Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 131105

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 131105

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Nov 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2013.
NOVEMBER
 5.,
KEDD
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
  – A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Magyar TudományÜnnepéhez kapcsold!a Nemzetpolitikai Nap megrendezésére ker"l sor# A rendez!ényhelysz$ne% Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás&tudományi Kar' Ménesi (t )# Arendez!ény id*pont+a%
!"#.
OKT$B%R
 "&
# – ,
-
 a rpátal+ai rténelmiegyházakkal' !alamint magyar és német társadalmi szer!ezetekkel
!"#.
NO/%0B%R
 "12
 3N
 ,..#// rai kezdettel' közép&eurpai id* szerint- tart+ahagyományos tiszteletadását a 0zoly!ai Emlékpark1an# Az ökumenikusistentisztelettel egy1ekötött eseményen a sztálinizmus áldozatai és a 22# !ilághá1or(1an h*sihalált halt magyar katonák el*tt ha+tanak 3e+et ,
 
titkarsag@mekk.*z.*a
-
MagyarországMagyarország
 4
 A közigazgatási képzésrészévé lt a nemzetpolitika
5 & +elentette ki
Semjén Zsolt
 miniszterelnök&helyettes a Nemzetpolitikai alapismeretek c$m6 kötet hét3*i 1udapesti 1emutat+án# A kormány3*nemzetpolitikáért 3elel*s helyettese azt mondta' a !ilágon els*ként sz"letett olyan tanköny!' amia nemzetpolitikárl szl# A kötetet' amelynek össze3oglal+a a közigazgatási alap!izsga része'els*sor1an a közigazgatás1an dolgozknak szán+ák' de a k"lhoni magyarságnak is a+ánl+ák'mi!el ezáltal pontosan tudni 3og+ák' a magyar közigazgatás1an milyen szerepe !an ennek ater"letnek' és milyen el!árásokat támaszthatnak a mindenkori kormánnyal szem1en# 4
 A köte pontosan követi a Máért, a Magyar ÁllanÉrtekezlet által elfogadott nemzetstratégiairánymutatását 
5 & +egyezte meg
Semjén Zsolt
 
Kántor Zoltán
' a kötet kidolgozásá1anközrem6köd* Nemzetpolitikai Kutatintézet igazgat+a elmondta' hogy olyan
 is kész"ltaz MTA Kise11ségkutat 2ntézeté!el közösen' amely megkönny$ti a nemzetpolitika oktatását,MT2-
 – 4
 A kedvezményes honosítás eddigi eredményei és a öv! évi választásra való felkész"lés is
"
  A szeml-ben szerepl: cikkek nag+ r-sze a c6mre kattint,a meg4elenik ; az 0TI2'6rek'ez tartoz7 linkek eg+es esetekben csak a <<<.mti.'* oldalon el,-gzett eg+szer= -s ing+enes regisztrci7 *tn 8ognak m=k5dni
K
IS%BBSÉ>I
 S
 A?T$$KSZ
i,itas %*ropica entralis C%D
 E2"""F B*dapestG Szentp-teri. *. "!..
 
!"#2""2!F.
 
 szerepel a Magyar #iaszpóra $aná%s és a Magyar Állandó Értekezlet &Máért' ezen a hétentartandó "lésein
5 & mondta el
Répás Zsuzsanna
 nemzetpolitikai helyettes államtitkár hét3*n azMT2&nek# Kedden a nemzetpolitikai tárcaközi 1izottg tart "lést' ezt szerdán a Magya7iaszpra Tanács' ma+d cs"törtökön a Magyar 8lland 9rtekezlet "lése !eti#
RépásZsuzsanna
 az MT2&nek elmondta' ezek azok a 3rumok' amelyek a legmagasa11 szintenegyeztetik az anyaországi és a k"lhoni magyarság leg3ontosa11 pro1lémáinak megoldásilehet*ségeit# 4
 A taná%skozásokon az elm(lt év történéseinek áttekintése mellett megkezdik a felkész"lést a következ! esztend!re is
5 & tette hozzá ,MT2-
 4
 Az )rszággy*lés nemzeti összetartozás +izottsága&-.' elítéli az /upai 0arlament pe%iós +izottnak ntését, amellyel levettenapirendér!l a felvidéki magyarokat ért ogsértésekr!l szóló +eadványt 
5 & mondta
PotápiÁrpád
 ,:idesz-' a test"let elnöke t3*i 1udapesti sa+ttá+ékoztatn#
Lomnici Zoltán
' azEm1eri ltg Tanácsának ,EMT- elnöke közölte% keresetlellel 3ordul az Eurpai;$rsághoz' hogy semmis$tse meg az Eurpai <arlament döntését#
Potápi Árpád
 ki3e+tette% a N=; ör"l annak' az Eurpai Néppárt 3rakci+a +elezte' mindent megtesz annak érdeké1en' hogyez a pet$ci (+ra a szak1izottság napirend+ére ker"l+ön# 4
1zintén örömét feezte ki, hogy amagyar európai parlamenti képvisel!k 
5 & párttl 3"ggetlen"l & kiállnak az "gy mellett ,MT2-
 4
$ávolodóvilágaink 2 A %igány3magyar egy"ttélés változatai
5 c$mmel mutat+ák 1e kedden a >igány Népra+zi Tanulmányok .?# kötetét a Magyar Népra+zi Társaság kiadásá1an a Népra+ziM(zeum1an# A szerkeszt*'
Szuhay Péter
' a Népra+zi M(zeum muzeolgus munkatársaelmondta az MT2&nek' hogy az )// oldalas kiadny1an @ tanulny ol!ashat' és a3e+ezeteket
Molnár István á!or
 (+pesti cigányokrl szl3otgy6+teményének egy&egydara1+a !ezeti 1e# A tanulmányok köz"l tö11 3oglalkozik a m(lt 3eltárásá!al' ide tartozik
"inderMátyás
 $rása' amely az eddigi történeti kutatások alap+án tekinti át a cigány&magyar egy"ttélést#Az elemzés a .?# századtl a @/# századig ter+ed* id*szakot öleli 3el' a gazdasági és a társadalmiössze3"ggésekre helyezi a hangs(lyt ,MT2-
 – 4
 emsokára +efeez!dik 4árpátalán a keleti partnerségi felesztési program, amelyhez Magyarország és 5krana egyaránt egymillió dollárral árult hozzá
5 & mondta
#émeth Zsolt
' aK"l"gyminisztérium parlamenti államtitkára sa+ttá+ékoztatn hét3*n' ;udapesten# A hétenKárpátal+ára látogat államtitkár 1eszámolt arrl' hogy a ta!aly nyáron a kárpátal+ai megyeitanáccsal megkötött szerz*dés alap+án )?' magyarok által használt oktatási' kulturális ésközm6!el*dési intézményt (+$tottak 3el# :elh$!ta a 3igyelmet arra% ez Kárpátal+a !alamennyimagyarlakta +árását érintette# Meg+egyezte' hogy a partnerségi program seg$tette a 1eregszászisz$nház 3el(+$tását is#
#émeth Zsolt
 kiemelte az )? 3el(+$tás köz"l a Kárpátal+án' ;eregszászközpont+á1an m6köd* magyar 22# Bákczi :erenc :*iskola C
hossz(, tö++ éven kereszt"l h(zódó
C3e+lesztését' amelynek kereté1en tet*cserepeket és ny$lászárkat cseréltek' illet!e reno!álták ahatezer négyzetméteres ép"let homlokzatát ,MT2-
 A parlament hét3*n határozat1an kérte 3el a kormányt' hogy 1iztos$tson részleges költségtér$téstazoknak a közne!elési intézményeknek' amelyek magyarországi holokauszt&emlékhelyelátogatását szer!ezik meg diák+aiknak ,MT2-
")*
  – 4
 Ifj. Hegedűs Loránt 
 református lelkész a 6azatérés $emploma nevé+en felelentést tesz azok ellen, akik avasárnap megzavarták a templom alapk!letételének 789 évfordulóán tartott "nnepi hálaadó
K
IS%BBSÉ>I
 S
 A?T$$KSZ
i,itas %*ropica entralis C%D
 E2"""F B*dapestG Szentp-teri. *. "!..
 
!"#2""2!F.
 
istentiszteletet 
5 & áll a 0za1adság téri re3ormátus egyházközség ne!é1en az MT2&hez is el+uttatotthét3*i közlemény1en ,MT2-
  – 0a+tközlemény1en 3e+ezteki 3elhá1orodását a 1udapesti
$orthy
&szo1or 3ela!atása miatt hét3*n
Ronald S% Lauder
' aDsid ilágkongresszus ,FG>- elnöke ,MT2-
 4
 A #unamelléki :eformátus /gyházker"let p"spöke fegyelmi vizsgálatot kezdeményez a1za+adság téri református templom+an vasárnap történtek miatt 
5 & ol!ashat a MagyarországiBe3ormátus Egyház hi!atalos honlap+án' a
&n ,MT2H;umm#sk-
 – Tö11 mint egy hnap+aalakult meg a Nemzeti álasztási ;izottság' de a parlamenti kép!iselettel rendelkez* pártok köz"l még csupán az IM< delegálta kép!isel*+ét a test"let1e ,Nsz-
 – A :idesz parlamenti 3rakci!ezet*+esoha nem értett egyet azzal' hogy
$orthy Mi&l's
 egykori kormányznak szo1ra legyen# Az C
 seneki, se
 Kádár 
 
 Jánosnak 
 nem ár 
C & mondta
Ro(án )ntal
 hét3*n ,Nsz-
  –
Ro(án)ntalna& 
 igaza lett' hiszen a k"l3öldi média !al1an 1eszámolt Jorthy Mikls mellszo1rának 3eláll$tásárl' de nem annyira az országrl – amit*l a :idesz 3rakci!ezet*+e tartott –' hanemmost inká11 a Go11ikrl 3estettek rossz képet ,Nsz-
 – 4
 A
 Horthy
2korszak+an volt ónéhány vállalhatatlan és vállalható dolog is
5 – +elentette ki
Lázár *ános
 Miniszterelnökséget!ezet* államtitkár az egykori kormányz szo1rának !asárnapi a!atása kapcsán ,Nsz-
 :eler*södtek az Egy"tt–<M szö!etségen 1el"linézeteltérések ,Nsz-
 – A re3ormátus p"spök köz1en+árását kérik aszocialisták a 0za1adság téren !asárnap 3eláll$tott
$orthy
&szo1or eltá!ol$tása érdeké1en# Az #ker"leti M0D<&3rakci a 1el!árosi kép!isel*&test"let rendk$!"li test"leti "lésének összeh$!ását iskezdeményezi ,MN-
 – 4
 /gyszer és mindenkorra szakítani kell az intézményes feletés és hazugság gyakorlatával 
5 – mondta
+,&és Lászl'
 eurpai parlamenti,E<- kép!isel* az .L)?&os 3orradalom és sza1adságharc le!erésének )# é!3ordul+a alkalmá1ltartott megemlékezésen hét3*n a 3*!áros1an' a 222# ker"leti Jargita téren# A @/.@&1en3ela!atott emlékm6nél tartott 1eszédé1en
+,&és Lászl'
 kiemelte% az emlékezés nap+án 3elidézik azoknak az emlékét' akik 4
az istentelen kommunista hatalommal 
5' a megszállkkal !$!ottharc1an !esztették élet"ket a hazáért és a sza1adságért ,MN-
 – <olitolgusok szerint az M0D< ésa 7K ellentétei állnak a mostani események mögött ,MN-
 – Azért dolgozik' hogy a Go11ik sza!azi nea Go11ikra' hanem egy mérsékelt politikai pártra sza!azzanak ,Nsz!-
 – A tárgyal3elek egyetértettek a11an' hogyMagyarországon (+ munkahelyekre !an sz"kség ,Nsz!-
 A miniszter szeretné' ha mindarrl amiMagyarországon történik' reálisa11 kép alakulna ki ;r"sszel1en ,Nsz!-
 – 4
 in%s olyan fogalom ma Magyarországon, hogy ;+aloldali ellenzéki olda
C & !éli
+-r-& á!or
# A politikai elemz* az2n3oBádi Aréna c$m6 m6sorá1an az okt1er @&i nemzeti "nnep utáni politikai er*!iszonyokrl 1eszélt ,2n3oBádi-
K
IS%BBSÉ>I
 S
 A?T$$KSZ
i,itas %*ropica entralis C%D
 E2"""F B*dapestG Szentp-teri. *. "!..
 
!"#2""2!F.
#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->