Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Traficul de fiinţe umane

Traficul de fiinţe umane

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 7,940 |Likes:
Published by Mihaela Barbulescu

More info:

Published by: Mihaela Barbulescu on Aug 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Traficul de fiinţe umane
 Traficul de fiinţe umane în toate formele sale, inclusiv şi traficul de copii,prezintă infracţiuni periculoase, care duc la încălcarea drepturilor,libertăţilor, cinstei şi demnităţii persoanei. În legislaţia României acestefapte social-periculoase sunt stipulate in Codul Penal. Traficul de fiinţe umane (art.165 C.P) semnifică recrutarea, transportarea,transferul,adăpostirea sau primirea unei persoane în scop de exploataresexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, însclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentrutransplantare, săvârşită prin: ameninţare cu aplicarea sau cu violenţeifizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei,inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, înscopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în modrezonabil; înşelăciune; abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz deputere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţineconsimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei altepersoane, cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizicăsau psihică a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumanesau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosireaviolului,dependenţei fizice ,a armei, ameninţării cu divulgarea informaţiilorconfidenţiale familiei victimei sau altor persoane, precum şi a altormijloace; Traficul de copii(art.206 C.P) semnifică recrutarea, transportarea,transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sauprimirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului uneipersoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul: exploatăriisexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industriapornografică; exploatării prin muncă sau servicii forţate; exploatării însclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale;folosirii în conflicte armate; folosirii în activitate criminală; prelevăriiorganelor sau ţesuturilor pentru transplantare; abandonării în străinătate.Aceleaşi acţiuni însoţite: de aplicare a violenţei fizice sau psihice asupracopilului; de abuz sexual asupra copilului, de exploatare sexualăcomercială şi necomercială a acestuia; de aplicare a torturii, atratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonareacopilului ori însoţite de viol, de profitare de dependenţa fizică a copilului,de folosire a armei, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţialefamiliei copilului sau altor persoane; de exploatare în sclavie sau în condiţiisimilare sclaviei; de folosire a copilului în conflicte armate; de prelevare aorganelor sau ţesuturilor pentru transplantare.Metodele de racolare pot fi efectuate prin constrângere, răpire, înşelăciuneetc. Realizarea traficului poate avea loc prin următoarele acţiuni:Recrutarea victimei presupune atragerea uneia sau mai multor persoane înscopul de a fi traficate, prin selecţionare, pentru a fi folosită într-o anumităactivitate , în scopurile enunţate la aln.(1),art.165 C.P. Transportarea este deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul pestefrontiera unui stat sau în interiorul acestuia folosind în acest scop oricemijloace de deplasare.
 
 Transferul unei persoane semnifică transmiterea victimei de la o persoanăla alta prin vânzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, donaţie sau altetranzacţii.Adăpostirea victimei presupune plasarea ei într-un loc ferit pentru a nu fidescoperită de către organelor de drept de alte persoane..Primirea este luarea victimei traficate de la persoana care i-a transmis-oprin vânzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, sau alte asemeneatranzacţii cu sau fără recompensă.Înfăptuirea acestor acţiuni au loc în vederea realizării următoarelorscopuri:Prin exploatare sexuală se înţelege impunerea persoanei la practicareaprostituţiei sau a altor acţiuni cu caracter sexual şi include în sine douăaspecte:exploatare sexuală comercială - activitate aducătoare de profituri.exploatare sexuală necomercială - activitatea prin care traficantul nuurmăreşte obţinerea unui profit material, victima fiind folosită în altăcalitate de exemplu în concubinaj.Exploatarea prin muncă constituie:a) determinarea victimei prin constrângere să îndeplinească o muncă pecare din propria iniţiativă şi voinţă nu ar îndeplini-o;b) punerea victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu era obligatăde a o efectua;c) ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii;d) obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere,violenţă sau ameninţare cu violentă;Sclavie este starea sau condiţia unei persoane care este tratată ca un bun.Condiţii similare sclaviei constituie punerea sau ţinerea unei persoane încondiţii în care o altă persoană exercită stăpânire asupra acesteia saudeterminarea persoanei prin utilizarea forţei sau constrângerii, înşelăciuniisau ameninţării cu violenţă să exercite anumite servicii, inclusiv să seangajeze sau să rămână în raport de concubinaj sau căsătorie;Folosirea victimei în conflicte armate reprezintă antrenarea forţată aacesteia în operaţiuni armate;Folosirea în activitate criminală constituie atragerea forţată la săvârşireaunor fapte ce constituie infrac-ţiuni; Prelevarea de organe sau ţesuturipentru transplantare are loc în cazul obligării victimei la prelevare deorgane, ţesuturi sau alte elemente ale corpului pentru transplantare.Abandonarea copilului în străinătate, prevăzută de art.206 CP, constă înpărăsirea copilului pe teritoriul unui stat străin şi nereîntoarcerea acestuiape teritoriul tarii. Traficul de fiinţe umane se realizează prin următoarele mijloacele:Violenţa fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei constă încauzarea intenţionată a leziunilor corporale, care nu au drept urmaredereglarea de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, darstabilă a capacităţii de muncă (nu mai mare de 6 zile), prin aplicareaintenţionată a loviturilor sau săvârşirea altor acte de violenţă care aucauzat o durere fizică dacă acestea nu au creat un pericol pentru viaţa sausănătatea victimei.Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei sub
 
influenţa căreiavictima nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvârşeşte o activitate ladorinţa traficantului.Prin violenţa periculoasă pentru viaţă şi sănătatea fizică sau psihică apersoanei se înţelege vătămarea intenţionată gravă ori medie a sănătăţiipersoanei.Răpirea unei persoane presupune schimbarea locului aflării unei persoanefără voinţa prealabilă a acestea prin capturarea şi deplasarea ei în alt loc.Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice formă a victimei dedocumente de identitate. (paşa-port, buletin de identitate,permis deşedere). Servitutea presupune situaţia când victima este privată delibertate, până când ea sau o altă persoană va achita o datorie stabilitălegal sau ilegal.Înşelăciunea constă în inducerea în eroare a unei persoane prinprezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase în scopul de a obţinerealizarea traficului de persoane.Abuzul de poziţie de vulnerabilitate se înţelege situaţia de vulnerabilitate avictimei, fie ea psihică, familială, socială sau economică. Se are în vedereansamblul de situaţii disperate care poate face un om să accepteexploatarea sa.Abuzul de putere reprezintă utilizarea în mod exagerat de către un subiectspecial - persoana cu funcţii de răspundere, a atribuţiilor ce i-au fostconferite prin lege.Darea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământulunei persoane care deţine contro-lul asupra unei alte persoane este o înţelegere între persoanele menţionate interesate în obţinerea acorduluireferitor la transmiterea victimei şi la folosirea ei în scopuri menţionate înart. 165, art. 206 CP. Termenul "tortura" ca metodă a traficului se înţelege orice act prin care secauzează unei persoane în mod intenţionat suferinţe puternice sau durerigrave, fie fizice sau psihice.Prin tratament inuman se înţelege orice tratament, altul decât tortura, denatură să provoace intenţionat groaznice suferinţe fizice ori psihice, carenu pot fi justificate. Tratamentul degradant reprezintă orice tratament, altul decât tortura, careumileşte în mod grosolan persoana în faţa altora, sau o impune acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei sale asigurând astfelsubordonarea victimei.Prin folosirea violului la trafic de fiinţe umane se înţelege atentareatraficantului asupra relaţiilor sociale referitoare la libertatea şiinviolabilitatea sexuală a persoanei.Prin abuz sexual asupra copilului se înţelege acţiunile violente cu caractersexual, constrângerea la acţiuni cu caracter sexual, acţiuni perverse.Dependenţa fizică înseamnă starea fizică sau psihică ce rezultă dininteracţiunea organismului victimei cu substanţe narcotice sau psihotrope,stare caracteristică prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite întotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substanţe în modcontinuu sau periodic, pentru a le resimţi efectele psihice şi,uneori, pentrua evita suferinţele. La încadrarea faptelor în aceste articole nu se ţine contde faptul dacă persoana si-a dat sau nu acordul de a fi supusă acestoracţiuni.

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anushka Chira liked this
Anushka Chira liked this
Cristina Radu liked this
Morari Maria liked this
Maria Oprea liked this
Cristina Radu liked this
Valeria Furdui liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->