Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090804

Nezavisne090804

Ratings:
(0)
|Views: 207|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 06, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

 
QSWP!J[EBOKF
 AKTUELNO
DOGA\AJI
NIKO U BH. INSTITUCIJAMA NE VODI EVIDENCIJU O KORI[TENJU I TRO[KOVIMA VOZNOG PARKA
HRONIKA 
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3950
UTORAK
4.AVGUSTA 2009.
^etvorica bjegunaca priznalikri vicu
Opet ukradenslu`beniautomobil MIP-a
str.
4
U GORA@DANSKOM SUDU ODR@ANORO^I[TEPOVODOM BIJEGA DEVETORICE OSU\ENIKA IZ ZATVORA
str.
25!
i
26
Mo ju bra}uZdravka i Ivuubio je GoranMarko vi}
Ispovi jest Viktora Grgi}a, ko ji  je pre`ivio stri jeljanje 1992. godine u Kotor Varo{u (1)
Zdravkoi IvoGrgi}
7
 Ahmetovi} kandidat zaministra bezbjednosti
Predsjedni{tvoSDA uputilozahtjevpredsjedavaju}emSavjeta ministaraza pokretanjeprocedureimenovanja
str.
3!
i
4
Sadik Ahmetovi}
PREDSTAVNICIMAVE]INESTRANAKA UPARLAMENTUBiHAHMETOVI]PRIHVATLJIVORJE[ENJE, AO NJEGOVOMIMENOVANJUTREBALO BIDA ODLU^UJU2. SEPTEMBRA
Rebalansbud`eta RS u"Slu`benomglasniku"
REPUBLIKA SRPSKA IFORMALNO ISPUNILA SVEZAHTJEVE MMF-a
str.
5!
i
6
 
2
vupsbl 
4. 8. 2009.
Doga|aji
"Odnosi u BiHprili~no lo{i"
BEOGRAD - Rad me|unaro- dnih sudi ja i tu`ilaca u BiH mo- `e jedino da ima opravdanje ukoliko su oni na neki na~in "peacekeeping force", odnosnoako ~uva ju mir u BiH, kazao je Radoslav Sto janovi}, beogradski ekspert za me|unarodno pravo, i dodao da u to ni je siguran. On smatra da su odnosi u BiHprili~no lo{i, te da odlazak ili os- tanak stranih sudi ja i tu`ilaca ne mo`e ni da pobolj{a, niti da po- gor{a situaci ju u ovoj dr`avi. Navode}i da sli~na praksa sa stranim sudi jama i tu`iocima pos- to ji i u Ugandi, odnosno Africi, kao i u Kambod`i, Sto janovi} je rekao da je ri je~ o novim tipovima protektorata ko ji su uspostavljeni. "Klasi~ni protektorat je pre- tpostavljao da sudove postavlja i vodi protektor, a u BiH imate bla`u formu protektorata. Dok se ne zaklju~i da je definitivno uspostavljen mir, uspostavlja se vlast onih ko ji su re{ili pitanje rata u BiH, a to su velike sile", rekao je Sto janovi}. (Srna)
Razgo varali o pro{irenju saradnje
SA RA JEVO - Jir`i Kudela, ambasador ^e{ke u BiH, ponu- dio je ju~e Selmi Cikoti}u, mi- nistru odbrane BiH, pri jedloge za pro{irenje bilateralne saradnje u oblasti odbrane. Cikoti} se zahvalio ambasado- ru Kudeli na dosada{njim napo- rima ^e{ke na unapre|enju ove saradnje, kao i na doprinosu u aktivnostima BiH u vezi s pris- tupanjem NA TO-u i EU. Kudela i Cikoti} razgovarali su u Sara jevu o saradnji dvi je ze- mlje, saop{teno je iz Ministar- stva odbrane BiH. (Srna)
UlazakIslanda izazi va nezado voljstvo na Balkanu
V[INGTON - Poku{aj Islan- da da brzo pristupi Evropskoj uni ji izazvao je i nezadovoljstvo dr`ava Zapadnog Balkana ko je se dugo bore da u|u u EU, ali idiplomatsku podjelu u samoj EU, oci jenila je ameri~ka agenci ja za strate{ka predvi|anja "Stratfor". Mala populaci ja Islanda i poli- ti~ka stabilnost predstavlja ju tu dr`avu kao idealnog kandidata za ulazak u EU, ali ako procedu- ra za ulazak bude zna~ajno ubrzana, to }e dovesti do neza- dovoljstva onih dr`ava ko je ve} godinama ~ine sve da u|u u Uni ju, navodi se u izvje{ta ju. "Stratfor" ocjenju je da je bez obe}anog ulaska Balkana u EU te{ko o~ekivati da bi taj region ostao miran. Agenci ja, me|utim, doda je da Island u odnosu na dr`ave Zapadnog Balkana ima prednost u bezviznom re`imu, ko ji njegovi gra|ani ve} ima ju za putovanja u EU i ~injenici da  je Rejkjavik ve} ~lan Evropskog unutra{njeg tr`i{ta. (Tanjug)
Kom{i} obe}ao pomo} radnicima "Vranice"
SARA JEVO - Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Ko- m{i} obrati}e se premi jeru FBiH i Nadzornom odboru sara jevske "Vranice" kako bi bio prona|en izlaz iz krize u ko joj se nalazi ova firma, saop{teno je iz njego- vog kabineta.
Na ju~era{njem sastanku Kom{i- }a sa delegaci jom [trajka~kog odbora radnika "Vranice" predsta- vnici radnika istakli su da su na ru- bu propasti, te da je neizvjesna njihova i sudbina preduze}a. "Pri jeratna potra`ivanja firme iz Iraka iznose oko 1,2 miliona dola- ra, od ~ega je dio od oko 900.000KM upla}en u PIO. Radnici tra`e pomo} Kom{i}a da poku{a uticati na nadle`ne organa dr`ave da pre- ostali iznos bude upla}en u Fond PIO. Kom{i} je obe}ao da }e impoku{ati pomo}i", navedeno je u saop{tenju. Radnici "Vranice" su u {trajku mjesec dana, a minimalni uslov za prekid {trajka je isplata po 750 KM jednokratne pomo}i uposle- nima.Nadzorni odbor firme ju~e je na sjednici trebao na}i rje{enje za is- platu ove pomo}i, a njen ishod ni-  je bio poznat do zaklju~enja ovog bro ja "Nezavisnih". "Radnici se razilaze ispred upra- vne zgrade. Mi iz [trajka~kog odbora osta}emo jo{ malo, ne bi- smo li dobili kakvu informaci ju. Vidje}emo sutra da li prekidamo {trajk ili nastavljamo", rekao je ju- ~er Enver \elilovi}, predsjednik [trajka~kog odbora "Vranice", ~i ji radnici, osim plata i doprinosa, tra- `e i posao.M.R.
SARA JEVO - Izmjene Spora- zuma o pravnoj pomo}i i me|u- sobnom izvr{enju sudskih odluka u krivi~nim stvarima, BiH }e po- red Hrvatske potpisati i sa Srbi-  jom i odnosi}e se samo na pravosna`no osu|ene osobe, izja- vila je ju~e Marina Baki}, por- tparol Ministarstva pravde BiH.
"Presude se ne}e po automatizmu izvr{avati u jednoj i u drugoj ze- mlji", ka`e Baki}eva obja{njava ju}i da }e presude morati pro}i procedu- ru priznavanja od nadle`nih sudova u BiH i Hrvatskoj.Govore}i o problemu ko ji bi mo- gao zadesiti Srbe ko jima je su|eno u odsustvu u Hrvatskoj, Baki}eva je po jasnila da krivi~no zakonodav- stvo BiH ne prizna je su|enje u od- sustvu, a samim tim i te presude ne bi mogle biti priznate u BiH. [to se ti~e osoba ko je se nalaze na potjernicama, ona je kazala da je to pitanje izru~enja ko je ne}e biti treti- rano izmjenama sporazuma. Me|utim, Baki}eva podsje}a da }e se taj problem tako|e morati rje- {avati na putu BiH prema EU, jer EU ne pozna je zabrane izru~enja. "Imali smo razgovore i na tu temu ali sada radimo samo na priznava- nju sudskih odluka", kazala je Baki- }eva.Ona je rekla da su u toku i prego- vori sa Srbi jom o izmjenama spo- razuma i da o~eku je da }e i s tom zemljom biti potpisan novi spora- zum, doda ju}i da o~eku je da }e to prvo biti ura|eno s Hrvatskom, jer su s njom rani je i zapo~eli prego- vori.Baki}eva ka`e da se u susjednim zemljama skriva ju 272 osobe iz BiH i to u Hrvatskoj 109, Srbi ji 97,Crnoj Gori 11, Itali ji jedna, dok se za oko 54 sa sigurno{}u ne zna da li su u Srbi ji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Sa druge strane, ona ni je mogla da ka`e koliki broj se pravosna`no osu- |enih osoba iz Hrvatske i Srbi je skri- va u BiH jer te podatke bi trebale da prikupe te dvije zemlje. U izradi izmjene sporazuma je u~estvovao Ekspertni tim Ministarstva prav- de BiH i glavni tu`ilac BiH. R. [.
Izru~enje samopra vosna`no osu|enih [piri}: Ceri}ne treba da brine
SARA JEVO - Nikola [piri}, predsjedava ju}i Savjeta ministara BiH, poru~io je Mustafi Ceri}u, poglavaru Islamske za jednice u BiH, da ne treba da se brine za evropski put BiH.
"Mi za jedni~ki treba da gradimo evropski put, a ne da Islamska vjer- ska za jednica BiH bude lider tog na{eg za jedni~kog puta. Ako, prema reisovim ri je~ima, muslimani spava ju, ostali narodi u BiH su budni", rekao je [piri}.On je dodao da Ceri}eva izjava da se muslimani u BiH i Evropi bude, "govori da on ima jak opi jat, pa ih ~as uspava, ~as budi". "On bi `elio da kada se probude shvate da se dr`avom upravlja iz Islamske vjerske za jednice. To i jeste problem BiH", naglasio je [piri}. On smatra da pravljenje paralela izme|u BiH i Turske na evropskom putu otvara nov pogled na budu}nost BiH i njen evroatlantski put. Ceri} je u Istanbulu oci jenio da je ovo "vri jeme bo{nja~kog i bosan- skog bu|enja" uprkos pritiscima sa svih strana, pa i iz Brisela da musli- mani nisu vri jedni povjerenja kada je ri je~ o slobodi kretanja. (Srna)
Na ta {a KRSMAN
SARA JEVO - Sadik Ahmetovi}, poslanik u Pred- stavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH i pot- predsjednik SDA, kandidat je za ministra bezbjednosti BiH, saop{teno je ju~e iz ove stranke.
Nakon sjednice kadrovske komisi je i Predsjedni{tva SDA ju~e je odlu~eno da Ahmetovi}a kandidu ju za novog ministra bezbjednosti ~ime je ispunjena i zakonska obave- za da jedna tre}ina ministara bude iz Republike Srpske.
Kako je saop{teno iz SDA,
kandidat zaministra bezbjednosti, nakon {to je s te funkci je smi jenjen kadar ove stranke Tarik Sadovi}, bio je i Mirsad Kebo, potpredsjednik Federaci je BiH, ali je on ju~e povukao svo ju kandidaturu. Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, kazao je da su prvobitno kandidati bili Halid Genjac i Senad [epi}, ali da  je bilo neophodno zadr`ati i entitetski balans u Savjetu mi- nistara BiH."Sadik Ahmetovi} je kvalitetan kandidat i ve} ima zna~ajno politi~ko iskustvo da bi mogao obna{ati ovu od- govornu funkci ju. On je iz Srebrenice, ~ime je ispunjena i obaveza da jedna tre}ina ministara bude iz RS. O~eku jem da }e se procedure imenovanja zavr{iti uskoro i da }e pre- uzeti ministarsku funkci ju u septembru", naglasio je Tihi}.  Aleksandar Obradovi}, savjetnik za informisanje predsjedava ju}eg Savjeta ministara BiH Nikole [piri}a, potvrdio je ju~e da su dobili pri jedlog iz SDA ko jim  Ahmetovi}a kandidu ju za ministra bezbjednosti BiH. "Dobili smo pri jedlog iz SDA, a prema procedurama
B. SIMI]
SARA JEVO - Samostalni sindikat `eljezni~kih radnika BiH, jedan od {est sindikata u "@eljeznicama FBiH", ju~e je zatra`io od Nadzornog odbora da smi-  jeni generalnog direktora Narcisa D`umhura.
Tvrde da je D`umhur zloupotri jebio polo`aj dogo- voriv{i sa Sindikatom ma{inovo|a FBiH da }e povu}i tu- `bu i ne}e tra`iti nadoknadu {tete, niti sankcionirati odgovorne za odr`avanje nedavnog {trajka, iako je on za- branjen odlukom Uprave i suda. Na vanrednoj sjednici Nadzornog odbora "@eljezni- ca FBiH", ko ja }e najvjerovatni je biti odr`ana sutra, bi}e poznate mjere i odluke za previzila`anje problema u ovom preduze}u, na javljeno je iz Uprave @FBiH i Minis- tarstva saobra}a ja i komunikaci ja FBiH.
Sindikat `eljezni~kih radnika
premi je- ru FBiH Mustafi Mu jezinovi}u i federalnom ministru za promet i komunikaci je Nailu [e}kanovi}u predla`e da u "@eljeznicama FBiH" uvedu prinudnu upravu. Pozvali su i NO da ne prihvati novi pravilnik o radu jer je nezakonit. Sinidikat ma{inovo|a FBiH smatra Sindikat `eljezni~kih radnika i njenog predsjednika Munira Spahi}a za jedne od glavnih krivaca za sada{nju situaci ju. "Ako je gri jeh ovog sindikata {to tra`i zaostale pla}e i tople obroke i dono{enje novog pravilnika ko ji }e admi- nistraci ji smanjiti pla}e, onda neka svi gri jesi idu na moj ra~un", ka`e Vernes Buljugi ja, predsjednik Sindikata ma- {inovo|a FBiH. Doda je da Spahi} {titi administraci ju, odnosno 911 radnika "@eljeznica FBiH" ko ji s neadekvatnom {kol- skom spremom rade na pla}enim poslovima i zara|u ju po 1.500 odnosno 1.700 KM. Buljugi ja doda je da ovaj sindikat za sada ne}e posezati za novim {trajkom jer i da- lje o~eku je da }e dogovoreni sporazum biti ispo{tovan.
Upra va "@eljeznica FBiH"
saop{tila je ju- ~e da je okupirana izvr{avanjem obaveza prema komiten- tima, ko ji nisu izvr{avane tokom {trajka ma{inovo|a od 30. jula do 2. avgusta.
 Ahmeto vi}ministra
Predsjedni{tvo SDA uputilozahtjevpredsjedava ju}em Savjeta ministara za pokretanje procedure imenovanja
Samostalni sindikat `eljezni~kih radnika BiH uputio zahtjev NO
Tra`e smjenu generalnog direktora "@eljeznica FBiH"
Tvrde da je direktor Narcis D`umhur zloupotri jebio polo`aj Baki}e va kazala da se u susjednimzemljama skri va ju 272 osobe iz BiHRadnici se razilaze ispred upra vne zgrade, ka`e \elilovi}
Sadik Ahmetovi}trenutno obavljafunkciju poslanika SDA uPredstavni~kom domuparlamenta BiH
FOTO ARHIVA
 
3
Doga|aji
4. 8. 2009.
vupsbl 
sada }e usli jediti provjera u Centralnoj izbornoj komisi ji BiH (CIK) i Dr`avnoj agenci ji za istrage i za{titu (SIPA) nakon {to Sadik Ahmetovi} dostavi formulare potrebne za ove provjere. Posli je toga upu}u jemo parlamentarnoj Komisi ji za izbor i imenovanja pri jedlog za ministra, a onda se izja{njava i Predstavni~ki dom", objasnio je Obradovi}. Zakonski rok za ove provjere je 30 dana, pa ve}ina poslanika u parlamentu BiH o~eku je da }e o ime- novanju Sadika Ahmetovi}a odlu~ivati na sjednici 2. septembra ove godine.
Nikola [piri},
predsjedava ju}i Savjeta minista- ra BiH, rekao je da ne `eli da se bavi procjenama koliko je  Ahmetovi} dobar kandidat za ovu funkci ju, istakav{i da je pravo stranke da kandidu je ~ovjeka ko ji }e nastaviti da se bavi poslovima iz podru~ja Ministarstva bezbjednosti. Lazar Prodanovi}, poslanik SNSD-a u Predstavni- ~kom domu bh. parlamenta, kazao je ju~e da je za njih  Ahmetovi} prihvatljivo rje{enje jer dolazi iz RS. "Ni prethodna dva kandidata, {to se ti~e njihovih profesionalnih referensi, nisu bila sporna, nego je pro- blem bio u tome {to oni nisu iz Republike Srpske. Nema razloga da ne podr`imo izbor Sadika Ahmetovi}a u par- lamentu ~im se zavr{e sve provjere i procedure ko je tome prethode", kazao je Prodanovi} uz o~ekivanje da }e to bi- ti na sjednici 2. septembra. Vinko Zori}, poslanik HDZ 1990, kazao je da }e oni podr`ati kandidata ko jeg predlo`i SDA i ko ji pro|e neop- hodne provjere. "Ahmetovi}a znam iz parlamenta i nema ni{ta spor- no u njegovoj kandidaturi", rekao je Zori}. Remzi ja Kadri}, poslanik Stranke za BiH, tvrdi da }e podr`ati svakog kandidata ko jeg predlo`i SDA, jer je to njihovo pravo. "Nama je va`no da se imenu je ministar u tako va`nom resoru i podr`a}emo pri jedlog stranke ko-  joj ta pozici ja pripada", rekao je Kadri}.
Tarik Sado vi} sa funkci je
ministra bez- bjednosti BiH smi jenjen je pro{le sedmice na zahtjev SDA ko ja je obrazlo`ila da nisu bili zadovoljni njegovim radom, te da je bilo pritu`bi i doma}ih i stranih instituci ja na posao ko ji je obavljao. Sadovi} je ovo obrazlo`enje odbacio kao neosno- vano, te prozvao vrh SDA da su ga smi jenili pod pritis- kom iz SAD, posebno ameri~kog ambasadora ^arlsa Ingli{a i prvog zamjenika visokog predstavnika Rafi ja Gregori jana.
Oslobo|eni osumnji~eni za tu~u ipucnja vuu Sara je vu
SA RA JEVO - Mediha Pa- {i}, sudi ja Op}inskog suda u Sara jevu, ni je prihvatila pri je- dlog Kantonalnog tu`ila{tva u Sara jevu za odre|ivanje pri- tvora petorici osumnji~enih za tu~u i pucnjavu u sara jev- skom ugostiteljskom objektu "The Club".Kako nam je ju~e re~eno u sudu, pri jedlog Tu`ila{tva za odre|ivanje pritvora ni je pri- hva}en jer ne posto ji mogu- }nost utica ja na svjedoke, jer su svi svjedoci ispitani. U pucnjavi u "The Clubu" u subotu rano ujutro te{ko su ra- njeni Aner Husi} (32) i AmerHad`iomerovi} (34) iz Sara je- va, ko ji su u sara jevskom kli- ni~kom centru pod policijskim nadzorom. U tu~i ko ja je pret- hodila pucnjavi povri je|eni su  Azir Ramadanovi} (37) i Edin Had`iali} ( 27).Ramadanovi}, Had`iali}, Mesud Kozar~anin (37),  Adnan Husi} (34) i Tarik Ju- nuzovi} (39), pu{teni su ju~e na slobodu.Iz bolnice na Ko{evu kazali su da je zdravstveno stanje  Anera Husi}a, ko ji je u pu- cnjavi zadobio povrede opasne po `ivot, stabilno, ali da je i dalje jako te{ko. Had`iome- ovi} je van `ivotne opasnosti. On je osumnji~en za poku{aj ubistva Husi}a, a obo jica }e biti saslu{ani naknadno.  A.S.
Fonddiskrimini{e penzionere
SA RA JEVO - Udru`enje penzionera u BiH smatra da "odluka Upravnog odbora Fonda PIO/MIO FBiH dovodi u diskriminira ju}i polo`aj pen- zionere ko ji su penzionisani pod povoljni jim uslovima, umanju ju}i primanja za 10 od- sto za sve korisnike", {to je su- protno Zakonu o PIO/MIO FBiH.Udru`enje je ju~e saop{tilo da }e "iskoristiti sva pravna i zakonska sredstva i podni jeti krivi~ne pri jave protiv svih onih ko ji kr{e odredbe Zakona u instituci jama u FBiH". Iz Udru`enja isti~u da Upra- vni odbor Fonda PIO/MIO iVlada FBiH gra|ane FBiH do- vode u zabunu o visini tako- zvanih "beneficiranih penzi ja", isti~u}i ~injenicu da su te pen- zi je previsoke. (Fena)
Oskrnavljena crkva
ZVORNIK - Crkva svetePetke Trnove na \ur|ev gra- du, kod Zvornika, ponovo je oskrnavljena, 19. put od kada  je izgra|ena, potvrdio je ju~e zvorni~ki sve{tenik Rade Te- {i}.Te{i} je rekao da su ovoga puta vandali razbili dva pro- zora, oborili cjeliva ju}u ikonu i stalak na kojem je sta jala, ~asni krst, te u unutra{njost crkve ubacili kamenje i be- tonske blokove. (Srna)
 Vijesti
Ispunjenaoba vezada tre}inaministara bude iz RS, jer je Ahmeto vi} izSrebrenice
U Sekretari jatu Predsjedni{tva
BiH ju~e je re~eno da nikada nisu dobili izvje{taj MUP-a Herecgova~ko-neretvanskog kantona (HNK) zbog ~ega nisu preduzete mjere niti protiv voza~a ni- ti je odlu~eno kako }e biti nadokna|ena {teta. Obja- snili su da }e, tek kada stigne ovaj izvje{taj, biti formirana komisi ja, a onda }e biti odre|ene disci- plinske mjere.
Slavko Jo vi~i} Sla vuj,
poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu parlamenta BiH, jo{ pri je dvi je godine tra`io je izvje{taj o tome ko ima pravo na slu`bene automobile i koliki se tro{kovi prave zbog toga. Tada mu je odgovoreno da od oko 900 autombila ni je upotrebljivo njih 40, a Jovi~i} je pre- dlagao da se stari ja vozila proda ju na licitaci ji. U Slu`bi za za jedni~ke poslove bh. instituci ja nismo mogli saznati {ta se de{avalo sa starim vozili- ma nakon {to su kupovana nova, jer je svaka institu- ci ja nadle`na za automobile ko je koriste. Dragan Savi}, direktor ove slu`be, rani je je potvrdio da oni ima ju nadzor samo nad vozilima ko je sami koriste za nabavke i druge svrhe, a da ve} nekoliko mjeseci ~eka ju usva janje ura|enog pravilnika o kori{tenju slu`benih automobila za sve bh. instituci je.
Niko u bh. instituci jama ne vodi evidenci ju o kori{tenju i tro{kovima voznog parka
Opet ukraden slu`beni automobil MIP-a
kandidat zabezbjednosti BiH
N. KRSMAN
SARA JEVO - Nedavno je ukraden slu`beni automobil Ministarstva inostranih poslova BiH, ko ji je bio na raspolaganju Harisu Lukovcu, po- mo}niku ministra za op{te poslove, potvr|eno je  ju~e "Nezavisnim" u ovom ministarstvu.
Kako smo saznali, ukraden je golf 5, ko ji je ku- pljen 2005. godine i vlasni{tvo je MIP-a BiH. Luko- vac je ju~e potvrdio "Nezavisnim" da je auto ko ji on koristi ukraden, ali zbog istrage ko ja je u toku ni je `elio da komentari{e i da iznosi detalje u vezi s ovom kra|om.
Zaposlenici MIP-a
sje}a ju se da Lukov- cu ni je prvi put da mu se desi ovaj nemili doga|aj,  jer mu je slu`beni automobil ukraden i 2000. godine. Kako se koriste i ~uva ju slu`beni automobili ilustru je i pro{lomjese~na saobra}ajna nezgoda kod Mostara, kada je voza~ iz Kabineta ~lana Predsje- dni{tva BiH Harisa Silajd`i}a u pi janom stanju slu- pao slu`benog audi ja. Iz Silajd`i}evog kabineta nikada ni je potvr|eno da li je voza~ i{ao slu`beno ili privatno u Neum, a u osigurava jau}oj ku}i "Lido osiguranje" potvr|eno je da se od{tetu ne ispla}u ju u slu~a ju da je voza~ bio pi jan.
Mjesecima se ~ekausva janjepra vilnika o kori{tenju slu`benihauta za svebh. instituci je
   F   O    T   O    S .   P   I   N   J   A    G   I   ]
Harisu Lukovcu ukraden slu`beni golf 5, kupljen 2005. godine, a bez slu`benog auta ostao je i 2000.
Tb!ejl!Binf!up!wj~!lb!{bp!kf!kv!•f!eb nv!kf!•btu-!bmj!j!pcb!wf!{b!up!|up!kf!qsf!emp!afo!ob ub!lp!wb!aov!gvo!ldj!kv-!uf!eb!kf!twkft!ubo!lp!mj!lp!hb qp!tmb!p•f!lv!kf!v!Nj!ojt!ubs!tuwv!cf{!ckf!eopt!uj/ #Jnbp!tbn!j!pcb!wf!{v!lbp!qpu!qsfe!tkf!eojl tusbo!lf!eb!tf!qsj!iwb!ujn!pwb!lp!pe!hp!wps!of!gvo!. ldj!kf/!Pwbk!sf!tps!kf!wf!pnb!wb!abo!lb!lp!{b!vov!. usb|!okf!tub!okf!v!CjI-!ub!lp!j!{b!fwspq!tlf jo!uf!hsb!dj!kf/!Sb!op!kf!qsj!•b!uj!p!lpo!lsf!uojn!tuwb!sj!. nb!j!tb!•f!lb!~f!np!eb!twf!qsp!df!ev!sf!qsp!}v#- sf!lbp!kf!Binf!up!wj~/  Binf!up!wj~!jnb!51!hp!ej!ob-!sp!}fo!kf!v!Qpe!hb!. kv-!pq!|uj!ob!Tsf!csf!oj!db-!b!qp!mj!uj!lpn!tf!cb!wj!26 hp!ej!ob/!Cjp!kf!pecps!ojl!v!Tlvq!|uj!oj!pq!|uj!of Tsf!csf!oj!db-!b!lb!toj!kf!j!v!OT!ST!j!Qsfe!tub!woj!. •lpn!ep!nv!ci/!qbs!mb!nfo!ub/!Qp!{b!oj!nb!okv!kf ef!gf!lup!mph-!b!nb!hjt!usj!sbp!kf!of!eb!wop!ob!esv|!. uwf!ojn!ob!vlb!nb/
Defektolog i magistar dru{tvenih nauka
Predsta vnicima  ve}ine stranaka u parlamentu BiH  Ahmeto vi} prihvatlji vo rje{enje, a o njego vom imeno vanju trebalo bi da odlu~u ju2. septembra

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->