻟا كﻮﻠﺳ ﲆﻋ ﺚﳊا ﰲوِِِِ ُِمﻼﺴﻟ((
)
١
(
.هﺬﻫ ناﻮﻨﻋو ُ
)
ﺔﻣﻮﻈﻨﳌا(ﺎﳖﻮﻤﻀﻣو ﺎﻫاﻮﺘﳏ ﲆﻋ لﺪﻳِ ﱡ ُ َ:
))
ةﺮﺧﻵا راﺪﻟاو ﷲا ﱃإ ﲑﺴﻟاِ ﱠْ((.ﷲا ﻪﲪر ،يﺪﻌﺴﻟا ﴏﺎﻧ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟا
ﴪ 
 ﻔﳌا
ﻮﺻ
 ﻷ
ا ﻪﻴ 
 ﻘ 
 ﻔﻟا ﺔﻣﻼﻌﻟا ﻮﻫ ﺎﻬﻤ 
 ﻇ
ﺎﻧو ُ ُ ُُ ُ ُ ّﱃﺎﻌﺗ. 
ﻢﻇ
ﺎﻨﻟا
غ 
ﺮﻓ ﺪ 
 ﻘ 
 ﻟو ُَ ََ
 – 
ﷲا ﻪﲪر
-
ﻪﺘﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣِﺦﻳرﺎﺘﺑ هﺬﻫ
٣
ﺔﻨﺳ نﺎﺒﻌﺷ
١٣٣٣ ـ 
 ﻫ
-
يأ:ﻞﺒﻗﺎﻣﺎﻋ
ﲔ 
 ﻧﲈ 
 ﺛ
ﻦﻣ ﺮ 
 ﺜﻛ
أ ً َ
-
هﺮﻤﻋ نﺎ 
 ﻛ
ﺪﻗو ، ُ ُُ ُ
 – 
كاﺬﻨﻴﺣ
 – 
ﺎﻣﺎﻋ ﻦﻳ
ﴩ 
 ﻋو ﺔﺘﺳ ًً ﱠ
)
٢
(
.
 
1
 
-
))
ةﺪﻴ 
 ﻘ 
 ﻌﻟا
ﺢ 
 ﻴ 
 ﺿ
ﻮﺗ ﰲ هدﻮﻬ 
 ﺟ
و يﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟاِِ ُ((
)
ص٦٣
(
 ﻷ
ا
ﻒ 
 ﻴﻟ
ﺄ 
 ﺗﻞ 
 ﺿ
ﺎﻔﻟا
خ 
داﺪﺴﻠﻟ ﷲا ﻪ 
 ﻘ 
 ﻓو ،دﺎﺒﻌﻟا
ق
ا
ز
ﺮﻟا ﺪﺒﻋ رﻮﺘ 
 ﻛ
ﺪﻟا ﱠ ُ ََ.
2
 
-
ﻖﺑﺎﺴﻟا
ﻊﺟ
ﺮﳌا.
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 
ﻪﺴﻔﻧ
ﻢﻇ
ﺎﻨﻠﻟ نﺎ 
 ﻛ
ﺎﳌوِِّ
 – 
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻪﲪر
 – 
ﻪﺘﻣﻮﻈﻨﻣ ﲆﻋ
ﺰﺟ
ﻮﻣ ﻖﻴﻠﻌﺗِ ٌ َ ُ ٌ
 – 
ﺎﻬﻌﻣ
ﻊ 
 ﺒ 
 ﻃ
  ُ
 – 
نأ
ﺖ 
 ﻳأر ُﻖﻴﻠﻌﺘﻟا اﺬﻫ
ﻲ 
 ﻤﺳأ َ َﱢَ ُ
 – 
ﻢ 
 ﻈّ ﻨﻟا
ﻊ 
 ﻣ
 – 
ﲈﺳا ًﻮﻫ ،ﻪﻴﻟإ يﺪﳞو ،ﻪﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ َ ُ
))
ةﺮﺧﺎﻔﻟا ةرﺪﻟا َِ ُﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﲆﻋ ﻖﻴﻠﻌﺘﻟا ﰲةﺮﺧﻵا راﺪﻟاو ﷲا ﱃإ ﲑﺴﻟا َْِ ﱠ((.هﺬﻫ
ﴩ 
 ﻧ ةدﺎﻋإ ﰲ
ﲇ 
 ﻤﻋ نﺎ 
 ﻛ
ﺪ 
 ﻘ 
 ﻟوِِ َ َ َ)
)
ةﺮﺧﺎﻔﻟا ةرﺪﻟا َِ ﱡ((ﱃإ ﺎﻬ 
 ﺟ
ﻮﺘﻣ ً ﱢَ َ ُ:
ﺞ 
 ﻳﺮ 
 ﲣ
و ،ﺎﻬ 
 ﺼ 
 ﻧ
ﻂ 
 ﺒ 
 ﺿ
 ﱢْ َﻞﺘﺧا ﺎﻣ
ﻢ 
 ﻳﻮ 
 ﻘ 
 ﺗو ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻴﻠﻌﺘﻟاو ،ﺎﻬ 
 ﺜ 
 ﻳدﺎﺣأ ﱠِ َ
 – 
ﻊ 
 ﺒﻄﻟا
ﺐ 
 ﺒﺴﺑِ
)
٣
(
 
 – 
ﺎﻬﻤﻈﻧ ﻦﻣِ. دﺎﺒﻌﻟا
ﻊ 
 ﻴ 
 ﲨ
و
ﻲ 
 ﻨﻌﻔﻨﻳ نأو ،دﺎﺷﺮﻟاو ،
ى
ﺪ 
 ﳍ
او ،داﺪﺴﻟاو ﻖﻴﻓﻮﺘﻟا ل
ﺄ 
 ﺳأ ﷲﺎﻓ َ ََ ﱠ َ ُ َ. 
ﺐ 
 ﺘ 
 ﻛ
ويﺮ 
 ﺛﻷ
ا
ﻲ 
 ﺒﻠﳊا
ث
رﺎﳊا ﻮﺑأ ﱡ ﱡ
ﺲ 
 ﻴﻤ 
 ﳋ
ا
١٤
نﺎﻀﻣر
١٤١٧ ـ 
 ﻫ
3
 
-
نﺎﻀﻣر ﺮﺧاوأ ﰲ ﺎﻬﺘﻳأر
ﻢﺛ
  ُ
)
١٤١٧ ـ 
 ﻫ(
 –
ﺔ 
 ﻜ 
 ﻣ ﰲ
-
ةﺪﻳﺪ 
 ﺟ
ﺔﻌﺒ 
 ﻃ
ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ً ًً.،
ﻲ 
 ﻤﻠﻋ ﺪﻬ 
 ﺟ
يأ نود
 ﱟ
 ُ
ط
ﻼ 
 ﻏﻷ
او
ء
ﺎﻄﺧ
 ﻷ
ا راﺮ 
 ﻜ 
 ﺘﺑ ﻞﺑ.
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->