Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REGULA~1

REGULA~1

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 81|Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Aug 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
REGULAMENT-CADRUde delegare a gestiunii serviciilor publicede salubrizare a localit
ăţ
ilorCAPITOLUL IDispozi
ţ
ii generaleArt. 1. – 
Prezentul regulament-cadru stabile
ş
te condi
ţ
iile în care sedesf 
ăş
oar 
ă
activitatea de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare alocalit
ăţ
ilor.
Art. 2.
– Serviciile publice de salubrizare a localit
ăţ
ilor se organizeaz
ă
dec
ă
tre autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice locale, care au în sarcin
ă
luarea tuturor m
ă
surilor necesare pentru organizarea, gestionarea, reglementarea,monitorizarea
ş
i controlul acestora,
ţ
inându-se seama de gradul de dezvoltare
ş
ide particularit
ăţ
ile economico-sociale ale localit
ăţ
ilor, de starea dot
ă
rilor 
ş
iechipamentelor tehnico-edilitare existente
ş
i de posibilit
ăţ
ile locale de finan
ţ
area exploat
ă
rii, între
ţ
inerii
ş
i dezvolt
ă
rii acestora, precum
ş
i de strategia na
ţ
ional
ă
 cu privire la de
ş
eurile solide
ş
i de prevederile directivelor Uniunii Europene.
Art. 3.
– Prezentul regulament-cadru con
ţ
ine procedura-cadru de delegarea serviciului public de salubrizare a localit
ăţ
ilor.
CAPITOLUL IIActe normative de referin
ţă
 Art. 4.
– Prezentul regulament – s-a elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administra
ţ
iei publice locale, ale Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospod
ă
rie comunal
ă
cu modific
ă
rileulterioare, ale art. 6 alin. (1) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 373/2002, ale art. 11alin. (2) din Ordonan
ţ
a Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice desalubrizare a localit
ăţ
ilor, aprobat
ă
prin Legea nr. 139/2002, modificat
ă
 
ş
icompletat
ă
cu prevederile Ordonan
ţ
ei Guvernului nr. 35/2003, ale Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor 
ş
i ale Hot
ă
rârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998.
CAPITOLUL III
 
2
Delegarea serviciilor publice de salubrizare a localit
ăţ
ilorprin licita
ţ
ie public
ă
 Sec
ţ
iunea 1Proceduri prealabile deleg
ă
rii1.1. – Ini
ţ
ierea deleg
ă
rii gestiuniiArt. 5. – 
Concedentul va ini
ţ
ia procedura de delegare dup
ă
ce a întocmitstudiul de oportunitate, caietul de sarcini
ş
i a publicat anun
ţ
ul privindorganizarea licita
ţ
iei.
Art. 6.
– Concesionarul poate, la rândul s
ă
u, s
ă
ini
ţ
ieze procedura deconcesionare, înaintând concedentului o propunere de concesionare.Concedentul va înregistra procedura de concesionare în registrul de„Candidaturi
ş
i oferte”. Propunerea de concesionare se va face în scris,cuprinzând datele de identificare ale investitorului, manifestarea ferm
ă
 
ş
iserioas
ă
a inten
ţ
iei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.
1.2. – Studiul de oportunitateArt. 7.
– Studiul de oportunitate se va întocmi potrivit art.7
ş
i 9 din Legeanr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, completat
ă
cu art. 6 alin. (1)
ş
i (2)din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 216/1999.
1.3. – Caietul de sarciniArt. 8. -
(1) Caietul de sarcini va cuprinde condi
ţ
iile minime pentrudesf 
ăş
urarea licita
ţ
iei pentru delegarea de gestiune.2) Con
ţ
inutul caietului de sarcini împreun
ă
cu studiul de oportunitate se aprob
ă
  prin hot
ă
râre a consiliului local, consiliului jude
ţ
ean sau a Consiliului General alMunicipiului Bucure
ş
ti, dup
ă
caz.3) Criteriile de selec
ţ
ie a ofertelor prev
ă
zute în anex
ă
se stabilesc de c
ă
treautoritatea administra
ţ
iei publice locale competent
ă
 
ş
i fac parte integrant
ă
din prezentul regulament.
Art. 9.
- (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de c
ă
tre autoritateaadministra
ţ
iei publice locale la sediul s
ă
u
ş
i/sau în alte locuri stabilite de c
ă
treaceasta
ş
i prev
ă
zute în anun
ţ
ul publicitar.(2) Pre
ţ
ul caietului de sarcini se stabile
ş
te de c
ă
tre autoritatea administra
ţ
iei publice locale.
Art. 10.
- În func
ţ
ie de activit
ăţ
ile sau serviciile ce fac obiectul deleg
ă
riide gestiune, caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu:a)
 
condi
ţ
iile de exploatare a serviciului public de salubrizare ce face obiectuldeleg
ă
rii de gestiune, obiectivele de ordin economic, financiar 
ş
i de mediuurm
ă
rite de autoritatea administra
ţ
iei publice locale privind exploatareaeficace a serviciilor ce fac obiectul deleg
ă
rii; b)
 
investi
ţ
iile pe care operatorul este obligat s
ă
le realizeze, modalitatea definan
ţ
are
ş
i termenele de realizare a acestora;c)
 
clauzele financiare
ş
i de asigur 
ă
ri;
 
3
d)
 
regimul bunurilor utilizate de operator, în derularea deleg
ă
rii de gestiune;e)
 
obliga
ţ
iile privind protec
ţ
ia mediului, stabilite conform legisla
ţ
ie în vigoare;f)
 
obiectul deleg
ă
rii de gestiune: datele necesare identific
ă
rii exacte aserviciului public ce face obiectul deleg
ă
rii de gestiune, care rezult
ă
dinfundamentarea tehnico-economic
ă
prev
ă
zut
ă
în studiul de oportunitate,inventarul obiectelor serviciului public de salubrizare din punct de vederecantitativ
ş
i valoric;g)
 
destina
ţ
ia bunurilor activit
ăţ
ilor serviciului public de salubrizare alocalit
ăţ
ilor;h)
 
obligativitatea func
ţ
ion
ă
rii serviciilor delegate în regim de continuitate
ş
i de permanen
ţă
în condi
ţ
iile îndeplinirii indicatorilor de performan
ţă
prev
ă
zu
ţ
i înregulamentul de organizare
ş
i func
ţ
ionare al serviciilor publice de salubrizarea localit
ăţ
ilor i)
 
interdic
ţ
ia subdeleg
ă
rii de gestiune a serviciului de salubrizare; j)
 
durata pentru care se face delegarea de gestiune;k)
 
redeven
ţ
a minim
ă
 
ş
i modul de calcul al acesteia;l)
 
condi
ţ
ii impuse de natura bunurilor 
ş
i serviciilor ce fac obiectul deleg
ă
rii degestiune, cum sunt: condi
ţ
ii de exploatare în siguran
ţă
, condi
ţ
ii privindfolosirea
ş
i conservarea patrimoniului public încredin
ţ
at prin delegarea degestiune, condi
ţ
iile privind protec
ţ
ia mediului, condi
ţ
iile privind protec
ţ
iamuncii, condi
ţ
iile impuse de acordurile
ş
i conven
ţ
iile interna
ţ
ionale la careRomânia este parte, condi
ţ
iile de adaptare treptat
ă
la normele UniuniiEuropene;m)
 
modul de organizare al operatorului - op
ţ
iunea autorit
ăţ
ii administra
ţ
iei publice locale pentru forma de organizare a operatorului;n)
 
cuantumul garan
ţ
iilor ce urmeaz
ă
a fi depuse de c
ă
tre operator înconformitate cu legisla
ţ
ia în vigoare;o)
 
clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune; p)
 
în cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat
ş
i la protec
ţ
ia social
ă
.
Art. 11.
- Pentru finan
ţ
area investi
ţ
iilor care fac obiectul prevederilor art.10 lit. b) se va
ţ
ine cont de urm
ă
toarele:(1)Finan
ţ
area lucr 
ă
rilor se asigur 
ă
din urm
ă
toarele surse:a)
 
fonduri proprii ale operatorului
ş
i aloca
ţ
ii de la bugetul local, conformobliga
ţ
iilor din contractul de delegare a gestiunii; b)
 
credite bancare garantate de c
ă
tre autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice localesau de c
ă
tre stat;c)
 
sprijin nerambursabil ob
ţ
inut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;d)
 
fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite în condi
ţ
iilelegii;e)
 
 participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de concesiune;f)
 
fonduri transferate de la bugetul de stat ca participarea la cofinan
ţ
area unor  proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum
ş
i a unor programe deurgen
ţă
sau cu caracter social;g)
 
din economii rezultate din dot
ă
ri cu echipamente de performan
ţă
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->